Φορητό Έντυπο U2 (PD U2)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4741db08-0f12-4585-9d79-fdbae5bf8360 208654 Issue of a Portable Document U2 (PD U2 form)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, Τμήμα Κανονισμών Ε.Ε. και Συμβάσεων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταφορά / εξαγωγή τακτικής επιδότησης ανεργίας για τρεις (3) μήνες σε έτερο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. με χρήση του εντύπου PD U2.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Κανονισμών Ε.Ε. και Συμβάσεων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Είναι δυνατή βάσει του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 883/2004 και του Κανονισμού Εφαρμογής (Ε.Κ.) αριθμ. 987/2009, όπως ισχύουν, η Μεταφορά / Εξαγωγή του Επιδόματος Τακτικής Ανεργίας για περίοδο τριών μηνών σε έτερο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. προκειμένου να δίνεται η ευκαιρία στους ανέργους ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. να αναζητούν εργασία σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε., εάν το επιθυμούν.

Δίνεται η διακριτική ευχέρεια στα Κράτη-Μέλη να εγκρίνουν Παράταση της βασικής περιόδου Μεταφοράς / Εξαγωγής Επιδότησης των τριών μηνών για επιπλέον 3 μήνες (ήτοι έως 6 μήνες Μεταφοράς / Εξαγωγής στο σύνολο). Η Ελλάδα ως Κράτος-Μέλος δεν εγκρίνει Παράταση.

Κατά τη διάρκεια των τριών μηνών και στην περίπτωση της Παράτασης των έξι μηνών, το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται από το Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. που επιδοτεί και που εγκρίνει τη Μεταφορά /Εξαγωγή Επιδόματος σε έτερη χώρα της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια της Μεταφοράς / Εξαγωγής της Επιδότησης, τα χρήματα του επιδόματος ανεργίας συνεχίζουν να κατατίθενται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του επιδοτουμένου, αφού προηγηθεί η απαιτούμενη αποστολή των προβλεπομένων SEDs από το Κράτος - Μέλος στο οποίο θα μεταβεί ο άνεργος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έκδοση του PD U2, με πρωτότυπη υπογραφή.

Σημειώσεις

1) Ο επιδοτούμενος, όταν αποφασίσει, ότι επιθυμεί να μεταβεί για αναζήτηση εργασίας σε έτερο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε., καταθέτει στο Κ.Π.Α. 2, που τον επιδοτεί, τη σχετική Αίτηση για έκδοση του PD U2, με πρωτότυπη υπογραφή του, αφού παρέλθουν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της επιδότησης.

2) Η παραλαβή του PD U2 γίνεται από τον ίδιο σε συνεννόηση με το Κ.Π.Α. 2., που θα τον ενημερώσει σχετικά με την ημερομηνία παραλαβής. Ο επιδοτούμενος παραλαμβάνει στα χέρια του το πρωτότυπο PD U2 (Portable Document U2- Φορητό Έντυπο U2) πριν αναχωρήσει από το Κράτος-Μέλος που τον επιδοτεί και οφείλει να το καταθέσει στο Φορέα Απασχόλησης του Κράτους - Μέλους στο οποίο θα μεταβεί για αναζήτηση εργασίας, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που θα σταματήσει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών Ανεργίας του Κράτους-Μέλους που τον επιδοτεί.

3) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής, γίνεται Στέρηση χρονικού διαστήματος της επιδότησης, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης της Εξαγωγής / Μεταφοράς του Επιδόματος Τακτικής Ανεργίας (ημερομηνία από την οποία ο επιδοτούμενος σταματάει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών Απασχόλησης του Κράτους - Μέλους που τον επιδοτεί) έως την προηγουμένη της ημερομηνίας εγγραφής του στο Κράτος - Μέλος στο οποίο μεταβαίνει για αναζήτηση εργασίας.

4) Οι υπηρεσίες απασχόλησης του Kράτους - Mέλους στο οποίο θα μεταβεί ο άνεργος για να αναζητήσει απασχόληση ενημερώνουν τον άνεργο σχετικά με τις υποχρεώσεις του.

5) Άμα τη εγγραφή του ασφαλισμένου στον Φορέα Απασχόλησης της χώρας που μετέβη, ο ανωτέρω Φορέας οφείλει να ενημερώσει σχετικά με την εν λόγω εγγραφή με το SED UOO9 (Structured Electronic Document U009, Η.Δ.Ε. U009 - Ηλεκτρονικά Δομημένο Έντυπο U009), τη χώρα που επιδοτεί.

6) Μετά την εγγραφή του ως ανέργου στις Υπηρεσίες Ανεργίας του Κράτους - Μέλους της. Ε.Ε. στο οποίο μεταβαίνει, ο ασφαλισμένος οφείλει να πραγματοποιεί μηνιαίες παρουσίες. Ο Φορέας Απασχόλησης του Κράτους – Μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οι μηνιαίες παρουσίες, εφόσον το απαιτεί το Κράτος - Μέλος που εξέδωσε το PD U2, οφείλει να ενημερώνει σχετικά με αυτές με το SED U013 τον Φορέα Aπασχόλησης του Κράτους - Μέλους που επιδοτεί, προκειμένου ο τελευταίος να ενημερώνεται ότι ο κάτοχος του PD U2 εξακολουθεί να παραμένει στη διάθεση των Υπηρεσιών ανεργίας στην έτερη χώρα στην οποία μετέβη για αναζήτηση εργασίας. Επισημαίνεται, ότι η Ελλάδα ως Κράτος-Μέλος που επιδοτεί, όταν εκδίδει το PD U2, απαιτεί από το Κράτος-Μέλος στο οποίο θα μεταβεί ο διακινούμενος άνεργος για αναζήτηση εργασίας και θα καταθέσει το PD U2 την αποστολή των SEDs U013. Εάν συμβεί μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στο SED U010:

