Χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας σε αναπήρους πολίτες ιδιοκτήτες επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων (ΕΙΧ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdf16fea7-3755-40d8-b15c-b70c618b70d8 167375

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας σε ανάπηρους Ελληνες πολίτες ή πολίτες των ΚΜ της ΕΕ με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον πάσχουν απο συγκεκριμένες παθήσεις. Η ισχύς της απόφασης απαλλαγής εξαρτάται από το χρονικό διάστημα πιστοποίησης αναπηρίας του αρμόδιου φορέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η απαλλαγή χορηγείται για το χρονικό διάστημα που ορίζει η απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας του αρμόδιου φορέα. Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα (έως 31-12) τα τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο όχημα για το επόμενο έτος από εκείνο του θανάτου του κληρονομουμένου. (άρθρο 20 ν. 2948/2001).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας

Σημειώσεις

Επιλογή Θεματικής Ομάδας: "Αυτοκίνητα" Επιλογή Διαδικασίας: "Χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας"

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Καταβολή των τελών κυκλοφορίας του οχήματος ιδιοκτησίας του αναπήρου. Η εκπρόθεσμη καταβολή επισύρει πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας σε αναπήρους πολίτες ιδιοκτήτες επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων (ΕΙΧ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Δικαιούχα πρόσωπα είναι Έλληνες πολίτες και πολίτες Κράτους -Μέλους ΕΕ με κατοικία στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ` εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% διακιούνται επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Το όχημα να ανήκει εξολοκλήρου στον ανάπηρο με εξαίρεση τους ανήλικους αναπήρους όπου η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους. Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η απάλλαγή χορηγείται για ένα όχημα.

       Όχι Όχι

      • 5 Στρατολογικές Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας χορηγείται στους αναπήρους Αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, της Αγροφυλακής, ως και τους υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου, οι οποίοι εκρίθησαν ή κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος έν υπηρεσία και εξαιτίας αυτής και λαμβάνουν σύνταξη γιά το λόγο αυτό, κατόπιν γνωμάτευσης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας/Πυροσβεστικού Σώματος) Επίσης, απαλλαγή από τέλη παρέχονται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς και στα Στελέχη και τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας και δεν λαμβάνουν σύνταξη, για τούτο το λόγο, δε, αποδεικνύουν την κατάστασή τους μέσω αντίστοιχης γνωμάτευσης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής και αναλυτικού φύλλου μισθοδοσίας. Απαλλάσσονται οι ανάπηροι πολέμου και οι πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι συνεπεία της δράσης τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος

       Όχι Όχι

      • 6 Αναπηρίας Α. Περιπτώσεις όσων: α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρων ακρωτηριασμό αυτών β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία: (αα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% (ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον πάσχουν από τύφλωση και από τους δύο οφθαλμούς με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80 %) και άνω. Γ. Σε: α. είναι άτομα με νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40, ή β. είναι άτομα με αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή γ. πάσχουν από μεσογειακή /δρεπανοκυταρική/μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία ή δ. πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ή καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς ή πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι ή ε. πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) ή κυστική ίνωση ή ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στο πεδίο "Αίτημα" παρακάτω αναγράφετε (ενδεικτικά): "Αιτούμαι την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, όπως ισχύει, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας / πλαισίου ............................................ Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ, της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) καθώς και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ, της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) καθώς και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 1458

      • 3 Ιατρική βεβαίωση του ΚΕΠΑ αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν.1798/1988. Βεβαίωση

       Ιατρική βεβαίωση του ΚΕΠΑ αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν.1798/1988.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 1 490 1976 331 Α

       Περιγραφή Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών υπό αναπήρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100331

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16 1798 1988 166 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 1 του ν. 490/1976 (Α΄331).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100166

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1,2,3,4 Δ18Α/5038263 2013 2710 Β

       Περιγραφή Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (Β’ 2710)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202710

      • Νόμος 17 3402 2005 258 Α

       Περιγραφή Οι πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100258

      • Εγκύκλιος 1172 2010

       Περιγραφή Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που δεν έχουν παραληφθεί από ανήλικο ανάπηρο μέλος οικογένειας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4%CE%990%CE%95%CE%97-%CE%98

