Άδεια αλίευσης στα διεθνή ύδατα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7d9c1605-045f-460b-9106-954d8e120f55 791654

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 11

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αδειών αλίευσης για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα. Στην απόφαση περιγράφονται οι όροι διενέργειας της αλιείας, οι περιοχές που θα πραγματοποιηθεί, ο επιτρεπόμενος εξοπλισμός του α/κ σκάφους και οι λοιπές υποχρεώσεις, σε οτι αφορά, τόσο τα αποτελέσματα της αλιευτικής προσπάθειας, όσο και για τον κάτοχο της ανωτέρω άδειας. Η άδεια αλίευσης μπορεί να ανακληθεί, εφόσον δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσής της.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η απόφαση χορήγησης άδειας αλίευσης εκτός Εθνικών Χωρικών Υδάτων εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων (ΔΑΔΑΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Η διάρκεια ισχύος της εν λόγω άδειας είναι ένα (1) ημερολογιακό έτος ή μέχρι την ημερομηνία ανάκλησής της.

Βάσει των αιτούμενων περιοχών δραστηριότητας προκύπτουν δύο (2) βασικές κατηγορίες αδειών: α) άδεια με προορισμό περιοχές αλίευσης εντός των τετραγώνων της Μεσογείου και β) άδεια με προορισμό ύδατα δικαιοδοσίας "Τρίτων Χωρών" (περιοχές αλίευσης εκτός της Μεσογείου).

Οι άδειες αλίευσης που χορηγούνται για αλιεία σε ύδατα "Τρίτων Χωρών" στο πλαίσιο ιδιωτικής συμφωνίας, ισχύουν για το διάστημα που ισχύει η ιδιωτική συμφωνία, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα έτος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Άδειας Απόπλου Εκτός Χωρικών Υδάτων

Σημειώσεις

Η αίτηση είναι μια ηλεκτρονική φόρμα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) που συμπληρώνεται είτε από τον ίδιο τον πλοιοκτήτη, είτε από υπάλληλο της υπηρεσίας αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, για λογαριασμό του πλοιοκτήτη ή της συμπλοιοκτησίας, μετά απο εξουσιοδότηση. Ο πλοιοκτήτης για την είσοδο στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής αίτησης χρησιμοποιεί το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτει. Επιπλέον στην περίπτωση, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, η αίτηση πρέπει να οριστικοποιείται, είτε από όλους τους ιδιοκτήτες του σκάφους με τους ατομικούς κωδικούς που διαθέτουν, είτε από το πρόσωπο που βάσει της σχετικής νομοθεσίας, έχει την αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών.

Στην περίπτωση που πρόκειται για αλιευτικό μέσης αλιείας (Μηχανότρατα με πόρτες βυθού ΟΤΒ και Γρι - Γρι PS) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι νομικό πρόσωπο, τότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Στην Αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες: α) Τα στοιχεία του αλιευτικού σκάφους με σύντομο ιστορικό, όσον αφορά στην αλιευτική του δραστηριότητα εκτός εθνικών χωρικών υδάτων. β) Η θαλάσσια περιοχή όπου θα ασκηθεί η αλιεία. Ο προσδιορισμός γίνεται επακριβώς και με σαφήνεια και συγκεκριμένα για την αλιεία β.1) εντός Μεσογείου, αναφορά στις συγκεκριμένες γεωγραφικές υποπεριοχές της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) και β.2) εκτός Μεσογείου, η συγκεκριμένη υποπεριοχή αλιείας της FAO. Για την αλιεία στο πλαίσιο αλιευτικής συμφωνίας ή ιδιωτικής συμφωνίας, θα προσδιορίζεται η αλιευτική ζώνη της "Τρίτης Χώρας" στην οποία θα ασκηθεί η αλιεία. γ. Τα είδη στόχοι. δ. Τα αλιευτικά εργαλεία με τα οποία θα ασκηθεί η αλιεία. ε. Η αλιευτική νομοθεσία της "Τρίτης Χώρας" στα ύδατα της οποίας θα ασκηθεί η συγκεκριμένη αλιεία, στο πλαίσιο ιδιωτικής συμφωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης της αίτησης, ο χρήστης επισυνάπτει στη φόρμα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη παρ 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης αρ. 4023/64557/16-05-2014 (Β΄ 1307), σαρωμένα και αποθηκεύει την αίτηση. Παρακολουθεί την εξέλιξή της με κωδικό που του παρέχεται από το Σύστημα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικός πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πύλη Αλιείας ΟΣΠΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Ψηφιακή απόρριψη με αιτιολόγησηΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Αλίευσης εκτός Εθνικών Χωρικών Υδάτων (Διεθνή Ύδατα)

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Χορήγησης Αδειών Αλίευσης στα Διεθνή Ύδατα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη και επαγγελματία αλιέα, σύμφωνα με τις διατάξεις 1) του βασιλικού διατάγματος 666/25.07.1966 (Α΄ 160) 2) του π.δ. 261/17.06.1991 (Α΄ 98), της ΥΑ 4023/64557/16-05-2014 (Β΄ 1307), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 4389/71210/30-05-2014 (Β΄ 1445).

