Υπόθεση Δουβλίνο- περίπτωση οικογενειακής επανένωσης (Εφαρμογή Κανονισμού ΕΚ 604/2013 "Δουβλίνο ΙΙΙ")

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9af0d552-11cd-4af2-bea2-4288c92c5607 905521

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε υποθέσεις αιτούντων διεθνή προστασία που υπόκεινται στον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ (Κανονισμός αριθ. 604/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μερικές φορές αναφέρεται ως Κανονισμός Δουβλίνο) που καθορίζει το κράτος μέλος της Ένωσης που είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης για τους αιτούντες άσυλο που αναζητούν διεθνή προστασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Όταν κατατεθεί αίτηση διεθνούς προστασίας, θα ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντα, καθώς και των μελών της οικογένειάς του που είναι άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών. Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Βάση EURODAC που αποσκοπεί στην αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ». Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να παρεκκλίνει από τα κριτήρια ευθύνης, ιδίως για ανθρωπιστικούς λόγους ή λόγους ευσπλαχνίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η επανένωση μελών της οικογένειας, συγγενών ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων έχουν σχέση μεταξύ τους, και να εξετάζει αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε αυτό ή σε άλλο κράτος μέλος, ακόμα και εάν η εξέταση αυτή δεν εμπίπτει στην ευθύνη του. Πιο αναλυτικά, σε περίπτωση:

α) ασυνόδευτου ανηλίκου που κάποιο μέλος της οικογένειάς του (γονέας, αδερφός/ή, θείος/α, παππούς/γιαγιά) βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή του εφόσον είναι προς το μείζον συμφέρον του, β) ασυνόδευτου ανηλίκου που κανένα μέλος της οικογένειάς του δε βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», η αίτηση θα εξεταστεί από την Ελλάδα γ) ενήλικου που κάποιο μέλος της οικογένειάς του , ανεξαρτήτως αν οι δεσμοί προϋπήρχαν στη χώρα καταγωγής, βρίσκεται σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας, εφόσον το επιθυμούν και οι δυο πλευρές.δ) ενήλικου που κάποιο μέλος της οικογένειάς του, με το οποίο οι δεσμοί προϋπήρχαν στη χώρα καταγωγής βρίσκεται σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», ως αιτών άσυλο, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας, εφόσον το επιθυμούν και οι δυο πλευρές.Τα κράτη που εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι τα 27 κράτη της ΕΕ (η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, , η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία. Καθώς και 4 συνεργαζόμενα κράτη (Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το BREXIT δεσμεύεται πλέον μόνο για όσα αιτήματα αναδοχής υποβλήθηκαν έως 31/12/2020. Η αποστολή νέων αιτημάτων αναδοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον δυνατή. Ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται:

- ο σύζυγος ή ο σύντροφός που διατηρεί σταθερή σχέση με το εν λόγω πρόσωπο σε ελεύθερη ένωση (υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο ή η πρακτική του οικείου κράτους μέλους αντιμετωπίζει τα άγαμα ζεύγη κατά τρόπο παρόμοιο με τον ισχύοντα για τα έγγαμα ζεύγη βάσει του δικαίου περί υπηκόων τρίτων χωρών). -τα ανήλικα τέκνα (υπό την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο).

- Ενήλικη που λόγω εγκυμοσύνης, πρόσφατου τοκετού, σοβαρής ασθένειας, σοβαρής αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας, εξαρτάται από τη βοήθεια του τέκνου, του αδελφού ή του γονέα σας που διαμένει νομίμως σε κράτος μέλος, τα κράτη μέλη μπορεί να τους επανενώσουν υπό την προϋπόθεση ότι οι οικογενειακοί δεσμοί υπήρχαν στη χώρα καταγωγής, ότι το εξαρτώμενο πρόσωπο μπορεί να λάβει την κατάλληλη φροντίδα και εφόσον τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα εκφράσουν την επιθυμία τους γραπτώς. Το ίδιο ισχύει και σε αντίστροφη περίπτωση, αν δηλαδή νόμιμα διαμένοντες σε κράτος μέλος τέκνα, αδέλφια ή γονείς εξαρτώνται από τη βοήθεια του ως άνω προσώπου.

