Χορήγηση εγγράφου εκτελωνισμού πλοίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8b718bfa-2b1f-4239-9c2f-b1c295892d36 760491

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση εγγράφου εκτελωνισμού πλοίου προκειμένου να εκδοθεί διασάφηση Τελωνείου Εισαγωγής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης εγγράφου εκτελωνισμού πλοίου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση εγγράφου εκτελωνισμού πλοίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Το πλοίο να αγοράστηκε από αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προερχόμενο από χώρα εκτός των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Προσύμφωνο πώλησης (Memorandum of Agreement- MOA) ή συμφωνητικό πώλησης (Bill of Sale) ή σύμβαση ναυπήγησης (μόνο για νεότευκτο πλοίο). Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Προσύμφωνο πώλησης (Memorandum of Agreement- MOA) ή συμφωνητικό πώλησης (Bill of Sale) ή σύμβαση ναυπήγησης (μόνο για νεότευκτο πλοίο).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Αντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης ή καταμέτρηση εγκεκριμένου νηογνώμονα και εγγράφου εθνικότητος πλοίου ή πιστοποιητικό κατασκευαστή Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης ή καταμέτρηση εγκεκριμένου νηογνώμονα και εγγράφου εθνικότητος πλοίου ή πιστοποιητικό κατασκευαστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για νεότευκτο πλοίο συνοδευόμενο με Υ.Δ. ν.1599/86 ότι το πλοίο δεν έχει καμία μετασκευή ή διαφοροποίηση τεχνικών στοιχείων του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 8619

      • 3 Εγκριτική απόφαση κ.κ. Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ ή αποστολή σχετικού σήματος του ΥΝΑΝΠ / ΔΠΝ δ’ για την νηολόγηση του πλοίου. Απόφαση

       Εγκριτική απόφαση κ.κ. Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ ή αποστολή σχετικού σήματος του ΥΝΑΝΠ / ΔΠΝ δ’ για την νηολόγηση του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο τα πλοία νηολογούμενα σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν.Δ. 2687/53.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 1127

      • 4 Έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση Αλιείας Έγκριση

       Έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση Αλιείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για τη νηολόγηση Αλιευτικών σκαφών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 8880

      • 5 Πλήρης νομιμοποίηση πωλητή & αγοραστή πλοίου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πλήρης νομιμοποίηση πωλητή & αγοραστή πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Νομιμοποίηση: 1) Πιστοποιητικό Σύστασης/εκπροσώπησης της εταιρείας, 2) Πρακτικό Εταίρων ή ΔΣ και 3) Πληρεξούσιο, αμφότερα με τις προβλεπόμενες θεωρήσεις υπογραφών. (Ειδικά για τις Ανώνυμες Εταιρείες πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικό Φ.Ε.Κ. για το Δ.Σ. και το ποιος την εκπροσωπεί).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου-διαχειριστή της αγοράστριας εταιρείας (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου-διαχειριστή της αγοράστριας εταιρείας (με θεώρηση γνησίου υπογραφής)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται το παρακάτω κείμενο: ΄΄ Αντίκλητος της εταιρείας...........................για το πλοίο .................................είναι ο .......................Δ/νση................................ τηλ. ..........΄΄. Σε περίπτωση που αντίκλητος οριστεί άλλος πλην του παραπάνω δηλούντος, απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής του ως αντικλήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Εγκύκλιος 1341.11.98/08-12-1998 1998

       Περιγραφή Εγκύκλιος που ορίζει τα δικαιολογητικά για τις πράξεις του νηολογίου.

       ΑΔΑ https://www.ynanp.gr/el/gia-ton-polith/xrhsimes-plhrofories/neologia/

      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση επιστολής νηολόγου προς το Τελωνείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα προβλεπόμενα κατατιθέμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε ο Νηολόγος της οικείας Λιμενικής αρχής προχωρά στην έκδοση επιστολής προς το αρμόδιο Τελωνείο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.