Τροποποίηση Καταστατικού Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc9f10dfa-ea66-45f2-9a02-26a434895dc0 532963

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας των μεταβολών που επέρχονται στο καταστατικό κάθε Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Επίσης, την καταχώρηση της τροποποίησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και την ανάρτηση στο ιστότοπο του ΓΕΜΗ του καταστατικού και της ανακοίνωσης τροποποίησης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τροποποίησης στοιχείων της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή του Συνεταιρισμού Εργαζομένων υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση τροποποίησης στοιχείων φορέα Κ.ΑΛ.Ο. - Τροποποίηση καταστατικού


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση τροποποίησης στοιχειών φορέα/τροποποίηση καταστατικού

      Επίσημος τίτλος

      Τροποποίηση Καταστατικού Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης/Συνεταιρισμού Εργαζομένων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
      Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       J1

       ,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ή Συνεταιρισμός Εργαζομένων που υποβάλλει την αίτηση, να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Να έχει πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για τροποποίηση του Καταστατικού της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης/ Συνεταιρισμού Εργαζομένων έως τριάντα (30) ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο εκπρόσωπος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς taxisnet για την είσοδο στην πλατφόρμα kalo.yeka.gr.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταστατικό (υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη σε όλες τις σελίδες). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό (υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη σε όλες τις σελίδες).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση Καταστατικού. Πρακτικό

       Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση Καταστατικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • Υπουργική Απόφαση 13 61621/Δ5.2643 2016 56 Β

       Περιγραφή Τα στοιχεία του Φορέα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο τροποποιούνται με ευθύνη του εγγεγραμμένου Φορέα και μετά από έγκριση του Τμήματος Μητρώου σε περίπτωση τροποποίησης στοιχείων του καταστατικού. Οι Φορείς οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση τροποποίησης των στοιχείων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της μεταβολής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200056

      • Νόμος 16, 26 4430 2016 205 Α

       Περιγραφή Η Κοιν.Σ.Επ. και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων καταχωρεί στο Μητρώο κάθε µεταβολή του καταστατικού, εγκεκριµένη από τη Γενική Συνέλευση των µελών της.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100205

      • Υπουργική Απόφαση 61986/3269 2017 4757 Β

       Περιγραφή Έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204757

      • Νόμος 15-24 4919 2022 71 Α

       Περιγραφή Στα συγκεκριμένα άρθρα προβλέπεται η υποχρέωση εγγραφής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και των Συν.Εργαζομένων στο ΓΕΜΗ καθώς και η διαδικασία καταχώρησης των στοιχειών τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100071

      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης εισάγει τους κωδικούς taxisnet του ΑΦΜ της επιχείρησης στην αρχική οθόνη της πλατφόρμας kalo.yeka.gr προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να του επιτραπεί η εισοδος.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη υποβολής Αίτησης Πρόσθετων Στοιχείων Εγγραφής της επιχείρησης προς το Μητρώο, η ταυτοποίηση γίνεται με τους κωδικούς taxisnet του φυσικού προσώπου που είχε υποβάλει την Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης τροποποίησης Καταστατικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η επιχείρηση συμπληρώνει και υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στοιχειών Φορέα, επισυνάπτοντας στην καρτέλα Αρχεία Αίτησης, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (σε αρχεία pdf<3,5mb).

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση αίτησης από το Τμήμα Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εξετάζει την αίτηση ως προς την πληρότητα των προϋποθέσεων που θέτει ο Ν. 4430/2016 και η ΥΑ 61621/Δ5.2643.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση αίτησης και έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος τροποποίησης Καταστατικού, το Τμήμα Μητρώου εκδίδει βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης, στην οποία επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο του τροποποιημένου Καταστατικού και αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον Φορέα.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή παρατηρήσεων από το Τμήμα Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εάν λόγω της τροποποίησης, ο Φορέας παραβιάζει τις προβλέψεις του Νόμου, το Τμήμα Μητρώου καλεί τον Φορέα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών να υποβάλει νέα αίτηση, με την οποία θα ανακαλεί την προηγούμενη μεταβολή ή θα προσαρμόζεται στις διατάξεις του Νόμου.

       Ναι Όχι


      • 6 Υποβολή συμπληρωματικής/διορθωτικής αίτησης τροποποίησης Καταστατικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Κοιν.Σ.Επ/Συν.Εργαζομένων υποβάλει μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr αίτηση τροποποίησης στοιχείων φορέα (Συμπληρωματική/Διορθωτική), λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Τμήματος Μητρώου.

       Ναι Όχι


      • 7 Έγκριση ή οριστική απόρριψη αίτησης τροποποίησης Καταστατικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εγκρίνει ή απορρίπτει την συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση. Σε περίπτωση έγκρισης, χορηγεί στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ή στον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Βεβαίωση Καταχώρησης Τροποποίησης Καταστατικού.

       Όχι Όχι


      • 8 Καταχώρηση τροποποιησης στο ΓΕΜΗ και ανάρτηση ανακοίνωσης και Καταστατικού στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Πραγματοποιείται από το Τμήμα Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο (ως η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και τους Συν.Εργαζομένων) η καταχώρηση της τροποποίησης του Καταστατικού της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ και η ανάρτηση στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ του Καταστατικού και της σχετικής Ανακοίνωσης

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.