       ΑΔΑ 4Ι0ΕΗ-Θ

      • Νόμος 18 4110 2013 17 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1798/1988 και της υπ’ αριθμ. Δ. 697/35/20.3.1990 ΑΥΟ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100017

      • Υπουργική Απόφαση 1,2,3,4,5 Δ18Α 5038645 ΕΞ 2013 2013 2774 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202774

      • Εγκύκλιος 1197 2005

       Περιγραφή Χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A94%CE%95%CE%97-%CE%934%CE%A9

       ΑΔΑ 7Ω4ΕΗ-Γ4Ω

      • Εγκύκλιος 1127 2018

       Περιγραφή Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 29 του ν. 4538/2018 (85 Α), σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων ή σε πρόσωπα που έχουν την επιτροπεία των προσώπων αυτών και παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%9C%CE%A146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%95%CE%A52

       ΑΔΑ 60ΜΡ46ΜΠ3Ζ-ΕΥ2

      • Εγκύκλιος 1142 2018

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν σε οχήματα που ταξινομήθηκαν ως αναπηρικά και εμφανίστηκαν αυτόματα στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ) ως απαλλασσόμενα και από τέλη κυκλοφορίας, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%A4%CE%A846%CE%9C%CE%A03%CE%96-6%CE%A7%CE%96

       ΑΔΑ Ω3ΤΨ46ΜΠ3Ζ-6ΧΖ

      • Νόμος 72 4758 2020 242 Α

       Περιγραφή Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (τροποποιούνται οι υποπερ. α΄, β΄, δ΄ και ε΄ και η περ. Γ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100242

      • Νόμος 74 4764 2020 256 Α

       Περιγραφή Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100256

      • Εγκύκλιος 2045 2021

       Περιγραφή Διευκρινίσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας για τα πρόσωπα που δικαιούνται της απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 του ν.4758/2020 (Α ́242) και αρ. 74 ν. 4764/2020 (Α ́256).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/997946%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9C0%CE%A3

       ΑΔΑ 997946ΜΠ3Ζ-Μ0Σ

      • Εγκύκλιος 2093 2021

       Περιγραφή Προθεσμία για τη χορήγηση απαλλαγής οχημάτων ΑμεΑ από τέλη κυκλοφορίας (μέχρι τέλος του έτους 2021).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%972%CE%9F46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%97%CE%A1%CE%92

       ΑΔΑ 6Η2Ο46ΜΠ3Ζ-ΗΡΒ

      • Εγκύκλιος 2168 2021

       Περιγραφή Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 34-38, 40, 44, 45, 54, 55, 56 και 65 του ν.4818/2021 (Α ́124/18.7.2021.) Με τις διατάξεις του άρθρου 54 «Απαλλαγές σε μειονεκτούντες ιδιοκτήτες Ι.Χ. - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988», προστίθενται στις απαλλασσόμενες κατηγορίες αναπήρων της υποπερ. δ΄ της περ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α΄ 166), οι πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια και οι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι. Η ισχύς του άρθρου 54 αρχίζει από τις 4.12.2020 και εφαρμόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%A8%CE%9346%CE%9C%CE%A03%CE%96-4%CE%A7%CE%A6

       ΑΔΑ 69ΨΓ46ΜΠ3Ζ-4ΧΦ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1235 2021 5083 Β

       Περιγραφή Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205083

      • Εγκύκλιος 2225 2021

       Περιγραφή Διευκρινίσεις ως προς τα δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε΄της παρ. 2 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/90%CE%A1%CE%9446%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A3%CE%9A%CE%92

       ΑΔΑ 90ΡΔ46ΜΠ3Ζ-ΣΚΒ

      • Εγκύκλιος 2016 2022

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών σχετικά με την προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2022, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Α.1235/2021 «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν.1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Α.Α.» (Β’ 5083), σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (έως 30/6/2022).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A74146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A9%CE%A1%CE%A3

