Τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα (καταφύγια, αγκυροβόλια)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση06629148-e572-4ef9-8a8c-b7ae50087656 662914

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 έως 13 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τροποποίηση χωροθέτησης καταφυγίων τουριστικών σκαφών και ζωνών αγκυροβολίας. Αποτελεί μια ενοποιημένη διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης της χωροθέτησης του έργου και των περιβαλλοντικών όρων αυτού με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 και του άρθρου 34 του ν. 2160/93.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικών καταφυγίων και ζωνών αγκυροβολίου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι διατάξεις των “παραγράφων 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 31” του ν.2160/93 εφαρμόζονται αναλόγως και στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών.

«Καταφύγιο τουριστικών σκαφών» δημιουργείται εντός λιμένων ή προστατευομένων όρμων, όπου παρέχονται, κατ ελάχιστον, οι παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, κοινόχρηστου τηλεφώνου, παροχής καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων, απορριμμάτων, πυρόσβεσης και ενδιαιτησίως υγιεινής. Oι βασικές κτιριολογικές υποδομές του ανέρχονται μέχρι εμβαδού τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300 τ.μ.) με ελάχιστες παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, τηλεφώνου, διαδικτύου, καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων και απορριμμάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και υγιεινής.

«Αγκυροβόλιο» είναι ο τουριστικός λιμένας που δημιουργείται εντός προστατευμένου όρμου, εντός λιμνών και ποταμών, με ελαφρύ εξοπλισμό, ο οποίος δεν προκαλεί οριστική αλλοίωση του περιβάλλοντος με περιορισμένο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού και βασικές εγκαταστάσεις, στις οποίες δύνανται να συγκαταλέγονται κτιριολογικές υποδομές ή εγκαταστάσεις που δεν ξεπερνούν επιφάνεια εκατό τετραγωνικών μέτρων (100 τ.μ.).

Τα αγκυροβόλια δύνανται να περιλαμβάνουν και οριοθετημένες θαλάσσιες ζώνες ναύδετων ή λιμενικές εξυπηρετήσεις, που αποτελούνται από σύστημα πλωτών προβλητών και πλωτών εξεδρών εξαρτημένων ή μη από την ακτή.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις τουριστικού λιμένα/καταφυγίου/αγκυροβολίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις και χώρους για την ομαλή λειτουργία τους αποτυπώνονται και στο άρθρο 4 της με αριθμ. 18702/22 Κοινής Απόφασης περί καθορισμού διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων -Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού. (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022)

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων και υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του ν.2160/93 και εφαρμόζοντας τη διαδικασία όπως ορίζεται στο άρθρο 31 και 34 αυτού, εγκρίνονται τα προτεινόμενα έργα για τη δημιουργία τους, και οι περιβαλλοντικοί όροι αυτών .

Στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) του άρθρου 30 του ν.2160/93, που αφορά στη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

Τελευταία ενημέρωση

05/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Τροποποίηση χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών/ζώνης αγκυροβολίου (αγκυροβολίου)

Σημειώσεις

Η αίτηση χωροθέτησης, κάθε αίτηση τροποποίησής της, καθώς και επικαιροποίησής της, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε.) και διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού.

Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε., για την υποστήριξη της πλήρους ηλεκτρονικής υποβολής έγκρισης, τροποποίησης ή επικαιροποίησης χωροθέτησης, η αίτηση και τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ.4 του άρθρου 34 του ν.2160/93 όπως ισχύει, υποβάλλονται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας με φυσικό φάκελο στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού για τις κατά νόμο ενέργειές της.»

Η αίτηση χωροθέτησης και προς κατάθεση δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση mailbox@mintour.gr.

