Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (έκθεση επιθεώρησης)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση139204a0-e234-47cf-8e1b-dd7c4b42b93d 139204

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 12

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Στην Έκθεση Επιθεώρησης, τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας είναι αυτά που καθορίζονται στην παρ. 7.4. του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) και επιπροσθέτως θα πρέπει να τηρούνται τα διαλαμβανόμενα αναφορικά με τις προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας (υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (3149 Β΄), όπως ισχύει), η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα (υπ’ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (2434 Β΄), όπως ισχύει). H διαδικασία «Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)», όπως καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (5519 Β΄), διενεργείται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ε-Άδειες».

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

 1. Κατά τα τελευταία έτη έχουν εκδοθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα, στις πλείστες των περιπτώσεων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία κανονιστικές διατάξεις ή αποφάσεις, με τις οποίες ρυθμίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα ή επιπρόσθετα των οριζόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας σε δραστηριότητες - εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων, πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας (όπως κατασκηνώσεις, έργα και δραστηριότητες Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, Ορειβατικά Καταφύγια, κλπ).
 2. Το νομοθετικό πλαίσιο ή τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας δραστηριοτήτων ή εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων είτε πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, καθορίζονται από τον αρμόδιο φορέα για τη λειτουργικότητά τους μετά από συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία σε θέματα πυρασφάλειας (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) μέσω έκδοσης κανονιστικών διατάξεων ή αποφάσεων.
 3. Μέχρι την έκδοση ειδικών νομοθετικών πλαισίων, στις εγκαταστάσεις, που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων είτε πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, όπως Κτίρια Σωφρονισμού, Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών, Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια, Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κλπ, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας θα υποδεικνύονται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ύστερα από αίτηση και την υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών της υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), μέσω της σύνταξης «Έκθεσης Επιθεώρησης».
 4. Η Έκθεση Επιθεώρησης συντάσσεται μετά από τη διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη για την επιλογή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κατά την απόλυτη κρίση του βαθμοφόρου υπαλλήλου της κατά τόπου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με το είδος της κατασκευής που στεγάζει την επιχείρηση - δραστηριότητα και τους ενδεχόμενους κινδύνους πυρκαγιάς ένεκα της λειτουργίας αυτής, τα υπό προστασία ακίνητα και κινητά δομικά στοιχεία και υλικά, τις δυνατότητες διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου, τα διατιθέμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια του κοινού (προστασία της ζωής και της υγείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του π.δ. 41/2018) (80 Α΄).
 5. Στην Έκθεση Επιθεώρησης, τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας είναι αυτά που καθορίζονται στην παρ. 7.4. του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018 (80 Α΄) και επιπροσθέτως θα πρέπει να τηρούνται τα διαλαμβανόμενα αναφορικά με τις προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας (υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (3149 Β΄), όπως ισχύει), η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα (υπ’ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (2434 Β΄), όπως ισχύει).
 6. Η έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄).
 7. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, όπου έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης), και υπάγονται σε πυροσβεστικές διατάξεις, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις ανά ειδική χρήση κτιρίου.
 8. Στις δραστηριότητες - εγκαταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), όπως αυτές απεικονίζονται στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας και για τις οποίες έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης), οι εκθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν.
 9. Εκθέσεις Επιθεώρησης που είχαν συνταχθεί για επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που δεν αναγράφονται στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας, όπως ισχύει, και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων (όπως περίπτερα, αυτοκινούμενες (κινητές) καντίνες, ελικοδρόμια, σιδηροδρομικές - οδικές σήραγγες, εμπορικοί λιμένες, υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι, υπαίθριες δραστηριότητες όπως εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές, κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο, υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο, κλπ.), παύουν να ισχύουν με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄).
 10. Από την έναρξη ισχύος της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) καταργούνται:
  • α.) Η παρ. 63 της υπ’ αριθμ. 3021/19/6/1986 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα» (847 Β΄).
  • β.) Η υπ’ αριθμ. 70818 Φ.701.3/5.11.2019 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. «Πυροπροστασία δραστηριοτήτων - εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται σε νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων» (ΑΔΑ:6ΨΗΑ46ΜΚ6Π-Ζ8Ψ).

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)

Σημειώσεις

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στη διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ, που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/933111/3679/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (4874 Β΄), η διαδικασία για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της ροής εργασιών για την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας της παρούσας, διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ε-Άδειες», κατόπιν σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και την υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων. Η πρόσβαση στο «Ε-Άδειες», αναφορικά με την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες έκδοσης των ανωτέρω πράξεων, ήτοι οι αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) και οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Με εισαγωγή διαπιστευτηρίων μοναδικής σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στην ηλεκτρονική υπηρεσία «My TEE»

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Για την ανάκληση, τροποποίηση ή ακύρωση της εκδοθείσας διοικητικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση θεραπείας - ιεραρχική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (45 Α΄), όπως ισχύει.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η διοικητική πράξη «Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)» όπως και οι λοιπές διοικητικές πράξεις πυροπροστασίας διέπονται από το ν. 2690/1999 (45 Α΄) - «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υπόδειξη Μέτρων Έκθεση Επιθεώρησης

      Επίσημος τίτλος

      Υπόδειξη Μέτρων Πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς του των πολυτεχνικών σχολών ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς του των τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς του ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

       Ναι Ναι

      • 4 Επαγγελματικές Να έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ώστε να καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και να φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού - Μέλους Τ.Ε.Ε.».

