Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση018f1a2f-725b-43dc-abe2-87fa0f5b0e51 413694

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 4

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στον χαρακτηρισμό ενός λειτουργούντος σχολείου ως Προτύπου (Π.Σ.) ή Πειραματικού (ΠΕΙ.Σ.).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Ο χαρακτηρισμός πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

  Η κατάθεση υποψηφιότητας για τον χαρακτηρισμό ενός λειτουργούντος σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: α) με αίτηση από τον/την Διευθυντή/τρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας, β) με αίτηση από Προϊστάμενο/νη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Η διαδικασία δεν είναι περιοδική. Ενεργοποιείται με γνώμονα την εκπαιδευτική και παιδαγωγική αναγκαιότητα διεύρυνσης του δικτύου των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αξιολόγηση των δημόσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ

       Επίσημος τίτλος

       Χαρακτηρισμός δημοσίων σχολικών μονάδων ως Προτύπων και Πειραματικών σχολείων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εσωστρεφής


       • 1 Διοικητικές Η ιδιότητα του/της Διευθυντή/τριας ή Προϊσταμένου/μενης της Σχολικής Μονάδας που αιτείται τον χαρακτηρισμό.


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Η ιδιότητα του Διευθυντή/ντριας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 1 Αίτηση του Προϊσταμένου Υπηρεσιακό έγγραφο

        Αίτηση του Προϊσταμένου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί α) από τον Διευθυντή/ντρια Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ευθύνη του οποίου υπάγεται η/οι σχολική/κές μονάδα/δες οποτεδήποτε εντός του σχολικού έτους, β) από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της Σχολικής Μονάδας έπειτα από Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα σχολεία της Επικράτειας, εντός ορισμένης προθεσμίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6440

       • 2 Επιστολή -παρουσίαση των λόγων ένταξης της σχολικής μονάδας στο δίκτυο των Πρότυπων Σχολείων ή στο δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων ή σε οποιοδήποτε από τα δύο (2) δίκτυα, έως τριακόσιες (300) λέξεις Υπηρεσιακό έγγραφο

        Επιστολή -παρουσίαση των λόγων ένταξης της σχολικής μονάδας στο δίκτυο των Πρότυπων Σχολείων ή στο δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων ή σε οποιοδήποτε από τα δύο (2) δίκτυα, έως τριακόσιες (300) λέξεις

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Η Επιστολή -παρουσίαση των λόγων ένταξης της σχολικής μονάδας στο δίκτυο των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ κατατίθεται από τον Διευθυντή/ντρια- Προϊστάμενο/η της ενδιαφερόμενης σχολικής μονάδας. Υποβάλλεται και στην περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από τον Δντή-/ντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Ενδεικτικοί λόγοι ένταξης: α) η μη ύπαρξη ΠΕΙΣ ή ΠΣ στα όρια ευθύνης της x περιοχής, β) η εγγύτητα της Σχολικής Μονάδας με ΑΕΙ και η εμπειρία του σχολείου σε έρευνα, καινοτομία και συνεργασία με ΑΕΙ, γ) η επιθυμία του Διδακτικού Προσωπικού για την βέλτιστη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και ακαδημαϊκών τους προσόντων, δ) το μέγεθος της Σχολικής Μονάδας (ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων και των λοιπών διαθέσιμων προς χρήση αιθουσών), ε) η τοποθεσία ( πληθυσμός του δήμου ή δημοτικής ενότητας/ αισθητική και άλλη αξία του κτηρίου),

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6440

       • 3 Βεβαίωση που αναφέρει την πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την οποία ελήφθη η απόφαση για την υποβολή της εν λόγω αίτησης. Βεβαίωση

        Βεβαίωση που αναφέρει την πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την οποία ελήφθη η απόφαση για την υποβολή της εν λόγω αίτησης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Η βεβαίωση κατατίθεται μόνο στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τον Διευθυντή/ντρια- Προϊστάμενο/η της ενδιαφερόμενης σχολικής μονάδας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 9703

       • 4 Έκθεση με προκαθορισμένη φόρμα με την οποία δηλώνεται η πλήρωση των κριτηρίων τα οποία πληροί η σχολική μονάδα προκειμένου να χαρακτηριστεί ως ΠΕΙ.Σ. ή Π.Σ. Έκθεση

