Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Κατατακτηρίων Εξετάσεων Oκτωβρίου για Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd6bf889d-87d1-45e0-9144-041c15f2a18e 939894

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με ιδιαίτερη εστίαση στους όρους και τις προϋποθέσεις συγκρότησης Επιτροπών Κατατακτηρίων Εξετάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν, η σύννομη και αντικειμενική επιλογή των μελών, αφετέρου δε, οι υποψήφιοι να αξιολογούνται επί τη βάσει δικαίων και αντικειμενικών κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται ο αδιάβλητος χαρακτήρας των εξετάσεων και ένα κοινώς παραδεκτό υψηλό επίπεδο. Η διαδικασία απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα και σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις διενεργούνται τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Προθεσμία υποβολής πρότασης συγκρότησης Επιτροπών Κατατακτηρίων Εξετάσεων: 18 Σεπτεμβρίου.

Οι Επιτροπές είναι πενταμελείς, τα μέλη τους έχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή και διορίζονται με Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τη θέση του Προέδρου καταλαμβάνει ο Διευθυντής του ΜΕΙ που διενεργεί τις εξετάσεις, εξαιρουμένης της περίπτωσης ύπαρξης συγγένειας Α΄ Βαθμού με υποψήφιο. Σε ό,τι αφορά στα λοιπά μέλη της Επιτροπής, πρέπει να είναι Καθηγητές του ιδίου Τμήματος ή της ιδίας Σχολής. Επί συνόλου τεσσάρων μελών, το ένα μπορεί να προέρχεται από το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΜΕΙ) που διενεργεί τις εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τρία μέλη, προέρχονται απαραιτήτως από άλλα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κατ΄εξαίρεση μπορεί στην Επιτροπή να συμμετέχει ένας μουσικός εγνωσμένης αξίας (Συνθέτης, Αρχιμουσικός κτλ).

Οι εξετάσεις διενεργούνται με υποχρεωτική παρουσία Εκπροσώπου του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Εν ενεργεία ή συνταξιούχου Δημόσιου λειτουργού).

Η πρόταση κατατακτηρίων εξετάσεων, περιλαμβάνει και όνομα εκπροσώπου του ΥΠ.ΠΟ.Α., η αποδοχή ή μη του οποίου, τίθεται στη διακριτική ευχέρεια του ΥΠ.ΠΟ.Α., το οποίο έχει τη θεσμική αρμοδιότητα. Σε περίπτωση που στις εξετάσεις παραστεί άλλος εκπρόσωπος από αυτόν που αναγράφεται στην Απόφαση, οι εξετάσεις θα ακυρώνονται. Για λόγους υγιούς ανταγωνισμού και δεοντολογίας, ο εκπρόσωπος, ο οποίος ελέγχει τη διαδικασία των εξετάσεων, θα πρέπει να φέρει μόνο την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιούχου δημόσιου λειτουργού και όχι του Καθηγητή ή Διευθυντή Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ).

Υποχρέωση Κατάταξης έχουν όσοι επιθυμούν να φοιτήσουν στο:

• Ειδικό Αρμονίας

• Ενοργάνωσης

• Ωδικής.

Δικαίωμα Κατάταξης έχουν:

• οι σπουδαστές εξωτερικού ή

• όσοι έχουν κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν έχουν δικαίωμα κατάταξης:

• Οι τακτικοί σπουδαστές.

• Οι Πτυχιούχοι οποιαδήποτε Σχολής, που επιθυμούν να συνεχίσουν για Δίπλωμα. Η Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών Κατατακτηρίων Εξετάσεων, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στη Διαύγεια και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ) που διενεργεί τις εξετάσεις.

Η προθεσμία έκδοσης Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπών Κατατακτηρίων Εξετάσεων, τεκμαίρεται βάσει των όσων αναγράφονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99, άρθρο 4).

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων Οκτωβρίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η πρόταση συγκρότησης Επιτροπών να έχει υποβληθεί στην οριζόμενη προθεσμία.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Όλα τα μέλη της Επιτροπής να έχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΜΕΙ) που διοργανώνει τις Εξετάσεις, να μην εκπροσωπείται στην Εξεταστική Επιτροπή με περισσότερα από 2 μέλη, εκ των οποίων, το ένα είναι ο Διευθυντής του ΜΕΙ που διορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να μην υπάρχει συγγένεια Α΄ βαθμού Προέδρου ή μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής και υποψηφίου.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Στην πρόταση των Κατατακτηρίων εξετάσεων, πρέπει να ορίζεται σαφώς η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής τους, ώστε να μπορούν έγκαιρα να συντονιστούν τα προγράμματα αφενός μεν, των μελών των Επιτροπών, αφετέρου δε, των Εκπροσώπων.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι προς εξέταση να μην είναι τακτικοί σπουδαστές του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή κάτοχοι Πτυχίου που επιθυμούν να συνεχίσουν για απόκτηση Διπλώματος.