       Όχι Όχι

      • 5 Πιστοποίησης Να έχει αποκτήσει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία «My TEE».

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/mytee/

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο αρχικής οικοδομικής άδειας του κτιρίου / κτιρίων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μεταβολών της αδείας Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο αρχικής οικοδομικής άδειας του κτιρίου / κτιρίων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μεταβολών της αδείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 3ης: «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται σε νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων και για τις οποίες υποδεικνύονται μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (Εκθέσεις Επιθεώρησης)». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό 1ου σταδίου του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο αρχικής οικοδομικής άδειας του κτιρίου / κτιρίων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μεταβολών της άδειας ή / και έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή / και έκδοσης άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων (#2) με την ακριβή διεύθυνση. Σε περίπτωση μη εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δε βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά υποβάλλεται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο έκδοσης της οικοδομικής άδειας (τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβολαιογραφική πράξη, σχέδια κλπ.) ή παλαιότητας του κτιρίου, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, άδεια λειτουργίας κλπ. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Εφόσον υφίσταται αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής προστίμων (ν. 4495/2017, ν. 4178/2013, ν. 4014/2011, ν.3843/2010), υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά - έγγραφα: • Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης ή ρύθμισης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου. • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τυχόν αναθεώρησης αυτής σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ή εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δε βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά, υποβάλλεται νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της ακριβούς ημερομηνίας εκτέλεσης των αυθαίρετων εργασιών, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες, όπως φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, κλπ. • Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων σχεδίων κάτοψης του ορόφου ή των ορόφων, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης. Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφων που να αποδεικνύουν το χρόνο ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών, λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1-1-2004, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4495/2017 (167 Α΄).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 2 Αντίγραφο σχεδίων κάτοψης Κάτοψη

       Αντίγραφο σχεδίων κάτοψης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 3ης: «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται σε νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων και για τις οποίες υποδεικνύονται μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (Εκθέσεις Επιθεώρησης)». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό 1ου σταδίου του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο σχεδίων κάτοψης χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 3 Σχέδια κατόψεων με αποτυπωμένα τα υποδεικνυόμενα στην «Έκθεση Επιθεώρησης» μέτρα και μέσα πυροπροστασίας Κάτοψη

       Σχέδια κατόψεων με αποτυπωμένα τα υποδεικνυόμενα στην «Έκθεση Επιθεώρησης» μέτρα και μέσα πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) της Περίπτωσης 3ης: «Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται σε νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων και για τις οποίες υποδεικνύονται μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (Εκθέσεις Επιθεώρησης)». Υποχρεωτικό δικαιολογητικό 2ου σταδίου του Παραρτήματος Α1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) μετά τη σύνταξη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) της Έκθεσης Επιθεώρησης: Σχέδια Κατόψεων με αποτυπωμένα τα υποδεικνυόμενα στην «Έκθεση Επιθεώρησης» μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και μελέτη κατόπιν υπόδειξης από την Έκθεση Επιθεώρησης. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 4 Τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Τοπογραφικό διάγραμμα (#2) στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που διαθέτουν περισσότερα του ενός (1) κτίρια ή βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα ή για τον έλεγχο των αποστάσεων από γειτονικά κτίρια. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Τοπογραφικό διάγραμμα νοείται αυτό του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (167 Α΄).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Πολεοδομικές

       Όχι 6851

      • 5 Αντίγραφα μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας όλων των ορόφων του κτιρίου Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Αντίγραφα μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας όλων των ορόφων του κτιρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Εφόσον η εγκατάσταση αποτελεί τμήμα κτιρίου, υποβάλλονται υποχρεωτικά αντίγραφα των μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης και σχέδια κατόψεων χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης) όλων των ορόφων του κτιρίου. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Πολεοδομικές, Τεχνικές

       Όχι 5768

      • 6 Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή / και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου (#2), πετρελαιοειδών προϊόντων, κλπ, η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις πυροπροστασίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200). (#2) Στις εγκαταστάσεις υγραερίου μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας απαιτείται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Κ.Υ.Α. 31856/2003 (1257 Β΄), ενώ στην κατηγορία 0 υποβάλλεται περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 5768

      • 7 Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων Κανονισμός λειτουργίας

       Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (3149 Β΄), όπως ισχύει, που εκπονούνται με ευθύνη και φέρουν υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στις περιπτώσεις που απαιτούνται. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 5658

