Χορήγηση Έγκρισης Θέσης σε Κυκλοφορία Τουριστικού Τραίνου σε Ειδική Διαδρομή (Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση33c93b40-7156-4515-a476-b3bcaff2da12 163176 Approval for the Operation of a Tourist Train on a Special Route

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5

Κόστος

307,2 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης θέσης σε λειτουργία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Περιγραφή αιτήματος: "Χορήγηση έγκρισης αίτησης θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή"

Σημειώσεις

Προσκόμιση αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία αναγράφει: «Παρακαλώ για την χορήγηση έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία … (συμπληρώνεται ο αριθμός των τουριστικών τραίνων) στην κυκλική ειδική διαδρομή που περιγράφεται κατωτέρω: (αναγράφονται αναλυτικά η αφετηρία, οι οδοί διέλευσης του τραίνου, οι προτεινόμενες στάσεις ξενάγησης σε σημεία τουριστικού, πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος)». Σε περίπτωση συγχώνευσης ή μεταβολής της νομικής μορφής της επιχείρησης, απαιτείται υποβολή νέας αίτησης για νέα έγκριση ειδικής διαδρομής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί απάντηση στην προβλεπόμενη προθεσμία των 50 ημέρων, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρά αποδεκτή (σιωπηρή έγκριση) και έχει εκδοθεί η άδεια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010). Ο αιτών, στην προαναφερόμενη περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004).

    NACE

    • 79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση έγκρισης θέσης σε λειτουργία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Η.Τ.Ε

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Σε περίπτωση που ο αιτών είναι τουριστικό γραφείο, πρέπει να έχει χορηγηθεί με Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (ΒΣΝΠ)

       Όχι Όχι

      • 4 Γεωγραφικές Στο χάρτη αποτυπώνεται και ελέγχεται ότι: 1. Η συνολική οδική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα δεκαέξι (16) χιλιόμετρα από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική διαδρομή). Κατ’ εξαίρεση, μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α., είναι δυνατόν να εγκρίνεται κυκλική διαδρομή, η οποία δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα, για την πραγματοποίηση ημερήσιων περιηγήσεων προς περιοχές που δεν παρουσιάζουν συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων, διακρίνονται όμως για το ιδιαίτερο ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον τους. 2 . Οι στάσεις ξενάγησης καθορίζονται μόνο σε σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος και κατά τη διάρκεια αυτών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των περιηγητών και της λοιπής κυκλοφορίας και 3 . Η αφετηρία βρίσκεται σε ειδικά προς τούτο καθορισμένο χώρο, από τον οικείο Ο.Τ.Α. και ο χώρος αυτός απέχει τουλάχιστον 15 μέτρα από αφετηρία ή στάση αστική ή υπεραστικής γραμμής ΚΤΕΛ ή από θέση στάθμευσης (πιάτσα) Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή αμαξιδίων.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Ως βατότητα της οδού νοείται η εξασφάλιση της δυνατότητας ασφαλούς κυκλοφορίας των τουριστικών τραίνων από άποψη επιφάνειας κύλισης, είδους, πάχους και αντοχής, γεωμετρικών στοιχείων (όπως ακτίνα καμπυλότητας, κλίση, χώρος ελιγμών) της οδού σε όλο το μήκος της ειδικής διαδρομής. Αν η ειδική διαδρομή κυκλοφορίας του τουριστικού τραίνου ανήκει γεωγραφικά σε περισσότερους του ενός ΟΤΑ, απαιτούνται βεβαιώσεις από κάθε ΟΤΑ για το μέρος της ειδικής διαδρομής που εμπίπτει στα διοικητικά του όρια. Σε περίπτωση που τμήμα ειδικής διαδρομής, για την οποία υφίσταται αίτημα χορήγησης βεβαίωσης βατότητας, ανήκει σε οδικό δίκτυο εκτός πεδίου αρμοδιότητας του οικείου Δήμου, ο τελευταίος αναζητά, από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία, τα τεχνικά στοιχεία των οδών, προκειμένου να κρίνει αν μπορεί να χορηγηθεί ή όχι η βεβαίωση βατότητας για τη συγκεκριμένη ειδική διαδρομή.

       Όχι Όχι

      • 6 Εταιρικού δικαίου Στην περίπτωση του νομικού προσώπου, τεκμηριώνεται η περί νόμιμης εκπροσώπηση του νομικού προσώπου καθώς και ο σκοπός του νομικού προσώπου

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Η κυκλοφορία του τραίνου δεν πρέπει να προκαλεί φθορές στους αρχαιολογικούς χώρους ή τα μνημεία εφόσον η ειδική διαδρομή που θα εκτελεί είναι πολιτιστικού ενδιαφέροντος διαδρομή (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, κλπ)

       Όχι Όχι

      • 1 Τουριστικά Τραίνα. Παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ στον κωδικό ΑΛΕ 1450189001 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον 2% «λοιπών τελών χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001 και 0,4% «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001, πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo με χρήση των κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου, στον κωδικό παραβόλου 5720, ενώ το χρηματικό ποσό του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού ιδρύματος είτε μέσω web - banking. 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5720

