Υποβολή Αναφοράς/Καταγγελίας στον ΕΦΕΤ (Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηab95b471-0d58-4e19-b84c-6c5a69e18de8 954710

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή Αναφοράς/Καταγγελίας στον ΕΦΕΤ (Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων). Κάθε πολίτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει δικαίωμα να εκφράσει τις βάσιμες ανησυχίες του για την ορθή λειτουργία/υγιεινή των επιχειρήσεων τροφίμων, την καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και τροφίμων, καθώς και την ορθή επισήμανσή τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Παρατηρήσεις

Οι αναφορές /καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν στον ΕΦΕΤ

ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://efet.gr/index.php/el/consumers/ilektroniki-ypovoli, ταχυδρομικά, τηλεφωνικά στη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 11717,

με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Κέντρο Λήψης Αναφορών ή τα γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναφορά/Καταγγελία

Σημειώσεις

Δικαίωμα υποβολής αναφορών/καταγγελιών στον ΕΦΕΤ έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ανάλογη δυνατότητα έχουν όλες οι αρχές του Κράτους και οι φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Επίσης δύναται να προκύψει και η αυτεπάγγελτη αξιολόγηση πληροφοριών που προκύπτουν από άλλες πηγές (ΜΜΕ ή Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης), η διαχείριση των οποίων προσομοιάζει με τη λήψη αναφοράς/καταγγελίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή Αναφοράς/Καταγγελίας στον ΕΦΕΤ (Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Υγειονομικές Να υπάρχουν βάσιμοι λόγοι αναφορικά με τη μη ορθή λειτουργία/υγιεινή των επιχειρήσεων τροφίμων, την καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και τροφίμων, καθώς και την ορθή επισήμανσή τους.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523 2006 1187 Β

       Περιγραφή Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201187

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1288 2017 1763 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης (Β’1187)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201763

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 140 625 2017

       Περιγραφή Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν την αναφορά πραγματικών ή ενδεχόμενων παραβάσεων του κανονισμού 625/2017.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=EL

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου η 128/24-04-2020 2020

       Περιγραφή Αναθεώρηση της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών του ΕΦΕΤ

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%9F%CE%A9%CE%9F%CE%A19%CE%A4-%CE%9D%CE%941

       ΑΔΑ Ψ1ΟΩΟΡ9Τ-ΝΔ1

      • 1 Υποβολή αναφοράς/καταγγελίας


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο καταγγέλων μπορεί να υποβάλει την καταγγελία/ αναφορά μέσω της ιστοσελίδας https://efet.gr/index.php/el/consumers/ilektroniki-ypovoli Οι εναλλακτικοί τρόποι με τους οποίους δύναται να υποβληθεί μια αναφορά/καταγγελία είναι: ταχυδρομικά, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, προφορικά στη τηλεφωνική γραμμή 11717 ή με έγγραφη αναφορά που υποβάλλεται, είτε στο Κέντρο Λήψεως Αναφορών του ΕΦΕΤ, είτε στα Τμήματα Προστασίας Καταναλωτών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ είτε στις υπηρεσίες των αρμόδιων αρχών ελέγχου τροφίμων.

       Σημειώσεις Δικαίωμα υποβολής αναφορών/καταγγελιών στον ΕΦΕΤ έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ανάλογη δυνατότητα έχουν όλες οι αρχές του Κράτους και οι φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Στην περίπτωση υποβολής αναφοράς/καταγγελίας με προσκομισθέν δείγμα η αναφορά/καταγγελία καταγράφεται ενώ το προσκομισθέν δείγμα παραλαμβάνεται μόνο εφόσον αυτή υποβληθεί επωνύμως.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναφορά/καταγγελία που υποβάλλεται στο Κέντρο Λήψης Αναφορών του ΕΦΕΤ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναφορά/καταγγελία που υποβάλλεται στο Κέντρο Λήψης Αναφορών του ΕΦΕΤ, διαβιβάζεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διατροφικών Περιστατικών της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτών της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΦΕΤ στην αρμόδια τριμελή Επιτροπή Εξέτασης αναφορών/καταγγελιών για αξιολόγηση.

       Ναι Όχι


      • 3 Αναφορά/καταγγελία που υποβάλλεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ και στις υπηρεσίες άλλων Αρμόδιων Αρχών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναφορά/καταγγελία που υποβάλλεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ και στις υπηρεσίες Αρμόδιων Αρχών, διαβιβάζεται από τον προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, στο Κέντρο Λήψης Αναφορών του ΕΦΕΤ προς αξιολόγηση. Αξιολογείται από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή και στη συνέχεια διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή, για την αξιολόγηση δευτέρου επιπέδου και την τελική διαχείρισή της

       Ναι Όχι


      • 4 Αναφορά/καταγγελία που υποβάλλεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ και απαιτεί άμεση διερεύνηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ αποφασίζουν ότι απαιτείται άμεση διερεύνηση και δεν παραπέμπουν την καταγγελία στην αρμόδια Επιτροπή.

