Φορητό Έντυπο U1 (PD U1)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf2a8bf1b-7008-4b40-91d5-be5cb88f92e8 732806 Issue of a Portable Document U1 (PD U1 form)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α. πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), Τμήμα Κανονισμών Ε.Ε. και Συμβάσεων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης για τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης, που χρησιμοποιείται για τη λήψη επιδόματος ανεργίας σε άλλο Kράτος - Mέλος της Ε.Ε. Απευθύνεται σε ανέργους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α. πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), Τμήμα Κανονισμών Ε.Ε. και Συμβάσεων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο διακινούμενος άνεργος εντός Ε.Ε. βάσει του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 883/2004 και του Κανονισμού Εφαρμογής (Ε.Κ.) αριθμ. 987/2009, όπως ισχύουν:

• Έχει δικαίωμα να προβεί σε Αίτηση για επιδότηση στο Κράτος τελευταίας απασχόλησης,

• Έχει δικαίωμα να προβεί σε Αίτηση για επιδότηση στο Κράτος - Μέλος Μόνιμης κατοικίας καταθέτοντας το PD U1 το οποίο έχει λάβει από το Κράτος τελευταίας απασχόλησης,

• Εάν μετά την τελευταία απασχόλησή του μεταβεί σε έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. για αναζήτηση εργασίας, εξαιρουμένης της ανωτέρω περίπτωσης, η ως άνω απασχόληση μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί με χρήση PD U1 για Συνυπολογισμό, αφού πραγματοποιηθούν νέοι χρόνοι απασχόλησης στο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. στο οποίο έχει μεταβεί και μετά τη λήξη σχέσεως εργασίας πραγματοποιηθεί αίτημα για επιδότηση στο εν λόγω Κράτος-Μέλος.

Ο Φορέας της χώρας από την οποία ο άνεργος ζητάει επίδομα ανεργίας είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης που έχουν συμπληρωθεί σε έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. και οι οποίες πιστοποιούνται με το PD U1.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έκδοση του PD U1 με πρωτότυπη υπογραφή. Στην αίτηση συμπληρώνεται ο Α.Μ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης) και ο Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου).

Σημειώσεις

1) Αμέσως μετά τη λήξη της σχέσεως εργασίας, οι διακινούμενοι άνεργοι που πρόκειται να μετακινηθούν σε έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., αιτούνται από τις Τοπικές Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) (Κ.Π.Α. 2 – Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) που βρίσκονται πλησιέστερα στην τελευταία απασχόλησή τους, την έκδοση του PD U1, πριν την αναχώρησή τους από την Ελλάδα.

2) Η παραλαβή του PD U1 γίνεται από τον ίδιο τον άνεργο σε συνεννόηση με το Κ.Π.Α. 2., που θα τον ενημερώσει σχετικά με την ημερομηνία παραλαβής του PD U1. Ο αιτών παραλαμβάνει στα χέρια του το πρωτότυπο PD U1.

3) Το εν λόγω PD U1 δύναται να καταθέσει:

i) Στο Κράτος-Μέλος Μόνιμης Κατοικίας στο οποίο θα αιτηθεί να επιδοτηθεί ή

ii) Σε περίπτωση που δεν αιτηθεί επίδομα στο Κράτος - Μέλος Μόνιμης Κατοικίας, αλλά μεταβεί σε έτερο Κράτος-Μέλος για αναζήτηση εργασίας, το εν λόγω Κοινοτικό Έντυπο δύναται να καταθέσει μετά από νέα απασχόλησή του στο ως άνω Κράτος-Μέλος και αφού μετά τη λήξη σχέσεως εργασίας αιτηθεί επίδομα ανεργίας για την νέα απασχόληση και το καταθέσει προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για Συνυπολογισμό χρόνων απασχόλησης.

4) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος λόγω άγνοιας δεν αιτηθεί την έκδοση πριν την αναχώρησή του από την Ελλάδα, δύναται να προβεί στην ταχυδρομική αποστολή της Αίτησης για έκδοση PD U1.

5) Την Αίτηση αποστέλλει ταχυδρομικά στο Κ.Π.Α. 2 το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στην τελευταία απασχόλησή του στην Ελλάδα.

6) Η Αίτηση θα πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του αιτούντα.

