Χορήγηση ατομικών στοιχείων εγκληματικού παρελθόντος μετά από δακτυλοσκόπηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση38666474-6391-4e7e-8952-f31d3a7a2337 274297

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση ατομικών στοιχείων εγκληματικού παρελθόντος μετά από δακτυλοσκόπηση. Κάθε πολίτης που διαμένει νόμιμα στη Χώρα έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την οικειοθελή του δακτυλοσκόπηση, προκειμένου να του γνωστοποιηθούν οι αποθηκευμένες καταχωρίσεις επί κακουργημάτων ή πλημμελημάτων που τηρούνται στο Αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Άλλο - η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, τα Τμήματα Εγκληματολογικών Ερευνών των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και τα Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών των Διευθύνσεων Αστυνομίας των νομών της Χώρας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του φυσικού προσώπου για χορήγηση στοιχείων του εγκληματικού του παρελθόντος

Σημειώσεις

Το άτομο δύναται να καταθέσει την αίτησή του στην αρμόδια Υπηρεσία είτε αυτοπροσώπως είτε να την υποβάλλει ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του ατόμου καθώς και να δηλώνεται η οικειοθελής δακτυλοσκόπηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υποβολή αιτήματος φυσικού προσώπου για τη γνωστοποίηση στοιχείων του εγκληματικού του παρελθόντος που τηρούνται το Αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση ατομικών στοιχείων εγκληματικού παρελθόντος μετά από δακτυλοσκόπηση


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Υπηκοότητας Εάν το άτομο που υποβάλλει την αίτηση είναι πολίτης τρίτης Χώρας, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει εισέλθει και διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια διαμονής για τους υπηκόους τρίτων Χωρών. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια διαμονής για τους υπηκόους τρίτων Χωρών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν το άτομο που υποβάλλει την αίτηση είναι πολίτης τρίτης Χώρας, οφείλει να προσκομίσει έγγραφο που να αποδεικνύει ότι έχει εισέλθει και διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης Εξουσιοδότηση

       Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Η αίτηση δύναται να υποβληθεί και από εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο δικηγόρο, προσκομίζοντας απαραίτητα και το ανάλογο έγγραφο (εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο), το οποίο υποβάλλεται συνημμένα με την αίτηση και τα αντίγραφα των ταυτοποιητικών εγγράφων του προηγούμενου βήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • Προεδρικό Διάταγμα 27, παράγραφος 1 342 1977 109 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ. 342 / 18-3-77 σε πλήρη εγκληματολογική σήμανση (δακτυλοσκόπηση, ανθρωπομέτρηση, περιγραφή, φωτογράφηση και λήψη δείγματος γραφής και υπογραφής) υπόκειται μεταξύ άλλων και κάθε άτομο το οποίο αιτείται εγγράφως τη σήμανσή του και εφόσον συντρέχουν σοβαροί προς τούτο λόγοι (εδάφιο θ παραγράφου 1).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100109

      • Νόμος 26, παράγραφος 1 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Οι δημόσιες Υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου αναγνωρίζεται δικαίωμα συναλλαγής με τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη της άδειας διαμονής τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Νόμος 55, παράγραφοι 1 και 6 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Το υποκείμενο των δεδομένων κατόπιν αιτήσεώς του έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για τα δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στο υποκείμενο των δεδομένων την απόφασή του με την οποία αρνείται ή περιορίζει την πρόσβαση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • 1 Υποβολής Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το φυσικό πρόσωπο (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) υποβάλλει την αίτηση, προκειμένου να του χορηγηθεί σχετικό έγγραφο για το εγκληματικό του παρελθόν που τηρείται στο αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών. Στην ίδια αίτηση δηλώνει ότι δέχεται οικειοθελώς τη λήψη των δακτυλικών-παλαμικών του αποτυπωμάτων για τη διεκπεραίωση του αιτήματός του.

