Τακτικές μεταθέσεις κατώτερου αστυνομικού προσωπικού και αξιωματικών του Ν.3686/2008 για υπηρεσίες που εδρεύουν σε άλλη περιοχή μετάθεσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcfea72e8-a922-4f40-bd62-fc5d9654a76a 728922

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων, Υπαστυνόμων Β΄ του Ν.3686/2008, Υπαστυνόμων Α΄ του Ν.3686/2008 & Αστυνόμων Β΄ του Ν.3686/2008 από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ως περιοχή μετάθεσης θεωρείται η περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ή των Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για υπηρεσίες άλλης περιοχής μετάθεσης έχουν οι αστυνομικοί από το βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι του Αστυνόμου Β΄ που την 15η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους συμπληρώνουν τρία (3) συνεχή έτη σε υπηρεσίες της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσία δυσμενούς διαβίωσης. Οι Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης περιγράφονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. 100/2003.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/2003 οι τακτικές μεταθέσεις των αστυνομικών μέχρι και του βαθμού του Αστυνόμου Β΄ από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη γίνονται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, η δε προτεραιότητα καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων (μονάδων) που συγκεντρώνει ο αστυνομικός, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια :

α. Της απόστασης της έδρας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία που υπηρετεί από την έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων του. Για τον υπολογισμό των συνολικών μορίων, όσον αφορά στις ηπειρωτικές περιοχές, λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη, χιλιομετρικά, διαδρομή, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων του τρέχοντος έτους μετάθεσης, όσον δε αφορά στις νησιωτικές περιοχές η απόσταση υπολογίζεται από το κύριο λιμάνι του νησιού.

β. Των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας του σε καθοριζόμενες από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2003 Υπηρεσίες.

γ. Της οικογενειακής του κατάστασης.

Στη σειρά προτεραιότητας για τις μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), προηγούνται οι αστυνομικοί που έχουν στην περιοχή για την οποία ζητούν μετάθεση τον τόπο συμφερόντων τους.

Οι αστυνομικοί δύνανται, με εξαίρεση τους νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων που προήχθησαν με εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2006, να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης, ακόμα και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν τις χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/2003, εφόσον υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. πολύτεκνοι,

β. έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α.

γ. έχοντες τρία (3) τέκνα.

Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, η εμπειρία, οι ειδικές γνώσεις, η υπηρεσιακή απόδοση και η πειθαρχικότητα. Ως κοινωνικά κριτήρια νοούνται ιδίως η προτίμηση του ενδιαφερομένου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση, οι λόγοι υγείας και οι σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του. Οι αιτούντες αστυνομικοί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας χρήση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου μόνο μία φορά. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 100/2003 δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) στις κατωτέρω περιπτώσεις μεταθέσεων :

α. Των τελούντων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

β. Των αστυνομικών ειδικών καθηκόντων.

γ. Των μετατιθέμενων στις Υπηρεσίες Ασφαλείας Προέδρου Δημοκρατίας, Υπηρεσίας Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων και Προέδρου Κυβέρνησης.

δ. Των μετατιθεμένων στο Γραφείο του Αρχηγού, του Υπαρχηγού και των λοιπών Αντιστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας.

ε. Των συνοδών αστυνομικών σκύλων και των πυροτεχνουργών

στ. Των υπηρετούντων στην Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μετάθεσης

Σημειώσεις

Η αίτηση αποστέλλεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line (εσωτερικό ΟΠΣ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατ΄ εφαρμογή άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, ο μετατιθέμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής μετάθεσης, δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κοινοποιηθεί η απάντηση επί του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τακτικές μεταθέσεις Αστυφυλάκων για Υπηρεσίες σε άλλη περιοχή μετάθεσης, Τακτικές μεταθέσεις Υπαρχιφυλάκων για Υπηρεσίες σε άλλη περιοχή μετάθεσης, Τακτικές μεταθέσεις Αρχιφυλάκων για Υπηρεσίες σε άλλη περιοχή μετάθεσης, Τακτικές μεταθέσεις Ανθυπαστυνόμων για Υπηρεσίες σε άλλη περιοχή μετάθεσης, Τακτικές μεταθέσεις Υπαστυνόμων Β΄ του Ν.3686/2008 για Υπηρεσίες σε άλλη περιοχή μετάθεσης, Τακτικές μεταθέσεις Υπαστυνόμων Α΄ του Ν.3686/2008 για Υπηρεσίες σε άλλη περιοχή μετάθεσης, Τακτικές μεταθέσεις Αστυνόμων Β΄ του Ν.3686/2008 για Υπηρεσίες σε άλλη περιοχή μετάθεσης.

