Χορήγηση υποτροφιών από τα κληροδοτήματα της Ακαδημίας Αθηνών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1eedcfb5-9647-4ab9-835b-59a9fdc0255b 980234

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Περιουσίας, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από τα έσοδα των Κληροδοτημάτων/Δωρεών που διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών και απευθύνεται σε πολίτες που δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (με εξαίρεση ορισμένα κληροδοτήματα που θέτουν διαφορετικά όρια ηλικίας) και πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Κάθε έτος, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών οι σχετικές προκηρύξεις στις οποίες προσδιορίζονται μεταξύ άλλων, οι κλάδοι σπουδών, ο αριθμός, το ποσό, η διάρκεια, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συστατική πράξη κάθε Κληροδοτήματος και τη σχετική νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Περιουσίας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι υποτροφίες κατά κανόνα χορηγούνται βάσει γραπτού διαγωνισμού αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις χορήγησης άνευ διαγωνισμού, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, σύμφωνα πάντα με τη βούληση του διαθέτη και τη σχετική νομοθεσία. Στις υποτροφίες που πρόκειται να χορηγηθούν για σπουδές στο εξωτερικό, οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής προφορικά και γραπτά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εμπρόθεσμη αίτηση για χορήγηση υποτροφίας

Σημειώσεις

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία για χορήγηση υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών από την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης μέχρι και την ημέρα που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση (εντός 10 ημερών από την ημέρα ανακήρυξης των υποτρόφων)
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση υποτροφιών από τα κληροδοτήματα της Ακαδημίας Αθηνών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ηλικιακές Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τη χορήγηση υποτροφιών έχουν υποψήφιοι που δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (με εξαίρεση ορισμένα κληροδοτήματα που θέτουν διαφορετικά όρια ηλικίας).

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι του τίτλου σπουδών που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς και σε ορισμένες περιπτώσεις Άριστα.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής (με εξαίρεση ορισμένα Κληροδοτήματα όπου ορίζει ο διαθέτης τον τόπο καταγωγής).

       Όχι Όχι

      • 1 Κάτοχοι του τίτλου σπουδών που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς ή και σε ορισμένες περιπτώσεις με Άριστα Αποδεικτικό σπουδών

       Κάτοχοι του τίτλου σπουδών που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς ή και σε ορισμένες περιπτώσεις με Άριστα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι του τίτλου σπουδών που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς ή και σε ορισμένες περιπτώσεις με Άριστα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί για σπουδές στον κλάδο και στο επίπεδο σπουδών που αναφέρεται στην Προκήρυξη Βεβαίωση

       Βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί για σπουδές στον κλάδο και στο επίπεδο σπουδών που αναφέρεται στην Προκήρυξη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί για σπουδές στον κλάδο και στο επίπεδο σπουδών που αναφέρεται στην Προκήρυξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) και η ηλικία των υποψηφίων να μην υπερβαίνει το 36ο έτος (με εξαίρεση ορισμένα Κληροδοτήματα που θέτουν διαφορετικά όρια ηλικίας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, δεν θα λάβει καμία άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή που δεν εξέπεσε από δική του/της υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του/της απενεμήθη προηγουμένως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 6 Ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά απορίας (μόνο σε περίπτωση προϋπόθεσης απορίας) Αποδεικτικό εισοδήματος

       Ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά απορίας (μόνο σε περίπτωση προϋπόθεσης απορίας)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις που το κληροδότημα ορίζει την απορία ως προϋπόθεση χορήγησης υποτροφίας, οι υποψήφιοι/ες υπότροφοι ή/και οι οικογένειες τους θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά απορίας, όπως αυτά καθορίζονται με Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • Νόμος 4182 2013 185 Α

       Περιγραφή Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100185

      • Κανονιστική Διαταγή 18 1941 286 Α

       Περιγραφή Κανονιστικό Διάταγμα 18/1941 «Περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του Κράτους.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19410100286

      • Νόμος 2039 1939 455 Α

       Περιγραφή Αναγκαστικός Νόμος 2039/1939 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19390100455

      • 1 Πρωτοκόλληση αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από το αρμόδιο Τμήμα Γραμματείας.

       Σημειώσεις Το χρονικό διάστημα υποδοχής αιτήσεων καθορίζεται κάθε φορά στη σχετική προκήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και αναρτά στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων: α) που μπορούν να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό, β) που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά και γ) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δεν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι/ες που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά μπορούν να τα προσκομίσουν μέχρι την παραμονή έναρξης του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Τελικός έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Την παραμονή έναρξης του διαγωνισμού, η αρμόδια Επιτροπή κάνει έλεγχο στα επιπλέον δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι υποψήφιοι/ες, από αυτούς/ές που είχαν ελλιπή δικαιολογητικά, και αναρτά πίνακα στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών με τα στοιχεία των υποψηφίων: α) που γίνονται δεκτοί και β) που δεν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό.

       Όχι Ναι


      • 4 Διεξαγωγή εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται σε μία ή δύο μέρες τα μαθήματα που αναφέρονται στην προκήρυξη. Συνήθως τα εξεταστέα μαθήματα είναι δύο (2) και η διάρκεια του κάθε μαθήματος δύο (2) ώρες. Στις υποτροφίες που πρόκειται να χορηγηθούν για σπουδές στο εξωτερικό, οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, προφορικά και γραπτά.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τη διενέργεια των εξετάσεων, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών στην ενότητα Υποτροφίες στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό έτος και Κληροδότημα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανακήρυξη υποτρόφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η Σύγκλητος εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανακηρύσσει τον/την υπότροφο. Ο/η υπότροφος ενημερώνεται για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπογραφή του Συμφωνητικού.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Συμφωνητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Για την έναρξη της υποτροφίας απαιτείται η υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και του/της υποτρόφου.

       Σημειώσεις Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος καθόλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.