       ΑΔΑ ΩΧ4146ΜΠ3Ζ-ΩΡΣ

      • Εγκύκλιος 2014 2023

       Περιγραφή Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9E%CE%9A%CE%9E46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9C%CE%A9%CE%9D

       ΑΔΑ ΨΞΚΞ46ΜΠ3Ζ-ΜΩΝ

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας στην εφαρμογή My AADE


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κάνετε είσοδο με τους κωδικούς TAXISnet. 2. Επιλέγετε «Νέο Αίτημα». 3. Επιλέγετε την Κατηγορία Υπηρεσιών/Επιχειρησιακή περιοχή που αφορά στο αίτημά σας. 4. Επιλέγετε αν θα υποβάλετε για τον εαυτό σας ή για άλλον φορολογούμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, εισάγετε τον ΑΦΜ του εκπροσωπούμενου και εφόσον υπάρχει δηλωμένη σχέση στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα τα στοιχεία του. Εάν δεν υπάρχει δηλωμένη σχέση, κάνετε τη σχετική επιλογή και επισυνάπτετε το αντίστοιχο εξουσιοδοτικό έγγραφο. 5. Επιλέγετε την Υπηρεσία της ΑΑΔΕ στην οποία θέλετε να απευθυνθείτε "Αρμόδια Δ.Ο.Υ ". 6. Επιλέγετε Θεματική Ομάδα "Αυτοκίνητα". 7. Επιλέγετε Διαδικασία "Χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας". 8. Επιλέγετε το Τμήμα "Τμήμα/Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους". 9. Εάν έχετε επικοινωνήσει μέσω της εφαρμογής με προηγούμενο αίτημα που σχετίζεται με το νέο, μπορείτε να συσχετίσετε τα δύο αιτήματα αναγράφοντας τον κωδικό του πρώτου αιτήματος. 10. Βλέπετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επισυνάπτετε τα σχετικά αρχεία σκαναρισμένα. 11. Γράφετε το αίτημά σας στο πεδίο «Αίτημα». 12. Βλέπετε συγκεντρωτικά σε Προεπισκόπηση τα στοιχεία του αιτήματός σας. 13. Αν θέλετε να διορθώσετε κάτι, κινείστε στα προηγούμενα βήματα από το πάνω μέρος της σελίδας. 14. Αν όλα είναι εντάξει, επιλέγετε «Υποβολή» και το αίτημα διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που έχετε επιλέξει. 15. Όταν το αίτημα εισαχθεί στο σύστημα της Υπηρεσίας, λαμβάνετε e-mail με τον μοναδικό κωδικό του αιτήματός σας. 16. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του αιτήματος από την προσωπική σας «θυρίδα» (επιλέγοντας «Τα Αιτήματά μου»). 17. Όταν το αίτημά σας απαντηθεί, θα ειδοποιηθείτε από την εφαρμογή μέσω e-mail.

       Όχι Όχι


      • 2 Ψηφιακή υποβολή αιτήματος στην εφαρμογή "MyAADE "

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον συμπληρωθούν τα απαιτούμενα πεδία, επιλέγετε τη διαδικασία με α/α 8 και θέμα : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ από την θεματική ομάδα «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ».

       Ναι Όχι


      • 3 Ραντεβού στην εφαρμογή "myAADE" για επίσκεψη σε ΔΟΥ για την υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Υποβάλλετε το αίτημα για το ραντεβού σας πρώτα, επιλέγοντας τη διαδικασία μέσα από θεματικές ομάδες και την ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί, με βάση τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων της αρμόδιας Υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Δίνεται η δυνατότητα να υποβάλετε ψηφιακά το αίτημα για απαλλαγή τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας προς την αρμόδια Υπηρεσία και να κλείσετε ραντεβού για να καταθέσετε την αίτηση σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Επίσκεψη στη ΔΟΥ για την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Επεξεργασία και έλεγχος φακέλου της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα επεξεργάζεται τον φάκελο της αίτησης και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η ισχύς της απόφασης εξαρτάται από το χρονικό διάστημα πιστοποίησης αναπηρίας του αρμόδιου φορέα.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.