Τήρηση και εποπτεία Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc4ba7d0e-bbe2-42a2-b9de-6d8638053654 680751

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την τήρηση και την εποπτεία Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Παρατηρήσεις

Η τήρηση και η επιχειρησιακή διαχείριση του Μητρώου υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του οργανισμού του ΥΠΕΝ.”(παρ.4 του άρθρου 3 της με αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 ΦΕΚ 3584Β-23.8.2018 Υ.Α.,ενώ «Η υλοποίηση, η τεχνική διαχείριση και η συντήρηση του ως άνω πληροφοριακού συστήματος ανατίθεται στο Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας». (παρ.6 του άρθρου 3 της ίδιας Υ.Α.)

Επίσης, σύμφωνα με την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707-Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης (παρ.2, αρθ.1), το μητρώο συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (στο εξής με Απόφαση Γενικής Δ/ντριας Χωρικού Σχεδιασμού, ανά τρεις μήνες, με τις νέες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 54336/486/2018 (ΦΕΚ 3584 Β).

Η Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως εποπτεύουσα του Μητρώου έχει πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του Μητρώου, το εποπτεύει και αξιοποιεί τα σχετικά στοιχεία που παρέχονται από αυτό. Παράλληλα ενημερώνει το φορέα που είναι αρμόδιος για την τεχνική διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος (ΤΕΕ) για όποιες αλλαγές, συμπληρώσεις, επικαιροποιήσεις των στοιχείων των Ελεγκτών δόμησης (π.χ. οικειοθελής αποχώρηση από το μητρώο, αλλαγή έδρας άσκησης δραστηριότητας, συνταξιοδότηση, διαγραφή, κλπ) . Επίσης επιμελείται την έκδοση σχετικής Απόφασης Γ.Δ.Χ.Σ. στην οποία περιλαμβάνονται οι Ενεργοί Ε.Δ. (παλαιά και νέα μέλη με επικαιροποίηση των στοιχείων τους), με υποχρέωση δημοσίευσης σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην έκδοση απόφασης Αποκλεισμού – Διαγραφής Ε.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6. της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/2018 Υ.Α. (Διαδικασία Αποκλεισμού – Διαγραφής)

Τελευταία ενημέρωση

23/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διαγραφής από το Μητρώο ελεγκτών δόμησης Αίτηση αλλαγής - συμπλήρωσης στοιχείων επικοινωνίας

Σημειώσεις

Απαραίτητα Στοιχεία επικοινωνίας (πχ τηλέφωνο και e-mail)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

η Υ.Δ. ψηφιακα υπογεγραμμένη, Υπευθυνη δήλωση ν.1599/1986 με σφραγίδα και υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
    • 71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έλεγχος έργων και εργασιών Δόμησης, Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης

      Επίσημος τίτλος

      Τήρηση και εποπτεία Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές ταυτοπροσωπία ενδιαφερόμενου, προστασία προσωπικών δεδομένων

       Όχι Όχι

      • 1 δεν απαιτείται παράβολο, οι υπηρεσίες προσφέρονται ατελώς       Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 7320

      • Νόμος Κεφάλαιο Β 4030 2011 249 Α

       Περιγραφή (Α΄249) Κεφάλαιο Β-ελεγκτές δόμησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100249

      • Νόμος 156 4389 2016 94 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων περί ελεγκτών δόμησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100094

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 299 2014 57 Β

       Περιγραφή Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200057

      • Υπουργική Απόφαση 54336 2018 3584 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203584

      • 1 Εξέταση αιτήματος-Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξέταση αιτήματος-Έλεγχος δικαιολογητικών. Αφορούν σε αιτήματα επικαιροποίησης-αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας Ελεγκτών Δόμησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση αιτήματος στον αρμοδιο φορέα Τεχνικής διαχείρισης (Τ.Ε.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προώθηση αιτήματος στον αρμόδιο φορέα Τεχνικής διαχείρισης (Τ.Ε.Ε.), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

       Ναι Όχι


      • 3 Επικαιροποίηση - αλλαγη στοιχείων Ελεγκτη Δόμησης , διαγραφή , αλλαγή έδρας Ε.Δ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το ΤΕΕ που έχει τεχνική διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος προβαίνει στην επικαιροποίηση - αλλαγη στοιχείων Ελεγκτη Δόμησης , διαγραφή , αλλαγή έδρας Ε.Δ.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόφαση Γ.Γ.Χ.Α.Π. - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο τεχνικός διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος κατόπιν της επικαιροποίησης-αλλαγής στοιχείων Ελεγκτη Δόμησης , διαγραφή , αλλαγή έδρας Ε.Δ., αποστέλλει στην Υπηρεσία κατάλογο εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργών Ε.Δ. και δημοσιεύται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατόπιν απόφασης Γ.Γ.Χ.Α.Π.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.