7) Η απάντηση στην ανωτέρω Αίτηση θα αποσταλεί από το Κ.Π.Α. 2 ταχυδρομικά, στη διεύθυνση του αιτούντα στο Κράτος - Μέλος στο οποίο μετέβη για αναζήτηση εργασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχετικό πεδίο της Αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Δείτε επίσης    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Φορητού Εντύπου U1 (PD U1)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       B1, B2, B6, K1

       ,,


      • 1 Εργασιακές Το PD U1 εκδίδεται, προκειμένου να εξετασθεί εάν υπάρχει δικαίωμα ο διακινούμενος άνεργος εντός Ε.Ε. να λάβει Επίδομα Ανεργίας σε έτερο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. για την περίοδο που εργάστηκε (και) στο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. που εκδίδει το PD U1, εάν κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας απασχόλησης κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ Τακτικής Ανεργίας. Oι παροχές ανεργίας που συντονίζονται μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ε.Ε. έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Αναφορικά με τους ασφαλισμένους στον τέως Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών) και τους Ανεξάρτητα Απασχολουμένους ασφαλισμένους στο τέως Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων), επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα, είναι ασφαλισμένοι, αλλά δεν καταβάλλουν εισφορές υπέρ Τακτικής Ανεργίας και συνεπώς δεν έχουν δικαίωμα να επιδοτηθούν με Επίδομα Τακτικής Ανεργίας στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί το PD U1 για το πρόσωπό τους.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 987 2009

       Περιγραφή Για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02009R0987-20140101

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 883 2004

       Περιγραφή Για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και για την Ελβετία).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02004R0883-20140101

      • 1 Πρωτοκόλληση κατατεθείσας Αίτησης για έκδοση PD U1.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 2 Παράδοση σε αρμόδιο υπάλληλο για εξέταση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Είσοδος σε Πληροφοριακό Συστήμα ΕΡΓΑΝΗ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Είσοδος σε Πληροφοριακό Συστήμα του Ε.Φ.Κ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Είσοδος σε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Συστήμα (Ο.Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Είσοδος στην εφαρμογή Ε.Τ.Α. (παλαιότερο σύστημα διαχείρισης Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας), εάν η Περίοδος Αναφοράς εκτείνεται πριν το έτος 2010.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος περί εικονικής απασχόλησης σε περίπτωση που η Περίοδος Αναφοράς του Αιτήματος αφορά ολιγοήμερη απασχόληση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση του Εντύπου PD U1 εάν κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ ανεργίας κατά τη διάρκεια απασχόλησης της Περιόδου Αναφοράς και εάν πληρούνται σωρευτικά και οι λοιπές προϋποθέσεις και σύνταξη σχετικού διαβιβαστικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 9 Σύνταξη αρνητικής απάντησης στην περίπτωση που δεν κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ ανεργίας κατά τη διάρκεια απασχόλησης της Περιόδου Αναφοράς ή εάν δεν πληρούνται σωρευτικά και οι λοιπές προϋποθέσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 10 Σύνταξη απάντησης με την οποία ζητούνται επιπλέον στοιχεία στην περίπτωση που η αρχική αίτηση κατετέθη με ελλιπή στοιχεία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 11 Σύνταξη Διαβίβαστικού σε περίπτωση που η αρμοδιότητα ανήκει σε άλλο Φορέα, π.χ. Ν.Α.Τ., Ε.Φ.Κ.Α. κ.λπ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 12 Υπογραφή του PD U1/Αρνητικής Απάντησης/Διαβιβαστικού από τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 13 Υπογραφή του PD U1/Αρνητικής Απάντησης/Διαβιβαστικού από τον/την προϊστάμενο/μένη του Κ.Π.Α. 2.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 14 Πρωτοκόλληση του PD U1/Αρνητικής Απάντησης/Διαβιβαστικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 15 Παράδοση του PD U1/Αρνητικής Απάντησης/ Απάντησης με την οποία ζητούνται διευκρινίσεις από τον αιτούντα/την αιτούσα αφού κληθούν να προσέλθουν στην Υπηρεσία προκειμένου να το/την παραλάβουν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 16 Ταχυδρομική αποστολή του PD U1/Αρνητικής Απάντησης/Απάντησης με την οποία ζητούνται διευκρινίσεις από τον αιτούντα/την αιτούσα στην περίπτωση που η Αίτηση απεστάλη ταχυδρομικά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 17 Ταχυδρομική Αποστολή/Διαβίβαση του Αιτήματος στον αρμόδιο Φορέα σε περίπτωση που η αρμοδιότητα ανήκει σε άλλο Φορέα, π.χ. Ν.Α.Τ., Ε.Φ.Κ.Α. κ.λπ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.