Υποβολή Προγραμμάτων Εκτελεστέων ΄Εργων των OTA

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση13b70df5-52fb-437b-9f24-7508f9b00d38 137055

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Tμήμα παρακολούθησης και επξεργασίας οικονομικών στοιχείων Τ.Α., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή πίνακα με τα στοιχεία εκτελεστέων έργων, συγκεκριμένα πίνακα με τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, των έργων που:

(α) έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό εκτελεστέων έργων του φορέα είτε με την ενσωμάτωσή τους στο τεχνικό πρόγραμμα έργων είτε με την εγγραφή τους στον ετήσιο προϋπολογισμό είτε με την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ή (β) έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στον προγραμματισμό του φορέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στοιχείο (α).

Η διαδικασία αφορά στους Δήμους, τις Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ΟΤΑ, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης της Χώρας, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, Ελληνική Εταιρία Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Tμήμα παρακολούθησης και επξεργασίας οικονομικών στοιχείων Τ.Α.

Διάρκεια Ισχύος

1 μήνας

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί πρόσβασης στο aftodioikisi.ypes.gr

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Στοιχεία εκτελεστέων έργων ΟΤΑ

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή προγραμμάτων εκτελεστέων έργων OTA


      Μητρώα που τηρούνται

      Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων
      Κόμβος Διαλειτουργικότητας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ένταξη στον Προϋπολογισμού του φορέα τεχνικών έργων ή έργων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι στατιστικοί ανταποκριτές των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων, θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή στην εφαρμογή του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr, προκειμένου να διαθέσουν τα στοιχεία εκτελεστέων έργων, μέσω του πρότυπου αρχείου INVEST2022XX_. Οδηγίες για την παροχή κωδικών δίνονται στο υπ αριθμ. 38617/23-5-2021 έγγραφο της υπηρεσία μας.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Συμπλήρωση του πρότυπου αρχείου INVEST2022XX_ (όπου ΧΧ μήνας αναφοράς), ήτοι του πίνακα με τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης των έργων.

       Όχι Όχι

      • Εγκύκλιος 316 2022

       Περιγραφή Aφορά στην υποβολή πίνακα με τα στοιχεία εκτελεστέων έργων, συγκεκριμένα πίνακα με τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, των έργων που: (α) έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό εκτελεστέων έργων του φορέα είτε με την ενσωμάτωσή τους στο τεχνικό πρόγραμμα έργων είτε με την εγγραφή τους στον ετήσιο προϋπολογισμό είτε με την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ή (β) έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στον προγραμματισμό του φορέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στοιχείο (α).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%226%CE%95%CE%92%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9D6%CE%9C%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΕΒΦ46ΜΤΛ6-Ν6Μ

      • Απόφαση 4,5 και 8 17326 2022 1370 Β

       Περιγραφή Με την ως άνω απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 απόφαση περί καθορισμού του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας με την προσθήκη στοιχείων εκτελεστέων έργων των υπόχρεων φορέων που άπτονται της ταξινόμησης, του προϋπολογισμού, του προγραμματισμού, της χρηματοδότησης, της υφιστάμενης κατάστασης και της υλοποίησης, σε επίπεδο έργου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201370

      • Υπουργική Απόφαση 2816 2018 350 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200350

      • Επίσημο έγγραφο 38618 2021

       Περιγραφή Έγγραφο με το οποίο οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενημερώνονται για τη δημιουργία ενός Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου https://aftodioikisi.ypes.gr/, με τίτλο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ, αποκλειστικά για τη συλλογή οικονομικών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν μπορούν προς το παρόν να συλλεχθούν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.


      • 1 Γνωστοποίηση Ετήσιας Εγκυκλίου Οδηγιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠΕΣ εκδίδει ετήσια εγκύκλιο οδηγιών για την υποβολή των στοιχείων εκτελεστέων έργων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση και υποβολή του πρότυπου αρχείου INVEST2022XX_

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με μέριμνα των Προϊστάμενων των Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) καθώς και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων με αρμοδιότητες επί του προγραμματισμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης των έργων, οι στατιστικοί ανταποκριτές υποβάλλουν τα στοιχεία εκτελεστέων έργων του φορέα τους μέσω του πρότυπου αρχείου INVEST2022XX_

       Σημειώσεις Τα στοιχεία υποβάλλονται στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr, μέσω του πρότυπου αρχείου INVEST2022XX_ (όπου ΧΧ μήνας αναφοράς). O κάθε φορέας συμπληρώνει και αναρτά ένα ενιαίο αρχείο στον ΕΔΤ.

       Όχι Όχι


      • 3 Κλείσιμο της εφαρμογής στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την παρέλευση της 15ης ημέρας από τη λήξη του μήνα αναφοράς, ο διαχειριστής της εφαρμογής, εφόσον έχει εξαγάγει τα δεδομένα, διαγράφει το πρόθεμα που έχει προηγουμένως δημιουργήσει και πλέον ο διαδικτυακός τόπος δεν είναι προσβάσιμος.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 17326/14-3-2022, οι φορείς υποβάλλουν σε μηνιαία βάση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς: i. στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, ii. χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, iii. σύνοψη μητρώου δεσμεύσεων, iv. ισοζύγιο γενικού καθολικού, v. κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών, vi. στοιχεία σχετικά με την πορεία είσπραξης των εσόδων των δήμων και vii. στοιχεία εκτελεστέων έργων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο "Αυτοδιοίκηση" του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ μέσω των οποίων θα διευκρινίζονται και θα εξειδικεύονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4.

       Όχι Όχι


      • 4 Παρατηρήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων εκτελεστέων έργων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφων στους φορείς με παρατηρήσεις επι των υποβληθέντων στοιχείων εκτελεστέων έργων.

       Σημειώσεις Σκοπός των εγγράφων είναι η επισήμανση σφαλμάτων για την βελτίωση της παρεχόμενης πληροφορίας.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.