Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3ea1b784-e180-45bd-b3e9-445a58ea598f 317841

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Αφορά την ρύθμιση οφειλών δικαιούχων δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ) και συγκεκριμένα τον τρόπο επαναπροσδιορισμού του χορηγηθέντος δανείου, τον τρόπο εξόφλησης άληκτου κεφαλαίου, ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόκων κεφαλαίου, τόκων υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένων τόκων καθώς και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών των δανειοληπτών

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η παρουσα ρυθμιση αφορά σε οφειλές εξ ιδίων κεφαλαίων τ.ΟΕΚ, που προερχονται από : 1) Δάνεια ΕΣΑΚ χορηγηθέντα με βάση τα άρθρα του Ν. 1849/89 (ΦΕΚ 113Α), 2) Δάνεια χορηγηθέντα με βάση τις διατάξεις του Ν. 2224/06-07-94 (ΦΕΚ 112Α), 3) Δάνεια χορηγηθέντα με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1158/03-05-1972 (ΦΕΚ 63Α) κ. Ν.1641/11-08-86 (ΦΕΚ 122Α), για το τμήμα των δανείων που χορηγήθηκε από τον τ. ΟΕΚ. 4) Αγορασμένα από τον τ.ΟΕΚ Διαμερίσματα μέσω προγράμματος ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ με βάση τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 1392/1983 που επικύρωσε την ΠΥΣ 94/1982.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κάθε Διαφορά που προκύπτει κατά την εφαρμογή της απόφασης αυτής θα τιθεται υπόψιν του ΔΣ της ΔΥΠΑ και επιλυεται με απόφαση του. (Κεφάλαιο 8 της παρούσης)

    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ

      Επίσημος τίτλος

      Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Παρακολούθησης Οφειλών Δικαιούχων τ.ΟΕΚ

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,


      • 1 Μοναδική προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις της παρούσας αποτελεί η ιδιοκατοίκηση και η χρήση της κατοικίας από τον δανειολήπτη (γονείς- τέκνα - συγγενείς α και β βαθμού), για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου (Δεύτερο Κεφάλαιο παρ 1) (ΥΑ 52246/3173/26.1.2018 ΦΕΚ 539/16.02.2018).Τα αναγκαία δικαιολογητικά ιδιοκατοίκησης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, ορίζονται από την Δ.ΥΠ.Α., που διατηρεί και το δικαίωμα ελέγχου για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

       Όχι Όχι

      • 2 1. Δικαίωμα ένταξης στις νέες ρυθμίσεις έχουν όλοι όσοι έχουν λάβει δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. Ο.Ε.Κ. ή αγορασμένη κατοικία - διαμέρισμα μέσω προγράμματος ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ και πληρουν τους όρους που καθορίζονται στην YA 52246/3173/26.1.2018 (Κεφάλαιο 1).

       Όχι Όχι

      • 3 1)Δανειολήπτης που έχει λάβει μικτό δάνειο (από ίδια κεφάλαια τ.ΟΕΚ και τραπεζικά κεφάλαια ) των νόμων 1138/72 και 1641/86, δύναται να ενταχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας μόνο κατα το μέρος του δανείου που προέρχεται από τα ίδια κεφάλαια του τ.ΟΕΚ. 2)Δανειολήπτης που τυχόν έχει υποβάλλει αίτηση στις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010 ΦΕΚ 130Α

       Όχι Όχι

      • 4 Για την ένταξη στις ρυθμίσεις απαιτείται υποβολή αίτησης από τον δανειολήπτη (η ένταξη δεν γίνεται αυτόματα). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις ρυθμίσεις της παρούσης λήγει 31.06.2021

       Όχι Όχι

      • 1 Δικαιολογητικά ιδιοκατοίκησης Εντυπο Ε1 ή Βεβαίωσ από τον οικείο Δήμο και Λογαριασμοί ΟΚΩ Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Δικαιολογητικά ιδιοκατοίκησης Εντυπο Ε1 ή Βεβαίωσ από τον οικείο Δήμο και Λογαριασμοί ΟΚΩ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 2 Ηλεκτρονική αίτηση Αίτηση

       Ηλεκτρονική αίτηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 3 Ελεγχος Ταυτοπροσωπίας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ελεγχος Ταυτοπροσωπίας

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Πιστοποιητικό Πλησιέστερου Συγγενούς Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Πλησιέστερου Συγγενούς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση θανάτου του δανειολήπτη προσκομίζεται από τον αιτουντα - κληρονόμο πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Συμβόλαιο Γονικής Παροχής Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβόλαιο Γονικής Παροχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 6 Δανειακή Συμβαση - Παραχωρητήρια ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ Πιστοποιητικό

