Χορήγηση Διαγραμμάτων Καθορισμού - Επανακαθορισμού Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0a6a71fd-3bfc-46cd-a4e0-09df1e8e4f27 671346

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφων διαγραμμάτων καθορισμού και επανακαθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού καθώς και όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης σε πολίτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε Υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου, ύστερα από σχετικό αίτημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ


Παρατηρήσεις

Τα διαγράμματα των καθορισμών/ επανακαθορισμών αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης, παλαιάς όχθης με ημερομηνία της έκθεσης επιτροπής μεταγενέστερη της 30-06-2018 αναρτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2971/2001 στην ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στα "Σχετικά έγγραφα" από όπου υπάρχει η δυνατότητα απευθείας μεταφόρτωσης (λήψης) των διαγραμμάτων σε μορφή pdf.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης αντιγράφου διαγράμματος καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού/ όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται είτε ο αριθμός του ΦΕΚ (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση του καθορισμού είτε να προσδιορίζεται η θέση της περιοχής (π.χ. συντεταγμένες ΕΓΣΑ87, απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη) για την οποία αιτείται το αντίγραφο του διαγράμματος καθορισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Όπως ορίζεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 άρθρο 24).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αντιγράφων διαγραμμάτων καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών/ η αιτούσα να γνωρίζει τον αριθμό του ΦΕΚ (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση του καθορισμού/επανακαθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης, παλαιάς όχθης.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Ο αιτών/ η αιτούσα να γνωρίζει τη γεωγραφική θέση της περιοχής (π.χ. συντεταγμένες ΕΓΣΑ87, δυνατότητα εντοπισμού της περιοχής στο χάρτη) για την οποία αιτείται το αντίγραφο του διαγράμματος καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης, παλαιάς όχθης, αν δεν γνωρίζει τον αριθμό του ΦΕΚ (Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση του καθορισμού/επανακαθορισμού.

       Ναι Ναι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ισχύει μόνο για την περίπτωση ψηφιακής υποβολής αίτησης μέσω της ιστοσελίδας Ηλεκτρονικές Αιτήσεις προς τις Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας, για την οποία ο αιτών/ η αιτούσα θα πρέπει να κατέχει προσωπικούς κωδικούς Taxisnet για την εισαγωγή στην εφαρμογή ηλεκτρονικών αιτήσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Το αντίτιμο ορίζεται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1261/5671/06-12-2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3433/Β/31-12-2013), στην οποία αναφέρεται: Το αντίτιμο ορίζεται στα 10 € εφόσον πρόκειται για διάγραμμα διαστάσεων έως και μέγεθος Α3. Για μέγεθος μεγαλύτερο του Α3 μέχρι και το εμβαδό 1τ.μ., στα 20 €. Για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο πέραν του ενός, στα 10 €. Στην τελευταία περίπτωση, για υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου, το αντίτιμο υπολογίζεται αναλογικά. Σε περίπτωση χορήγησης έγχρωμου αντιγράφου υπάρχει προσαύξηση 15% επί των παραπάνω ποσών. Το ποσό κατατίθεται στη ΔΟΥ στον κωδικό 1490989001 Εσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες 10 € -

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Ο αιτών/ η αιτούσα να γνωρίζει τον αριθμό του ΦΕΚ (Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση του καθορισμού/επανακαθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης, παλαιάς όχθης. Νομοθετικό κείμενο

       Ο αιτών/ η αιτούσα να γνωρίζει τον αριθμό του ΦΕΚ (Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση του καθορισμού/επανακαθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης, παλαιάς όχθης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minfin.gr/-/e-eureterio-aigialon       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • 2 Εναλλακτικά ο αιτών/ η αιτούσα να γνωρίζει τη γεωγραφική θέση της περιοχής (π.χ. συντεταγμένες ΕΓΣΑ87, δυνατότητα εντοπισμού της περιοχής στο χάρτη) για την οποία αιτείται το αντίγραφο του διαγράμματος καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης, παλαιάς όχθης. Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Εναλλακτικά ο αιτών/ η αιτούσα να γνωρίζει τη γεωγραφική θέση της περιοχής (π.χ. συντεταγμένες ΕΓΣΑ87, δυνατότητα εντοπισμού της περιοχής στο χάρτη) για την οποία αιτείται το αντίγραφο του διαγράμματος καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης, παλαιάς όχθης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minfin.gr/-/e-eureterio-aigialon       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5476