«Ο άνεργος δέχεται θέση απασχόλησης ή γίνεται μη μισθωτός. Ο άνεργος λαμβάνει εισοδήματα από δραστηριότητα διαφορετική από τις ανωτέρω. Ο άνεργος αρνείται προσφορά θέσης απασχόλησης ή αρνείται να μεταβεί στις υπηρεσίες απασχόλησης για συνέντευξη. Ο άνεργος αρνείται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής αναπροσαρμογής. Ο άνεργος είναι ανίκανος προς εργασία. Ο άνεργος δεν υπόκειται στις διαδικασίες ελέγχου. Ο άνεργος δεν τίθεται στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης», τότε ο ασφαλισμένος ενημερώνει τον Φορέα Απασχόλησης του Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. που είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος και ο τελευταίος ενημερώνει σχετικά, τo Κράτος-Μέλος που τον επιδοτεί, με το SED U010, προκειμένου το τελευταίο να αναστείλει ή να διακόψει την επιδότηση κατά περίπτωση.

O ασφαλισμένος – άνεργος δύναται:

α) Μέχρι και την ημερομηνία λήξης του τριμήνου να επιστρέψει στη χώρα που τον επιδοτεί προκειμένου να συνεχιστεί η επιδότηση που υπολείπεται ή

β) Μετά τη λήξη του τριμήνου, να παραμείνει στη χώρα στην οποία μετέβη και να υπαχθεί στη νομοθεσία περί ανεργίας αυτής, περίπτωση κατά την οποία θα γίνει διακοπή του επιδόματος από τη χώρα που είχε εκδώσει το PD U2 περί Μεταφοράς / Εξαγωγής Επιδότησης.

γ) Στις περιπτώσεις των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. που εγκρίνουν Παράταση της βασικής περιόδου Μεταφοράς των τριών μηνών σε επιπλέον τρεις μήνες (ήτοι έως 6 μήνες Μεταφορά / Εξαγωγή Επιδότησης στο σύνολο) το ανωτέρω (α) και (β) προσαρμόζεται στη ληκτική ημερομηνία της Παράτασης. Επισημαίνεται, ότι η Ελλάδα ως Κράτος - Μέλος δεν εγκρίνει Παράταση της βασικής περιόδου Μεταφοράς / Εξαγωγής Επιδότησης των τριών μηνών.

δ) Ο επιδοτούμενος ετέρου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. που αναζητά εργασία στην Ελλάδα και επιθυμεί να παραταθεί η βασική περίοδος Μεταφοράς / Εξαγωγής των τριών μηνών και να συνεχίσει να αναζητά εργασία στην Ελλάδα, οφείλει να απευθύνει ο ίδιος αίτημα στην Υπηρεσία Ανεργίας που τον επιδοτεί στο έτερο Κράτος-Μέλος, πριν παρέλθουν οι αρχικοί τρεις μήνες Μεταφοράς / Εξαγωγής. Σε περίπτωση έγκρισης η Υπηρεσία που επιδοτεί θα αποστείλει στο Φορέα στον οποίο κατετέθη το PD U2 το SED U015 με το οποίο θα ενημερώνει σχετικά με την έγκριση της Παράτασης και το ακριβές διάστημα αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του Κ.Π.Α. 2 που τον επιδοτεί και του Φορέα Απασχόλησης του Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. στο οποίο μεταβαίνει για αναζήτηση εργασίας και αντιστρόφως.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Δείτε επίσης    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Φορητού Εντύπου U2 (PD U2)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       B1, B2, B6, K1

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Ο επιδοτούμενος δύναται να αιτηθεί Μεταφορά / Εξαγωγή του Επιδόματος Τακτικής Ανεργίας σε έτερο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε., αφού παρέλθουν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της επιδότησης.


       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 987 2009

       Περιγραφή Για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20140101&from=EN

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 883 2004

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και για την Ελβετία).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=EN

      • 1 Πρωτοκόλληση κατατεθείσας Αίτησης για έκδοση PD U2.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Παράδοση σε αρμόδιο υπάλληλο για εξέταση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Είσοδος στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) για έλεγχο σχετικά με το εάν παρήλθαν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της επιδότησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση PD U2 στην περίπτωση που παρήλθαν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της επιδότησης και σύνταξη σχετικού Διαβιβαστικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη Αρνητικής Απάντησης στην περίπτωση που δεν παρήλθαν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της επιδότησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Υπογραφή του PD U2/Αρνητικής Απάντησης/Διαβιβαστικού από τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή του PD U2/Αρνητικής Απάντησης/Διαβιβαστικού από τον/την προϊστάμενο/μένη του Κ.Π.Α. 2.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Πρωτοκόλληση του PD U2/Αρνητικής Απάντησης/Διαβιβαστικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Παράδοση του PD U2/Αρνητικής Απάντησης/ Διαβιβαστικού στον αιτούντα/στην αιτούσα αφού κληθούν να προσέλθουν στην Υπηρεσία προκειμένου να το/την παραλάβουν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.