Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4c738f59-006e-447e-bb3d-26919400bb6d 473859

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 20

Κόστος

Από 10.000 έως 15.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά και τα στάδια, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επίσης, γίνεται μια εκτίμηση του χρόνου διεκπεραίωσης των σχετικών αιτήσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι παρεχόμενες εγκρίσεις είναι αμεταβίβαστες. Η ανάθεση και παραχώρηση σε τρίτους οποιασδήποτε δραστηριότητας της παρ. 1 του αρ. 2Α του ν. 4139/2013, όπως ισχύει, απαγορεύεται. Η αλλαγή επωνυμίας του φορέα ή οποιαδήποτε επέκταση ή εκσυγχρονισμός του άρθρου 17 παρ. 9 και 10 του ν. 3982/2011, και ειδικότερα οποιαδήποτε τροποποίηση της συνολικής έκτασης, της καλλιεργούμενης έκτασης, του μηχανολογικού εξοπλισμού (προσθήκη, αφαίρεση ή αλλαγή μηχανημάτων, αλλαγή μορφής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης), των αποθηκευτικών χώρων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των μέτρων ασφαλείας, απαιτεί νέα έγκριση εγκατάστασης ή/και τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας, με κατάθεση παραβόλου 5.000 € για την έγκρισης εγκατάστασης και 5.000 € για την τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας στον λογαριασμό εσόδων 1450189001 «ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ» υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού. Για την έκδοση των νέων εγκρίσεων, ο φορέας υποβάλλει το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151) και η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων καθορίζει όσα εκ των δικαιολογητικών απαιτούνται για την έκδοση των νέων εγκρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της τροποποίησης και την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ερωτηματολόγιο προς την Αδειοδοτούσα Αρχή: Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης (Παράρτημα Ι κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151)), μαζί με το Παράρτημα Ερωτηματολογίου - Κατάλογος Προαπατούμενων Δικαιολογητικών και Ειδικότερων Απαιτήσεων.

Σημειώσεις

Το Ερωτηματολόγιο και το Παράρτημα αυτού μονογράφονται σε κάθε σελίδα και υπογράφονται στην τελευταία σελίδα από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο με γνήσιο της υπογραφής και σφραγίδα της εταιρείας. Υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του gov.gr. Η πλήρης και ορθή συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου και του Παραρτήματος αυτού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Υπάρχει η δυνατότητα ιεραρχικής προσφυγής σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης απόρριψης της αίτησης για έγκριση λειτουργίας. Σε περίπτωση μη απάντησης της υπηρεσίας (σιωπηρή απόρριψη), ο αιτών μπορεί να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια κατά της υπηρεσίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αδειοδότηση λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       M2

       ,,,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η έγκριση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και ως προς τα οποία δεν συντρέχουν τα κωλύματα των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Ζ του ν. 4139/2013 (Α 74), ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και στη διοίκηση ή διαχείριση των οποίων συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα στα οποία δεν συντρέχουν τα κωλύματα των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Ζ.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), κατατεθειμένο στον λογαριασμό εσόδων 14501899001 με τον τίτλο "ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ" υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παράγραφο Γ21 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151). Σε περίπτωση, που ο φορέας προβεί σε ενιαία έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της ανωτέρω κ.υ.α., απαιτείται παράβολο αξίας δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€), το οποίο εισπράττεται ως άνω. 10000 € - 15000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201151

       Όχι

      • 1 Τίτλος κυριότητας επικυρωμένος ή μισθωτική σύμβαση ή δωρεάν παραχώρηση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, που καλύπτει ολόκληρο τον χώρο της υπό αδειοδότηση μονάδας. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος κυριότητας επικυρωμένος ή μισθωτική σύμβαση ή δωρεάν παραχώρηση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, που καλύπτει ολόκληρο τον χώρο της υπό αδειοδότηση μονάδας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο χρόνος διάρκειας της μισθωτικής σύμβασης ή της δωρεάν παραχώρησης θα πρέπει να αντιστοιχεί στην χρονική διάρκεια για την οποία ο ενδιαφερόμενος αιτείται την έγκριση λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Διάγραμμα κάλυψης περίκλειστης έκτασης όπου θα απεικονίζονται όλες οι κτιριακές, μηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις (π.χ. θερμοκήπια, βιομηχανικά κτήρια, βοηθητικές εγκαταστάσεις κ.α.) καθώς και κάτοψη χώρων θερμοκηπίων με αποτύπωση της καλλιεργούμενης έκτασης και των χώρων μεταποίησης με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτών και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Διάγραμμα κάλυψης περίκλειστης έκτασης όπου θα απεικονίζονται όλες οι κτιριακές, μηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις (π.χ. θερμοκήπια, βιομηχανικά κτήρια, βοηθητικές εγκαταστάσεις κ.α.) καθώς και κάτοψη χώρων θερμοκηπίων με αποτύπωση της καλλιεργούμενης έκτασης και των χώρων μεταποίησης με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτών και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 3 Βεβαίωση της κατά τόπο αρμόδιας Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ή του Τμήματος Ασφαλείας ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης των περιοχών καλλιέργειας και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των πρώτων υλών, του πολλαπλασιαστικού υλικού και των δραστικών ή άλλων ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, των εγκαταστάσεων της μεταποιητικής μονάδας και της αποθήκευσης των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς και της διαδικασίας μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151). Ειδικότερα, σε περίπτωση που η μονάδα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή, απαιτείται επιπροσθέτως με την ανωτέρω, βεβαίωση της κατά τόπο αρμόδιας Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ή του Τμήματος Ασφαλείας ότι τηρήθηκαν τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας της παρ.3 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151). Βεβαίωση

