Άδεια πωλητή σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcf403d8b-9a5e-431b-b620-ad605670152e 438954

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η άδεια πωλητή σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets) χορηγείται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι :

α) είναι επιχειρήσεις παρασκευής ή προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και

β) λειτουργούν κινητές καντίνες, εξαιρουμένων των φορητών εγκαταστάσεων έψησης, για δραστηριοποίηση στις αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου. Η ισχύς της άδειας είναι από έναν μήνα έως τρία έτη με δικαίωμα ανανέωσης. Οι άδειες χορηγούνται από τους δήμους της Χώρας κατόπιν προκήρυξης. Ο κάτοχος ανανεώνει τη θέση δραστηριοποίησης που κατέχει για ίδιο χρονικό διάστημα, εφόσον αποδέχεται το οικονομικό τίμημα που του προτείνει ο δήμος.

Σε διαφορετική περίπτωση, η θέση προκηρύσσεται εκ νέου με τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού το ανωτέρω προσφερθέν τίμημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Η διάρκεια χορήγησης άδειας και διατήρησης της παραχωρούμενης θέσης μπορεί να κυμαίνεται από έναν (1) μήνα έως τρία (3) έτη, με δικαίωμα ανανέωσης.

Ο κάτοχος ανανεώνει τη θέση δραστηριοποίησης που κατέχει για ίδιο χρονικό διάστημα, εφόσον αποδέχεται το οικονομικό τίμημα που του προτείνει ο δήμος.

Σε διαφορετική περίπτωση, η θέση προκηρύσσεται εκ νέου με τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού το ανωτέρω προσφερθέν τίμημα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση άδειας πωλητή σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

    Η απόφαση της αρμόδιας αρχής επί της ένστασης εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την άσκησή της.

    Κατά της απόφασης επί της ένστασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 63 έως 70 του ν. 2717/1999 (Α’ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια πωλητή street food markets

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια πωλητή σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται σε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και σε χρήση ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS).

       Όχι Όχι

      • 3 Ιατρικές Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η χορήγηση της άδειας δραστηριοποίησης στις αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (street food markets), η παραχώρηση των θέσεων δραστηριοποίησης και η χορήγηση της άδειας γίνονται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από την αρμόδια αρχή για τη διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο την υψηλότερη οικονομική προσφορά.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων από τη φορολογική αρχή. Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων από τη φορολογική αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η δραστηριοποίηση θα αφορά στους Κ.Α.Δ.: 56.10.19.01 (κινητές καντίνες) και 56.10.19.09 (επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αποδεικτικό ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS). Φορολογικό παραστατικό

       Αποδεικτικό ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • 3 Δήλωση αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στην απόφαση ίδρυσης και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών. Δήλωση

       Δήλωση αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στην απόφαση ίδρυσης και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, αφορά στον δηλωθέντα πωλητή. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, αφορά στον δηλωθέντα πωλητή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την απόκτηση πιστοποιητικού υγείας, οι προβλεπόμενες εξετάσεις αναφέρονται στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 5 Δικαιολογητικά - πιστοποιητικά προστατευόμενων ονομασιών τροφίμων που πρόκειται να πωλήσει. Πιστοποιητικό

       Δικαιολογητικά - πιστοποιητικά προστατευόμενων ονομασιών τροφίμων που πρόκειται να πωλήσει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Για τα νομικά πρόσωπα, επιπλέον των ανωτέρω, απαιτούνται η υποβολή κωδικοποιημένου ισχύοντος καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση και του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. του νομικού προσώπου, εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Για τα νομικά πρόσωπα, επιπλέον των ανωτέρω, απαιτούνται η υποβολή κωδικοποιημένου ισχύοντος καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση και του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. του νομικού προσώπου, εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Νόμος 48 4849 2021 207 Α

       Περιγραφή Αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100207

      • 1 Δημοσίευση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημοσίευση προκήρυξης από τον οικείο Δήμο για τη χορήγηση αδειών πωλητών σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets). Η προκήρυξη αναρτάται και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "Ανοικτή Αγορά" (Ο.Π.Σ.Α.Α.).

       Σημειώσεις Η προκήρυξη αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. με μέριμνα της αρμόδιας για την έκδοση της προκήρυξης αρχής και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α., εντός της ταχθείσας από την προκήρυξη προθεσμία, τις αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου στις αιτήσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αιτήσεων στην Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη προωθεί στην Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης τις αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας - αξιολόγηση αιτήσεων και οικονομικής προσφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης διενεργεί έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και αξιολόγηση των αιτήσεων και της οικονομικής προσφοράς.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη γνωμοδοτικού πρακτικού αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό αποτελεσμάτων επί των αιτήσεων και των οικονομικών προσφορών.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση αποτελεσμάτων της προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης αποτελεσμάτων της προκήρυξης.

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης αποτελεσμάτων της προκήρυξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις διαβιβάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην επιτροπή εξέτασης ενστάσεων.

       Όχι Όχι


      • 9 Εξέταση ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης.

       Σημειώσεις Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 10 Απόφαση επί ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση της αρμόδιας αρχής επί της ένστασης εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την άσκησή της. Κατά της απόφασης επί της ένστασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 63 έως 70 του ν. 2717/1999 (Α’ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση της άδειας πωλητή σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets) με την αντίστοιχη θέση δραστηριοποίησης.

       Σημειώσεις Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την άδεια πωλητή σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets) στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207).

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος "Ανοικτή Αγορά" (Ο.Π.Σ.Α.Α.) με τα στοιχεία της άδειας του νέου πωλητή.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αντλεί ψηφιακά την άδειά του από τα στοιχεία του Ο.Π.Σ.Α.Α.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.