Τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdd872cb5-3644-49f8-9fea-b97a3dbeb4f5 685552

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος) - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και απευθύνεται σε στρατεύσιμους που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, καθώς μπορούν να εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση που υπέχουν, τμηματικά, σε ακέραιους μήνες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση στην οποία θα δηλώνει την επιθυμία του για τμηματική εκπλήρωση και τη διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που επιθυμεί να εκπληρώσει. Στη συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να ζητείται και η υπαγωγή του στις διατάξεις μειωμένης θητείας. Κατάθεση αίτησης απαιτείται για κάθε επανακατάταξη του ενδιαφερομένου για εκπλήρωση τμήματος της θητείας του.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική προσφυγή, δικαστική προσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε περίπτωση μη υπαγωγής του στις διατάξεις περί τμηματικής εκπλήρωσης, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει έγγραφη απάντηση της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, με σαφή και πλήρη αιτιολογία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Τμηματική θητεία

       Επίσημος τίτλος

       Τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού (αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό ελληνικής προξενικής αρχής).

        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις για την τμηματική εκπλήρωση γίνεται οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους. Η κατάταξή τους για την εκπλήρωση του πρώτου τμήματος της θητείας τους γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος, ενώ, η επανακατάταξη γίνεται σε διάστημα από τρεις (3) έως τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

        Όχι Όχι

       • 1 Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από ελληνική προξενική αρχή, που αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος διατηρεί την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού (ισχύει για έξι (6) μήνες από την έκδοσή του). Συνυποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε αίτημα επανακατάταξής του. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από ελληνική προξενική αρχή, που αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος διατηρεί την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού (ισχύει για έξι (6) μήνες από την έκδοσή του). Συνυποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε αίτημα επανακατάταξής του.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9347

       • Νόμος 40 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Οι παράγραφοι 3 και 5 τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α΄/29-02-08)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 24 Φ.429.1/5/150045/Σ.11 2006 34 Β

        Περιγραφή Όπως τροποποιήθηκε με: -Φ.429.1/47/155527/ Σ.1162/3 Ιουλίου 2008/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ -Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-17 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (Β΄ 977) -το άρθρο 2 της Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-19 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (Β΄ 2699)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στη σχετική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την επιθυμία τους για τμηματική εκπλήρωση και τη διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που επιθυμούν να εκπληρώσουν. Το τμήμα της στρατιωτικής υποχρέωσης που ζητούν να εκπληρώσουν τμηματικά μπορεί να είναι τόσο, ώστε το υπόλοιπο που απομένει για την οριστική απόλυσή τους να μην είναι μικρότερο του μήνα. Με την ίδια αίτηση ζητούν και την υπαγωγή τους στις διατάξεις της μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Η αίτηση για εκπλήρωση τμηματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορεί να ανακαλείται ρητά ή σιωπηρά από τον ενδιαφερόμενο χωρίς συνέπειες, οπότε ο ίδιος επανέρχεται στην στρατολογική κατάσταση που βρισκόταν πριν το εν λόγω αίτημά του.

        Σημειώσεις Κατάθεση αίτησης με πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού απαιτείται εν όψει κάθε επανακατάταξης του ενδιαφερομένου για εκπλήρωση τμήματος της θητείας του.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 3 Αποδοχή αιτήματος-Προγραμματισμός κατάταξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες προγραμματίζουν για κατάταξη εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν την αρχική κατάταξή τους για εκπλήρωση τμηματικής θητείας, ενημερώνοντας άμεσα τη Διεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου για τον καθορισμό της μονάδας κατάταξής τους. Επίσης, γνωστοποιούν στη μονάδα κατάταξης το χρονικό διάστημα της αναληφθείσας τμηματικής υποχρέωσης, εφοδιάζουν τους ενδιαφερόμενους με Σημείωμα Κατάταξης, στο οποίο αναγράφεται το ως άνω χρονικό διάστημα, η ημερομηνία και η μονάδα που οφείλουν να καταταγούν και καταχωρίζουν σχετική μεταβολή στη στρατολογική τους μερίδα. Αν πρόκειται για επανακατάταξη, αυτή προγραμματίζεται σε διάστημα από τρεις (3) έως τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση του αιτήματος.

        Ναι Όχι


       • 4 Απόρριψη αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Η απόρριψη του αιτήματος γίνεται με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, με σαφή και πλήρη αιτιολογία.

        Ναι Ναι


       • 5 Κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωση του αιτηθέντος διαστήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αυτοί που εκπληρώνουν τμηματική στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση μπορούν με υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία κατατίθεται στη Μονάδα τους πριν την ολοκλήρωση του χρόνου της υποχρέωσης που ανέλαβαν να εκπληρώσουν, να ζητήσουν τη συνέχιση εκπλήρωσης είτε ολόκληρης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν (οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού υπέχουν υποχρέωση 6 μηνών) είτε κι άλλου τμήματος αυτής. Η δήλωση αυτή δεν ανακαλείται.

        Όχι Όχι


       • 6 Απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά την εκπλήρωση του χρόνου που οι ενδιαφερόμενοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να εκπληρώσουν, απολύονται προσωρινά από τις Ένοπλες Δυνάμεις και η αναβολή που είχαν ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού πριν την κατάταξή τους αναβιώνει. Η απόλυση των ενδιαφερόμενων είναι οριστική όταν εκπληρωθεί το σύνολο της οφειλόμενης υποχρέωσής τους.

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.