Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση018f1a2f-725b-43dc-abe2-87fa0f5b0e51 413694

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον χαρακτηρισμό ενός λειτουργούντος σχολείου ως Προτύπου (Π.Σ.) ή Πειραματικού (ΠΕΙ.Σ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο χαρακτηρισμός πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Η κατάθεση υποψηφιότητας για τον χαρακτηρισμό ενός λειτουργούντος σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. O Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: α) Εκδίδει δημόσια πρόσκληση προς τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται να υποβάλουν, εντός προθεσμίας, που ορίζεται με την εν λόγω πρόσκληση, ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό των οικείων σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 2 ή β) καλεί τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., να υποβάλουν, εντός προθεσμίας, που ορίζεται με την εν λόγω κλήση, ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. 15744/Δ6/2023 (Β 705)

Η διαδικασία δεν είναι περιοδική. Ενεργοποιείται με γνώμονα την εκπαιδευτική και παιδαγωγική αναγκαιότητα διεύρυνσης του δικτύου των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Τελευταία ενημέρωση

11/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

α) Αίτηση χαρακτηρισμού του/της Προϊσταμένου/ης ή Διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας μετά από Δημόσια Πρόσκληση Υπουργού Παιδείας, β) Αίτηση χαρακτηρισμού του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η σχολική μονάδα, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις των σχολικών μονάδων των Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μαζί με τα έγγραφα ή στοιχεία που τις συνοδεύουν, υποβάλλονται στην πλατφόρμα, στην οποία, όσοι νομιμοποιούνται για την υποβολή τους αποκτούν πρόσβαση, αποκλειστικά για τον λόγο αυτό, και εισέρχονται με τους κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οι αιτήσεις χαρακτηρισμού του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η σχολική μονάδα, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλλεται στο Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αξιολόγηση των δημόσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ

      Επίσημος τίτλος

      Χαρακτηρισμός δημοσίων σχολικών μονάδων ως Προτύπων και Πειραματικών σχολείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,


      • 1 Διοικητικές Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/μένη της Σχολικής Μονάδας, ή τον Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης, στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. 15744/Δ6/2023 (Β 705), απαιτείται ο αιτών φορέας να κατέχει κωδικούς στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

       Όχι Όχι

      • 1 Επιστολή παρουσίασης των λόγων της υποβολή σχετικής Αίτησης. Έγγραφο

       Επιστολή παρουσίασης των λόγων της υποβολή σχετικής Αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Επιστολή παρουσίασης των λόγων που αιτείται ο φορέας την ένταξη της σχολικής μονάδας στο δίκτυο των Π.Σ. ή των ΠΕΙ.Σ. ή σε οποιοδήποτε από τα δύο (2) αυτά δίκτυα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Δικαιολογητικά που αφορούν στα προσόντα και στην επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά που αφορούν στα προσόντα και στην επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 15744/Δ6/10-2-2023 "Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά" ΥΑ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 3 Δικαιολογητικά που αφορούν στη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά που αφορούν στη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: παρ. 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 15744/Δ6/10-2-2023 "Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά" ΥΑ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 4 Απολογιστικές εκθέσεις ή εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας των δύο (2) τελευταίων ετών, εφόσον υπάρχουν. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Απολογιστικές εκθέσεις ή εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας των δύο (2) τελευταίων ετών, εφόσον υπάρχουν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Άρθρο 4 της υπό στοιχεία 15744/Δ6/10-2-2023 "Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά"

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 5 Δικαιολογητικά που αφορούν στο μέγεθος της σχολικής μονάδας Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά που αφορούν στο μέγεθος της σχολικής μονάδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Άρθρο 4 της υπό στοιχεία 15744/Δ6/10-2-2023 "Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά"

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 6 Δικαιολογητικά που αφορούν στην τοποθεσία σχολικής μονάδας Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά που αφορούν στην τοποθεσία σχολικής μονάδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Άρθρο 4 της υπό στοιχεία 15744/Δ6/10-2-2023 "Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά"

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 7 Βεβαίωση που να αναφέρει την πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την οποία ελήφθη η απόφαση για την υποβολή της εν λόγω αίτησης Βεβαίωση

       Βεβαίωση που να αναφέρει την πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την οποία ελήφθη η απόφαση για την υποβολή της εν λόγω αίτησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Βεβαίωση που αναφέρει την πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την οποία ελήφθη η απόφαση για την υποβολή της εν λόγω αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ή του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτής και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και στοιχείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 15744/Δ6 2023 705 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό δημοσίων σχολικών μονάδων ως πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%91%CE%95%CE%A946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A31%CE%97

       ΑΔΑ ΨΑΕΩ46ΜΤΛΗ-Σ1Η

      • Νόμος 11, 12, 13, 14 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • 1 Εκκίνηση Διαδικασίας


