Συγκέντρωση Αναγκών Αναθετουσών Αρχών από Ε.Κ.Α.Π.Υ. για Κεντροποιημένες Αγορές

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb75948f1-e08d-4aed-8c5d-7814527579ca 759481

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς του Δημοσίου, Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 έως 176 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην συγκέντρωση αναγκών των Αναθετουσών Αρχών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ) του Υπουργείου Υγείας για κεντροποιημένες προμήθειες και απευθύνεται σε Αναθέτουσες Αρχές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 υπάγονται υποχρεωτικά στις συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), για την κάλυψη των αναγκών τους ως προς τις κατηγορίες συμβάσεων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Παροχή στοιχείων ετήσιου αναγκών των Αναθετουσών Αρχών στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) στα πλαίσια της συγκέντρωσης αναγκών των Αναθετουσών Αρχών για κεντρικοποιημένες προμήθειες.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Συγκέντρωση Αναγκών Αναθετουσών Αρχών Από Ε.Κ.Α.Π.Υ. Για Κεντροποιημένες Αγορές

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση της υπουργικής αποφάσεως της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Έκδοση της υπουργικής αποφάσεως της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 41, παρ. 7 4412 2016 147 Α

       Περιγραφή Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ): Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων Εξουσιοδοτική διάταξη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100147

      • Νόμος 7 4782 2021 36 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία: Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων - Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4412/2016

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100036

      • Υπουργική Απόφαση Γ2γ/Γ.Π.18914 2023 2307 Β

       Περιγραφή Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202307

      • Υπουργική Απόφαση Γ2γ/οικ.21159 2023 2308 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που θα συναφθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της περ. γ) παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τα έτη 2023-2024 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202308

      • Νόμος 4685 2021 238 Α

       Περιγραφή Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100238

      • 1 Αποστολή ειδοποίησης συμμετοχής στον μονοετή, διετή ή πολυετή προγραμματισμό της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις Αναθέτουσες Αρχές που προσδιορίζονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ειδοποίηση συμμετοχής στο μονοετή, διετή ή πολυετή προγραμματισμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

       Σημειώσεις Η πρόσκληση περιλαμβάνει την υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο παροχής διευκρινιστικών οδηγιών, καθώς και αρχείο υπολογιστικών φύλλων για την οριστικοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες των Αναθετουσών Αρχών.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτουμένων στοιχείων από Αναθέτουσες Αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με ευθύνη του αποφαινόμενου οργάνου κάθε Αναθέτουσας Αρχής (υπηρεσιακός γραμματέας, διοικητής, πρόεδρος, προϊστάμενος προμηθειών ή άλλο) καταγράφεται αναλυτικά στο αποσταλθέν υπολογιστικό φύλλο το πρόγραμμα των συμβάσεων (αναλυτική ανά κατηγορία και είδος που ζητείται κάθε φορά) που προτίθενται να αναθέσει η Αναθέτουσα Αρχή το επόμενο έτος για το προσδιορισμένο αντικείμενο προμηθειών βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV). Το αρχείο υπολογιστικού φύλλου συμπεριλαμβανομένου του είδους, της ποσότητας και της αξίας, μαζί με ψηφιακά υπογεγραμμένη επιστολή αποστέλλεται στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Σημειώσεις Για την εκτίμηση του προγράμματος των συμβάσεων του επομένου έτους η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει υπ όψιν της, τις ανάγκες της, το τακτικό προϋπολογισμό της και τα αποθέματα της.

       Ναι Όχι


      • 3 Επεξεργασία υποβληθέντων στοιχείων από Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη συγκέντρωση των υποβληθέντων στοιχείων η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) προβαίνει στον έλεγχο και επεξεργασία των στοιχείων όπως αυτά εξάγονται αυτοματοποιημένα.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή πρόσθετων στοιχείων από Αναθέτουσες Αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Είτε μετά από διευκρινιστικό αίτημα της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) είτε αυτοβούλως, οι Αναθέτουσες Αρχές ενδέχεται να προβούν στην υποβολή διορθωτικών ή πρόσθετων στοιχείων που αφορούν τον ετήσιο προγραμματισμό τους, επαναλαμβάνοντας τις εργασίες του 2ου βήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Εκτίμηση αναγκών Αναθετουσών Αρχών από Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση κατά την οποία κάποια Αναθέτουσα Αρχή, μετά την υποβολή πρόσθετων στοιχείων δεν ανταποκριθεί στην υποβολή αιτούμενων στοιχείων, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας θεωρεί μηδενικές τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 6 Οριστικοποίηση υποβληθέντων στοιχείων από Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά και τη συμπερίληψη τυχόν πρόσθετων/ διορθωτικών στοιχείων από τις Αναθέτουσες Αρχές, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) οριστικοποιεί το πρόγραμμα των αντικειμένων των συμβάσεων που προτίθεται να αναθέσει , ως προς το ακριβές αντικείμενο, την ποσότητα, την ενδεικτική τιμή και τυχόν άλλες τεχνικές ή ειδικές λεπτομέρειες, που θα συνάψει είτε με συμφωνίες πλαίσιο, είτε μέσω δυναμικών συστημάτων αγορών.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση και υποβολή του προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πρόγραμμα των αντικειμένων των συμβάσεων που προτίθεται να αναθέσει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) εγκρίνεται και κοινοποιείται στη αρμόδια Διεύθυνση για τη δρομολόγηση των απαιτούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.