Τιμητική Πολιτογράφηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe3c85a53-5dfc-47df-a5f9-7853f6c4f32f 767494

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή της ελληνικής ιθαγένειας, μέσω της ιδιότυπης διαδικασίας της τιμητικής πολιτογράφησης, αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες προς τη χώρα ή των οποίων η πολιτογράφηση υπαγορεύεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τιμητική Πολιτογράφηση

      Επίσημος τίτλος

      Τιμητική Πολιτογράφηση


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D5


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην εκκρεμεί εις βάρος του αιτούντα διεθνές ένταλμα σύλληψης ή ποινική διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων αρχών της χώρας του ή ενώπιον των ημεδαπών ποινικών αρχών και 2ον να μην έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση αλλοδαπού ή ημεδαπού ποινικού δικαστηρίου που να αφορά σε ποινικό αδίκημα που τυποποιείται ως κακούργημα από την ελληνική έννομη τάξη.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απονέμεται τιμητικά και αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες προς τη χώρα ή των οποίων η πολιτογράφηση υπαγορεύεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρόταση τιμητικής πολιτογράφησης αλλοδαπού. Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Πρόταση τιμητικής πολιτογράφησης αλλοδαπού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η πρόταση τιμητικής πολιτογράφησης αλλοδαπού μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε επιθυμεί. Η πρόταση θα πρέπει να έιναι τεκμηριωμένη, όντας αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη, όχι απλώς για το ήθος και την προσωπικότητα του αιτούντος, αλλά και τις συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες που στοιχειοθετούν την προσφορά από μέρους του εξαιρετικών υπηρεσιών προς τη χώρα, ή για τους λόγους για τους οποίους η πολιτογράφησή του δύναται να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης εις βάρος του αιτούντα διεθνούς εντάλματος σύλληψης ή ποινικής διαδικασίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών της χώρας του ή ενώπιον των ποινικών αρχών της Ελλάδας και ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση αλλοδαπού ή ελληνικού ποινικού δικαστηρίου που να αφορά σε ποινικό αδίκημα που τυποποιείται ως κακούργημα από την ελληνική έννομη τάξη. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης εις βάρος του αιτούντα διεθνούς εντάλματος σύλληψης ή ποινικής διαδικασίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών της χώρας του ή ενώπιον των ποινικών αρχών της Ελλάδας και ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση αλλοδαπού ή ελληνικού ποινικού δικαστηρίου που να αφορά σε ποινικό αδίκημα που τυποποιείται ως κακούργημα από την ελληνική έννομη τάξη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του. Πιστοποιητικό γέννησης

       Πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9439

      • Νόμος 179 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 4635 2019 167 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100167

      • Νόμος 13 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και των άρθρων 6, 7 και 8, αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτογράφηση μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Υπουργική Απόφαση 88197 2019 4665 Β

       Περιγραφή Το πρόσωπο που πολιτογραφείται Έλληνας με τη διαδικασία της τιμητικής πολιτογράφησης, προκειμένου να βεβαιώσει τη μη συνδρομή ποινικού κωλύματος στο πρόσωπό του κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1β του Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας, αρκεί να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωσή του στην οποία να βεβαιώνει ότι: 1ον δεν εκκρεμεί εις βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης ή ποινική διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων αρχών της χώρας του ή ενώπιον των ημεδαπών ποινικών αρχών και 2ον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση αλλοδαπού ή ημεδαπού ποινικού δικαστηρίου που να αφορά σε ποινικό αδίκημα που τυποποιείται ως κακούργημα από την ελληνική έννομη τάξη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204665

      • Νόμος 23 παρ. 2 ΜΕΡΟΣ Β 4690 2020 104 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄) . Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες με τιμητική πολιτογράφηση, εφόσον επιθυμούν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100104

      • 1 Πρωτοκόλληση πρότασης Τιμητικής Πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατάθεση και πρωτοκόλληση αιτιολογημένης πρότασης τιμητικής πολιτογράφησης αλλοδαπού από διάφορους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, θεσμικά όργανα, δημόσιους λειτουργούς, ιδιώτες κλπ.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναζήτηση δικαιολογητικών και εισηγήσεων από αρμόδιους φορείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται αναζήτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο εφόσον δεν έχουν κατατεθεί αρχικώς με την πρόταση. Επίσης διατυπώνονται ερωτήματα για έκφραση άποψης επί των υποβληθέντων αιτημάτων τιμητικής πολιτογράφησης από καθ΄ ύλην αρμόδιους, ανάλογα με την περίπτωση, πολιτειακούς παραγόντες (Υπουργεία), προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη ευρύτερης συναίνεσης στην αποδοχή του αιτήματος αλλά και να διαμορφωθεί ξεκάθαρη άποψη περί της συνδρομής των απαιτούμενων ουσιαστικών προϋποθέσεων προς τιμητική πολιτογράφηση του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος προς τον Υπουργό Εσωτερικών για παροχή οδηγιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη πρότασης Τιμητικής Πολιτογράφησης από τον Υπουργό Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός       Ναι Ναι


      • 5 Αποδοχή πρότασης Τιμητικής Πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη και Υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος και υπογραφή του από τον Υπουργό Εσωτερικών και Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

       Ναι Όχι


      • 7 Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Ανακοίνωσης Πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ανακοίνωση πολιτογράφησης αποστέλλεται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή εαν πρόκειται για αλλοδαπό κάτοικο εξωτερικού ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου κατοικίας του εαν πρόκειται για κάτοικο Ελλάδος. Η ανακοίνωση πολιτογράφησης ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικαδίας της τιμητικής πολιτογράφησης.

       Ναι Όχι


      • 9 Κλήση σε ορκωμοσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καλείται να δώσει τον όρκο του Έλληνα πολίτη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει. Η ορκωμοσία του πολιτογραφούμενου αλλοδαπού πραγματοποιείται ενώπιον του αρμόδιου Προξένου εφόσον πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού και ενώπιον του Περιφεριακού Διευθυντή Ιθαγένειας εφόσον πρόκειται για κάτοικο Ελλάδας. Κατά την ορκωμοσία, ο πολιτογραφούμενος αλλοδαπός υποβάλλει δήλωση προτίμησης του δήμου στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί.

       Σημειώσεις Κατά παρέκκλιση η ορκωμοσία του πολιτογραφούμενου αλλοδαπού δύναται να πραγματοποιηθεί ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών ή του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας.

       Ναι Όχι


      • 10 Εντολή δημοτολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εντολή δημοτολόγησης στον δήμο επιλογής του αιτούντος και εντολή εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων εφόσον πρόκειται για άνδρα.

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Μέρος Β΄ του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄), απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες με τιμητική πολιτογράφηση, εφόσον επιθυμούν.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.