Χορήγηση Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (ΠΝΕ) σε πλοίο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση16b0bfb4-910d-4fe4-999d-001440fc9bd0 518129

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 11 + (
1
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση από Λιμενική Αρχή Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (ΠΝΕ) σε πλοίο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (ΠΝΕ) με θεώρηση γνησίου υπογραφής του αιτούντος και προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης, εφόσον την αίτηση υποβάλλει άλλο πρόσωπο.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (ΠΝΕ) σε πλοίο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Άλλο Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 (Όροι αναγνώρισης πλοίου ως ελληνικό) Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, δύναται να χορηγούνται Π.Ν.Ε. σε πλοίο.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο χαρτοσήμου 36 Ευρώ από Δ.Ο.Υ. για χαρτοσήμανση Προσωρινού εγγράφου εθνικότητας και αντίστοιχα για Προσωρινό Πιστοποιητικό Καταμέτρησης και Προσωρινή άδεια ασυρμάτου και παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 ευρώ (για άνω των 30.000 ο.χ.), 50 ευρώ (για 10.000-29999,99 ο.χ.), 30 ευρώ (1.000-9999,99 ο.χ.), 15 ευρώ (100-999,99 ο.χ.), 5 ευρώ (κάτω των 99,99 ο.χ.) είτε σε έντυπο παραβόλου είτε σε ηλεκτρονικό παράβολο είτε σε διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. (ΚΑΕ 1229 και 3741 αντίστοιχα) για χαρτοσήμανση του προς έκδοση εγγράφου εθνικότητας. 41 € - 136 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 2 Παράβολο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (α) 10 Ευρώ για πλοιάρια (κάτω των 10 κ.κχ.) (β) 50 Ευρώ για πλοία από 10-60κόρους καθαρής χωρητικότητας, (γ) 120 Ευρώ για πλοία άνω των 60 κόρων καθαρής χωρητικότητας. 10 € - 120 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Τίτλος Κυριότητας μεταξύ των συμβαλλομένων και θεώρηση γνησίου υπογραφής τους. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Τίτλος Κυριότητας μεταξύ των συμβαλλομένων και θεώρηση γνησίου υπογραφής τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον οι συμβαλλόμενοι είναι εταιρείες απαιτούνται επιπλέον τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 2 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Κατατίθεται για την απόδειξη της ελληνικής υπηκοότητας του αγοραστή (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση πλοιοκτητών και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, του νομίμου εκπροσώπου της Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση πλοιοκτητών και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, του νομίμου εκπροσώπου της

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στο κείμενο της Υ.Δ. θα δηλώνονται: α) Η πλοιοκτησίας και εάν το πλοίο έχει υπαχθεί σε διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, με σκοπό την αγορά του με κρατική επιχορήγηση. β) Το ότι το πλοίο δεν έχει νηολογηθεί σε νηολόγια άλλου ελληνικού λιμένα, ούτε έχει λάβει Προσωρινά Ναυτιλιακά Έγγραφα. γ) Εάν φέρει η δεν φέρει συσκευή V.Η.F. και δ) Το πλοίο δεν προϋπήρξε ελληνικό. Εάν ναι όνομα και αριθμό νηολογίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Οριστικό πιστοποιητικό καταμέτρησης. Πιστοποιητικό

       Οριστικό πιστοποιητικό καταμέτρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι δυνατό να εκδοθεί Προσωρινό Πιστοποιητικό Καταμέτρησης, κατόπιν εγκριτικής διαταγής ΥΝΑΝΠ/ Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας Τμήμα δ’ , εφόσον προσκομισθούν αντίγραφα των ναυτιλιακών εγγράφων σε ισχύ (έγγραφο εθνικότητας/ πιστοποιητικό καταμέτρησης ή πιστοποιητικό καταμέτρησης εγκεκριμένου νηογνώμονα), συνοδευόμενα με Υ.Δ. Ν. 1599/86 ότι το πλοίο δεν έχει καμία μετασκευή η διαφοροποίηση των τεχνικών στοιχείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Εγκριτική Διαταγή από ΥΝΑΝΠ/ ΔΠΝ δ’ για την χορήγηση των Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (Π.Ν.Ε.). Έγκριση