Τελευταία ενημέρωση

26/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπόθεση Δουβλίνο- περίπτωση οικογενειακής επανένωσης (Εφαρμογή Κανονισμού ΕΚ 604/2013 "Δουβλίνο ΙΙΙ").


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Ο αιτών δικαιούται να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της αρχής προσφυγών κατά απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη όταν άλλο Κράτος Μέλος έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της αίτησης βάσει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 84, εντός δεκαπέντε (15) ημερών κατ’ εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λογιζόμενης ότι στρέφεται και κατά της σχετικής πράξης μεταφοράς.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υπόθεση Δουβλίνο- περίπτωση οικογενειακής επανένωσης (Εφαρμογή Κανονισμού ΕΚ 604/2013 "Δουβλίνο ΙΙΙ")

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Να αποτελεί μέλος οικογένειας, ήτοι: - ο σύζυγος ή ο σύντροφός που διατηρεί σταθερή σχέση με το εν λόγω πρόσωπο σε ελεύθερη ένωση (υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο ή η πρακτική του οικείου κράτους μέλους αντιμετωπίζει τα άγαμα ζεύγη κατά τρόπο παρόμοιο με τον ισχύοντα για τα έγγαμα ζεύγη βάσει του δικαίου περί υπηκόων τρίτων χωρών). -τα ανήλικα τέκνα (υπό την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο). - Ενήλικη που λόγω εγκυμοσύνης, πρόσφατου τοκετού, σοβαρής ασθένειας, σοβαρής αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας, εξαρτάται από τη βοήθεια του τέκνου, του αδελφού ή του γονέα σας που διαμένει νομίμως σε κράτος μέλος, τα κράτη μέλη μπορεί να τους επανενώσουν υπό την προϋπόθεση ότι οι οικογενειακοί δεσμοί υπήρχαν στη χώρα καταγωγής, ότι το εξαρτώμενο πρόσωπο μπορεί να λάβει την κατάλληλη φροντίδα και εφόσον τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα εκφράσουν την επιθυμία τους γραπτώς. Το ίδιο ισχύει και σε αντίστροφη περίπτωση, αν δηλαδή νόμιμα διαμένοντες σε κράτος μέλος τέκνα, αδέλφια ή γονείς εξαρτώνται από τη βοήθεια του ως άνω προσώπου.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 5,6,7,8,9,10,11,16 παρ. 8,9,10,11, 17 παρ. 2,20,31,34 604 2013

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R0604

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 14, 15 παρ. 2 603 2013

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 603/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603

      • 1 Συμπλήρωση στη φόρμα καταγραφής από υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου ότι πρόκειται για περίπτωση οικογενειακής επανένωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την κατάθεση αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας, εφόσον συντρέχει υπόθεση "Δουβλίνο" - οικογενειακή επανένωση καθώς ο αιτών αναφέρει ότι έχει μέλος της οικογένειάς του σε άλλο κράτος-μέλος και θέλει να επανενωθεί μαζί του, ο καταγραφέας συμπληρώνει τη φόρμα καταγραφής επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία.

       Σημειώσεις Καταγραφέας: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου, ειδικά εκπαιδευμένος και καταρτισμένος, με κύρια αρμοδιότητα την καταγραφή αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας. Φόρμα καταγραφής: Φόρμα που συμπληρώνεται από καταγραφέα της Υπηρεσία στα πλαίσια της εξέτασης του αιτούντος για παροχή διεθνούς προστασίας και περιλαμβάνει εκτός από τα στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας κ.τ.λ. και πλήρη αναφορά των λόγων για τους οποίους ο αιτών ζητά διεθνή προστασία, καθώς και άλλες πληροφορίες κρίσιμες για όλα τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Προσκόμιση από τον αιτούντα αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με τους ισχυρισμούς του για οικογενειακή επανένωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο καταγραφέας θέτει προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών στον αιτούντα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τους ισχυρισμούς του που σχετίζονται με την εφαρμογή των κριτηρίων του Κανονισμού "Δουβλίνο¨ (υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης).