      Επίσημος τίτλος

      Τακτικές μεταθέσεις κατώτερου αστυνομικού προσωπικού και αξιωματικών του Ν.3686/2008 για υπηρεσίες που εδρεύουν σε άλλη περιοχή μετάθεσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικές Οι αστυνομικοί από τον βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι και τον βαθμό του Αστυνόμου Β΄ να έχουν συμπληρώσει μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής αίτησης μετάθεσης, τρία (3) συνεχή έτη σε Υπηρεσίες της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Ο αστυνομικός να είναι πολύτεκνος.

       Ναι Ναι

      • 3 Αναπηρίας Ο αστυνομικός να έχει μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α.

       Ναι Ναι

      • 4 Οικογενειακές Ο αστυνομικός να έχει τρία (3) τέκνα.

       Ναι Ναι

      • 5 Εργασιακές Ο αστυνομικός να τελεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

       Ναι Ναι

      • 6 Εργασιακές Ο αστυνομικός να είναι ειδικών καθηκόντων.

       Ναι Ναι

      • 7 Εργασιακές Οι έγγαμοι αστυνομικοί για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης και απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα της Υπηρεσίας τους, δύνανται να υποβάλουν κατ΄ έτος αίτηση μετάθεσης για τον τόπο αυτό, λαμβάνοντας σχετικά μόρια από απόσταση, ακόμα και αν δεν έχουν προκηρυχθεί προς κάλυψη θέσεις του βαθμού τους για τη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης και ανεξάρτητα από την ύπαρξη χρονικών προϋποθέσεων.

       Ναι Ναι

      • 8 Χρονικές Οι νεοπροαγόμενοι Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων που προήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2006 και μετατέθηκαν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου και Λέσβου, δικαιούνται, κατ΄ εξαίρεση, να υποβάλλουν αίτημα μετάθεσης για Υπηρεσίες άλλης περιοχής μετάθεσης, εφόσον μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, συμπληρώνουν ένα (1) συνεχές έτος στις Υπηρεσίες αυτές.

       Ναι Ναι

      • 9 Εργασιακές Για τους αστυνομικούς που έχουν υποβληθεί σε ανάλογη εκπαίδευση από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας , την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων, την Υπηρεσία Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών και την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚ.A.M.) δεν επιτρέπεται μετάθεση προ της παρελεύσεως συνεχόμενης 10 ετίας από την ημερομηνία ένταξης στη δύναμη τους, παρά μόνο ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή της υπηρεσίας τους. Οι μετατιθέμενοι από την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.) δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στη μονάδα εκτός εάν υποβληθούν εκ νέου σε διαδικασία αξιολόγησης και επιτυχούς αποφοίτησης από το προβλεπόμενο σχολείο βασικής εκπαίδευσης.

       Ναι Ναι

      • 10 Χρονικές Οι Αστυφύλακες που προέρχονται από Ειδικούς Φρουρούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ..100/2003, εφόσον εντός του έτους έκδοσης της προκήρυξης των θέσεων συμπληρώνουν τουλάχιστον έντεκα (11) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους.

       Ναι Ναι

      • 11 Χρονικές Οι Αστυνομικοί που προέρχονται από Συνοριακούς Φύλακες, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/2003.