Κατά το άρθρο 6 "Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις" της με αριθμ. 18702/22 (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Περιβάλλοντος και και Ενέργειας και Τουρισμού με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα" σημειώνεται ότι:

"Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων της παρ. 4 του άρθρου 16 ν. 4442/2016, κατά το σκέλος που αφορά στο κεφάλαιο ΛΘ, η αίτηση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα, τροποποίησης και επικαιροποίησής της υποβάλλεται με φυσικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 29, 30, 31 και 34 του ν. 2160/1993 και απαλλάσσεται της καταβολής παραβόλου."

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση τροποποίησης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων τουριστικών καταφυγίων και αγκυροβολίων με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.)

      Επίσημος τίτλος

      Τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικών καταφυγίων και αγκυροβολίων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών για είσοδο σε λογισμικό (κωδικοί taxisnet) / εγγραφή σε σχετική πλατφόρμα. Η κατοχή κωδικών taxisnet απαιτείται για την εγγραφή σε σχετική πλατφόρμα του Y.Π.ΕΝ στη διαδικασία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο μελετητής να διαθέτει ψηφιακή υπογραφή (διαδικασία ΜΠΕ).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Σε περίπτωση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου λιμένα, για κατηγοριοποιημένους σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3450/2006 (Α 64) , ως Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Εθνικής Σημασίας, Μείζονος Ενδιαφέροντος (διανομαρχιακού επιπέδου) και Τοπικής Σημασίας (νομαρχιακού επιπέδου), η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, πριν γνωμοδοτήσει, διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει μέσα σε ένα δίμηνο το αργότερο από τη λήψη του φακέλου. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει γνωμοδοτήσει θετικά.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ανάρτηση αιτήσεως χωροθέτησης ή τροποποίησης χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε τρίτου, στον οικείο δήμο, επί τριάντα (30) ημέρες. Αν υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας, περισσότερες αιτήσεις για χωροθέτηση και παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή του ίδιου καταφυγίου τουριστικών σκαφών, η παραχώρηση γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό που διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. Η ανωτέρω διαδικασία δεν απαιτείται, όταν η προς έκδοση απόφαση αφορά την επέκταση της χερσαίας ζώνης, η οποία γίνεται εντός των ορίων της ήδη χωροθετημένης θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Παροχή δικαιώματος στον ιδιοκτήτη εγκαταστάσεων λειτουργούσας ξενοδοχειακής μονάδας, να υποβάλει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες αίτημα με τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 4δ΄ του άρθρου 34 του ν.2160/93. Αν υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού περισσότερες αιτήσεις για τη χωροθέτηση – παραχώρηση αγκυροβολίου-καταφυγίου τουριστικών σκαφών έμπροσθεν των εγκαταστάσεων λειτουργούσας ξενοδοχειακής μονάδας, παρέχεται δικαίωμα στον ιδιοκτήτη της ανωτέρω μονάδας, να υποβάλει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση τα δικαιολογητικά της περίπτωσης δ΄. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, διενεργείται διαγωνισμός σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 31.

       Όχι Όχι

      • 1 Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη Τοπογραφικό διάγραμμα

       Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη, εμφαίνονται η ακριβής θέση των έργων, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000, εμφαίνονται κατ΄ ελάχιστον η αιτούμενη χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η καθορισμένη οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, καθώς και η πρόταση καθορισμού νέων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 3 Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων, εμφαίνονται: - τα στοιχεία της περίπτωσης β΄, (δικαιολογητικό 2) - η έκταση των προτεινόμενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, - η οριοθέτηση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, - περιγραφικά στοιχεία όπως το εμβαδόν της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, - και υφιστάμενων η προτεινόμενων υποδομών, - οι προτεινόμενες χρήσεις γης, - οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης. Τα κτίρια εγείρονται μέχρι τη γραμμή παραλίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Τεχνική έκθεση Μελέτη

       Τεχνική έκθεση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η υποβληθείσα Τεχνική Έκθεση αποτελεί τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων και των λοιπών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης που απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 5 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μελέτη

       Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η υποβολή περιλαμβάνει το φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με συνοδευτικά έγγραφα αυτού και σχέδια τεκμηρίωσης σε δύο (2) αντίγραφα Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικών καταφυγίων και ζωνών αγκυροβολίου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 6 Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Ε.Α.Τ.) Έκθεση

       Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Ε.Α.Τ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Ε.Α.Τ.) αφορά στο χερσαίο τμήμα και τη θαλάσσια ζώνη του αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών. Εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αιτούντος τη χωροθέτηση προς το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων (κατά τις διατάξεις του ν. 4072/2012), μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 7 Γνώμη οικείου Δήμου Γνώμη

       Γνώμη οικείου Δήμου       Σημειώσεις: Πλήρης σειρά δικαιολογητικών αποστέλλονται στον οικείο δήμο, προκειμένου να διατυπώσει απλή γνώμη για την ανάγκη δημιουργίας του τουριστικού λιμένα, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη του σχετικού φακέλου. Αν ο δήμος δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η διαδικασία για την τροποποίηση της χωροθέτησης, συνεχίζεται και χωρίς γνωμοδότηση του δήμου. Αν το αίτημα χωροθέτησης μαρίνας υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας γνωμοδότησης του Δήμου.»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4560

      • Νόμος 4688 2020 101 Α

       Περιγραφή N. 4688/20 (ΦΕΚ 101 Α/24-5-2020): Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100101

      • Νόμος 34,35,36 4582 2018 208 Α

       Περιγραφή Ν.4582/18 (ΦΕΚ 208 Α/11-12-2018) : Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100208

      • Νόμος 14 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Ν.4276/14 (ΦΕΚ – 155 Α/30-7-2014): Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Νόμος 10 4179 2013 175 Α

       Περιγραφή Ν. 4179/13 (ΦΕΚ 175 Α/8-8-2013) : Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100175

      • Νόμος 2160 1993 118 Α

       Περιγραφή Νόμος 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Η ισχύουσα σήμερα δομή του άρθρου 34 καθορίζεται, από τροποποιήσεις που επήλθαν στον ν.2160/93 ειδικότερα βάσει των νόμων ν.4688/20, ν.4582/18, ν.4276/14, 4179/13, 4070/12, 3049/02 (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19930100118)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100118

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 18702 2022 5109 Β

       Περιγραφή Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 18702/2022 (ΦΕΚ 5109/Β) των υπουργών Οικονομικών -Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Τουρισμού με τίτλο "Καθορισμός διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205109

      • Νόμος 53 4974 2022 185 Α

       Περιγραφή "Ν. 4974/22 (ΦΕΚ 185 Α/29-9-2022): Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών - Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις. Με το άρθρο 53 του ν.4974/22 τροποποιήθηκε ο τίτλος και οι παρ. 2, 3, 4, 7, 8 άρθρου 31 ν. 2160/1993, ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για χωροθέτηση ή τροποποίηση απόφασης χωροθέτησης μαρίνας, τη διαδικασία υποβολής φακέλου και τον χειρισμό του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία, την έκδοση της απόφασης χωροθέτησης της μαρίνας, την μη τροποποίηση της απόφασης χωροθέτησης λόγω επουσιωδών αλλαγών και αποκλίσεων κατά την υλοποίηση των έργων, την υποβολή τεχνικής περιγραφής της απόκλισης-τροποποίησης της χωροθέτησης, την νομιμοποίηση των καθ υπέρβασης κατασκευασθέντων έργων, την υποβολή αιτήσεων χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης κλπ μέσω του ΟΠΣΑΔΕ ε/ την ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ΟΠΣΑΔΕ του φακέλου των παραστατικών μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και στ/ την αρμόδια διεύθυνση και τη διαδικασία ελέγχου των σχετικών εγγράφων."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100185

      • Νόμος 47 4933 2022 99 Α

       Περιγραφή "Ν. 4933/22 (ΦΕΚ 99 Α/20-5-2022): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις. Με το Άρθρο 47 Νομοτεχνικές βελτιώσεις - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 30 και άρθρου 31 του ν. 2160/1993."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100099

      • Νόμος 87-98 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • Νόμος 63 4796 2021 63 Α

       Περιγραφή Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός τουριστικών λιμένων -Αντικατάσταση των παρ. 10.2 α) και 10.2 γ) του άρθρου 31 του ν. 2160/1993

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100063

      • 1 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος με τα συνοδευτικά αυτού δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού.