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Eν συνεχεία ο καταγραφέας ενημερώνει το τμήμα της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων "Δουβλίνο" περίπτωση οικογενειακής επανένωσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση αιτούντα για τη διαδικασία άσκησης αιτήματος αναδοχής ευθύνη λόγω οικογενειακής επανένωσης και έγγραφη συναίνεσή του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν το αίτημα αναδοχής ευθύνης βασίζεται στην ύπαρξη μέλους της οικογένειας του αιτούντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ο αιτών να δώσει εγγράφως τη συναίνεσή του. Ο καταγραφέας θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής να ενημερώσει τον αιτούντα για την πρόθεση της Υπηρεσίας Ασύλου να αποστείλει αίτημα για οικογενειακή επανένωση στο κράτος μέλος που βρίσκεται το συγγενικό του πρόσωπο και να ζητήσει σχετικά τη συναίνεσή του.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθ. 17 παρ. 2 του Κανονισμού, «Ρήτρες διακριτικής ευχέρειας», το κράτος μέλος στο οποίο γίνεται αίτηση διεθνούς προστασίας μπορεί οποτεδήποτε πριν από τη λήψη πρώτης απόφασης επί της ουσίας, να υποβάλει σε άλλο κράτος μέλος αίτημα αναδοχής αιτούντος για να επανενώσει οποιαδήποτε πρόσωπα με τα οποία έχει σχέση ο αιτών, για ανθρωπιστικούς λόγους, βάσει ιδίως οικογενειακών ή πολιτισμικών κριτηρίων, ακόμα και όταν το άλλο κράτος μέλος δεν είναι υπεύθυνο.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης στο αρμόδιο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου αποστέλλει το αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης στο αρμόδιο κατά την κρίση του κράτος -μέλος που έχει την ευθύνη να εξετάσει την αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας του αιτούντα. Το Κράτος - Μέλος οφείλει να απαντήσει σχετικά με τον αν αποδέχεται η απορρίπτει την ευθύνη να εξετάσει την αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας εντός δυο (2) μηνών από την παραλαβή της αίτησης.

       Σημειώσεις Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να παρεκκλίνει από τα κριτήρια ευθύνης, ιδίως για ανθρωπιστικούς λόγους ή λόγους ευσπλαχνίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η επανένωση μελών της οικογένειας, συγγενών ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων έχουν σχέση μεταξύ τους, και να εξετάζει αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε αυτό ή σε άλλο κράτος μέλος, ακόμα και εάν η εξέταση αυτή δεν εμπίπτει στην ευθύνη του. Πιο αναλυτικά, σε περίπτωση: α)ασυνόδευτου ανηλίκου που κάποιο μέλος της οικογένειάς του (γονέας, αδερφός/ή, θείος/α, παππούς/γιαγιά) βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή του εφόσον είναι προς το μείζον συμφέρον του, β) ασυνόδευτου ανηλίκου που κανένα μέλος της οικογένειάς του δε βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», η αίτηση θα εξεταστεί από την Ελλάδα γ)ενήλικου που κάποιο μέλος της οικογένειάς του , ανεξαρτήτως αν οι δεσμοί προϋπήρχαν στη χώρα καταγωγής, βρίσκεται σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας, εφόσον το επιθυμούν και οι δυο πλευρές. δ)ενήλικου που κάποιο μέλος της οικογένειάς του, με το οποίο οι δεσμοί προϋπήρχαν στη χώρα καταγωγής βρίσκεται σε κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», ως αιτών άσυλο, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας, εφόσον το επιθυμούν και οι δυο πλευρές.

       Όχι Όχι


      • 6 Προγραμματισμός ημερομηνίας συνέντευξης αιτούντα παροχής διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η υπόθεση Δουβλίνου στηρίζεται στα κριτήρια περί οικογενειακής επανένωσης, η συνέντευξη προγραμματίζεται για την προηγούμενη ημέρα της λήξης ισχύος του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.