       Ναι Ναι

      • 1 Έγγραφο Αίτηση

       Έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Οι αστυνομικοί που είναι πολύτεκνοι ή έχουν μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α ή έχουν τρία (3) τέκνα ή τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, δύναται να προσκομίσουν τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλούνται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Τα εν λόγω έγγραφα υποβάλλονται στην Υπηρεσία τους και στη συνέχεια αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 6009

      • 2 Βεβαίωση Βεβαίωση

       Βεβαίωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Πρόκειται για βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα και αποτελεί δικαιολογητικό στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος και επιθυμεί να λάβει τα μόρια μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου του/της λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος (υποπερίπτωση 4, περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/2003). Το εν λόγω έγγραφο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του και στη συνέχεια αποστέλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 3 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σημειώσεις: Πρόκειται για βεβαίωση διαμονής του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας και αποτελεί δικαιολογητικό στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος και επιθυμεί να λάβει τα μόρια μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου του/της λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος (υποπερίπτωση 4, περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/2003). Το εν λόγω έγγραφο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του και στη συνέχεια αποστέλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 4763

      • Νόμος 7, 9 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 7 περιγράφεται η βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17 του Ν. 4937/2022, με άρθρο 2 του Π.Δ. 82/2021 & άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2020). Στο άρθρο 9 περιγράφεται η εξέλιξη των Αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων του Ν. 2226/1994 (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 2 του Π.Δ. 82/2021).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Προεδρικό Διάταγμα 2, 3, 4, 12, 14, 15, 18 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 2 περιγράφονται οι έννοιες όρων. Στο άρθρο 3 περιγράφονται τα αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία καθορίζεται ο αριθμός των μορίων (μονάδων) που συγκεντρώνει ο εκάστοτε αστυνομικός κατά τις τακτικές μεταθέσεις (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 22 του Π.Δ. 6/2018 & άρθρο 2 του Π.Δ. 75/2016, Ν. 4249/2014, Π.Δ. 107/2012, Π.Δ. 85/2011). Στο άρθρο 4 περιγράφονται οι εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια. Το άρθρο 12 ρυθμίζει τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων όλων των βαθμών (όπως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 27/2019, Π.Δ. 6/2018, Π.Δ. 75/2016, Π.Δ. 85/2011). Στο άρθρο 14 περιγράφονται αναλυτικά τα όργανα που αποφασίζουν για τις τακτικές μεταθέσεις και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την υλοποίηση αυτών (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 4 του Π.Δ. 82/2021). Στο άρθρο 15 περιγράφεται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που διέπουν τις μεταθέσεις των νεοπραγόμενων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 8 του Π.Δ. 27/2019 & με άρθρο 9 του Π.Δ. 75/2016). Στο άρθρο 18 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Προκήρυξη θέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πρώτο 15νθήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες, κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης και Διεύθυνση Αστυνομίας ή άλλη αυτοτελή κεντρική Υπηρεσία που εδρεύει στη περιφέρεια τους αλλά δεν υπάγεται σ’ αυτές, των κενών κατά βαθμό οργανικών θέσεων που πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις.

       Σημειώσεις Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες το αργότερο μέχρι τέλους Ιανουαρίου και λαμβάνουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι αστυνομικοί που συνιστούν το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό και οι Αξιωματικοί του Ν.3686/2008. Οι πίνακες των θέσεων που προκηρύχθηκαν καταχωρούνται και ηλεκτρονικά στη μηχανογραφική εφαρμογή "Μεταθέσεις" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης μετάθεσης αστυνομικών πολύτεκνων ή που έχουν μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α. ή τρίτεκνων ή που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ειδικών καθηκόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση μετάθεσης και την αποστέλλει στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Οι αστυνομικοί δύνανται, με εξαίρεση τους νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων που προήχθησαν με εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2006, να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης, ακόμα και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν τις χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/2003, εφόσον υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α. πολύτεκνοι, β. έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α. γ. έχοντες τρία (3) τέκνα. Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Οι αιτούντες αστυνομικοί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας χρήση της εν λόγω διάταξης μόνο μία φορά. Οι τακτικές μεταθέσεις των αστυνομικών που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και των αστυνομικών ειδικών καθηκόντων γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Οι αστυνομικοί που τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης μέχρι δύο περιοχές μετάθεσης της επιθυμίας τους, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι προκηρυχθεί κενές θέσεις σ΄ αυτές, καθόσον δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις του βαθμού τους, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/2003.