       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώριση της αναφοράς/καταγγελίας σε βάση δεδομένων συνδεδεμένη με το ΟΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή H Αναφορά/ Καταγγελία καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

       Ναι Όχι


      • 6 Διερεύνηση αναφοράς/καταγγελίας από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση διερευνά την καταγγελία, άμεσα.

       Ναι Όχι


      • 7 Καταχώριση των ευρημάτων στο ΟΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα της διερεύνησης καταχωρίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

       Ναι Ναι


      • 8 Αναφορά/καταγγελία που αξιολογείται αυτοτελώς από άλλες Aρμόδιες Αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για αναφορά/καταγγελία που υποβάλλεται σε υπηρεσίες Αρμόδιων Αρχών, οι οποίες δεν λαμβάνουν μεγάλο αριθμό καταγγελιών, αυτές προβαίνουν αυτοτελώς στην αξιολόγηση, στη διερεύνηση της και την ενημέρωση του Κέντρου Λήψεως Αναφορών του ΕΦΕΤ σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.

       Ναι Ναι


      • 9 Καταχώριση της αναφοράς/καταγγελίας σε βάση δεδομένων συνδεδεμένη με το ΟΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή H Αναφορά/ Καταγγελία καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 10 Αξιολόγηση/βαθμολόγηση αναφοράς/καταγγελίας από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών /Καταγγελιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αξιολόγησης αναφορών/καταγγελιών του ΕΦΕΤ λαμβάνει γνώση της αναφοράς/καταγγελίας που έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων, η οποία είναι συνδεδεμένη με το ΟΠΣ. Η Επιτροπή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολογεί το περιεχόμενο κάθε αναφοράς/καταγγελίας προκειμένου να αποφασίσει τη διερεύνηση της ή όχι καθώς και τη διαβάθμιση αυτής.

       Όχι Όχι


      • 11 Αρχειοθέτηση καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταγγελία /αναφορά που αξιολογείται ως "χωρίς ενδιαφέρον" αρχειοθετείται.

       Ναι Ναι


      • 12 Διαβίβαση αναφοράς/καταγγελίας για διερεύνηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν πρόκειται: (α) για " Ενδιαφέρουσα -Σημαντική" αναφορά/καταγγελία, αυτή διαβιβάζεται στις αρμόδιες Περιφερειακές υπηρεσίες για δεύτερη αξιολόγηση/εκτίμηση και προτείνεται η διερεύνησή της στο πλαίσιο του προγράμματος τακτικών ελέγχων. (β) για "Πολύ Ενδιαφέρουσα - Εξόχως Σημαντική" αναφορά/καταγγελία, αυτή διαβιβάζεται στις αρμόδιες Περιφερειακές υπηρεσίες για δεύτερη αξιολόγηση/εκτίμηση και προτείνεται η διερεύνησή της, άμεσα ή το συντομότερο δυνατό. (γ) για "Ειδικού Χειρισμού" αναφορά/καταγγελία, αυτή εξετάζεται κατά προτεραιότητα, σε κεντρικό επίπεδο.

       Σημειώσεις Εάν δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ, η αναφορά/καταγγελία δεν αξιολογείται, αλλά προωθείται στην καθ’ ύλην Αρμόδια Αρχή.

       Ναι Όχι


      • 13 Περιφερειακή αξιολόγηση της αναφοράς/καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Περιφερειακή υπηρεσία προκειμένου να αποφασίσει τον τρόπο χειρισμού της αναφοράς/καταγγελίας, συνεκτιμά περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό συμμόρφωσης και των ελέγχων της επιχείρησης κατά της οποίας υποβλήθηκε η αναφορά/καταγγελία, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διαπίστωση του προβλήματος, το προφίλ του καταγγέλλοντα (εάν είναι γνωστό), και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που έχει περιέλθει σε γνώση της.

       Ναι Όχι


      • 14 Διερεύνηση αναφοράς/καταγγελίας από αρμόδια Περιφερειακή υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία διερευνά την καταγγελία/αναφορά

       Ναι Όχι


      • 15 Καταχώριση των ευρημάτων στο ΟΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα της διερεύνησης καταχωρίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.