Σύναψη διμερών συμφωνιών με Οργανισμούς Πιστοποίησης Πλοίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση38757aec-c00c-4e1b-8207-1a6960ec1455 140748

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ της Αρχής και των Οργανισμών Πιστοποίησης Πλοίων. Η εν λόγω συμφωνία συνιστά αναγνώριση και παροχή εξουσιοδότησης σε Οργανισμούς και Νηογνώμονες για τον έλεγχο των πλοίων, πλην των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Η διαδικασία αυτή απευθύνεται στους φορείς που την εκτελούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγγραφο υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Α.Ο (μητρικής εταιρείας), με το οποίο αιτείται την παροχή της εξουσιοδότησης, καθώς επίσης και το εύρος της εξουσιοδότησης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Η νόμιμη εκπροσώπιση να έχει αποκτήσει χαρακτήρα δημοσίου εγγράφου με συμβολαιογραφική πράξη (notary act) και να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (apostille). Επιπροσθέτως, θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (συμπεριλαμβανομένης και της επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (apostille) που θα έχει προηγουμένως τεθεί).

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διμερείς Συμφωνίες της Διοίκησης με τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς

      Επίσημος τίτλος

      Σύναψη διμερών συμφωνιών με Οργανισμούς Πιστοποίησης Πλοίων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Καταστατικό / Εταιρικό μητρώο (Corporate Register) του Α.Ο. (μητρικής εταιρείας), στο οποίο θα εμφαίνονται, μεταξύ άλλων, η εκπροσώπηση του Οργανισμού, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εν ενεργεία νομίμου εκπροσώπου αυτού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό / Εταιρικό μητρώο (Corporate Register) του Α.Ο. (μητρικής εταιρείας), στο οποίο θα εμφαίνονται, μεταξύ άλλων, η εκπροσώπηση του Οργανισμού, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εν ενεργεία νομίμου εκπροσώπου αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής της χώρας (Δημόσιο Μητρώο – δημόσιο έγγραφο), στην οποία εδρεύει ο Α.Ο. για την ύπαρξη της εταιρείας (μητρικής εταιρείας). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής της χώρας (Δημόσιο Μητρώο – δημόσιο έγγραφο), στην οποία εδρεύει ο Α.Ο. για την ύπαρξη της εταιρείας (μητρικής εταιρείας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση, προβλεπόμενη από την παρ. 3.13 του άρθρου πρώτου της αριθ. 4113.311/01/2013 (Β’ 3049) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Α.Ο. (μητρικής εταιρείας). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση, προβλεπόμενη από την παρ. 3.13 του άρθρου πρώτου της αριθ. 4113.311/01/2013 (Β’ 3049) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Α.Ο. (μητρικής εταιρείας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Έγγραφο υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Α.Ο. (μητρικής εταιρείας), με το οποίο καθορίζεται και επιβεβαιώνεται η αντιπροσώπευση του Οργανισμού στην Ελλάδα για όλα τα καθήκοντα και τις εξουσιοδοτούμενες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας, από την ελληνική εταιρεία, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφο υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Α.Ο. (μητρικής εταιρείας), με το οποίο καθορίζεται και επιβεβαιώνεται η αντιπροσώπευση του Οργανισμού στην Ελλάδα για όλα τα καθήκοντα και τις εξουσιοδοτούμενες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας, από την ελληνική εταιρεία, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Καταστατικό της ελληνικής εταιρείας (ΦΕΚ – ΓΕΜΗ). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό της ελληνικής εταιρείας (ΦΕΚ – ΓΕΜΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 6 Έγγραφο πληρεξουσιότητας (power of attorney) για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου στη χώρα μας, για την υπογραφή της διμερούς συμφωνίας με την Ελληνική Αρχή. Απαιτείται, στην περίπτωση, κατά την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της μητρικής εταιρείας δεν παραστεί αυτοπροσώπως για την υπογραφή της συμφωνίας). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφο πληρεξουσιότητας (power of attorney) για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου στη χώρα μας, για την υπογραφή της διμερούς συμφωνίας με την Ελληνική Αρχή. Απαιτείται, στην περίπτωση, κατά την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της μητρικής εταιρείας δεν παραστεί αυτοπροσώπως για την υπογραφή της συμφωνίας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Προεδρικό Διάταγμα 21 13 2018 26 Α

       Περιγραφή 3γ : Η μέριμνα για την αναγνώριση και την παροχή εξουσιοδότησης/ αναγνώρισης σε Οργανισμούς και Νηογνώμονες για τον έλεγχο των πλοίων, πλην των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 28.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Υπουργική Απόφαση 4113.311/01/2013 2013 3049 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 4113.311/01/2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 391/2009, Οργανισμού για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 3049), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 4113.314/01/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1348), 641.28/ΑΣ 837/2015 (ΦΕΚ Β΄ 903), 2222.3-1/44607/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2274), 2222.3-1/16964/2018 (ΦΕΚ Β΄ 815), 2222.3-1/90033/2018 (ΦΕΚ Β’ 5718) και 2222.3-1/5403/2020 (ΦΕΚ Β’ 296) αποφάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203049

      • 1 Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών από τον Α.Ο. (μητρική εταιρία).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υποψήφιος Οργανισμός Πιστοποίησης Πλοίων υποβάλλει την αίτηση και τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας πρωτοκολλεί και χρεώνει στο Τμήμα Νομοθεσίας και Διεθνούς Συνεργασίας την αίτηση και τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εισηγητής ελέγχει την αίτηση και τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητά τους, αλλά και ως προς την ορθότητά τους. Σε περίπτωση που αξιολογηθούν ως ελλειπή, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Οργανισμό Πιστοποίησης Πλοίων για την προσκόμιση των υπολοίπων δικαιολογητικών και ο ενδιαφερόμενος Οργανισμός Πιστοποίησης Πλοίων υποβάλλει στην Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας πρωτοκολλεί και χρεώνει στο Τμήμα Νομοθεσίας και Διεθνούς Συνεργασίας τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Ο αρμόδιος εισηγητής ελέγχει εκ νέου το σύνολο πλέον των δικαιολογητικών ως προς την πληρότητα, αλλά και προς την ορθότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου πρότυπης συμφωνίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εισηγητής συντάσσει το κείμενο της πρότυπης συμφωνία με βάση την κείμενη νομοθεσία (Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο).

       Σημειώσεις Ο εισηγητής αποστέλλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το κείμενο της πρότυπης συμφωνίας στον υποψήφιο Οργανισμό Πιστοποίησης Πλοίων προς διαβούλευση επί του λεκτικού. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Πλοίων απαντάει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Νομοθεσίας και Διεθνούς Συνεργασίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή Συμφωνίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Το Τμήμα Νομοθεσίας και Διεθνούς Συνεργασίας ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της διμερούς συμφωνίας και υπογράφεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ.) και τον νόμιμο εκπρόσωπο του συγκεκριμένου Οργανισμού Πιστοποίησης Πλοίων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.