       Σημειώσεις Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία: λαμβάνεται κατά την πλήρη καταγραφή της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας και επιτρέπει την παραμονή του αιτούντος στην Ελληνική Επικράτεια μέχρι την εξέταση της αίτησής του. Έχει διάρκεια από τριάντα (30) ημέρες έως ένα (1) έτος ανάλογα με την διαδικασία που εξετάζεται το αίτημα και εκδίδεται σε μορφή κάρτας με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση. Σημειώνεται ότι είναι προσωρινός τίτλος και δεν ισοδυναμεί με άδεια διαμονής.

       Όχι Όχι


      • 7 Διεξαγωγή συνέντευξης αιτούντα παροχής διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση αιτούντος για τον οποίο η συνέντευξη έχει προγραμματιστεί για την προηγούμενη ημέρα της λήξης ισχύος του δελτίου του αιτούντος (οικογενειακή επανένωση) και μέχρι τότε δεν έχει υπάρξει ενημέρωση από την Εθνική Μονάδα Δουβλίνου για το εάν το αίτημα αναδοχής έχει γίνει αποδεκτό ή όχι, όταν προσέρχεται ο αιτών για συνέντευξη αυτή δεν πραγματοποιείται, αλλά ανανεώνεται το δελτίο του και ορίζεται νέα ημερομηνία συνέντευξης για την προηγούμενη ημέρα της (νέας) λήξης ισχύος του δελτίου. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία συνέντευξης, έχει απορριφθεί από το άλλο κράτος μέλος το αίτημα ανάληψης ευθύνης, η συνέντευξη πραγματοποιείται κανονικά.

       Σημειώσεις Συνέντευξη: Στάδιο της εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας κατά την οποία ο αιτών δίνει συνέντευξη σε κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου. Η συνέντευξη διεξάγεται σε προκαθορισμένη ημερομηνία που ορίζεται από την Υπηρεσία Ασύλου.

       Όχι Όχι


      • 8 Απάντηση του Κράτους-Μέλους στο αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες επαληθεύσεις, ώστε να εξετάσει τους επικαλούμενους ανθρωπιστικούς λόγους, και απαντάει στο αιτούν κράτος μέλος εντός δύο μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, χρησιμοποιώντας το δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας σχετικά με τον αν αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτημα για εξέταση της αίτησης για παροχής διεθνούς προστασίας από το ίδιο. Η απάντηση που απορρίπτει το αίτημα αναφέρει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η άρνηση.

       Σημειώσεις Η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου μόλις ενημερωθεί από το κράτος στο οποίο είχε αποστείλει αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης ότι αποδέχεται ή απορρίπτει την ευθύνη, ενημερώνει άμεσα με ηλεκτρονική αλληλογραφία τον χειριστή που ασχολείται με την υπόθεση ασύλου του συγκεκριμένου αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποδοχή ευθύνης για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας από Κράτος-Μέλος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που το Κράτος - Μέλος προς το οποίο απευθύνθηκε το αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου αποδεχτεί την ευθύνη για την εξέταση της αίτησης περί παροχής διεθνούς προστασίας α) ο χειριστής εκδίδει απόφαση με την οποία κρίνει την αίτηση απαράδεκτη και αποφασίζει τη μεταφορά του αιτούντος στο κράτος που έχει αποδεχτεί την ευθύνη εξέταση.

       Σημειώσεις Κατά την επίδοση της απόφασης στον αιτούντα, ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου τον ενημερώνει για τη δυνατότητα υποβολής προσφυγής κατά της απόφασης που έκρινε την αίτησή του απαράδεκτη, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει προσφυγή, ώστε να κινηθεί άμεσα η διαδικασία μεταφοράς του στο κράτος που ανέλαβε την ευθύνη για την εξέταση της αίτησής του.

       Ναι Όχι


      • 10 Απόρριψη ευθύνης για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας από Κράτος-Μέλος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που το Κράτος - Μέλος προς το οποίο απευθύνθηκε το αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου απορρίπτει την ευθύνη για την εξέταση της αίτησης περί παροχής διεθνούς προστασίας ο χειριστής εκδίδει απόφαση περί χορήγησης ή μη καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.