        Έκθεση με προκαθορισμένη φόρμα με την οποία δηλώνεται η πλήρωση των κριτηρίων τα οποία πληροί η σχολική μονάδα προκειμένου να χαρακτηριστεί ως ΠΕΙ.Σ. ή Π.Σ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Η Έκθεση/φόρμα κατατίθεται από τον Διευθυντή/ντρια- Προϊστάμενο/η της ενδιαφερόμενης σχολικής μονάδας.Υποβάλλεται και στην περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από τον Δντή-/ντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Στην Έκθεση περιλαμβάνονται όσα από τα κριτήρια που περιγράφονται στην παρ. 1 του αρθ.4 της υπό στοιχεία 22631/Δ6/26-2-2021 (ΑΔΑ: 60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) ΥΑ και για τα οποία θα αξιολογηθεί η σχολική μονάδα για τον χαρακτηρισμό της ως ΠΕΙ.Σ. ή Π.Σ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6631

       • Υπουργική Απόφαση 22631/Δ6 2021 776 Β

        Περιγραφή Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%91%CE%9B46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%9407?inline=true

        ΑΔΑ 60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07

       • Νόμος 11, 12, 13, 14 4692 2020 111 Α

        Περιγραφή Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

       • 1 Εκκίνηση Διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Δημόσια πρόσκληση Υπουργού Παιδείας προς τις Σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ή γνώμη/πρόταση Διευθυντή/ριας Εκπαίδευσης για ενίσχυση του δικτύου των ΠΕΙ.Σ. και Π.Σ.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή α) Ο Διευθυντής/τρια ή ο Προϊστάμενος/η της δημόσιας σχολικής μονάδας υποβάλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό της ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων β) Ο Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης/ντρια Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης δύναται να καταθέσει αίτηση για τον χαρακτηρισμό μιας ή περισσοτέρων σχολικών μονάδων εντός της περιοχής ευθύνης του οποτεδήποτε μέσα στο χρόνο.

        Ναι Όχι


       • 3 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από Δ/ντή Σχολικής Μονάδας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης, δια του Διευθυντή/ντρια τους υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως i) Π.Σ. ή ii) ΠΕΙ.Σ. ή iii) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Η απόφαση για την υποβολή αίτησης προς χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας. Συνυποβάλλονται: α) Επιστολή-παρουσίαση των λόγων που αιτείται την ένταξη της σχολικής μονάδας αα) στο δίκτυο των Π.Σ. ή αβ) στο δίκτυο των ΠΕΙ.Σ. ή αγ) σε οποιοδήποτε από τα δύο (2) δίκτυα, έως τριακόσιες (300) λέξεις και β) Βεβαίωση, η οποία αναφέρει την πράξη Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την οποία ελήφθη η απόφαση για την υποβολή της εν λόγω αίτησης γ) Έκθεση/φόρμα για τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων

        Σημειώσεις Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,για τις σχολικές μονάδες.

        Ναι Όχι


       • 4 Υποβολή αίτησης από Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Δ/ντης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης υποβάλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ μιας ή περισσoτέρων σχολικών μονάδων, της περιοχής ευθύνης του. Συνυποβάλλονται: α) Επιστολή-παρουσίαση των λόγων που αιτείται την ένταξη της σχολικής μονάδας στο δικτυο των Π.Σ. ή Π.Σ., έως τριακόσιες (300) λέξεις β) Έκθεση/φόρμα για τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων

        Σημειώσεις Η αίτηση και τα συνυμμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε εντός του σχολικού έτους, για τους/τις Διευθυντές/ντριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr, σε σύνδεσμο που υποδεικνύεται από την αρμόδια διεύθυνση του Ι.Ε.Π., στην Πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Ναι Όχι


       • 5 Ταξινόμηση αιτήσεων από το Αυτοτελές Τμήμα ή πρόσβαση μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαβιβάζει ηλεκτρονικά τις αιτήσεις στην Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ταξινομημένες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Εναλλακτικά, τα μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων.

        Όχι Όχι


       • 6 Εξέταση αιτήσεων από Δ.Ε.Π.Π.Σ. και υποβολή εισήγησης στον Υπουργό και στο Ι.Ε.Π.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


        Περιγραφή Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αιτιολογημένη εισήγηση για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. διαβιβάζει την εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

        Όχι Όχι


       • 7 Διατύπωση γνώμης του Ι.Ε.Π. προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Ι.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη σχετικά με την εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., την οποία υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Σημειώσεις Διαδικασία ενστάσεων δεν προβλέπεται.

        Όχι Όχι


       • 8 Έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης η οποία περιέχει: α) τις σχολικές μονάδες που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό, β) τις σχολικές μονάδες που έχουν κοινό Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) και γ) τη διασύνδεση μεταξύ των σχολικών μονάδων.

        Σημειώσεις Η πλέον πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας είναι η υπό στοιχεία 51614/Δ6/11-5-2021 (Β1895) Υπουργική Απόφαση ( ΑΔΑ: ΩΦ7Ξ46ΜΤΛΗ-8ΡΞ)

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.