Τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdd872cb5-3644-49f8-9fea-b97a3dbeb4f5 685552

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και απευθύνεται σε στρατεύσιμους που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, καθώς μπορούν να εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση που υπέχουν, τμηματικά, σε ακέραιους μήνες, ώστε το υπόλοιπο που απομένει για την οριστική απόλυσή τους να μην είναι μικρότερο του μήνα. Με την ίδια αίτηση ζητούν και την υπαγωγή τους στις διατάξεις της μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1.Η αίτηση για εκπλήρωση τμηματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορεί να ανακαλείται ρητά ή σιωπηρά από τον ενδιαφερόμενο χωρίς συνέπειες και αυτός να επανέρχεται στη στρατολογική κατάσταση που βρισκόταν πριν το εν λόγω αίτημά του. Κατάθεση αίτησης διακοπής αναβολής που δεν ανακαλείται, στερεί το δικαίωμα για κατάθεση αίτησης για τμηματική εκπλήρωση. Η αίτηση για τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης υποχρέωσης μετά την κατάταξη, δεν τροποποιείται. Οι υπηρετούντες τμηματική θητεία μπορούν με έγγραφη δήλωση που κατατίθεται στη Μονάδα τους να ζητήσουν τη συνέχιση εκπλήρωσης ολόκληρου του υπόλοιπου διαστήματος ή μέρος του, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο που απομένει για εκπλήρωση δεν είναι μικρότερο του μήνα, πριν την ολοκλήρωση του χρόνου της στρατεύσιμης υποχρέωσης που έχουν αναλάβει να εκπληρώσουν.

2. Ο μη λογιζόμενος χρόνος στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι τυχόν πρόσθετες στρατολογικές υποχρεώσεις εκπληρώνονται ή εξαγοράζονται κατά το τελευταίο τμήμα της θητείας.

3. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού το δικαίωμα για τμηματική θητεία αποσβένεται, πλην όμως η μεταφορά στη μειωμένη θητεία δεν ανακαλείται.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην οποία θα δηλώνει την επιθυμία του για τμηματική εκπλήρωση και τη διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που επιθυμεί να εκπληρώσει. Στη συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να ζητείται και η υπαγωγή του στις διατάξεις μειωμένης θητείας ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Κατάθεση αίτησης απαιτείται για κάθε επανακατάταξη του ενδιαφερομένου για εκπλήρωση τμήματος της θητείας του.

Σημειώσεις

Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ιεραρχική προσφυγή, δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε περίπτωση μη υπαγωγής του στις διατάξεις περί τμηματικής εκπλήρωσης, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει έγγραφη απάντηση της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, με σαφή και πλήρη αιτιολογία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού (αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό ελληνικής προξενικής αρχής).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις για την τμηματική εκπλήρωση γίνεται οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους. Η κατάταξή τους για την εκπλήρωση του πρώτου τμήματος της θητείας τους γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος, ενώ, η επανακατάταξη γίνεται σε διάστημα από τρεις (3) έως τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από ελληνική προξενική αρχή, που αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος διατηρεί την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού (ισχύει για έξι (6) μήνες από την έκδοσή του). Συνυποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε αίτημα επανακατάταξής του. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από ελληνική προξενική αρχή, που αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος διατηρεί την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού (ισχύει για έξι (6) μήνες από την έκδοσή του). Συνυποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε αίτημα επανακατάταξής του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 40 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 40 : Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 10 παρ.1 του ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38 Α/29-02-2008, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20080100038)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση 24 Φ.429.1/5/150045/Σ.11 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 24 : Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’αριθμ. Φ.429.1/47/155527/Σ.1162/08 (ΦΕΚ-1435 Β/21-7-08, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20080201435) απόφαση ΥΦΕΘΑ, το άρθρο 2 παρ.6 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 (ΦΕΚ 2699 Β/2-7-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, με την υπ’αριθμ. Φ.429.1/47/155527/Σ.1162/08 (ΦΕΚ-1435 Β/21-7-08) απόφαση ΥΦΕΘΑ και με το άρθρο 1 παρ.12 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/17 (ΦΕΚ 977 Β/23-3-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59463-59465 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στη σχετική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την επιθυμία τους για τμηματική εκπλήρωση και τη διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που επιθυμούν να εκπληρώσουν. Το τμήμα της στρατιωτικής υποχρέωσης που ζητούν να εκπληρώσουν τμηματικά μπορεί να είναι τόσο, ώστε το υπόλοιπο που απομένει για την οριστική απόλυσή τους να μην είναι μικρότερο του μήνα. Με την ίδια αίτηση ζητούν και την υπαγωγή τους στις διατάξεις της μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Η αίτηση για εκπλήρωση τμηματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορεί να ανακαλείται ρητά ή σιωπηρά από τον ενδιαφερόμενο χωρίς συνέπειες, οπότε ο ίδιος επανέρχεται στην στρατολογική κατάσταση που βρισκόταν πριν το εν λόγω αίτημά του.

       Σημειώσεις Κατάθεση αίτησης με πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού απαιτείται εν όψει κάθε επανακατάταξης του ενδιαφερομένου για εκπλήρωση τμήματος της θητείας του.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή αιτήματος-Προγραμματισμός κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες προγραμματίζουν για κατάταξη εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν την αρχική κατάταξή τους για εκπλήρωση τμηματικής θητείας, ενημερώνοντας άμεσα τη Διεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου για τον καθορισμό της μονάδας κατάταξής τους. Επίσης, γνωστοποιούν στη μονάδα κατάταξης το χρονικό διάστημα της αναληφθείσας τμηματικής υποχρέωσης, εφοδιάζουν τους ενδιαφερόμενους με Σημείωμα Κατάταξης, στο οποίο αναγράφεται το ως άνω χρονικό διάστημα, η ημερομηνία και η μονάδα που οφείλουν να καταταγούν και καταχωρίζουν σχετική μεταβολή στη στρατολογική τους μερίδα. Αν πρόκειται για επανακατάταξη, αυτή προγραμματίζεται σε διάστημα από τρεις (3) έως τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση του αιτήματος.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η απόρριψη του αιτήματος γίνεται με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, με σαφή και πλήρη αιτιολογία.

       Ναι Ναι


      • 5 Κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωση του αιτηθέντος διαστήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αυτοί που εκπληρώνουν τμηματική στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση μπορούν με υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία κατατίθεται στη Μονάδα τους πριν την ολοκλήρωση του χρόνου της υποχρέωσης που ανέλαβαν να εκπληρώσουν, να ζητήσουν τη συνέχιση εκπλήρωσης είτε ολόκληρης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν (οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού υπέχουν υποχρέωση 6 μηνών) είτε κι άλλου τμήματος αυτής. Η δήλωση αυτή δεν ανακαλείται.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την εκπλήρωση του χρόνου που οι ενδιαφερόμενοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να εκπληρώσουν, απολύονται προσωρινά από τις Ένοπλες Δυνάμεις και η αναβολή που είχαν ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού πριν την κατάταξή τους αναβιώνει. Η απόλυση των ενδιαφερόμενων είναι οριστική όταν εκπληρωθεί το σύνολο της οφειλόμενης υποχρέωσής τους.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.