       Δανειακή Συμβαση - Παραχωρητήρια ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη διαπίστωση της διεύθυνσης στην οποίο βρίσκεται το ακίνητο που αποκτήθηκε μέσω της δανειοδότησης ή της αγοράς από τον τ.ΟΕΚ (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ), ώστε να ελεγχθεί ο όρος της ιδιοκατοίκησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Απόφαση Συνταξιοδότησης Απόφαση

       Απόφαση Συνταξιοδότησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για συνταξιούχους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 8 Βεβαίωση Αναπηρίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση Αναπηρίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση Αναπηρίας από δημόσιο φορέα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • Υπουργική Απόφαση 57457/4983 2020 539 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 52246/3173/26.1.2018 (Β΄ 539) υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, όπως αυτή ισχύει».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200359

      • Υπουργική Απόφαση 34920/1896 2020 3907 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018 (Β΄ 539) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», όπως αυτή ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203907

      • Υπουργική Απόφαση Β1/ΟΑΕΔ 2019 1556 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 52246/3173/26-1-2018 (ΦΕΚ 539 Β΄) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201556

      • Υπουργική Απόφαση 52246/31173 2018 539 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200539

      • Εγκύκλιος 25558 2018

       Περιγραφή Διευκρινήσεις σχετικών διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών


      • 1 Παραλαβή ηλ. αιτήματος για υπαγωγή στις ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Παραλαβή του αιτήματος, αξιολόγηση προγραμματισμος επιτόπιου ραντεβου για προσκόμιση δικαιολογητικών και υπογραφη αιτηματος κατόπιν σχετικής ταυτοποιησης

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβη Δικαιολογητικών - Επιτόπιος Ελεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται τα δικαιολογητικά και εκδίδεται άμεσα σχετική εγκριτική ή απορριπτική απόφαση την οποία υπογράφει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας οργανικής δομής και προσυπογράφει ο δικαιούχος κατά την παραλαβή.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Παράλληλα με την έκδοση και παραλαβή της εγκριτικής απόφασης , ο δικαιούχος υπάγεται πλέον στις ρυθμίσεις που προβλέπονται από την παρούσα και παραλαμβάνει σχετικο ενημερωτικό έγγραφο με τον επανακαθορισμό των δόσεων κατά τις διατάξεις αυτής.

       Σημειώσεις Μετά την παραλαβή της εγκριτικής ακολουθούν οι εξής ενέργειες της Υπηρεσίας 1) Διαγραφή χρέους και έκδοση Βεβαίωσης Εξόφλησης, εφόσον το νέο ποσό που προκύπτει από την ρύθμιση είναι 6000 ευρώ και κάτω. 2) Διαγραφή χρέους και έκδοση Βεβαίωσης Εξόφλησης, σε περίπτωση που μετά την εφαρμογή των διατάξεων της ρύθμισης προκυπτει ότι είναι ήδη εξοφλημένο το 60% της νέας οφειλής 3) Καθορισμός της νέας οφειλής κατά τις διατάξεις της παρούσας και ποσού μηνιαίας καταβολής αυτής (120 δόσεις), για όλες τις λοιπές περιπτώσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απορριπτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ελέγχονται τα δικαιολογητικά και εκδίδεται άμεσα η σχετική απορριπτική απόφαση, την οποία υπογράφει ο αρμοδιος προιστάμενος και προσυπογράφει ο δικαιούχος κατά την παραλαβή

       Σημειώσεις Κατά της απορριπτικής απόφασης της Υπηρεσίας,ο δικαιούχος εχει δικαίωμα υποβολής ενστάσεως εντός προθεσμιας 30 ημερών (κεφάλαιο 8 Επιλυση Δαιφορών της παρούσας)

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή Ενστάσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος των προβαλλόμενων ισχυρισμών στην Ένσταση και των τυχόν προσκομισθέντων αποδεικτικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των προβαλλόμενων ισχυρισμών στην Ένσταση και των τυχόν προσκομισθέντων αποδεικτικών στοιχείων και συνταξη εισηγητικου σημειώματος προς το ΔΣ της ΔΥΠΑ

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης ΔΣ ΔΥΠΑ και παραλαβή του σχετικού αποσπάσματος πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης ΔΣ ΔΥΠΑ και παραλαβή του σχετικού αποσπάσματος πρακτικού

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση θετικής απόφασης ΔΣ ΔΥΠΑ για Υπαγωγή Δικαιούχου στις Ρυθμίσεις - Έκδοση Εγκριτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Έκδοση θετικής αποφασης ΔΣ ΔΥΠΑ Υπαγωγή Δικαιουχου στις Ρυθμίσεις - Έκδοση Εγκριτικής απόφασης

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απορριπτικής απόφασης ΔΣ - Οριστικός αποκλεισμός δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Έκδοση απορριπτικής απόφασης ΔΣ - Οριστικός αποκλεισμός Δικαιούχου από την Υπηρεσία

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.