Τακτικές μεταθέσεις ειδικών φρουρών για υπηρεσίες που εδρεύουν σε άλλη περιοχή μετάθεσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb40cd800-af3b-413e-b289-d243997dcad3 408003

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι Ειδικοί Φρουροί τοποθετούνται και μετατίθενται μόνο σε οργανικές θέσεις της κατηγορίας τους, που είναι κενές ή κενώνονται λόγω μετάθεσης συναδέλφου τους.

Ως περιοχή μετάθεσης θεωρείται η περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ή των Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Οι Ειδικοί Φρουροί μετατίθενται από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 3 του Π.Δ. 211/2005, μετά από αίτησή τους. Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι Ειδικοί Φρουροί που έχουν στην περιοχή για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο συμφερόντων τους.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 211/2005, δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, από μια περιοχή μετάθεσης σε άλλη, έχουν οι Ειδικοί Φρουροί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην ίδια περιοχή μετάθεσης, κατά το έτος έκδοσης της προκήρυξης των θέσεων.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 211/2005, οι τακτικές μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη γίνονται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με την προτεραιότητα που καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει ο Ειδικός Φρουρός, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

α. Της απόστασης της έδρας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία που υπηρετεί από την έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή της Διεύθυνσης Αστυνομίας στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων του. Για τον υπολογισμό των συνολικών μορίων, όσον αφορά στις ηπειρωτικές περιοχές, λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη, χιλιομετρικά, διαδρομή, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων του τρέχοντος έτους μετάθεσης, όσον δε αφορά στις νησιωτικές περιοχές η απόσταση υπολογίζεται από το κύριο λιμάνι του νησιού.

β. Των ετών υπηρεσίας.

γ. Της οικογενειακής του κατάστασης.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο αρχαιότερος.

Οι Ειδικοί Φρουροί, δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), ακόμα και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις της κατηγορίας τους, για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης μετάθεσης της παρ. 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 211/2005, εφόσον υπάγονται σε μία εκ των ακόλουθων κατηγοριών:

α. Πολύτεκνοι.

β. Έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α.

γ. Έχοντες τρία (3) τέκνα.

Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Οι αιτούντες Ειδικοί Φρουροί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας χρήση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου μόνο μία φορά.

Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η εμπειρία, η υπηρεσιακή απόδοση και η πειθαρχικότητα. Ως κοινωνικά κριτήρια νοούνται ιδίως η προτίμηση του ενδιαφερομένου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση και οι λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του.

Οι Ειδικοί Φρουροί που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης για δύο περιοχές μετάθεσης της επιθυμίας τους, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι προκηρυχθεί κενές θέσεις σ΄ αυτές, καθόσον δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης μετάθεσης της παρ. 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 211/2005.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μετάθεσης

Σημειώσεις

Η αίτηση αποστέλλεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line (εσωτερικό ΟΠΣ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Αίτηση αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 του Π.Δ. 211/2005.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τακτικές μεταθέσεις Ε.Φ. για Yπηρεσίες που εδρεύουν σε άλλη περιοχή μετάθεσης, Τακτική μετάθεση Ειδικού Φρουρού για Yπηρεσίες που εδρεύουν σε άλλη περιοχή μετάθεσης, Tακτικές Mεταθέσεις Ειδικών Φρουρών από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη.

      Επίσημος τίτλος

      Τακτικές μεταθέσεις ειδικών φρουρών για υπηρεσίες που εδρεύουν σε άλλη περιοχή μετάθεσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικές Ο Ειδικός Φρουρός να συμπληρώνει ένα (1) έτος υπηρεσίας στην ίδια περιοχή μετάθεσης, κατά το έτος έκδοσης της προκήρυξης των θέσεων.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Ο Ειδικός Φρουρός να είναι πολύτεκνος.

       Ναι Ναι

      • 3 Αναπηρίας Ο Ειδικός Φρουρός να έχει μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α.

