Ρύθμιση Οφειλών Εργοδότη στο Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση553633c3-8d3e-495c-a3b8-61eb87f21228 553633

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 έως 30 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αιτήματος για ρύθμιση οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών και απευθύνεται στους υπόχρεους εργοδότες που παρακρατούν και δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των υποχρεωτικά ασφαλισμένων, εντός του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο αντιστοιχούν οι αποδοχές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρεί τους όρους της ρύθμισης οφειλών προς το Ταμείο, αυτή λύεται και ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλών, ενώ ενημερώνονται και οι εργαζόμενοι για τη μη απόδοση των εισφορών τους στο Ταμείο.

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών

Σημειώσεις

Η αίτηση για ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Ταμείου και εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Εσόδων. Στην αίτηση-έντυπο αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος (φυσικό πρόσωπο σε περίπτωση της ατομικής επιχείρησης και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του με γνήσιο υπογραφής, ενώ σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του με γνήσιο υπογραφής ή ο πληρεξούσιος) καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών

      Επίσημος τίτλος

      Ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών στο Τ.Α.Υ.Φ.Ε.- Ν.Π.Ι.Δ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Χρονικές Η οφειλή αφορά σε ασφαλιστικές εισφορές των υποχρεωτικά ασφαλισμένων, που δεν έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη, εντός του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο αντιστοιχούν οι αποδοχές.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/1986 σχετικά με αδυναμία εφάπαξ πληρωμής- βιωσιμότητα ρύθμισης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/1986 σχετικά με αδυναμία εφάπαξ πληρωμής- βιωσιμότητα ρύθμισης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω δικαιολογητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του e-ΕΦΚΑ ή ετήσια σύνολα ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, από την έναρξη της επιχείρησης έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Δήλωση

       Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του e-ΕΦΚΑ ή ετήσια σύνολα ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, από την έναρξη της επιχείρησης έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω δικαιολογητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 3 Αποδεικτικά πληρωμών τραπέζης που αφορούν σε εισφορές προς το Ταμείο Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικά πληρωμών τραπέζης που αφορούν σε εισφορές προς το Ταμείο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 4 Έναρξη εργασιών της επιχείρησης καθώς και τυχόν μεταβολές. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

       Έναρξη εργασιών της επιχείρησης καθώς και τυχόν μεταβολές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω δικαιολογητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5193

      • 5 Αναγγελίες προσλήψεων, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, αποχωρήσεις υπαλλήλων ή μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις. Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Αναγγελίες προσλήψεων, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, αποχωρήσεις υπαλλήλων ή μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω δικαιολογητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 6 Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω δικαιολογητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το μητρώο του e- ΕΦΚΑ για όλους τους υπαλλήλους της επιχείρησης Βεβαίωση

       Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το μητρώο του e- ΕΦΚΑ για όλους τους υπαλλήλους της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά όλους τους υποχρεωτικά ασφαλισμένους του Ταμείου που απασχολούνται στον αιτούντα εργοδότη από την έναρξη εργασιών της επιχείρησης. Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω δικαιολογητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Ισολογισμός των τριών (3) τελευταίων ετών της επιχείρησης Ισολογισμός

       Ισολογισμός των τριών (3) τελευταίων ετών της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω δικαιολογητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9796

      • 9 Ε1 και Εκκαθαριστικά των τριών (3) τελευταίων ετών της επιχείρησης Φορολογικά πιστοποιητικά

       Ε1 και Εκκαθαριστικά των τριών (3) τελευταίων ετών της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω δικαιολογητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 10 Ε9 και Ε3 των τριών (3) τελευταίων ετών (επιτηδευματία, ομόρρυθμων εταίρων, προσωπικών εταιριών, κεφαλαιουχικών εταιριών) Φορολογικά πιστοποιητικά

       Ε9 και Ε3 των τριών (3) τελευταίων ετών (επιτηδευματία, ομόρρυθμων εταίρων, προσωπικών εταιριών, κεφαλαιουχικών εταιριών)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω δικαιολογητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.30123/οικ.28567/918 2013 3259 Β

       Περιγραφή Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Π.Υ.Φ.Ε.) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε Ν.Π.Ι.Δ.−Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑ.Υ.Φ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203259

      • Κανονισμός 6.8 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Κανονισμός Παροχών του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑ.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • 1 Παραλαβή της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση στο Πρωτόκολλο του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση του φακέλου της αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση Εσόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Πρωτόκολλο του Ταμείου παραλαμβάνει σε έγχαρτη μορφή την αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά και αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου. Ο φάκελος χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία της αίτησης και εισήγηση επί της αίτησης για ρύθμιση οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εσόδων του Ταμείου διενεργεί σχετικό έλεγχο της αίτησης και προετοιμάζει σχετική εισήγηση επί του θέματος προκειμένου να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει προκειμένου να εξετάσει την ένσταση του ενδιαφερόμενου.

       Σημειώσεις Ο Διευθυντής του Ταμείου εισηγείται το θέμα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΔΣ ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης του Δ.Σ. επί της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί της υποβληθείσας ένστασης του ενδιαφερόμενου και εκδίδεται σχετικό πρακτικό.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση εργοδότη επί της υποβληθείσας αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εσόδων αποστέλλει στον εργοδότη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της υποβληθείσας αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση με συστημένη επιστολή. Το αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης από τον εργοδότη κρατείται στο φάκελο του.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.