Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc0d17b96-ab20-4b21-b365-cc3abf7e03fc 394334

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΕΠ, Διεύθυνση Ασφάλισης

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση συμπληρωματικής παροχής μητρότητας η οποία καταβάλλεται εφάπαξ σε ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παροχή εξαρτημένης εργασίας) ύστερα από τον τοκετό, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και απευθύνεται στις ως άνω ασφαλισμένες νέες μητέρες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλισης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το ποσό της συμπληρωματικής παροχής μητρότητας είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει εάν από τις τακτικές αποδοχές της ασφαλισμένης, βάσει του νομίμως καταβαλλόμενου μισθού της κατά τον χρόνο έναρξης της άδειας μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας), αφαιρεθούν τα επιδόματα κυοφορίας-λοχείας που καταβλήθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ - τ. ΙΚΑ, για το διάστημα της άδειας μητρότητας κατά το οποίο η ασφαλισμένη δεν λαμβάνει αποδοχές από τον εργοδότη της. Δικαιούχοι είναι και οι τεκμαιρόμενες μητέρες που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι θετές μητέρες. Αναφορικά με τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), επισημαίνεται ότι ο ρόλος τους είναι διαμεσολαβητικός μεταξύ των ενδιαφερόμενων πολιτών και των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), τόσο ως προς την υποβολή των αιτήσεων όσο και ως προς την παραλαβή των αποφάσεων. Η εξέταση των αιτήσεων και η έκδοση των αποφάσεων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση συμπληρωματικής παροχής μητρότητας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποίηση με gov.gr Wallet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, άδεια παραμονής, Διαβατήριο, Ταυτοποίηση με κωδικούς e-services ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) εντός προβλεπόμενης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας

      Επίσημος τίτλος

      Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Εγγραφή στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)) - Κατοχή Αριθμού Μητρώου ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (Α.Μ. ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)). Η εγγραφή συντελείται είτε ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISNET, μέσω επαλήθευσης των στοιχείων της ενδιαφερόμενης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), είτε με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ήτοι α) παραστατικού ταυτοπροσωπίας, β) αποδεικτικού ΑΦΜ (επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ)), γ) βεβαίωσης ΑΜΚΑ και δ) αποδεικτικού δ/νσης κατοικίας (λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης και Οργανισμού (ΔΕΚΟ) ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας που έχει σύννομα υποβληθεί). Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 η εγγραφή συντελείται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προαπαιτείται η κατοχή κωδικών εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (Όνομα χρήστη & Συνθηματικό). Στην περίπτωση μη εγγραφής στο Μητρώο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ή/και μη κατοχής κωδικών εισόδου στο σύστημα, είναι απαραίτητη η κατοχή κωδικών TAXISNET προκειμένου να πιστοποιηθεί η ενδιαφερόμενη μέσω της ΑΑΔΕ και ακολούθως να εγγραφεί στο σύστημα.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παροχή εξαρτημένης εργασίας).

       Όχι Όχι

      • 4 Ασφαλιστικές Ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας)

       Όχι Όχι

      • 6 Οικονομικές Είσπραξη επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας-λοχείας.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Συμπλήρωση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών εργασίας στον εργοδότη μέχρι την έναρξη της άδειας κυοφορίας-λοχείας.

       Όχι Όχι

      • 8 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί προς το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) εντός τριών (3) μηνών από την είσπραξη των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

       Όχι Όχι

      • 1 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 2 Βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας). Ειδικότερα, θα πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού του επιδόματος μητρότητας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας). Ειδικότερα, θα πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού του επιδόματος μητρότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-aitese-choregeses-epidomatos-metrotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χορήγηση Επιδόματος Μητρότητας - Μισθωτών από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται το είδος της εργασιακής σχέσης, η διάρκειά της, το χρονικό διάστημα της άδειας μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας), το ύψος των μηνιαίων αποδοχών ή του ημερομισθίου της ασφαλισμένης, και η υποχρέωση του εργοδότη σε αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.). Βεβαίωση

       Βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται το είδος της εργασιακής σχέσης, η διάρκειά της, το χρονικό διάστημα της άδειας μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας), το ύψος των μηνιαίων αποδοχών ή του ημερομισθίου της ασφαλισμένης, και η υποχρέωση του εργοδότη σε αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χορήγηση Βεβαίωσης Εργοδότη (Υπόδειγμα 1ο), (Υπόδειγμα 2ο-Τεκμαιρόμενη Μητέρα)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Αντίγραφα αποφάσεων χορήγησης επιδόματος ασθενείας από τον e-ΕΦΚΑ (εφόσον έχει χορηγηθεί) που αφορούν σε διάστημα για το ίδιο εργασιακό έτος. Απόφαση