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001, 2% επί του ποσού του παραβόλου, υπό τον τίτλο «λοιπών τελών χαρτοσήμου» 6 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 3 Στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001, 0,4% επί του ποσού παραβόλου, υπό τον τίτλο «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» 1.20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (ΒΣΝΠ) τουριστικού γραφείου σε ισχύ (σε μορφή επικυρωμένου φωτοαντίγραφου), με εξαίρεση τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (ΒΣΝΠ) τουριστικού γραφείου σε ισχύ (σε μορφή επικυρωμένου φωτοαντίγραφου), με εξαίρεση τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Χάρτης της περιοχής, όπου θα κυκλοφορήσει το τουριστικό τραίνο, σε κλίμακα 1 :2000 με περιγραφή της ακριβούς διαδρομής αυτού, της αφετηρίας, των στάσεων ξενάγησης και των χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν την περιοχή με τουριστικό (αρχαιολογικό) ή πολιτιστικό ενδιαφέρον. Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Χάρτης της περιοχής, όπου θα κυκλοφορήσει το τουριστικό τραίνο, σε κλίμακα 1 :2000 με περιγραφή της ακριβούς διαδρομής αυτού, της αφετηρίας, των στάσεων ξενάγησης και των χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν την περιοχή με τουριστικό (αρχαιολογικό) ή πολιτιστικό ενδιαφέρον.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 3 Βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας περί i) της βατότητας των οδών κυκλοφορίας του τουριστικού τρένου ii) του συνολικού μήκους της διαδρομής και iii) του καθορισμού του χώρου της αφετηρίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας περί i) της βατότητας των οδών κυκλοφορίας του τουριστικού τρένου ii) του συνολικού μήκους της διαδρομής και iii) του καθορισμού του χώρου της αφετηρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ως βατότητα της οδού νοείται η εξασφάλιση της δυνατότητας ασφαλούς κυκλοφορίας των τουριστικών τραίνων από άποψη επιφάνειας κύλισης, είδους, πάχους και αντοχής, γεωμετρικών στοιχείων (όπως ακτίνα καμπυλότητας, κλίση, χώρος ελιγμών) της οδού σε όλο το μήκος της ειδικής διαδρομής. Αν η ειδική διαδρομή κυκλοφορίας του τουριστικού τραίνου ανήκει γεωγραφικά σε περισσότερους του ενός ΟΤΑ, απαιτούνται βεβαιώσεις από κάθε ΟΤΑ για το μέρος της ειδικής διαδρομής που εμπίπτει στα διοικητικά του όρια. Σε περίπτωση που τμήμα ειδικής διαδρομής, για την οποία υφίσταται αίτημα χορήγησης βεβαίωσης βατότητας, ανήκει σε οδικό δίκτυο εκτός πεδίου αρμοδιότητας του οικείου Δήμου, ο τελευταίος αναζητά, από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία, τα τεχνικά στοιχεία των οδών, προκειμένου να κρίνει αν μπορεί να χορηγηθεί ή όχι η βεβαίωση βατότητας για τη συγκεκριμένη ειδική διαδρομή

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Καταστατικό της εταιρείας και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού ή/ και το Φ.Ε.Κ., στο οποίο να εμφαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό της εταιρείας και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού ή/ και το Φ.Ε.Κ., στο οποίο να εμφαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 5 Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, όσον αφορά στην ύπαρξη πολιτιστικού ενδιαφέροντος της διαδρομής (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, κλπ) και ότι η κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην προτεινόμενη ειδική διαδρομή δεν προκαλεί φθορές στους αρχαιολογικούς χώρους ή τα μνημεία. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, όσον αφορά στην ύπαρξη πολιτιστικού ενδιαφέροντος της διαδρομής (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, κλπ) και ότι η κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην προτεινόμενη ειδική διαδρομή δεν προκαλεί φθορές στους αρχαιολογικούς χώρους ή τα μνημεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα Π.Υ.Τ. για την υλοποίηση της διαδικασίας αναφοράς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100157

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.Α-48191/3257 2000 1026 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Διαδικασία - Προδιαγραφές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000201026

      • Νόμος 30 2636 1998 198 Α

       Περιγραφή Λειτουργία τουριστικών τραίνων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100198

      • Υπουργική Απόφαση 6246 2013 773 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α−48191/3257/31−7−2000 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια» (ΦΕΚ Β ́ 1026) όπως ισχύει. – Ένταξη της διαδικασίας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200773

      • Υπουργική Απόφαση 15408 2012 2991 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1597/28−01−2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ» (ΦΕΚ Β ́108), όπως ισχύει. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202991

      • Υπουργική Απόφαση 16753 2008 1726 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α−48191/3257/31.7.2000 (ΦΕΚ Β ́1026) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως ισχύει περί τεχνικών προδιαγραφών τουριστικών τραίνων κλπ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201726

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και την πρωτοκολλεί, παράλληλα χορηγεί το αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει στην κατά τόπο αρμόδια Π.Υ.Τ. την αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα δικαιολογητικά αυτής.

       Όχι Όχι


      • 6 Προώθηση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. προωθεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στον Προϊστάμενο της οικείας Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάθεση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά αυτής στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά αυτής στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα της αίτησης και των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών. Αν τα δικαιολογητικά αξιολογηθούν ως ελλιπή το στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή σχεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή σχεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Π.Υ.Τ. υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το επιστρέφει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή εγγράφου στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων αποστέλλει / παραδίδει το υπογεγραμμένο έγγραφο στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 13 Λήψη απόντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που απουσίαζαν στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 14 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. ελέγχει εκ νέου την πληρότητα της αίτησης και των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 15 Εγγραφή στο ΜΗ.Τ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ εγγράφει την επιχείρηση στο οικείο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.), εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι


      • 16 Σύνταξη σχεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. συντάσσει σχέδιο έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 17 Υπογραφή σχεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων υπογράφει το σχέδιο έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 18 Υπογραφή σχεδίου από προϊστάμενο Π.Υ.Τ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. υπογράφει σχέδιο έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή και την επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 19 Χορήγηση υπογεγραμμένης έγκρισης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. χορηγεί στον ενδιαφερόμενο την υπογεγραμμένη έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή με βάση τον τρόπο που έχει επιλέξει κατά την αίτησή του ταχυδρομικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.