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Δημόσια πρόσκληση Υπουργού Παιδείας προς τις Σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή α) Ο/Η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της δημόσιας σχολικής μονάδας υποβάλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό της ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων β) ο/η Διευθυντής/ρια ή ο/η Προϊστάμενος/η Δ.Δ.Ε. ή Δ.Π.Ε., ύστερα από κλήση του Υπουργού, ως συνέχεια της οποτεδήποτε ή ανεξάρτητης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από Δ/ντή Σχολικής Μονάδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης, δια του/της Διευθυντή/ντρίας τους υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως i) Π.Σ. ή ii) ΠΕΙ.Σ. ή iii) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με τα ακόλουθα συνυποβαλλόμενα: α) Επιστολή-παρουσίαση των λόγων που αιτείται την ένταξη της σχολικής μονάδας στο δίκτυο των Π.Σ. ή των ΠΕΙ.Σ. ή σε οποιοδήποτε από τα δύο (2) αυτά δίκτυα, β) βεβαίωση που αναφέρει την πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την οποία ελήφθη η απόφαση για την υποβολή της εν λόγω αίτησης και γ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του/της Διευθυντή/ρίας ή Προϊσταμένου/νης της σχολικής μονάδας για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτής και των συνυποβαλλομένων εγγράφων και στοιχείων.

       Σημειώσεις Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,για τις σχολικές μονάδες.

       Ναι Όχι


      • 4 Εκδήλωση ενδιαφέροντος από Προϊστάμενο/η Δ/νσης Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/Η Προϊστάμενος/η Δ/νσης Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για χαρακτηρισμό ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ μιας ή περισσoτέρων σχολικών μονάδων, της περιοχής ευθύνης του/της, μέσω επιστολής προς τον Υπουργό Παιδείας, οποτεδήποτε εντός του σχολικού έτους και ανεξάρτητα δημόσιας πρόσκλησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Κλήση Υπουργού Παιδείας προς τους/τις Προϊσταμένους/ες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπουργός Παιδείας καλεί τους/τις Προϊσταμένους/ες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., να υποβάλουν, εντός προθεσμίας, που ορίζεται με την εν λόγω κλήση, ηλεκτρονική αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 6 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τον/την Προϊστάμενο/η Δ/νσης Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αιτήσεις των σχολικών μονάδων των Διευθυντών/ριών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μαζί με τα έγγραφα ή στοιχεία που τις συνοδεύουν, υποβάλλονται στην πλατφόρμα, στην οποία, όσοι νομιμοποιούνται για την υποβολή τους αποκτούν πρόσβαση, αποκλειστικά για τον λόγο αυτό, και εισέρχονται με τους κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

       Σημειώσεις Για την απόδειξη της πλήρωσης των προβλεπόμενων κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό της σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. οι Διευθυντές/ριες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, αναρτούν τα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 7 Αξιολόγηση αιτήσεων από τη ΔΕΠΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε ειδική συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα λειτουργίας Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον συνολικό αριθμό των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί

       Σημειώσεις Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα των αιτήσεων με τους κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

       Όχι Όχι


      • 8 Συνέντευξη για παρουσίαση και υποστήριξη των επικρατέστερων αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποχρεούται να ζητήσει την εκ του σύνεγγυς ή μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσίαση και υποστήριξη των αιτήσεων που υπεβλήθησαν, μετά των συνυποβληθέντων δικαιολογητικών, εγγράφων και λοιπών στοιχείων

       Όχι Όχι


      • 9 Αιτιολογημένη θετική εισήγηση της ΔΕΠΠΣ προς τον Υπουργό Παιδείας και αντίγραφο στο ΙΕΠ για έκφραση γνώμης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Ι.Ε.Π. υποχρεούται αμμελητί να εκφέρει τη γνώμη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

       Ναι Όχι


      • 10 Αιτιολογημένη αρνητική απόφαση


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έκδοση απορριπτικής απόφασης σε αίτηση χαρακτηρισμού μίας σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η τελική αιτιολόγηση των εισηγήσεων της Δ.Ε.Π.Π.Σ. περιλαμβάνεται στο πρακτικό της σχετικής συνεδρίασης, το οποίο αναρτάται σε αντίστοιχη θέση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

       Σημειώσεις Διαδικασία ενστάσεων δεν προβλέπεται.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η πλέον πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας είναι η υπό στοιχεία 39915/Δ6/5-4-2023 YA (B2200) «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών –Προτύπων Σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025 – Διασύνδεση και κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ) μεταξύ Σχολικών Μονάδων»

       Ναι Ναι


      • 12 Δυνατότητα εκ νέου υποβολής αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον η αίτηση απορριφθεί, μπορεί να υποβληθεί εκ νέου από την ίδια τη σχολική μονάδα ή από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η προταθείσα για χαρακτηρισμό σχολική μονάδα, από το επόμενο σχολικό έτος και μετά.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.