       Εγκριτική Διαταγή από ΥΝΑΝΠ/ ΔΠΝ δ’ για την χορήγηση των Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (Π.Ν.Ε.).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό ζητείται από τον Νηολόγο εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να καταθέσει το υπ`αριθμ .4 δικαιολογητικό (Οριστικό πιστοποιητικό καταμέτρησης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8880

      • 6 Πιστοποιητικό διαγραφής από το αλλοδαπό Νηολόγιο. Εναλλακτικά, απαιτείται πιστοποιητικό κυριότητας και ελεύθερο βαρών καθώς και έγγραφη δέσμευση (letter of undertaking) ότι εντός μηνός θα προσκομιστεί πιστοποιητικό διαγραφής. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό διαγραφής από το αλλοδαπό Νηολόγιο. Εναλλακτικά, απαιτείται πιστοποιητικό κυριότητας και ελεύθερο βαρών καθώς και έγγραφη δέσμευση (letter of undertaking) ότι εντός μηνός θα προσκομιστεί πιστοποιητικό διαγραφής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ανωτέρω Πιστοποιητικό διαγραφής ζητείται εφόσον το πλοίο πριν νηολογηθεί έφερε σημαία: ΡΩΣΙΑΣ ,ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ, ΚΙΝΑΣ, ΚΡΟΑΤΙΑΣ, Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ, ΤΥΝΗΣΙΑΣ, ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΛΕΤΟΝΙΑΣ και ΤΟΥΡΚΙΑΣ,

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 8619

      • 7 Τριπλότυπο αποδείξεως εφ’ άπαξ εισφοράς υπέρ Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος . Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Τριπλότυπο αποδείξεως εφ’ άπαξ εισφοράς υπέρ Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για όλα τα πλοία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 8 Τιμολόγιο αγοράς του σκάφους και της μηχανής. Φορολογικό παραστατικό

       Τιμολόγιο αγοράς του σκάφους και της μηχανής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον το νηολογούμενο πλοίο έχει κατασκευασθεί στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Τεχνικές

       Όχι 7259

      • 9 Έγκριση ονομασίας του από ΥΝΑΝΠ/ Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας Τμήμα δ’ (ΔΠΝ δ’). Έγκριση

       Έγκριση ονομασίας του από ΥΝΑΝΠ/ Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας Τμήμα δ’ (ΔΠΝ δ’).

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Εάν το νηολογούμενο πλοίο είναι Επιβατηγό - Δρομολογιακό (Ε/Γ-Δ/Ρ), Επιβατηγό- Οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ), Φορτηγό – Οχηματαγωγό (Φ/Γ- Ο/Γ), Επιβατηγό – Τουριστικό (Ε/Γ-Τ/Ρ) άνω των εξήντα (60) κόρων καθαρής χωρητικότητας .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 8880

      • 10 Έγγραφο Εθνικότητας από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ). Έγγραφο εθνικότητας

       Έγγραφο Εθνικότητας από Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 11 Έγκριση από την αρμόδια κατά περίπτωση Εποπτεία Αλιείας. Έγκριση

       Έγκριση από την αρμόδια κατά περίπτωση Εποπτεία Αλιείας.       Σημειώσεις: Ζητείται εφόσον το νηολογούμενο πλοίο/σκάφος είναι αλιευτικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 8880

      • 12 Πιστοποιητικό σήμανσης πιστότητας (CE) (οδηγία 94/25/ΕΚ) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό σήμανσης πιστότητας (CE) (οδηγία 94/25/ΕΚ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ζητείται εφόσον το νηολογούμενο πλοίο/σκάφος είναι τύπου αναψυχής με μήκος μέχρι 24 μ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • Νομοθετικό Διάταγμα 5 & 9 187 1973 261 Α

       Περιγραφή ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • 1 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος υποβαλλόμενης αίτησης και συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, ως προς την ορθότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Προετοιμασία εκδόσεως ΠΝΕ, έλεγχος και υποβολή στον νηολόγο για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση ΠΝΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.