Συμβάσεις ασφαλισμένων εργαζόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε 1 ή 2 εργοδότες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa069141b-351e-4117-b323-3a36ecfbcccf 864749

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

16 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις παρ. 9, άρθρ. 39 Ν. 4387/2016 (Δ.Π.Υ., Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών), μέσω της οποίας ολοκληρώνεται η αποδοχή των όρων σύμβασης από μέρους του ασφαλισμένου. Ο τελευταίος λαμβάνει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με θέμα: "Ενημερωτικό σημείωμα αναγγελίας σύμβασης ασφαλισμένου υπαγόμενου στη διάταξη της παρ.9 τού άρθρο 39 N. 4387/2016", όπου καλείται να κάνει αποδοχή των όρων σύμβασης, όπως αυτοί δηλώθηκαν από τον αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας θα υπάγονταν στην ασφάλιση των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις αυτών όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους, εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 38 ως προς τον προσδιορισμό και το ύψος των εισφορών. Προϋπόθεση είναι το εισόδημά τους να προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και σε δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά). Ειδικότερα, στην εν λόγω διάταξη εμπίπτουν επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που:

- αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ.

- απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλον/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους (εργοδότες), για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες. Πρόσωπα, επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που προσφέρουν υπηρεσίες σε έναν αντισυμβαλλόμενο (εργοδότη), και λαμβάνουν μέρος των αποδοχών τους ως μισθωτοί και μέρος αυτών μέσω Δ.Π.Υ. δεν εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του ως άνω νόμου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Δ.Π.Υ), όπως ισχύει.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποδοχή συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 Δ.Π.Υ. (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών)

      Επίσημος τίτλος

      Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (Δ.Π.Υ), όπως ισχύει


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ασφαλιστικές Στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 εντάσσονται πρόσωπα που έχουν ιδιότητα ή δραστηριότητα για την οποία θα υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ο.Α.Ε.Ε. ή τ. Ε.Τ.Α.Α.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 εντάσσονται πρόσωπα που απασχολούνται σε έναν ή έως δύο αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ. και το εισόδημα προέρχεται αποκλειστικά από αυτούς.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 εντάσσονται πρόσωπα που απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλον/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους – εργοδότες, για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες.

       Ναι Ναι

      • 4 Επαγγελματικές Στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 εντάσσονται πρόσωπα που απασχολούνται σε έναν εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω Δ.Π.Υ.

       Ναι Ναι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ απαιτείται κατοχή κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet).

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 2 Αποδεικτικό ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Νόμος 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13909 2021 1396 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ στην ειδική εφαρμογή του ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρίζει, καθ΄ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει στη υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

       Σημειώσεις Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • 1 Είσοδος του πολίτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eWorkContractsIns/

       Περιγραφή Η είσοδος στην υπηρεσία Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, Άρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.) γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτει ο ασφαλισμένος για την είσοδο στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ..

       Σημειώσεις Στην αρχική σελίδα επιλέγοντας "Τρέχων Χρήστης" και κατόπιν "Σύνδεση Χρήστη", ο χρήστης οδηγείται σε ενημερωτική οθόνη για την σύνδεση μέσω Γ.Γ.Π.Σ.. Εφόσον οι κωδικοί είναι σωστοί, ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη μέσω της οποίας καλείται να εξουσιοδοτήσει τον εξυπηρετητή του Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση στα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ στην ειδική εφαρμογή του ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Επιλέγοντας "Εξουσιοδότηση" ο χρήστης οδηγείται πίσω στην εφαρμογή, προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία του και συγκεκριμένα τον Α.Φ.Μ. και τον Α.Μ.Κ.Α..

       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή Σύμβασης από τον χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/okhemata/oristike-diagraphe-epibatikou-dikuklou-ikh-okhematos-phusikou-prosopou

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή είσοδο στην υπηρεσία, ο χρήστης οδηγείται στην αρχική σελίδα, όπου έχει προστεθεί η επιλογή "Συμβάσεις Απασχόλησης". Επιλέγοντας "Εμφάνιση", ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη με τα Στοιχεία Ασφαλισμένου, καθώς και σε πίνακα με τις συμβάσεις που έχει συνάψει και έχουν καταχωρηθεί από τους αντισυμβαλλόμενους μέσω της υπηρεσίας Διαχείρισης Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016).

       Σημειώσεις Συμβάσεις που αφορούν τον ασφαλισμένο και έχουν διαγραφεί πριν τις αποδεχτεί (πχ. λόγω λάθους κατά την καταχώρηση από μέρους του αντισυμβαλλόμενου), εμφανίζονται με κόκκινη ένδειξη. Για την εμφάνιση καρτέλας με τα πλήρη στοιχεία της σύμβασης, ο χρήστης αρκεί να επιλέξει τον αριθμό αυτής. Για την αποδοχή μίας σύμβασης ο χρήστης επιλέγει "Αποδοχή". Στη συνέχεια, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.