       Ναι Ναι

      • 4 Οικογενειακές Ο Ειδικός Φρουρός να έχει τρία (3) τέκνα.

       Ναι Ναι

      • 5 Εργασιακές Ο Ειδικός Φρουρός να τελεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

       Ναι Ναι

      • 6 Εργασιακές Οι έγγαμοι Ειδικοί Φρουροί για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης και απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα της Υπηρεσίας τους, δύνανται να υποβάλουν κατ΄ έτος αίτηση μετάθεσης για τον τόπο αυτό, λαμβάνοντας σχετικά μόρια από απόσταση, ακόμα και αν δεν έχουν προκηρυχθεί προς κάλυψη θέσεις της κατηγορίας τους για τη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης και ανεξάρτητα από την ύπαρξη χρονικών προϋποθέσεων.

       Ναι Ναι

      • 1 Έγγραφο Αίτηση

       Έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Οι Ειδικοί Φρουροί που είναι πολύτεκνοι ή έχουν μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α ή έχουν τρία (3) τέκνα ή τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, δύναται να προσκομίσουν τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλούνται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Τα εν λόγω έγγραφα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Υπηρεσία τους και στη συνέχεια αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αιτιότητας

       Όχι 6009

      • 2 Βεβαίωση Βεβαίωση

       Βεβαίωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Πρόκειται για βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα και αποτελεί δικαιολογητικό στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος και επιθυμεί να λάβει τα μόρια μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου του/της λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος (υποπερίπτωση 4, περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/2003). Το εν λόγω έγγραφο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του και στη συνέχεια αποστέλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 3 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σημειώσεις: Πρόκειται για βεβαίωση διαμονής του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας και αποτελεί δικαιολογητικό στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος και επιθυμεί να λάβει τα μόρια μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου του/της λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος (υποπερίπτωση 4, περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/2003). Το εν λόγω έγγραφο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του και στη συνέχεια αποστέλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 4763

      • Προεδρικό Διάταγμα 1, 2, 3, 12, 14 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 1 περιγράφεται η αρχή της οργανικότητας των θέσεων. Στο άρθρο 2 περιγράφονται οι έννοιες όρων. Στο άρθρο 3 περιγράφονται τα αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία καθορίζεται ο αριθμός των μορίων (μονάδων) που συγκεντρώνει ο εκάστοτε Ειδικός Φρουρός κατά τις τακτικές μεταθέσεις (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 29 του Π.Δ. 29/2018 & με άρθρο 15 του Π.Δ. 75/2016). Στο άρθρο 12 περιγράφονται οι προϋποθέσεις που διέπουν τις τακτικές μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 20 του Π.Δ. 75/2016). Στο άρθρο 14 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Προκήρυξη θέσεων με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι κενές οργανικές θέσεις των Ειδικών Φρουρών προκηρύσσονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το πρώτο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους, εφόσον προκύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης μετάθεσης Ειδικών Φρουρών πολύτεκνων ή που έχουν μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α. ή τρίτεκνων ή που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση μετάθεσης και την αποστέλλει στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το αργότερο μέχρι 10 Μαρτίου.

       Σημειώσεις Οι Ειδικοί Φρουροί, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), ακόμα και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις της κατηγορίας τους, για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν τις χρονικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης μετάθεσης της παρ. 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 211/2005, εφόσον υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α. Πολύτεκνοι. β. Έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α. γ. Έχοντες τρία (3) τέκνα. Οι αιτούντες Ειδικοί Φρουροί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας χρήση της εν λόγω διάταξης μόνο μία φορά. Οι Ειδικοί Φρουροί που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης για δύο (2) περιοχές μετάθεσης της επιθυμίας τους, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι προκηρυχθεί κενές θέσεις σ΄ αυτές, καθόσον δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης μετάθεσης της παρ. 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 211/2005. Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων.