       Σημειώσεις Η αίτηση δύναται να υποβληθεί (αυτοπροσώπως ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην Εγκληματολογική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του. Οι Εγκληματολογικές Υπηρεσίες της Δ.Ε.Ε είναι: η κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα (email: dee2@astynomia.gr), η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη (email: yeebedakt@astynomia.gr), τα Τμήματα Εγκληματολογικών Ερευνών των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και τα Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών των Διευθύνσεων Αστυνομίας των νομών της Χώρας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών πραγματοποιείται έλεγχος για την πληρότητά τους.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που το άτομο είναι πολίτης τρίτης Χώρας και από τα δικαιολογητικά δεν προκύπτει το νόμιμο της διαμονής του στην Ελλάδα, δεν ικανοποείται το αίτημα και εκδίδεται σχετικό έγγραφο που αποστέλλεται ή επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση εγγράφου για τη μη ικανοποίηση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χορηγείται στο φυσικό πρόσωπο έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι μη ικανοποίησης του αιτήματος και μνημονεύεται η σχετική νομοθεσία.

       Σημειώσεις Η κοινοποίηση του εγγράφου στο φυσικό προσώπο ή στον νομιμο εκπρόσωπο μπορεί να γίνει είτε μέσω συμβατικής/ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε να παραληφθεί αυτοπροσώπως από τους ανωτέρω από την Υπηρεσία που κατατέθηκε η αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 4 Δακτυλοσκόπηση του ατόμου με livescanner

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν η αίτηση υποβάλλεται σε κάποια Εγκληματολογική Υπηρεσία της Χώρας, πραγματοποιείται η λήψη των δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων του ατόμου με συσκευή livescanner καθώς και η αυτόματη αναζήτηση αυτών, μέσω του συστήματος AFIS (Aυτοματοποιημένο Σύστημα Αναγνώρισης και Ταυτοποίησης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων), στο Αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών.

       Σημειώσεις Αν η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο (αυτοπροσώπως/ηλεκτρονικά), προγραμματίζεται από κοινού η ημερομηνία και η ώρα για τη δακτυλοσκόπηση.

       Ναι Όχι


      • 5 Δακτυλοσκόπηση ατόμου με μελάνη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η αίτηση υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα (ή Αστυνομικό Σταθμό) του τόπου διαμονής του προσώπου τότε η λήψη των δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων πραγματοποιείται με χρήση μελάνης επί του ειδικού υπηρεσιακού εντύπου.

       Σημειώσεις Αν η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο (αυτοπροσώπως/ηλεκτρονικά), προγραμματίζεται από κοινού η ημερομηνία και η ώρα για τη δακτυλοσκόπηση.

       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή όλων των εγγράφων στην Εγκληματολογική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών και λήψης των δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων με μελάνη, αποστέλλει όλα τα έγγραφα στην Εγκληματολογική Υπηρεσία που η ίδια ανήκει.

       Ναι Όχι


      • 7 Αναζήτηση των δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων με μελάνη στο Αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα ληφθέντα με μελάνη δακτυλικά-παλαμικά αποτυπώματα εισάγονται από την Εγκληματολογική Υπηρεσία μέσω του συστήματος AFIS προς αναζήτηση στο Αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποτέλεσμα αναζήτησης στο AFIS

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Από την αναζήτηση προκύπτει: 1. σε περίπτωση ταύτισης, ένας μοναδικός αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί στον ατομικό ψηφιακό φάκελο που τηρείται στο Αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών για το εγκληματικό παρελθόν του ατόμου, 2. σε περίπτωση μη ταύτισης, απάντηση με αρνητικό αποτέλεσμα αναζήτησης.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη εγγράφου με το εγκληματικό παρελθόν

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο με τα στοιχεία του εγκληματικού παρελθόντος του ατόμου από τον ατομικό του φάκελο που τηρείται στο Αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών.

       Ναι Όχι


      • 10 Σύνταξη εγγράφου για αρνητικό αποτέλεσμα αναζήτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το αρνητικό αποτέλεσμα της αναζήτησης των δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων στο Αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών.

       Ναι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση εγγράφου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση του εγγράφου στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Η κοινοποίηση του εγγράφου στο φυσικό προσώπο ή στον νομιμο εκπρόσωπο μπορεί να γίνει είτε μέσω συμβατικής/ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε να παραληφθεί αυτοπροσώπως από τους ανωτέρω από την Υπηρεσία που κατατέθηκε η αίτηση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.