Υλοποίηση Προγραμμάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση83fd460c-e6fb-483e-b4c1-9605829a4190 239110

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υλοποίηση Προγραμμάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με το ν. 1077/1980 (Α’ 225) όπως ισχύει, και απευθύνεται σε εργαζομένους στον τουριστικό τομέα ή πρόσκαιρα ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν μόνον εμπειρική γνώση του αντικειμένου εργασίας τους, χωρίς να κατέχουν τίτλους σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης και πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης συνιστούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία δεν εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση και οδηγούν στην απόκτηση αδιαβάθμητων τίτλων σπουδών, ενώ οι απόφοιτοι αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού και σε μισθωμένες δομές σε πόλεις όπου δεν υφίστανται μονάδες κατάρτισης του Υπουργείου. Οι ειδικότητες που λειτουργούν στα τμήματα μετεκπαίδευσης είναι: Υπηρεσία Υποδοχής, Επισιτισμός, Μαγειρική τέχνη, Ζαχαροπλαστική τέχνη και Οροφοκομία.Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης αρχίζουν μετά την 16η Οκτωβρίου και λήγουν το αργότερο την 30η Ιουνίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Η παρακολούθηση του προγράμματος των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης είναι υποχρεωτική και η φοίτηση σε αυτά παρέχεται δωρεάν. Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας κατά τμήμα και ειδικότητα ανέρχεται στις 380 ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής άσκησης. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύναται να αυξομειώνεται το σύνολο των ωρών διδασκαλίας σε ποσοστό μέχρι 20%. Οι μετεκπαιδευόμενοι δικαιούνται, για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, επίδομα μετεκπαίδευσης το οποίο καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Τελευταία ενημέρωση

29/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με τα στοιχεία του/της υποψήφιου/φιας, στην οποία δηλώνεται μία (1) ειδικότητα μετεκπαίδευσης και μέχρι δύο (2) πόλεις, με σειρά προτίμησης, για την παρακολούθηση του προγράμματος της ειδικότητας που τον/την ενδιαφέρει.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υλοποίηση Προγραμμάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Ηλικιακές Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται το όριο ηλικίας των μετεκπαιδευομένων (ν. 1077/1980). Στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του ν.1077/1980 δύνανται να συμμετέχουν εργαζόμενοι και πρόσκαιρα άνεργοι έως πενήντα πέντε (55) ετών (Υ.Α. 11505/02-07-2018).

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι, κατ'ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ν. 4745/2020).

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Οι υποψήφιοι για φοίτηση στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια σε τουριστικές επιχειρήσεις (ν.4745/2020). Επιπροσθέτως, η εργασιακή εμπειρία που αποδεικνύουν θα πρέπει να είναι σε ειδικότητα ανάλογη με την ειδικότητα μετεκπαίδευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται ο χρόνος ανεργίας των υποψηφίων ανέργων για τον χαρακτηρισμό τους ως πρόσκαιρα ανέργων (ν.4547/2018). Ο χρόνος ανεργίας των υποψηφίων προς μετεκπαίδευση για τον χαρακτηρισμό τους ως πρόσκαιρα ανέργων καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες κατά ανώτατο όριο (Υ.Α. 11505/02-07-2018). Ειδικά για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, μπορούσαν να συμμετάσχουν και άνεργοι με χρόνο ανεργίας έως δεκαοκτώ (18) μήνες (Υ.Α. 19143/11-12-2020).

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας όσο και οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2.

       Όχι Όχι

      • 6 Πληρότητας Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας ενός Τμήματος Μετεκπαίδευσης είναι ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων κατά την έναρξη του προγράμματος να είναι τουλάχιστον δέκα (10) άτομα.

       Όχι Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής και γενικά οποιουδήποτε ταυτοποιητικού εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής και γενικά οποιουδήποτε ταυτοποιητικού εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και κατατίθενται σε έντυπη μορφή κατά την εγγραφή των επιτυχόντων. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ως απολυτήριος τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης θεωρείται: α) το απολυτήριο Δημοτικού σχολείου, για απόφοιτους μέχρι το 1980, και β) το απολυτήριο Γ' Γυμνασίου, για απόφοιτους από το 1981 και εφεξής, σύμφωνα με το π.δ. 739/1980 (Α' 184).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων ή του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης του ΕΦΚΑ. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων ή του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης του ΕΦΚΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι απαραίτητο για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στην ειδικότητα. Συνεπώς, θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας και να εμφανίζονται αναλυτικά οι ασφαλιστικές ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 4 Για τους εργαζόμενους υποψήφιους απαιτείται αναγγελία πρόσληψης στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ή βεβαίωση εργοδότη ή σύμβαση εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται επακριβώς το είδος και ο χρόνος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Για τους εργαζόμενους υποψήφιους απαιτείται αναγγελία πρόσληψης στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ή βεβαίωση εργοδότη ή σύμβαση εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται επακριβώς το είδος και ο χρόνος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 8181

