Χορήγηση υποτροφιών διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5e1f33c8-2e8e-4a40-854d-6cb09bbe49f6 643682

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση υποτροφιών, ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση επτά (7) θέσεων υποτροφίας για διδακτορική έρευνα και μια (1) θέση μεταδιδακτορικής έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών του Ίδρυματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνικού Φορέα Υποτροφιών, σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι Φλωρεντίας).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση υποτροφιών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης υποτροφίας διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας.

Σημειώσεις

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ). Εντός τακτής ημερομηνίας που ορίζεται στην προκήρυξη οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς την αίτησή τους με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση υποτροφιών διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Για τους υποψήφιους διδάκτορες: ii. Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ισοδύναμων τίτλων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Για τους υποψήφιους διδάκτορες: δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Για τους υποψήφιους διδάκτορες: Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Για τους υποψήφιους μεταδιδάκτορες: Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ισοδύναμου τίτλου, από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Για τους υποψήφιους μεταδιδάκτορες: Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού τίτλου σπουδών ο οποίος έχει εκδοθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 1/9/2017 έως 30/6/2022. Στην περίπτωση διδακτορικού τίτλου που έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Για τους υποψήφιους μεταδιδάκτορες: Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας, και Οι υποψήφιοι για μεταδιδακτορική έρευνα και κατάρτιση, απόφοιτοι του Ε.Π.Ι., πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που τίθενται από το Ε.Π.Ι. για αποφοίτους του Ε.Π.Ι.Φ

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές (υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες), οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αντίστοιχου επιπέδου σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute Doctoral Programme), σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:1) Ιστορίας και Πολιτισμού, 2) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,3) Νομικών Επιστημών, 4) Οικονομικών Επιστημών. Επιλέξιμοι για χορήγηση υποτροφίας είναι όσοι έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικώς αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας για το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (EUI Doctoral Programme) και πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια που δημοσιεύονται στη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει τον ελληνικό ΑΦΜ. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει τον ελληνικό ΑΦΜ.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/MaxWeberProgramme/ApplytotheMWP/HowToApply.aspx

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αντίγραφα πτυχίων και αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα πτυχίων και αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/MaxWeberProgramme/ApplytotheMWP/HowToApply.aspx

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3709

      • 1 Δημοσίευση Προκήρυξης από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δημοσιεύεται η προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ) και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ). Εντός τακτής ημερομηνίας που ορίζεται στην προκήρυξη οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς την αίτησή τους με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος επιλεξιμότητας και αξιολόγηση αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων, κατόπιν γνωμοδότησης του ΙΚΥ -ως προς την επιλεξιμότητα, διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας βάσει ποιοτικών κριτηρίων επιλογής (selection criteria), τα οποία δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας: 1) Ιστορίας και Πολιτισμού: https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme 2) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/DoctoralProgramme 3) Νομικών Επιστημών: https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/DoctoralProgramme 4) Οικονομικών Επιστημών: https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/DoctoralProgramme Πριν την τελική επιλογή, οι υποψήφιοι, ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη από το αρμόδιο όργανο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, το οποίο θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής στους υποψηφίους και στο ΙΚΥ.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύναψη σύμβασης και καταβολή πληρωμών υποτροφίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται να καταχωρήσουν στην διαδικτυακή πύλη του ΙΚΥ (grants.iky.gr), το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους, τα απαραίτητα στοιχεία για την σύναψη της σύμβασης (τραπεζικός λογαριασμός στην ημεδαπή, όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβλέπων καθηγητής κ.τ.λ.). Στην συνέχεια, οι επιλεγέντες υποψήφιοι, εντός τακτής προθεσμίας, συνάπτουν σύμβαση επιχορήγησης με το ΙΚΥ, στην οποία περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα τελικά παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές, ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας κ.τ.λ. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά την σύναψη της σχετικής σύμβασης ΙΚΥ -Υποτρόφου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.