      • 8 Πίνακας περιγραφής βοηθητικών εργαλείων και μέσων Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας περιγραφής βοηθητικών εργαλείων και μέσων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (2434 Β΄), όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που απαιτούνται. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 8689

      • 9 Βεβαίωση φορέα ύδρευσης Βεβαίωση

       Βεβαίωση φορέα ύδρευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται η διατομή, η παροχή και η πίεση του αγωγού (δικτύου) με τον οποίο συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης και τροφοδοτείται το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ή το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό της εγκατάστασης. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 9703

      • 10 Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφα του φορέα χρηματοδότησης Νομοθετικό κείμενο

       Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφα του φορέα χρηματοδότησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφα του φορέα χρηματοδότησης, στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις όπου απαιτείται η έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή φακέλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές, Χρήσης

       Όχι 5895

      • 11 Αντίγραφο ενημέρωσης οικοδομικής άδειας ή ενημέρωσης ταυτότητας κτιρίου Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο ενημέρωσης οικοδομικής άδειας ή ενημέρωσης ταυτότητας κτιρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αντίγραφο ενημέρωσης οικοδομικής άδειας ή ενημέρωσης ταυτότητας κτιρίου, στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων από το οποίο αποδεικνύεται ότι οι εργασίες (συνολική αλλαγή χρήσης του κτιρίου του εδ. (δ) ή επέκταση της επιφάνειας του εδ. (ε)) της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018 (80 Α΄), δεν απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές, Πολεοδομικές, Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 2243

      • 12 Αποδεικτικό παραλαβής αρχειοθετημένων μελετών Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό παραλαβής αρχειοθετημένων μελετών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας (#1) Πρόσθετο δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1 το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα Α2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄): Αποδεικτικό παραλαβής, στις περιπτώσεις αρχειοθετημένων μελετών πυροπροστασίας, σύμφωνα με το ν. 4156/2013 (122 Α΄). ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 3798

      • Υπουργική Απόφαση 69019 οικ. Φ.700.13 2021 5519 Β

       Περιγραφή Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (27 Α΄)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205519

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679 2021 4874 Β

       Περιγραφή Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017 (3136 Β’)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204874

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας, αφού εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς στο πληροφοριακό σύστημα «Ε-Άδειες» με τη βοήθεια των εργαλείων αναζήτησης, επιλέγει την κατηγορία «Σε διαδικασία έκδοσης με εκκρεμότητα χρέωσης ελέγχου» για την αίτηση «Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)».

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό η κατάσταση της αίτησης «Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)» είναι σε «Σε υποβολή» και ένας ή περισσότεροι έλεγχοι της δεν έχουν ακόμη ανατεθεί σε Ελεγκτή-ες.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε Ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας επιλέγει την «Ανάθεση για έλεγχο», όπου εμφανίζονται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι που έχουν οριστεί από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό για την αίτηση «Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)». Επιλέγοντας κάθε επιμέρους έλεγχο, ορίζει το όνομα του-ων Ελεγκτή-ων από τη διαθέσιμη λίστα, αναθέτοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ελέγχου.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό η κατάσταση της αίτησης «Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)» είναι «Σε έλεγχο».

       Όχι Όχι


      • 3 Δεκτό αποτέλεσμα ελέγχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αποτέλεσμα όλων των απαιτούμενων ελέγχων για την αίτηση «Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)» από τον ορισμένο Ελεγκτή του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας είναι «Δεκτό», όπως και το αποτέλεσμα των συνοπτικών ελέγχων από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος με ελλείψεις - παραλείψεις - απαιτήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης «Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)» ο ορισμένος Ελεγκτής ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις, δεν τα επισημαίνει ως «Δεκτά» και επιλέγει «Απαιτείται μεταβολή», καταχωρώντας για καθένα από αυτά τις παρατηρήσεις του σε ελεύθερο κείμενο.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιστροφή για επανυποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ορισμένος Ελεγκτής ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας επιλέγει «Επιστροφή για επανυποβολή από το μηχανικό» και η αίτηση «Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)» επιστρέφει για συμπλήρωση ή διόρθωση των στοιχείων της από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό η κατάσταση της αίτησης «Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)» είναι «Σε μεταβολή».

       Ναι Ναι


      • 6 Διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας και σύνταξη Έκθεσης Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο ορισμένος Ελεγκτής διενεργεί επιτόπια αυτοψία στην επιχείρηση - εγκατάσταση και, αφού συντάξει την «Έκθεση Επιθεώρησης», αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα «Ε-Άδειες».

       Ναι Όχι


      • 7 Αποτύπωση των υποδεικνυώμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει ψηφιακά, σχέδια κατόψεων με αποτυπωμένα τα υποδεικνυόμενα στην «Έκθεση Επιθεώρησης» μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και μελέτη κατόπιν υπόδειξης από την «Έκθεση Επιθεώρησης».

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας εγκρίνει συνολικά την αίτηση «Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)» και την εκδίδει επιλέγοντας «Έκδοση πράξης» η οποία αποκτά μοναδικό ηλεκτρονικό κλειδί.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.