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Να διαθέτει τον απαιτούμενο αλιευτικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της αλιείας, ήτοι Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης (VMS) σε πλήρη λειτουργία και Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής (ERS) σε πλήρη λειτουργία.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η άδεια αλίευσης για αλιεία σε ύδατα δικαιοδοσίας "Τρίτων Χωρών" χορηγείται μετά την εξασφάλιση άδειας αλιείας από την αδειοδοτούσα αρχή της "Τρίτης Χώρας", στην οποία θα ασκηθεί η αλιεία. Στις περιπτώσεις άσκησης αλιείας στο πλαίσιο αλιευτικής συμφωνίας που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με "Τρίτη Χώρα", για την εξασφάλιση άδειας αλιείας από την "Τρίτη Χώρα", ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Καν.(EE ) 2403/2017 Στο πλαίσιο ιδιωτικής συμφωνίας, η άδεια αλίευσης ισχύει για το διάστημα που ισχύει η ιδιωτική συμφωνία το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα έτος.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Τα ενδιαφερόμενα αλιευτικά σκάφη: α) Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε κατάλογο Παράνομης Λαθραίας και Αναρχης (Π.Λ.Α.) αλιείας, β) Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα διοικητικών κυρώσεων το αιτούμενο διάστημα ισχύος της άδειας απόπλου. γ) Θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με όλες τις εκκρεμείς κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί, όσον αφορά στη διάπραξη μιας σοβαρής παράβασης. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί προσφυγή κατά απόφασης Λιμενικής Αρχής για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά του κυβερνήτη και του σκάφους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, η αίτηση για την έγκριση άδειας αλίευσης στο συγκεκριμένο σκάφος εξετάζεται. Στην περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, η έκτιση της ποινής της ατομικής άδειας του κυβερνήτη του σκάφους και της αλιευτικής άδειας του σκάφους γίνεται σε χρονικό διάστημα που δεν συμπίπτει με χρονικούς περιορισμούς απαγόρευσης του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πύλη Αλιείας ΟΣΠΑ

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους Άδεια

       Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Έγγραφο Εθνικότητας Αλιευτικού Σκάφους Έγγραφο εθνικότητας

       Έγγραφο Εθνικότητας Αλιευτικού Σκάφους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 3 Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης Αλιευτικού Σκάφους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης Αλιευτικού Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης. Άδεια

       Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 5 Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου του Ν. 1361/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 2538/97. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου του Ν. 1361/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 2538/97.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που πρόκειται για αλιευτικό μέσης αλιείας (Μηχανότρατα με πόρτες βυθού ΟΤΒ και Γρι - Γρι PS), τότε ΔΕΝ απαιτείται Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου. Βεβαίωση του Αλιευτικού Συλλόγου αποτελεί για τον αιτών απόδειξη ότι κατέχει την επαγγελματική ιδιότητα του αλιέα. Το έντυπο υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 6 Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας. Άδεια

       Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που πρόκειται για αλιευτικό μέσης αλιείας (Μηχανότρατα με πόρτες βυθού ΟΤΒ και Γρι - Γρι PS), τότε ΔΕΝ απαιτείται Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας. Το έντυπο υποβάλλεται σε 1 αντίγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 4627

      • 7 Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε 1 αντίγραφο. Στην περίπτωση που πρόκειται για αλιευτικό μέσης αλιείας (Μηχανότρατα με πόρτες βυθού ΟΤΒ και Γρι - Γρι PS), τότε ΔΕΝ απαιτείται Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 8 Φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους (E1 & E3). Φορολογικά πιστοποιητικά

       Φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους (E1 & E3).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 9 Έναρξη Εργασιών από την Δ.Ο.Υ. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Έναρξη Εργασιών από την Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 10 Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας υποβάλλεται με την μορφή αντιγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 11 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί οικονομικής ενίσχυσης αλιευτικού σκάφους. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί οικονομικής ενίσχυσης αλιευτικού σκάφους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται α. εάν το σκάφος έχει ενισχυθεί οικονομικά, (πότε, για ποιά δραστηριότητα και εάν υπάρχουν εκκρεμότητες εξαιτίας της και β. ότι δεν έχει λάβει κάποιου αντίστοιχου είδους επιδότηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 12 Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, περί οικονομικής ενίσχυσης του αλιευτικού σκάφους τις Αίτησης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, περί οικονομικής ενίσχυσης του αλιευτικού σκάφους τις Αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εν λόγω βεβαίωση μπορεί να μην αποτελεί διακριτό έγγραφο αλλά να περιλαμβάνεται στο κείμενο του εγγράφου με το οποίο διαβιβάζεται η Αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά της. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια αρχή βεβαιώνει ότι α. εάν το σκάφος έχει ενισχυθεί οικονομικά, (πότε, για ποιά δραστηριότητα και εάν υπάρχουν εκκρεμότητες εξαιτίας της και β. ότι δεν έχει λάβει κάποιου αντίστοιχου είδους επιδότηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 11

       Ναι 9703

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2403 2017

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2403&qid=1672901174934&from=EN

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1380 2013

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1380&qid=1672901226304&from=EN

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1224 2009

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.  847/96, (ΕΚ) αριθ.  2371/2002, (ΕΚ) αριθ.  811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και  (ΕΚ) αριθ. 1966/2006.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1224-20190814&qid=1672901259843&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1967 2006

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) σχετικά µε µέτρα διαχείρισης για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1626/94.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1967R(04)&qid=1672901356510&from=EL

      • Υπουργική Απόφαση 4389/71210 2014 1445 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 4023/64557/16.05.2014 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201445

      • Υπουργική Απόφαση 4023/64557 2014 1307 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201307

      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Προεδρικό Διάταγμα 261 1991 98 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100098

      • Νόμος 3816 1958 32 Α

       Περιγραφή Ναυτικός Κώδικας Ιδιωτικού Δικαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100032

      • Εγκύκλιος 3371/64689 2015

       Περιγραφή Ηλεκτρονική καταχώριση και υποβολή αιτήσεων για έγκριση χορήγησης άδειας αλίευσης εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%97%CE%9C9465%CE%A6%CE%98%CE%97-%CE%A88%CE%95?inline=true

       ΑΔΑ 7ΗΜ9465ΦΘΗ-Ψ8Ε

      • Νομοθετικό Διάταγμα 420 1970 27 Α

       Περιγραφή Αλιευτικός Κώδικας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100027

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2495 2022

       Περιγραφή Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όσον αφορά περιορισμούς στην πρόσβαση στα ενωσιακά ύδατα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2495&qid=1672934803942&from=EL

      • 1 Υποβολή Αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Αλιείας (Ο.Σ.Π.Α.) με τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης από το προβλεπόμενο ανά περίπτωση πρόσωπο, προς την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την αίτηση την συνοδεύουν σε ψηφιακή μορφή τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά με την μορφή επισυνατπόμενων αρχείων.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαδικασία Χορήγησης Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβεβλημένη Αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Ως Υπηρεσία υποδοχής, η διαδικασία γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του Αντικειμένου της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών που την συνοδεύουν.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της Αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας (π,χ, μη θεωρημένες άδειες αλιευτικού σκάφους) ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Όχι Όχι


      • 4 Πληρότητα Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από τη διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη.

       Σημειώσεις Η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλλειψη Δικαιολογητικών και Εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από τη διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων ή/και εντοπίστηκαν καταστάσεις που απαιτούν επιπλέον διευκρινήσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και ακολουθεί ψηφιακή απόρριψη της αίτησης με αιτιολόγηση.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου του ελέγχου, συντάσσεται το έγγραφο για τη σχετική Απόφαση Έγκρισης.

       Σημειώσεις Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, το προτεινόμενο κείμενο προωθείται για επεξεργασία και εισήγηση στην τελική του μορφή. Η Απόφαση εκδίδεται μετά την έγκριση από τον προβλεπόμενο τελικό Υπογράφοντα.

       Όχι Όχι


      • 7 Άδεια Αλίευσης εκτός Εθνικών Χωρικών Υδάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Άδεια Αλίευσης εκτός Εθνικών Χωρικών Υδάτων επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να προχωρήσει υπό προϋποθέσεις και με χρονικούς περιορισμούς στην αλιευτική δραστρηριότητα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική Απόφαση.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.