Χορήγηση Αντιγράφου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηda55cf58-0f23-477c-b451-47eff4beda9a 516080

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Μεταφορών Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων (ΠΕΕ) ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει αντίγραφό του από την υπηρεσία που το εξέδωσε.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Μεταφορών Επικοινωνιών της Περιφέρειας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Εάν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) εκδόθηκε μετά τις 22/2/1999, η αίτηση για χορήγηση αντιγράφου υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που το εξέδωσε. Εάν το πιστοποιητικό εκδόθηκε από τo Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πριν τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας στις Περιφέρειες (22/2/1999), το αίτημα για χορήγηση αντιγράφου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου. Αυτή η διαδικασία αφορά τη χορήγηση αντιγράφου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) που προβλέπει το π.δ. 346/2001 (Α’ 233) για την απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας του διαχειριστή μεταφορών μιας μεταφορικής επιχείρησης. Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων ονομαζόταν παλαιότερα πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας. Αυτή η διαδικασία δεν έχει σχέση με το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης οδηγών φορτηγών ή λεωφορείων. Το αντίγραφο φέρει τον ίδιο αριθμό με το αρχικό πιστοποιητικό και αναγράφει όλες τις κατηγορίες οδικών εμπορευματικών μεταφορών στις οποίες πέτυχε ο υποψήφιος. Στο αντίγραφο αναγράφεται η αιτία χορήγησης αντιγράφου, για παράδειγμα "Αντίγραφο λόγω απώλειας", "Αντίγραφο λόγω φθοράς" κ.α.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση αντιγράφου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απώλεια, κλοπή ή φθορά Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Αντιγράφου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       ,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Στον αιτούντα έχει χορηγηθεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων έχει απωλεσθεί, κλαπεί ή φθαρεί.

       Όχι Όχι

      • 1 Δήλωση απώλειας σε αστυνομικό τμήμα. Δήλωση

       Δήλωση απώλειας σε αστυνομικό τμήμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση απώλειας, κατατίθεται η δήλωση απώλειας του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων που υπέβαλε ο αιτών σε αρμόδια αστυνομική αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Δήλωση κλοπής σε αστυνομικό τμήμα Δήλωση

       Δήλωση κλοπής σε αστυνομικό τμήμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση κλοπής, κατατίθεται η δήλωση κλοπής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων που υπέβαλε ο αιτών σε αρμόδια αστυνομική αρχή

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9429

      • 3 Το προς αντικατάσταση Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων, λόγω φθοράς. Πιστοποιητικό

       Το προς αντικατάσταση Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων, λόγω φθοράς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση φθοράς, κατατίθεται το φθαρμένο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής κατατίθεται βεβαίωση δημόσιας αρχής ότι το πιστοποιητικό καταστράφηκε ολοσχερώς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: (α) Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων μου έχει απωλεσθεί/κλαπεί/φθαρεί (διαγράφεται ανάλογα) (β) Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων μου δεν χρησιμοποιείται από καμμιά μεταφορική επιχείρηση στην Ελλάδα ή άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή τρίτη χώρα για την απόδειξη εκπλήρωσης της προϋπόθεσης επαγγελματικής επάρκειας μεταφορικής επιχείρησης (γ) Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων μου δεν παρακρατείται από δημόσια αρχή στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (δ) Γνωρίζω ότι σε περίπτωση που βρεθεί έχω υποχρέωση να το παραδώσω στην υπηρεσία που το εξέδωσε (συμπληρώνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Δύο έγχρωμες φωτογραφίες Φωτογραφία

       Δύο έγχρωμες φωτογραφίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθενται δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες του αιτούντα (τύπου ταυτότητας). Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται σε περίπτωση που το αρχικό πιστοποιητικό έφερε φωτογραφία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8298

      • Κανονισμός 3, 8 1071 2009

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την επαγγελματική επάρκεια του διαχειριστή μεταφορών της μεταφορικής επιχείρησης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20220221&from=EN

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 346 2001 233 Α

       Περιγραφή Έκδοση αντιγράφου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων λόγω φθοράς ή απώλειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100233

      • Νόμος 1 παράγραφος Ι περ. (6) 2647 1998 237 Α

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιότητας χορήγησης πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας στις Περιφέρειες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100237

      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας παραλαμβάνει την αίτηση για χορήγηση αντιγράφου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων και τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο αιτών

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στον αιτούντα βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών που κατατίθενται

       Όχι Όχι


      • 5 Έρευνα στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) και στο αρχείο της υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος πραγματοποιεί έρευνα στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) και στο φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας για να επαληθεύσει τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων

       Όχι Όχι


      • 6 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει το αντίγραφο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.