       Αντίγραφα αποφάσεων χορήγησης επιδόματος ασθενείας από τον e-ΕΦΚΑ (εφόσον έχει χορηγηθεί) που αφορούν σε διάστημα για το ίδιο εργασιακό έτος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χορήγηση Επιδόματος Ασθενείας από τον e-ΕΦΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης, στον οποίο η δικαιούχος μητέρα είναι πρώτη δικαιούχος, ώστε να φαίνεται ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Αυτό το δικαιολογητικό επισυνάπτεται ή προσκομίζεται μόνο εάν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν για οποιαδήποτε παροχή του Οργανισμού ή εάν έχει αλλάξει. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης, στον οποίο η δικαιούχος μητέρα είναι πρώτη δικαιούχος, ώστε να φαίνεται ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Αυτό το δικαιολογητικό επισυνάπτεται ή προσκομίζεται μόνο εάν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν για οποιαδήποτε παροχή του Οργανισμού ή εάν έχει αλλάξει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού όπου θα αναγράφεται ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της ενδιαφερόμενης μητέρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 6 Άδεια διαμονής με πρόσβαση στην εργασία στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών. Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής με πρόσβαση στην εργασία στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έκδοση Άδειας Διαμονής, με πρόσβαση στην εργασία, Πολιτών Τρίτων Χωρών. Ή νομιμοποιητικά έγγραφα για πρόσβαση στην εργασία Πολιτών Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 4178

      • Νόμος 34 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Το άρθρο αντικαθιστά την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4488/2017, με την οποία θεσπίσθηκε η χορήγηση άδειας λοχείας και πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με αυτήν για τις τεκμαιρόμενες μητέρες που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, επεκτείνοντας το δικαίωμα και στις θετές μητέρες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Νόμος 4 549 1977 55 Α

       Περιγραφή Το άρθρο θεσπίζει τη χορήγηση των Συμπληρωματικών Παροχών Μητρότητας από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100055

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 221 1997 168 Α

       Περιγραφή Το άρθρο θεσπίζει την εκάστοτε ισχύουσα ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ ως ανώτατο μισθολογικό όριο για τη χορήγηση Συμπληρωματικών Παροχών Μητρότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100168

      • Προεδρικό Διάταγμα ΜΟΝΟΝ 776 1977 250 Α

       Περιγραφή Το άρθρο κυρώνει τον Κανονισμό Συμπληρωματικών Παροχών Μητρότητας που καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100250

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1820/36 2013

       Περιγραφή Η Απόφαση ορίζει ότι απαιτούνται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες εργασίας στον εργοδότη της δικαιούχου μέχρι την έναρξη της άδειας κυοφορίας προκειμένου να είναι δυνατή η καταβολή του επιδόματος Συμπληρωματικών Παροχών Μητρότητας από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).


      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/15 2015 1845 Β

       Περιγραφή Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 - (ΦΕΚ 927/Β/ 04-07-2003).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201845

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Σημειώσεις Η υποβολή της αίτησης από την ενδιαφερόμενη μητέρα μπορεί να γίνει με δύο (2) τρόπους: είτε ηλεκτρονικά από την ίδια είτε με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αίτησης υποβληθείσας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος λαμβάνει μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) την αίτηση η οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά από την ενδιαφερόμενη μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Λήψη αίτησης υποβληθείσας με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/η υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με διαβαθμισμένη πρόσβαση, και αφού ταυτοποιήσει την αιτούσα μέσω διασταύρωσης των Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α, υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση εκ μέρους της ενδιαφερόμενης και παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλει ταχυδρομικώς στο αρμόδιο ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), προηγείται η εγγραφή της από τον υπάλληλο του ΚΕΠ με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που παρατίθενται στην αντίστοιχη ενότητα.

       Ναι Όχι


      • 4 Επεξεργασία της αίτησης από υπάλληλο του αρμόδιου ΚΠΑ2

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος στον οποίον ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο η επεξεργασία της αίτησης, εξετάζει την αίτηση, ελέγχοντας εάν η ενδιαφερόμενη πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Ακόμη, επικοινωνεί με την ενδιαφερόμενη για τυχόν αναγκαία διόρθωση δικαιολογητικών ή/και ενημέρωση για προσκόμιση τυχόν ελλείποντος δικαιολογητικού. Επίσης, το αρμόδιο ΚΠΑ2 έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης της αίτησης ποικίλλει ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των ΚΠΑ2 του Οργανισμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο, το αποτέλεσμα ελέγχεται από τον ελεγκτή του αρμόδιου γραφείου και εγκρίνεται από τον/την Προϊστάμενο του ΚΠΑ2, ο οποίος εκδίδει την Απόφαση Έγκρισης Ένταξης της ασφαλισμένης στην Επιδότηση εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού της ασφαλισμένης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) είτε από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού είτε από τα ΚΕΠ.

       Ναι Όχι


      • 6 Πληρωμή της Συμπληρωματικής Παροχής Μητρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η συναλλαγή καταγράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο στο ΟΠΣ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2, και αποστέλλεται στην τράπεζα προς πίστωση του λογαριασμού της δικαιούχου. Το ποσό πιστώνεται αμέσως, εκτός εάν πρόκειται για διατραπεζική συναλλαγή, οπότε απαιτούνται από δύο (2) έως τρεις (3) ημέρες επιπλέον.

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση Απορριπτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που η αιτούσα δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού ελεγχθεί το αποτέλεσμα της εξέτασης της αίτησης, εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2 απορριπτική απόφαση. Η ενδιαφερόμενη δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.