Χορήγηση Μ.Τ.Α. Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας λόγω ανικανότητας προς εργασία σε τέκνα μερισματούχων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4a3403ea-52a8-4aa5-868a-e66699200021 263649

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) στον κυρίως ασφαλισμένο γονέα, μερισματούχο του Ταμείου, σε περίπτωση που το ασφαλισμένο για τη λήψη του ΒΟΕΑ τέκνο του έχει καταστεί ανίκανο προς εργασία σωματικά ή πνευματικά, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος. Η καθολική ή μερική ανικανότητα προς εργασία καθώς και ο βαθμός αυτής βεβαιώνεται με απόφαση της Ανωτάτης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Α.Υ.Ε)..

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση μερικής ανικανότητας του τέκνου, για τη χορήγηση του βοηθήματος αποφασίζει κατά την κρίση του το Δ.Σ./Μ.Τ.Α., με βάση την απόφαση της Α.Α.Υ.Ε. και την αίτηση του κυρίως ασφαλισμένου γονέα

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας προς εργασία τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου)

Σημειώσεις

email: hrdir.mta@haf.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Άσκηση προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τότε που αυτός έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Μ.Τ.Α. Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας λόγω ανικανότητας προς εργασία σε τέκνα μερισματούχων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Αναπηρίας Το ασφαλισμένο για τη λήψη του ΒΟΕΑ τέκνο έχει καταστεί ανίκανο προς εργασία σωματικά ή πνευματικά, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος. Η καθολική ή μερική ανικανότητα προς εργασία καθώς και ο βαθμός αυτής βεβαιώνεται με απόφαση της Α.Α.Υ.Ε.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρόσφατη Απόφαση της Α.Α.Υ.Ε. από την οποία προκύπτει η ανικανότητα προς εργασία του ασφαλισμένου τέκνου και ο βαθμός αυτής Απόφαση

       Πρόσφατη Απόφαση της Α.Α.Υ.Ε. από την οποία προκύπτει η ανικανότητα προς εργασία του ασφαλισμένου τέκνου και ο βαθμός αυτής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Αποδεικτικό ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και ο αριθμός IBAN Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και ο αριθμός IBAN

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 3 Φορολογική ενημερότητα για «είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)» Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα για «είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)»

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Αιτιολογία: «είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)». Στοιχεία τίτλου πληρωμής: 453090/1983 . Το αποδεικτικό ενημερότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος. Για τον λόγο αυτό, η κατάθεση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού δεν γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά μετά την έγκριση της χορήγησης του βοηθήματος από το Δ.Σ./Μ.Τ.Α. και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του δικαιούχου από το Μ.Τ.Α. email: hrdir.mta@haf.gr Σε περίπτωση που η φορολογική ενημερότητα δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί ηλεκτρονικά για οποιαδήποτε αιτία, το δικαιούχο τέκνο θα πρέπει να απευθυνθεί στην οικεία Δ.Ο.Υ. για την έκδοσή της. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλει την πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα που θα του χορηγηθεί από την Δ.Ο.Υ., ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 453090 1983 706 Β
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260 2021 706 Β
      • 1 Λήψη της αίτησης του δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης και δικαιολογητικών στην Α.Α.Υ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης από την Α.Α.Υ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση Απόφασης και συνημμένων δικαιολογητικών από την Α.Α.Υ.Ε. στο Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη από το Μ.Τ.Α. της Απόφασης της Α.Α.Υ.Ε. και των συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Απόφασης Χορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή Απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Λογιστικού ΜΤΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Ένταλμα Πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.