Χορήγηση αντιγράφων Γνωμοδοτήσεων και Πρακτικών ΚΣΝΜ ή ΚΑΣ-ΚΣΝΜ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση56c25245-4987-49cb-a81d-5f192a8eac7b 562524

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφων Πρακτικών Συνεδριάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) σε πολίτες/φορείς που έχουν εύλογο ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών

Σημειώσεις

To e-mail του Τμήματος Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων είναι: grksnm@culture.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρακτικά γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αντιγράφων Πρακτικών ΚΣΝΜ ή ΚΑΣ - ΚΣΝΜ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει στοιχειοθετημένο εύλογο ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της εκτελεστής διοικητικής πράξης.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος για την ψηφιακή υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να κατέχει προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 4 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών να είναι είτε ο ιδιοκτήτης, είτε ο νομέας ή ο χρήστης, είτε ο πληρεξούσιος του (δικηγόρος, μηχανικός).

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση κατάθεσης του αιτούντα με e-mail κρίνεται απαραίτητο αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • 2 Συστατική επιστολή του εποπτεύοντα καθηγητή ή βεβαίωση του Πανεπιστημίου όπου εκπονεί ο αιτών τη μεταπτυχιακή του εργασία. Συστατική επιστολή

       Συστατική επιστολή του εποπτεύοντα καθηγητή ή βεβαίωση του Πανεπιστημίου όπου εκπονεί ο αιτών τη μεταπτυχιακή του εργασία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση μεταπτυχιακής εργασίας του αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 8711

      • Υπουργική Απόφαση 5 ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284 2020 4612 Β

       Περιγραφή Αντίγραφα των πρακτικών και των γνωμοδοτήσεων χορηγούνται αποκλειστικά μέσω της Γραμματείας των Συμβουλίων, μετά από έγκριση του Προέδρου και πάντως μετά την έκδοση της επακολουθούσης εκτελεστής διοικητικής πράξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204612

      • Προεδρικό Διάταγμα 45 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων είναι αρμόδιο για την τήρηση του σχετικού αρχείου του Τμήματος και τη χορήγηση αντιγράφων των γνωμοδοτήσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων σε πολίτες ή φορείς καθώς και σε ερευνητές επιστημονικού πεδίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 28 2015 34 Α

       Περιγραφή Ρυθμίζει τον τρόπο πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα με τη χρήση ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η μελέτη των δημόσιων εγγράφων μπορεί να γίνει είτε με πρόσβαση που παρέχεται από τους διαδικτυακούς τόπους των δημόσιων φορέων εξασφαλίζοντας την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ ενδιαφερομένων και διαδικτυακών τόπων, είτε με χορήγηση αντιγράφου που είτε αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του ενδιαφερόμενου είτε αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον εξασφαλίζεται η λήψη από εξουσιοδοτημένο παραλήπτη και λαμβάνεται αποδεικτικό παραλαβής-Προκειται για το άρθρο 7 της αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23.4.2012, το οποίο κωδικοποιήθηκε ως άρθρο 3 στο εν λόγω ΠΔ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100034

      • Νόμος 11 3230 2004 44 Α

       Περιγραφή Η παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100044

      • Νόμος 5 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Το άρθρο αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης κάθε ενδιαφερόμενου στα δημόσια έγγραφα. Το άρθρο κωδικοποιήθηκε ως άρθρο 1 από το ΠΔ 28/2015 ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ψηφιακή υποβολή αίτησης χορήγησης πρακτικού


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έπειτα από την αυθεντικοποίηση, ο αιτών εισάγεται στη φόρμα του αιτήματος χορήγησης. Αναζητεί και επιλέγει το θέμα/θέματα Συνεδριάσεων που τον ενδιαφέρουν. Τα θέματα μεταφέρονται στα «Επιλεγμένα θέματα». Εκεί μπορεί να επιλέξει τη χορήγηση γνωμοδότησης ή/και πρακτικού του εκάστοτε επιλεγμένου θέματος. Η συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων του ηλεκτρονικού αιτήματος περιλαμβάνει την τεκμηρίωση εκ μέρους του χρήστη του εύλογου ενδιαφέροντος ή έννομου συμφέροντος και τη συμπλήρωση επιπλέον στοιχείων επικοινωνίας. Δίδεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείων προς τεκμηρίωση του εύλογου ενδιαφέροντος ή έννομου συμφέροντος.

       Σημειώσεις https://ksymvoulia.culture.gr

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή αίτησης χορήγησης πρακτικού μέσω email


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το υποβληθέν αίτημα αποστέλλεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του φορέα και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αιτών λαμβάνει αυτόματα στο email του τον αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Λόγω μη συμβατότητας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ksymvoulia.culture.gr το αίτημα του ενδιαφερόμενου πρωτοκολλείται και λαμβάνει νέο εισερχόμενο αριθμό στο υπηρεσιακό πρωτόκολο.

       Ναι Όχι


      • 4 Χρέωση αιτήματος σε υπάλληλο του φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η χρέωση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του φορέα.

       Όχι Όχι


      • 5 Είσοδος υπαλλήλου-χειριστή στην εφαρμογή προκειμένου για τη διαχείριση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εισέρχεται με κωδικούς διαχειριστή στο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής "Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο" προκειμένου να επεξεργαστεί το αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή O αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει α) εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εύλογο ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον και β) εάν έχει εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόρριψη αιτήματος - ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιο από τα α και β το αίτημα απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται μέσω e-mail.

       Ναι Ναι


      • 8 Xορήγηση αντιγράφου πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα α και β το Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων χορηγεί το αντίγραφο πρακτικού μέσω e-mail στον αιτούντα.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.