       Ναι Όχι


      • 4 Καταχώριση αίτησης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι επιθυμούντες μετάθεση αστυνομικοί για τις προκηρυχθείσες θέσεις υποβάλλουν εντός του πρώτου 20ημέρου του μηνός Φεβρουαρίου αιτήσεις για Υπηρεσίες δύο (2) περιοχών μετάθεσης, κατ’ ανώτατο όριο. Η διαδικασία αυτή τηρείται και για τις περιπτώσεις των αστυνομικών που υπάγονται στις κατηγορίες πολυτέκνων, εχόντων μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α και τριτέκνων, εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης και έχουν προκηρυχθεί θέσεις προς κάλυψη σε Υπηρεσίες των περιοχών μετάθεσης που επιθυμούν να μετατεθούν.

       Σημειώσεις Η κάθε αίτηση καταχωρείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη μηχανογραφική εφαρμογή "Μεταθέσεις" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Ναι Όχι


      • 5 Κατανομή στις περιοχές μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται ο υπολογισμός των μορίων με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων και η κατανομή των αστυνομικών στις περιοχές μετάθεσης, όσων υπέβαλαν/καταχώρισαν αίτηση μετάθεσης, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής "Μεταθέσεις" του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Σημειώσεις Στη σειρά προτεραιότητας για τις μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), προηγούνται οι αστυνομικοί που έχουν στην περιοχή για την οποία ζητούν μετάθεση τον τόπο συμφερόντων τους.

       Ναι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει -κατά περίπτωση- για τις μεταθέσεις των αστυνομικών με τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), για τις μεταθέσεις με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη κατ’ εφαρμογή περιπτώσεων της παρ. 8 του άρθρου 12 Π.Δ. 100/2003 (εφόσον δεν μετατίθενται με τα αντικειμενικά κριτήρια) και για τις μεταθέσεις με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια εκείνων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 4 του ως άνω Π.Δ.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι αποφασισθείσες μεταθέσεις κοινοποιούνται με διαταγή του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Οι μετατιθέμενοι στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής ή Θεσσαλονίκης, κατανέμονται από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων στις Διευθύνσεις της δικαιοδοσίας τους. Οι τοποθετήσεις σε επιμέρους Υπηρεσίες των Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων Αστυνομίας και των ισότιμων Υπηρεσιών, γίνονται από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια και η χορήγηση των φύλλων πορείας πραγματοποιείται σταδιακά μέχρι την 31η Αυγούστου.

       Όχι Όχι


      • 8 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 9 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδικοφανής προσφυγή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη. Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του.

       Ναι Όχι


      • 10 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης μετάθεσης αποφασίζει το όργανο που διέταξε τη μετάθεση.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή και η απόφαση του οργάνου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • 12 Προκήρυξη συμπληρωματικών θέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες κατά Διεύθυνση Αστυνομίας ή άλλη εξομοιούμενη με αυτή Υπηρεσία κενών οργανικών θέσεων σε Αστυνόμους Β΄, Υπαστυνόμους Α΄ και Υπαστυνόμους Β΄ των άρθρων 7 παρ. 7 και 9 παρ. 2 του ν. 3686/2008, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες που πρέπει να πληρωθούν κατά το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις αιτήσεις ακυρώσεως που προέκυψαν από τις τακτικές μεταθέσεις.

       Σημειώσεις Κατόπιν σχετικής διαταγής, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καταστάσεις και υπεύθυνες δηλώσεις αστυνομικών, που αναγράφονται στον πίνακα των τελευταίων τακτικών μεταθέσεων με τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) και οι οποίοι δεν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στις εν λόγω μεταθέσεις.

       Ναι Όχι


      • 13 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Λαμβάνεται απόφαση από το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων και οι συμπληρωματικές θέσεις καλύπτονται -κατά περίπτωση- από Αστυνόμους Β΄, Υπαστυνόμους Α΄ και Υπαστυνόμους Β΄ των άρθρων 7 παρ. 7 και 9 παρ. 2 του ν. 3686/2008, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες που είχαν αιτηθεί και επιθυμούν μετάθεση για τις Υπηρεσίες αυτές και μνημονεύονται στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων με τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που οι ως άνω θέσεις Αστυφυλάκων δεν καλύπτονται από τις εκκρεμείς αιτήσεις του πίνακα τακτικών μεταθέσεων, καλύπτονται με τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων.

       Ναι Όχι


      • 14 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή μετάθεσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο αστυνομικό αμέσως, με αποδεικτικό.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.