Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη κινητή υπηρεσία (συμπεριλαμβανόμενων των ειδικών ραδιοδικτύων)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1c8d69f2-1904-4d36-bce4-4b883762f498 186921

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

115 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοφάσματος για την επικοινωνία σε κινητούς ραδιοσταθμούς ή μεταξύ σταθμού ραδιοεπικοινωνίας σε σταθερή θέση και κινητών σταθμών. Στόχος είναι να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του ραδιοφάσματος χωρίς παρεμβολές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ


Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Τελευταία ενημέρωση

05/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση/τροποποίηση/ανανέωση/ανάκληση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και ηλεκτρονική παρακολούθησή τους

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της "Διαδικτυακής Πύλης Συστήματος Διαχείρησης Φάσματος ΣΔΦ".

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Κωδικοί χρήστη σε πλατφόρμα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος στην κινητή υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ραδιοδικτύων)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων είναι η εγγραφή του αιτούντα στην Διαδικτυακή Πύλη του ΣΔΦ της ΕΕΤΤ όπως περιγράφεται στο αρ. 4 και το Παράρτημα της Απόφασης 1075/5/7-7-2023 της ΕΕΤΤ. Οδηγίες χρήσης και ενημερωτικά βίντεο: https://www.eett.gr/parochoi/fasma-radiosychnotiton/adeiodotisi-radiosychnotiton/kiniti-ypiresia/

       Σύνδεσμος https://myspectra.eett.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή τελών χρήσης του ραδιοφάσματος, δεν γίνεται δυνατή η υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Για τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, καταβάλλονται τέλη για κάθε έτος που το δικαίωμα βρίσκεται σε ισχύ, ανεξαρτήτως χρήσης ή μη, της ραδιοσυχνότητας. Τα τέλη διαμορφώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό καθορισμού τελών εκχώρησης και χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με την απόφαση 276/49/2003 της ΕΕΤΤ.

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.eett.gr/wp-content/uploads/2021/11/APOF276-49.pdf

       Όχι

      • 2 Για την επεξεργασία των αιτημάτων καταβάλλεται διοικητικό τέλος ανά ραδιοδίαυλο, ανά θέση, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την απόφαση 276/49/2003 της ΕΕΤΤ. 115 € -

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.eett.gr/wp-content/uploads/2023/07/%CE%91%CE%A0-1075-002.%CE%A6%CE%95%CE%9A.pdf

       Όχι

      • 1 Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης για την υποβολή αίτησης χορήγησης νέου δικαιώματος χρήσης Υπεύθυνη Δήλωση

       Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης για την υποβολή αίτησης χορήγησης νέου δικαιώματος χρήσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.eett.gr/parochoi/fasma-radiosychnotiton/adeiodotisi-radiosychnotiton/kiniti-ypiresia/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: 1. Η επιχείρηση που εκπροσωπώ έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεών της, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να χρησιμοποιήσει, στους σταθμούς του ραδιοηλεκτρικού δικτύου, εξοπλισμό ο οποίος συμμορφώνεται προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ (ΕΕ L153 σ62) και το π.δ. 98/2017 (Α’ 139). 2. Για την περίπτωση αίτησης που αφορά ειδικό ραδιοδίκτυο, αυτό θα εξυπηρετεί αποκλειστικά ίδιες επαγγελματικές ανάγκες. https://www.eett.gr/wp-content/uploads/2024/01/%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97-PMR-%CE%A3%CE%94%CE%A6.docx

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κανονισμός 4378 2023 67 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230204378

      • Κανονισμός 2 4460 2023 48 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΠ 276/49/14-2-2003 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (Β’ 256).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230204460

      • Κανονισμός 4313 2023 30 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230204313

      • Κανονισμός 3949 2023 22 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του Κανονισμού Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203949

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2628 2023 117 Β

       Περιγραφή Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202628

      • Κανονισμός 720 2023 30 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του Κανονισμού Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200720

      • Κανονισμός 1069 2023 55 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση των εδαφίων (α) και (β) του Παραρτήματος Ε της υπό στοιχεία ΑΠ 276/49/14-2-2003 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (Β’ 256).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230201069

      • Κανονισμός 4471 2021 53 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204471

      • Κανονισμός 2265 2021 44 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Γενικών Αδειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202265

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • 1 Παραλαβή αιτήματος στο Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) και έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος - Υπεύθυνης Δήλωσης και προπληρωμή τελών για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στην κινητή υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ραδιοδικτύων), για έλεγχο πληρότητας.

       Σημειώσεις Ο αιτών ενημερώνεται μέσω ΣΔΦ για το εκτιμώμενο ύψος των τελών χρήσης. Ενημέρωση του αιτούντα για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από το ΣΔΦ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια Μελέτης διαθεσιμότητας και παρεμβολών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατά την διενέργεια των τεχνικών μελετών, ενδέχεται να μην υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο αιτών ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος για εναλλακτική λύση.

       Ναι Όχι


      • 3 Απόφαση Απόρριψης Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Απορριπτική απόφαση λόγω ελλειπών στοιχείων, ή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα (Κανονισμός 1075/2/ΦΕΚ 4378/8/7-7-2023).

       Σημειώσεις Επιστροφή καταβαλλόμενων τελών.

       Ναι Ναι


      • 4 Αποδοχή αιτήματος και ενημέρωση Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 5 Μεταβολή τεχνικών χαρακτηριστικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει την ορθολογική, ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος. Για τον λόγο αυτό δεν δεσμεύεται από συγκεκριμένες τιμές των τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία τυχόν περιέχονται στην αίτηση χορήγησης του δικαιώματος, ενώ δύναται να προσδιορίζει διαφορετικούς όρους.

       Σημειώσεις Κατά την διενέργεια των τεχνικών μελετών, ενδέχεται να επιλεγούν από την ΕΕΤΤ εναλλακτικά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας με στόχο την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών και την διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος. Ο αιτών ενημερώνεται για τις επικείμενες αλλαγές στα τεχνικά στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος και καλείται να τις αποδεχτεί ή να ζητήσει εναλλακτική λύση.

       Ναι Όχι


      • 6 Αποδοχή αιτήματος και ενημέρωση Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Απόφασης Χορήγησης Διακαιώματος χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος εκδίδεται ψηφιακή διοικητική πράξη Χορήγησης Διkαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων.

       Σημειώσεις Ο αιτών ενημερώνεται για την έκδοση διοκητικής πράξης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπολογισμός τελών χρήσης και ενημέρωση αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του ΣΔΦ υπολογίζονται τα τέλη χρήσης, ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να εκδοθούν τα σχετικά παραστατικά από την οικονομική υπηρεσία της ΕΕΤΤ.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.