       Σημειώσεις Η αίτηση τροποποίησης της χωροθέτησης τουριστικού λιμένα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων της παρ. 4 του άρθρου 16 ν. 4442/2016, κατά το σκέλος που αφορά στο κεφάλαιο ΛΘ, υποβάλλεται με φυσικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, με τα συνοδά αυτής δικαιολογητικά και απαλλάσσεται της καταβολής παραβόλου. Οι υποβληθείσες Μελέτες υπογράφονται ψηφιακά από το Φορέα του Έργου/Δραστηριότητας και το Μελετητή (Μ.Π.Ε)

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή -χρέωση αιτήματος και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία και χρέωση του εισερχομένου στον αρμόδιο, για τη διεκπεραίωσή του, υπάλληλο.

       Σημειώσεις Το εισερχόμενο αίτημα με τα των δικαιολογητικών του παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών, χρεώνονται στο Τμήμα Χωροθέτησης Υποδομών Θαλάσσιου Τουρισμού με την εν συνεχεία χρέωση του σε αρμόδιο, για τη διεκπεραίωσή του, υπάλληλο. Οι μελέτες είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες από το Φορέα του Έργου/ Δραστηριότητας και το Μελετητή. (Μ.Π.Ε.)

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Πληρότητας - Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβιβάσεις δικαιολογητικών - Πληρότητα Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Διαβιβάσεις δικαιολογητικών

       Σημειώσεις Σε πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, διαβιβάζεται φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σε ένα (1) μόνο αντίγραφο, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο Δήμο, προκειμένου να διατυπώσει απλή γνώμη, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη του σχετικού φακέλου. Αν ο δήμος δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η διαδικασία τροποποίησης της χωροθέτησης συνεχίζεται και χωρίς γνωμοδότηση του δήμου. Αν το αίτημα χωροθέτησης υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας γνωμοδότησης του Δήμου. Η παραπάνω αίτηση ανακοινώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού στον οικείο δήμο, ο οποίος υποχρεούται να την αναρτήσει στο κατάστημά του επί τριάντα (30) ημέρες. Αν υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας, περισσότερες αιτήσεις για χωροθέτηση και παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή του ίδιου καταφυγίου τουριστικών σκαφών, η παραχώρηση γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό που διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993.

       Ναι Όχι


      • 5 Μη πληρότητα αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αιτήματος, διακινείται σχετική αλληλογραφία για την εξασφάλιση υποβολής των απαιτούμενων προς συμπλήρωση στοιχείων/δικαιολογητικών.

       Ναι Ναι


      • 6 Προώθηση αιτήματος στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Για την κατά το ν. 2160/93 γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, η Διεύθυνση προωθεί την υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Διευθυντή εισήγηση με τα συνοδά του αιτήματος δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων για τις εκ μέρους της ενέργειες.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος, ως εισηγητής, στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, συντάσσει Σχέδιο Εισήγησης συνοδευόμενο από τα σχετικά υποβληθέντα δικαιολογητικά (μελέτες-σχέδια) το οποίο προωθείται ιεραρχικά προς υπογραφή στον αρμόδιο Διευθυντή. Η Διεύθυνση προωθεί την εισήγηση και τα συνοδά αυτής στοιχεία και δικαιολογητικά στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων (Γραμματεία) για τις ενέργειες της.

       Ναι Όχι


      • 7 Γνωμοδότηση Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά, αποφαίνεται για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων δημιουργίας του τουριστικού λιμένα. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.