       Ναι Όχι


      • 4 Καταχώριση αίτησης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι επιθυμούντες μετάθεση Ειδικοί Φρουροί για τις προκηρυχθείσες θέσεις υποβάλλουν εντός του δεύτερου 15νθημέρου του Φεβρουαρίου, αίτηση για Υπηρεσίες δύο (2) περιοχών μετάθεσης, κατ’ ανώτατο όριο. Η διαδικασία αυτή τηρείται και για τις περιπτώσεις των Ειδικών Φρουρών που υπάγονται στις κατηγορίες πολυτέκνων, εχόντων μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α και τριτέκνων, εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης και έχουν προκηρυχθεί θέσεις προς κάλυψη σε Υπηρεσίες των περιοχών μετάθεσης που επιθυμούν να μετατεθούν.

       Σημειώσεις Η κάθε αίτηση καταχωρείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη μηχανογραφική εφαρμογή "Μεταθέσεις" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Ναι Όχι


      • 5 Κατανομή στις περιοχές μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται ο υπολογισμός των μορίων με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων και η κατανομή των Ειδικών Φρουρών στις περιοχές μετάθεσης, όσων υπέβαλαν/καταχώρισαν αίτηση μετάθεσης, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής "Μεταθέσεις" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Σημειώσεις Στη σειρά προτεραιότητας για τις μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) προηγούνται οι Ειδικοί Φρουροί που έχουν στην περιοχή για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο συμφερόντων τους.

       Ναι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ειδικών Φρουρών αποφασίζει -κατά περίπτωση- για τις μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών με τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), για τις μεταθέσεις με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη κατ’ εφαρμογή περιπτώσεων της παρ. 8 του άρθρου 12 Π.Δ. 211/2005 (εφόσον δεν μετατίθενται με τα αντικειμενικά κριτήρια) και για τις μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου και πραγματοποιούνται μέχρι την 31η Αυγούστου κάθε έτους. Η διαταγή μετάθεσης, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο Ειδικό Φρουρό αμέσως, με αποδεικτικό.

       Σημειώσεις Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους δύναται να αναστέλλονται εν όλω ή εν μέρει οι διαταχθείσες μεταθέσεις, για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες από την τελευταία ημέρα πραγματοποίησής τους. Οι μεταθέσεις αυτές λογίζονται ότι πραγματοποιούνται την 31η Αυγούστου.

       Όχι Όχι


      • 8 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 9 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδικοφανής προσφυγή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη. Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του.

       Ναι Όχι


      • 10 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης μετάθεσης αποφασίζει το όργανο που διέταξε τη μετάθεση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή και η απόφαση του οργάνου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • 12 Προκήρυξη συμπληρωματικών θέσεων με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Γ΄ δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες κατά Διεύθυνση Αστυνομίας ή άλλη εξομοιούμενη με αυτή Υπηρεσία κενών οργανικών θέσεων σε Ειδικούς Φρουρούς που πρέπει να πληρωθούν κατά το Γ΄ δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις αιτήσεις ακυρώσεως που προέκυψαν από τις τακτικές μεταθέσεις.

       Σημειώσεις Κατόπιν σχετικής διαταγής, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καταστάσεις και υπεύθυνες δηλώσεις Ειδικών Φρουρών, που αναγράφονται στον πίνακα των τελευταίων τακτικών μεταθέσεων με τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) και οι οποίοι δεν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στις εν λόγω μεταθέσεις.

       Ναι Όχι


      • 13 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Λαμβάνεται απόφαση από το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ειδικών Φρουρών και οι συμπληρωματικές θέσεις καλύπτονται από Ειδικούς Φρουρούς που είχαν αιτηθεί και επιθυμούν μετάθεση για τις Υπηρεσίες αυτές και μνημονεύονται στους πίνακες των τελευταίων τακτικών μεταθέσεων με τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια).

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 14 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή μετάθεσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο Ειδικό Φρουρό αμέσως, με αποδεικτικό.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.