      • Υπουργική Απόφαση 1261/5671/06-12-2013 2013 3433 Β

       Περιγραφή 1261/5671/06-12-2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3433/Β/31-12-2013)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203433

      • Νόμος 5 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Παραλαβή της αίτησης του ενδιαφερόμενου/ης για χορήγηση αντιγράφου διαγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία, η αίτηση πρωτοκολλείται από την Υπηρεσία και χρεώνεται σε υπάλληλο.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Αρμόδια Διεύθυνση/Αρμόδιο Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 2 'Ελεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Υπολογισμός κόστους παραβόλου και ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπολογίζεται το κόστος του παραβόλου ανάλογα με το μέγεθος του διαγράμματος σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1261/5671/06-12-2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 3433/Β/31-12-2013 και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος/η για την πληρωμή του παραβόλου.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή αντιγράφου αποδεικτικού είσπραξης παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο το αντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης παραβόλου (π.χ. δια ζώσης, email).

       Ναι Όχι


      • 5 Χορήγηση αντιγράφου διαγράμματος καθορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αναπαραγωγή του διαγράμματος. Στη συνέχεια το αντίγραφο επικυρώνεται από την Υπηρεσία και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο/η είτε δια ζώσης είτε αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο/η μπορεί να αποσταλεί το διάγραμμα σε ψηφιακή μορφή με email.

       Ναι Ναι


      • 6 Αποστολή της αίτησης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρεται μόνο η γεωγραφική θέση της περιοχής και όχι το ΦΕΚ δημοσίευσης του καθορισμού ή στις περιπτώσεις που το διάγραμμα δεν βρίσκεται στο αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

       Ναι Όχι


      • 7 'Ελεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Υπολογισμός κόστους παραβόλου και ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπολογίζεται το κόστος του παραβόλου ανάλογα με το μέγεθος του διαγράμματος σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1261/5671/06-12-2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 3433/Β/31-12-2013 και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος/η για την πληρωμή του παραβόλου.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή αντιγράφου αποδεικτικού είσπραξης παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο το αντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης παραβόλου (π.χ. δια ζώσης, email).

       Ναι Όχι


      • 10 Χορήγηση αντιγράφου διαγράμματος καθορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αναπαραγωγή του διαγράμματος. Στη συνέχεια το αντίγραφο επικυρώνεται από την Υπηρεσία και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο/η είτε δια ζώσης είτε αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο/η μπορεί να αποσταλεί το διάγραμμα σε ψηφιακή μορφή με email.

       Ναι Ναι


      • 11 Μη ικανοποίηση του αιτήματος - Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματος η Υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο/η για τους λόγους μη ικανοποίησης του αιτήματός του.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Αρμόδια Διεύθυνση/Αρμόδιο Τμήμα

       Ναι Ναι


      • 12 Ζητούνται διευκρινίσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις που χρειάζονται διευκρινίσεις ή τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος σχετικά.

       Ναι Όχι


      • 13 Παραλαβή συμπληρωματικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει στην Υπηρεσία τις ζητούμενες διευκρινίσεις ή τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 14 Υπολογισμός κόστους παραβόλου και ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπολογίζεται το κόστος του παραβόλου ανάλογα με το μέγεθος του διαγράμματος σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1261/5671/06-12-2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 3433/Β/31-12-2013 και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος/η για την πληρωμή του παραβόλου.

       Ναι Όχι


      • 15 Παραλαβή αντιγράφου αποδεικτικού είσπραξης παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο το αντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης παραβόλου (π.χ. δια ζώσης, email).

       Ναι Όχι


      • 16 Χορήγηση αντιγράφου διαγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αναπαραγωγή του διαγράμματος. Στη συνέχεια το αντίγραφο επικυρώνεται από την Υπηρεσία και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο/η είτε δια ζώσης είτε αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο/η μπορεί να αποσταλεί το διάγραμμα σε ψηφιακή μορφή με email.

       Ναι Ναι


      • 17 Μη ικανοποίηση του αιτήματος - Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματος η Υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο/η για τους λόγους μη ικανοποίησης του αιτήματός του.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Αρμόδια Διεύθυνση/Αρμόδιο Τμήμα

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.