       Σημειώσεις Μέσω της γραμματείας της Επιτροπής: α) διακινούνται στα μέλη / εκπροσώπους υπουργείων οι εισερχόμενες μελέτες, έτερα στοιχεία, δικαιολογητικά και απόψεις των εκπροσώπων και των υπηρεσιών αυτών επί των εξεταζόμενων θεμάτων, εισηγήσεων των οριζόμενων με απόφαση του Προέδρου εισηγητών, καθώς και οιανδήποτε αλληλογραφία σχετικά με πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία που δύναται να ζητήσει η Επιτροπή από τη Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της κατά τόπου αρμόδιας Περιφέρειας ή Δήμου κ.α. β) γνωστοποιούνται τα σχετικά πρακτικά στα μέλη για τις περαιτέρω ενέργειές των υπηρεσιών τους και εκδίδονται σχετικά αποσπάσματα πρακτικών. Σε περίπτωση τροποποίησης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου λιμένα, για κατηγοριοποιημένους σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3450/2006 (Α 64) λιμένες, η Επιτροπή πριν γνωμοδοτήσει, διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει μέσα σε ένα δίμηνο το αργότερο από τη λήψη του φακέλου. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας ή Δήμου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής με πρόσκληση του καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για την εξέταση των αναφερόμενων σε αυτήν θεμάτων.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενέργειες μετά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η γνωμοδότηση της Επιτροπής αποτυπώνεται στο σχετικό Πρακτικό, το οποίο αποστέλλεται στα μέλη για τις περαιτέρω ενέργειές τους και κοινοποιείται αρμοδίως.

       Σημειώσεις Ο γραμματέας της Επιτροπής συντάσσει το Πρακτικό της συνεδρίασης, στο οποίο αποτυπώνονται και οι απόψεις των μελών της και το προωθεί προς υπογραφή στα μέλη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το πρακτικό αποστέλλεται στα μέλη για τις περαιτέρω ενέργειές τους και κοινοποιείται αρμοδίως. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 9 Απαίτηση διορθωτικών παρεμβάσεων βάσει της γνωμοδότησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απαίτηση διορθωτικών παρεμβάσεων βάσει της γνωμοδότησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων

       Σημειώσεις Σε συνέχεια απαίτησης διορθωτικών παρεμβάσεων ή παροχής συμπληρωματικών στοιχείων βάσει γνωμοδότησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, σε συνέχεια κοινοποίησης του αποσπάσματος του πρακτικού της, ο αιτών γνωστοποιεί τις προθέσεις του για την ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας.

       Ναι Ναι


      • 10 Εισερχόμενες εισηγήσεις και απόψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή εισηγήσεων και λοιπών στοιχείων για ενσωμάτωσή τους στο Σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

       Σημειώσεις Η αρμόδια Διεύθυνση παραλαμβάνει: α) εισήγηση της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ αναφορικά με την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τουριστικού λιμένα, σε συνέχεια προβλεπόμενης διαβούλευσης. β) λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για την ενσωμάτωσή τους στο Σχέδιο του Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 11 Εισηγητική έκθεση - Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισηγητική έκθεση - Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Σημειώσεις Η αρμόδια Διεύθυνση με την ολοκλήρωση συλλογής όλων των απαραίτητων εισηγήσεων, προωθεί Σχέδιο της Κ.Υ.Α., συνοδευόμενο από φάκελο με τα λαμβάνοντας υπόψη αυτής σχετικά, απαραίτητα τεχνικά στοιχεία και σχέδια κ.α., στην αρμόδια Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης για τις εκ μέρους της ενέργειες.

       Ναι Όχι


      • 12 Υπογραφή Σχεδίου ΚΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή του Σχεδίου της κοινής απόφαση στα αρμόδια όργανα των Υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

       Ναι Όχι


      • 13 Δημοσίευση και γνωστοποίηση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, γνωστοποιείται σε όλους τους συναρμόδιους φορείς για τις περαιτέρω ενέργειές τους και αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.