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Οι Υποψήφιοι προς εξέταση, κατά περίπτωση, να επιθυμούν να εγγραφούν : α) Στην τάξη Ειδικού Αρμονίας β) Στην Α΄τάξη Ενοργάνωσης γ) Στο Α΄έτος Ωδικής

       Όχι Όχι

      • 8 Ηλικιακές Οι γυναίκες υποψήφιοι της Σχολής Μονωδίας, να μην έχουν υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας τους και οι άνδρες, αντιστοίχως, το 17ο.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Δ/ντη ΜΕΙ Πιστοποιητικό

       Διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Δ/ντη ΜΕΙ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Πρόταση Συγκρότησης Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων στην προκαθορισμένη προθεσμία Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Πρόταση Συγκρότησης Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων στην προκαθορισμένη προθεσμία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Υπόδειγμα Πρότασης για Συγκρότηση Επιτροπών Κατατακτηρίων Εξετάσεων μπορεί να αποσταλεί μέσω e-mail από το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 3 Κατάσταση Υποψηφίων ανά Σχολή και Τμήμα Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάσταση Υποψηφίων ανά Σχολή και Τμήμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους των υποψηφίων στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ότι δεν είναι κάτοχοι Πτυχίου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους των υποψηφίων στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ότι δεν είναι κάτοχοι Πτυχίου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Μετά το πέρας των εξετάσεων: αποστολή Πρακτικού Κατατακτηρίων Εξετάσεων, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη και τον εκπρόσωπο ΥΠ.ΠΟ.Α. Τα Πρακτικά πρέπει να αποσταλούν εντός 5 ημερών μετά το πέρας των Κατατακτηρίων Εξετάσεων. Πρακτικό

       Μετά το πέρας των εξετάσεων: αποστολή Πρακτικού Κατατακτηρίων Εξετάσεων, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη και τον εκπρόσωπο ΥΠ.ΠΟ.Α. Τα Πρακτικά πρέπει να αποσταλούν εντός 5 ημερών μετά το πέρας των Κατατακτηρίων Εξετάσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 7 Έκθεση Εκπροσώπου ΥΠ.ΠΟ.Α. Έκθεση

       Έκθεση Εκπροσώπου ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος Άρθρα 1, 2 299 1976 90 Α

       Περιγραφή Άρθρα 1, 2, παρ 2,3 και 5 του «Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/19-04-1976)» σε αντικατάσταση του άρθρου 12, παρ.1., εδ.γ του ΒΔ.16/1966 ‘’Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων’’ (ΦΕΚ/7/Α/66).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100090

      • Βασιλικό Διάταγμα 13 16 1966 7 Α

       Περιγραφή Β Δ. «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100007

      • Υπουργική Απόφαση 12 ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/1987 (ΦΕΚ 500/Β/1987) 1987 500 Β

       Περιγραφή ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/1987 (ΦΕΚ 500/Β/1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κρουστών»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200500

      • Υπουργική Απόφαση 15 ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) 1987 500 Β

       Περιγραφή ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987 "Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο)"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200500

      • Υπουργική Απόφαση 14 ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) 1987 500 Β

       Περιγραφή ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200500

      • Υπουργική Απόφαση 9 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) 2007 1913 Β

       Περιγραφή ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201913

      • Υπουργική Απόφαση 4 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) 2007 1913 Β

       Περιγραφή ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201913

      • Υπουργική Απόφαση 4 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/10.3.2009 (ΦΕΚ 530/Β/23.3.2009) 2009 530 Β

       Περιγραφή ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/10.3.2009 (ΦΕΚ 530/Β/23.3.2009) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200530

      • 1 Ο Διευθυντής/ντρια ΜΕΙ, υπογράφει πρόταση συγκρότησης Επιτροπών Κατατακτηρίων Εξετάσεων και την υποβάλει στο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης (ΤΜΕ) του ΥΠ.ΠΟ.Α. εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Η αίτηση διαβιβάζεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου για να πρωτοκολληθεί

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Η αίτηση χρεώνεται στον Αρμόδιο Εισηγητή από τον Προϊστάμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Ο αρμόδιος για κάθε ΜΕΙ Εισηγητής, ελέγχει την ορθότητα και νομιμότητα της πρότασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Συντάσσεται Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Υπογράφεται από Εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Υπογράφεται από Προϊστάμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Αναρτάται στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Γίνεται ακριβές αντίγραφο και υπογράφεται ψηφιακά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 10 Η Απόφαση αποστέλλεται στο ΜΕΙ μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 11 Εντός 5 ημερών από τη διεξαγωγή των Κατατακτηρίων Εξετάσεων, το ΜΕΙ αποστέλλει τα ακόλουθα: 1. Πρακτικά Εξετάσεων 2.Bαθμολογίες 3. Έκθεση Εκπροσώπου ΜΕΙ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Στα Πρακτικά Κατατακτηρίων Εξετάσεων, θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η τάξη και η σχολή που κατετάγη ο κάθε υποψήφιος.

       Όχι Όχι


      • 12 Ο Εισηγητής ελέγχει ενδελεχώς όλα τα παραπάνω και ενημερώνει τα μαθητολόγια του Α΄ εξαμήνου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους , τα οποία θεωρούνται από το αρμόδιο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης (ΤΜΕ) του ΥΠΠΟΑ (Βλ σχετική διαδικασία Θεώρηση Μαθητολογίων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΜΕΙ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Με βάση τα Πρακτικά Κατατακτηρίων Εξετάσεων, ενημερώνεται το μαθητολόγιο του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ) που διενήργησε τις εξετάσεις. Στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μαθητές έκαναν εγγραφή σε άλλο ΜΕΙ από εκείνο στο οποίο έδωσαν Κατατακτήριες Εξετάσεις, ενημερώνονται και τα αντίστοιχα ΜΕΙ. (Βλ σχετική διαδικασία Θεώρηση Μαθητολογίων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.