       Βεβαίωση της κατά τόπο αρμόδιας Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ή του Τμήματος Ασφαλείας ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης των περιοχών καλλιέργειας και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των πρώτων υλών, του πολλαπλασιαστικού υλικού και των δραστικών ή άλλων ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, των εγκαταστάσεων της μεταποιητικής μονάδας και της αποθήκευσης των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς και της διαδικασίας μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151). Ειδικότερα, σε περίπτωση που η μονάδα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή, απαιτείται επιπροσθέτως με την ανωτέρω, βεβαίωση της κατά τόπο αρμόδιας Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ή του Τμήματος Ασφαλείας ότι τηρήθηκαν τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας της παρ.3 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του άρθρου 26 της υπ’ αρ. 2243/333582/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 5432), με το οποίο βεβαιώνεται ότι η κατασκευή του θερμοκηπίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους τύπους και τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης, σύμφωνα και με όσα ειδικότερα ορίζονται στην ανωτέρω, με συνημμένα: α) το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου θερμοκηπίου ή θαλάμου καλλιέργειας θερμοκηπιακού Τύπου φαρμακευτικής κάνναβης, που προβλέπεται στο παράρτημα 6α, της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, β) την έγκριση τύπου θερμοκηπίου ή θαλάμου θερμοκηπιακού Τύπου φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και γ) τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται η θέση και η έκταση της καλλιεργούμενης έκτασης. Βεβαίωση

       Έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του άρθρου 26 της υπ’ αρ. 2243/333582/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 5432), με το οποίο βεβαιώνεται ότι η κατασκευή του θερμοκηπίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους τύπους και τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης, σύμφωνα και με όσα ειδικότερα ορίζονται στην ανωτέρω, με συνημμένα: α) το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου θερμοκηπίου ή θαλάμου καλλιέργειας θερμοκηπιακού Τύπου φαρμακευτικής κάνναβης, που προβλέπεται στο παράρτημα 6α, της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, β) την έγκριση τύπου θερμοκηπίου ή θαλάμου θερμοκηπιακού Τύπου φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και γ) τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται η θέση και η έκταση της καλλιεργούμενης έκτασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η καλλιέργεια γίνει σε κτίριο και όχι σε θερμοκήπιο, δεν απαιτείται η εν λόγω βεβαίωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 9703

      • 5 Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο. Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 2243

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική - βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίησης ή νομιμοποίησης της κτηριακής εγκατάστασης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική - βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίησης ή νομιμοποίησης της κτηριακής εγκατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση, αντίστοιχης ειδικότητας, μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση, αντίστοιχης ειδικότητας, μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης - ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 kW. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης - ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 kW.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την κοινή υπουργική απόφαση Φ15/οικ.136860/1673/31.12.2018 (Β` 6210), όπως κάθε φορά ισχύει, μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για τις εγκαταστάσεις της μεταποιητικής μονάδας παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης και ότι λειτουργούν καλώς. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την κοινή υπουργική απόφαση Φ15/οικ.136860/1673/31.12.2018 (Β` 6210), όπως κάθε φορά ισχύει, μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για τις εγκαταστάσεις της μεταποιητικής μονάδας παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης και ότι λειτουργούν καλώς.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ως προς την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 2Ζ του ν. 4139/2013 για τους συνδεόμενους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τη μονάδα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ως προς την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 2Ζ του ν. 4139/2013 για τους συνδεόμενους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τη μονάδα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 12 Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β` 2656), σε περίπτωση που η μονάδα έχει ατμολέβητες. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β` 2656), σε περίπτωση που η μονάδα έχει ατμολέβητες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 13 Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β` 477), άρθρο 3.3.13, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β` 477), άρθρο 3.3.13, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 14 Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση φυσικού αερίου. Άδεια

       Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση φυσικού αερίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 15 Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου – εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. Έγκριση

       Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου – εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 16 Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για την οικεία χρήση, εφόσον απαιτείται. Άδεια

       Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για την οικεία χρήση, εφόσον απαιτείται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 17 Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται. Άδεια

       Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 18 Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/4460Β/534/2020 (Β’ 1976) υπουργικής απόφασης, η οποία έχει υποβληθεί στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικίας Περιφέρειας συνοδευόμενη από την Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ του φορέα του εφεδρικού σταθμού και του αρμόδιου Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς ή του Δικτύου Διανομής, κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα διαθέτει εφεδρικό σταθμό Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/4460Β/534/2020 (Β’ 1976) υπουργικής απόφασης, η οποία έχει υποβληθεί στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικίας Περιφέρειας συνοδευόμενη από την Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ του φορέα του εφεδρικού σταθμού και του αρμόδιου Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς ή του Δικτύου Διανομής, κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα διαθέτει εφεδρικό σταθμό Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 19 Άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ή/και αιολική ενέργεια ή/και με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με φυσικό αέριο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μεταποιητικής μονάδας, σε περίπτωση που η μονάδα διαθέτει σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις προαναφερόμενες πηγές. Άδεια

       Άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ή/και αιολική ενέργεια ή/και με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με φυσικό αέριο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μεταποιητικής μονάδας, σε περίπτωση που η μονάδα διαθέτει σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις προαναφερόμενες πηγές.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 20 Επικαιροποιημένα τα υπό στοιχεία 2-7 δικαιολογητικά της έγκρισης εγκατάστασης. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Επικαιροποιημένα τα υπό στοιχεία 2-7 δικαιολογητικά της έγκρισης εγκατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/node/1475


       Σημειώσεις: Σχετική διαδικασία στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών: 388816 - Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 49-54 4982 2022 195 Α

       Περιγραφή Διατάξεις για τη φαρμακευτική κάνναβη - τροποποίηση άρθρων του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100195

      • Νόμος 1-20 4801 2021 83 Α

       Περιγραφή Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτηκότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100083

      • Νόμος 4139 2013 74 Α

       Περιγραφή Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100074

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 27462 2022 1151 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201151

       ΑΔΑ 6ΙΡΩ46ΜΤΛΡ-ΦΝΜ

      • 1 Παραλαβή ορθά και πλήρως συμπληρωμένου ερωτηματολογίου και παραρτήματος αυτού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση Εγκρίσεων Εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης (Παράρτημα Ι κ.υ.α. 27462/14.03.2022 (Β΄ 1151)), μαζί με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.

       Σημειώσεις Το ερωτηματολόγιο και το παράρτημα αυτού μονογράφονται σε κάθε σελίδα και υπογράφονται στην τελευταία σελίδα από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο με γνήσιο της υπογραφής και σφραγίδα της εταιρείας. Υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του gov.gr. Η πλήρης και ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και του παραρτήματος αυτού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εφόσον στην αίτηση για αρχική έγκριση λειτουργίας υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με την έγκριση εγκατάστασης οι οποίες πληρούν τους όρους που έχουν τεθεί σε αυτήν και αφορούν αποκλειστικά: α) αλλαγή της επωνυμίας του φορέα, β) προσθήκη ή αλλαγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, γ) μείωση της περίκλειστης έκτασης εντός των εγκεκριμένων ορίων, δ) τροποποίηση του εγκεκριμένου μηχανολογικού και βοηθητικού εξοπλισμού και ε) τροποποίηση των εγκεκριμένων κτηριακών εγκαταστάσεων και θερμοκηπίων, εξετάζονται συνολικά κατά την αρχική έγκριση λειτουργίας και χορηγείται ενιαία έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας με καταβολή συνολικού παραβόλου 15.000 € (λογαριασμός εσόδων 1450189001 «ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ» του κρατικού προϋπολογισμού), χωρίς επιβολή προστίμου.

       Όχι Όχι


      • 2 Απάντηση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και έλεγχος των δικαιολογητικών, που προσδιορίστηκαν στο βήμα 2

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Ο αιτούμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που του έχουν προσδιοριστεί σε έξι (6) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα (1) σε έντυπη μορφή και τα υπόλοιπα πέντε (5) σε ψηφιακή.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση ερωτηματολογίου και δικαιολογητικών σε συναρμόδιες Υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, εφόσον διαπιστώσει την πληρότητα του φακέλου, διαβιβάζει προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Υγείας / ΕΟΦ και της Ελληνικής Αστυνομίας, από ένα ψηφιακό αντίγραφο συνοδευόμενο από αντίγραφο του κατατεθέντος ερωτηματολογίου, προς διατύπωση τυχόν απόψεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση ΕΟΦ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.)

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο ΕΟΦ, βάσει της αρμοδιότητας της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.1316/1983 (Α’ 3) γνωμοδοτεί εντός 30 ημερών, ως προς τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας, με σκοπό την καλλιέργεια και παραγωγή των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης που αναφέρονται στο σημείο 4.2.7 του ερωτηματολόγιου.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διοικητικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η έγκριση λειτουργίας ή η ενιαία έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας (όπως προσδιορίζονται στο βήμα 1) χορηγείται με απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ δέκα (10) ετών.

       Σημειώσεις Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η Αδειοδοτούσα Αρχή, κοινοποιεί την απόφαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας/Ε.Ο.Φ., της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, προκειμένου να λάβουν γνώση περί της έγκρισης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων κοινοποιούνται στην Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.