      • 5 Για τους άνεργους υποψήφιους απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Αποδεικτικό ανεργίας

       Για τους άνεργους υποψήφιους απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 9040

      • 6 Οι υποψήφιοι/φιες που κατέχουν τίτλο σπουδών αλλοδαπής οφείλουν να υποβάλουν φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου του τίτλου σπουδών μαζί με επίσημη μετάφραση του τίτλου στην ελληνική γλώσσα καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας. Αποδεικτικό σπουδών

       Οι υποψήφιοι/φιες που κατέχουν τίτλο σπουδών αλλοδαπής οφείλουν να υποβάλουν φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου του τίτλου σπουδών μαζί με επίσημη μετάφραση του τίτλου στην ελληνική γλώσσα καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 2825

      • 7 Για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. εκτός Ελλάδας και κρατών εκτός Ε.Ε. απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2. Πιστοποιητικό

       Για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. εκτός Ελλάδας και κρατών εκτός Ε.Ε. απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 8619

      • Νόμος 78 4745 2020 214 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση προϋποθέσεων φοίτησης στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Τροποποίηση του ν. 1077/1980).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100214

      • Κανονισμός 4111 2020 1203 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201203

      • Κανονισμός 11506 2018 2705 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202705

      • Νόμος 113 4547 2018 102 Α

       Περιγραφή Προγράμματα μετεκπαίδευσης εργαζομένων στον τουριστικό τομέα (Τροποποίηση του ν. 1077/1980).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100102

      • Προεδρικό Διάταγμα 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100157

      • Νόμος 3105 2003 29 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100029

      • Νόμος 1077 1980 225 Α

       Περιγραφή Βασικές διατάξεις για τη μετεκπαίδευση μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100225

      • 1 Αλληλογραφία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (Π.Ο.Ε.Ε.Τ.) για την υποβολή προτάσεων ως προς τις ειδικότητες μετεκπαίδευσης ανά πόλη, στις οποίες το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα μετεκπαίδευσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Αλληλογραφία με τις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού για τον προσδιορισμό των ειδικοτήτων μετεκπαίδευσης και του αριθμού τμημάτων ανά ειδικότητα σε κάθε πόλη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση για τις πόλεις, τις ειδικότητες και τον αριθμό των τμημάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος μετεκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη και έκδοση Προκήρυξης εισαγωγής καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τίθεται προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών για την υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr. Σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά την εγγραφή των επιτυχόντων, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

       Όχι Όχι


      • 6 Αλληλογραφία με εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού για τον ορισμό μελών επιτροπών επιλογής υποψηφίων και με την Π.Ο.Ε.Ε.Τ. και την Π.Ο.Ξ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων) για τον ορισμό μελών των επιτροπών επιλογής και της επιτροπής ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Συγκρότηση των κατά τόπους τριμελών επιτροπών επιλογής υποψηφίων - Μοριοδότηση των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην Προκήρυξη - Αποστολή πινάκων μοριοδότησης από τα εκπαιδευτήρια στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 8 Ανακοίνωση μορίων Υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Καταρτίζονται από το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, συγκεντρωτικοί πίνακες με τα μόρια των υποψηφίων καθώς και πίνακες απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www. mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.

       Όχι Όχι


      • 9 Υποβολή ενστάσεων στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του πολίτη προς τη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τίθεται προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών για την υποβολή των ενστάσεων.

       Όχι Όχι


      • 10 Πρωτοκόλληση των ενστάσεων και διαβίβαση τους στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 11 Εξέταση ενστάσεων από την αρμόδια τριμελή επιτροπή - Διαβίβαση πρακτικού επιτροπής ενστάσεων στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και από εκεί στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση αποτελεσμάτων - Ανάρτηση πινάκων επιτυχόντων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων (πίνακες επιτυχόντων) επικυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού και γνωστοποιούνται με ανάρτηση στις εκπαιδευτικές μονάδες και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www. mintour.gov.gr.

       Όχι Όχι


      • 13 Υποβολή αιτήσεων εγγραφής από τους επιτυχόντες- Παραλαβή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις Γραμματείες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Τίθεται αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών για την κατάθεση της αίτησης εγγραφής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή.

       Όχι Όχι


      • 14 Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος μετεκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία, γραπτές εξετάσεις για τα θεωρητικά μαθήματα, γραπτές και εργαστηριακές ή προφορικές εξετάσεις για τα τεχνικά μαθήματα και το μάθημα της ξένης γλώσσας.

       Όχι Όχι


      • 15 Έκδοση και αποστολή πιστοποιητικών μετεκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης, υπογράφονται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού και αποστέλλονται στις εκπαιδευτικές μονάδες του υπουργείου.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.