Χορήγηση κωδικού αποκλειστικής αναγνώρισης εκρηκτικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση62204c72-b132-447c-9895-b6561c2f23d0 753024

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση τριψήφιου κωδικού αποκλειστικής αναγνώρισης της Μονάδας Παραγωγής Εκρηκτικών Υλών προκειμένου, ανά πάσα στιγµή, να είναι εφικτός ο εντοπισµός των εκρηκτικών υλών και η αναγνώριση της ταυτότητας των κατόχων τους, η αναγνώριση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα στην ΕΕ καθώς και η ταυτότητα των εκρηκτικών υλών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης κωδικού αποκλειστικής αναγνώρισης εκρηκτικών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση κωδικού αποκλειστικής αναγνώρισης εκρηκτικών

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση τριψήφιου κωδικού αποκλειστικής αναγνώρισης της Μονάδας Παραγωγής Εκρηκτικών Υλών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Αστυνοµικό ∆ελτίο Ταυτότητας (αφορά σε φυσικά πρόσωπα) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αστυνοµικό ∆ελτίο Ταυτότητας (αφορά σε φυσικά πρόσωπα)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 ΦΕΚ ανακοίνωσης καταχώρισης στο Μητρώο ΑΕ και ΕΠΕ ή της έναρξης επιτηδεύµατος (αφορά σε νομικά πρόσωπα) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       ΦΕΚ ανακοίνωσης καταχώρισης στο Μητρώο ΑΕ και ΕΠΕ ή της έναρξης επιτηδεύµατος (αφορά σε νομικά πρόσωπα)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου (ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ και Α.∆.Τ., ταχυδροµική δ/νση, τηλέφωνο/φαξ και email) Τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου αποδεικνύονται µε τη προσκόµιση του ΦΕΚ εκπροσώπησης ή άλλης νόµιµης εκπροσώπησης και του Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου (ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ και Α.∆.Τ., ταχυδροµική δ/νση, τηλέφωνο/φαξ και email) Τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου αποδεικνύονται µε τη προσκόµιση του ΦΕΚ εκπροσώπησης ή άλλης νόµιµης εκπροσώπησης και του Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 2244

      • 4 Στοιχεία Μονάδας Παραγωγής (Χώρα εγκατάστασης, ταχυδροµική δ/νση, τηλ/φαξ, ονοµατεπώνυµο, θέση και στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου µονάδας παραγωγής). Τα στοιχεία της Μονάδας Παραγωγής (χώρα, ακριβή θέση) που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα (περίπτωση Α της παραγράφου 7) αποδεικνύονται µε τη προσκόµιση αντιγράφου της άδειας λειτουργίας της µονάδας σε ισχύ. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Στοιχεία Μονάδας Παραγωγής (Χώρα εγκατάστασης, ταχυδροµική δ/νση, τηλ/φαξ, ονοµατεπώνυµο, θέση και στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου µονάδας παραγωγής). Τα στοιχεία της Μονάδας Παραγωγής (χώρα, ακριβή θέση) που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα (περίπτωση Α της παραγράφου 7) αποδεικνύονται µε τη προσκόµιση αντιγράφου της άδειας λειτουργίας της µονάδας σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 8689

      • 5 Στην περίπτωση όπου η µονάδα παραγωγής είναι εγκατεστηµένη εκτός της Ε.Ε. (περιπτώσεις Β και Γ της παραγράφου 7) τότε τα στοιχεία της µονάδας παραγωγής και του υπεύθυνου αυτής δηλώνονται µε νόµιµα θεωρηµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία επιπλέον θα δηλώνεται ότι η εν λόγω µονάδα δραστηριοποιείται στη παραγωγή εκρηκτικών και λειτουργεί νόµιµα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Στην περίπτωση όπου η µονάδα παραγωγής είναι εγκατεστηµένη εκτός της Ε.Ε. (περιπτώσεις Β και Γ της παραγράφου 7) τότε τα στοιχεία της µονάδας παραγωγής και του υπεύθυνου αυτής δηλώνονται µε νόµιµα θεωρηµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία επιπλέον θα δηλώνεται ότι η εν λόγω µονάδα δραστηριοποιείται στη παραγωγή εκρηκτικών και λειτουργεί νόµιµα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 7320

      • 6 Κατάλογος των εκρηκτικών για τα οποία θα χρησιµοποιηθεί ο κωδικός µονάδας παραγωγής. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάλογος των εκρηκτικών για τα οποία θα χρησιµοποιηθεί ο κωδικός µονάδας παραγωγής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στον κατάλογο θα συµπεριλαµβάνονται και εκείνες οι εκρηκτικές ύλες οι οποίες προορίζονται για εξαγωγή και επισηµαίνονται µε αναγνώριση η οποία επιτρέπει τον εντοπισµό της εκρηκτικής ύλης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής. Παραλαμβάνεται από τον αιτούντα εντός 30 ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 128/2016 (Α΄228) για τη σήµανση CE όλων των εκρηκτικών υλών, τα οποία σχετίζονται με την αίτηση. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 128/2016 (Α΄228) για τη σήµανση CE όλων των εκρηκτικών υλών, τα οποία σχετίζονται με την αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 76 2010 140 Α

       Περιγραφή Για κάθε μονάδα παραγωγής εκρηκτικών ορίζεται ένας τριψήφιος κωδικός από την Αρμόδια Αρχή (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας), ο οποίος χρησιμοποιείται για την επισήμανση των εκρηκτικών υλών και κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100140

      • Προεδρικό Διάταγμα 56 2012 108 Α

       Περιγραφή Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Π.Δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (Α ́ 140) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2012/4/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100108

      • Προεδρικό Διάταγμα 128 2016 228 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100228

      • Εγκύκλιος 4341/824 2013

       Περιγραφή Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή του π.δ. 76/2010 (Α 140), όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 56/2012 (Α 108), για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%91%CE%9E%CE%A6-%CE%99%CE%9C%CE%92

       ΑΔΑ ΑΔΑ: ΒΕΑΞΦ-ΙΜΒ

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης από κατασκευαστή ή/και εισαγωγέα για χορήγηση τριψήφιου «Κωδικού Μονάδας Παραγωγής» για κάθε Μονάδα Παραγωγής (Κ.Μ.Π.) (άρθρα 4 και 5 του Π.∆. 76/2010), σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 1 που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της αρ. πρωτ.: οικ 4341/824/3-04-2013 Εγκυκλίου της ΓΓΒ

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση «Βεβαίωσης Απονοµής Κ.Μ.Π. –Υπεύθυνης ∆ήλωσης»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συμπλήρωση «Βεβαίωσης Απονοµής Κωδικού Μονάδας Παραγωγής (Κ.Μ.Π.) –Υπεύθυνης ∆ήλωσης»: συµπληρώνεται στην υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα (Α, Β, Γ), τα οποία θεωρούνται αρµοδίως από τον Πρ/νο της ΔΑΣΥΠ, συνυπογράφονται δε από τον κατασκευαστή/ εισαγωγέα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό τους και σφραγίζονται µε τη σφραγίδα της επιχείρησης.

       Ναι Όχι


      • 4 Ενημέρωση αιτούντα για ελλείψεις       Ναι Ναι


      • 5 Παράδοση του αντιτύπου (Γ) στον υπόχρεο οικονομικό φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%91%CE%9E%CE%A6-%CE%99%CE%9C%CE%92

       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώριση αντιτύπων (Α) & (Β) σε ειδικό αρχείο της υπηρεσίας και διαβίβαση στοιχείων (αντιτύπου) στο Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%91%CE%9E%CE%A6-%CE%99%CE%9C%CE%92

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.