Άδεια Ίδρυσης Υδατοδρομίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηede451ff-e64c-425e-9532-8f4e78f114cc 421858 Granting of a water aerodrome establishment licence

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29), ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 11

Κόστος

2.500 €

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29), ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Παρατηρήσεις

Ως τεχνικός φάκελος του άρθρου 7 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει, ο οποίος συνοδεύει την αίτηση για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου του ενδιαφερόμενου, είναι το σύνολο των δικαιολογητικών όπως αυτά απαριθμούνται στο πεδίο της διαδικασίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερόμενου

Σημειώσεις

Κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Ίδρυσης Υδατοδρομίου

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Υδατοδρομίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Διοικητικές Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται σε δημόσιο φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

       Ναι Ναι

      • 3 Υπηκοότητας Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται σε ΝΠΙΔ που έχουν την καταστατική τους έδρα είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κράτους μέλους που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

       Ναι Ναι

      • 4 Φορολογικές Άδεια ίδρυσης υδατοδρομείου χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός της Ελλάδας, άλλα εντός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΔΤ (για το φυσικό πρόσωπο) ή αριθμός ΓΕΜΗ, ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (για το νομικό πρόσωπο), ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας / έδρα και τηλέφωνο επικοινωνίας.

       Ναι Ναι

      • 5 Ηλικιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιο φορέα) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απόρρητου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας,της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, και των λοιπών αξιόποινων πράξεων του παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιο φορέα) να μην έχουν κτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην κρατούνται προσωρινά και μην έχουν παραπεμθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει ή να μην έχουν καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή αδίκημα της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

       Όχι Όχι

      • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 12 Εργασιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην είναι κατασκευαστές ή έμποροι όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.

       Όχι Όχι

      • 1 Εξέταση αιτήματος έκδοσης άδειας 2500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3002

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής περί πλήρωσης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία του και τη νομική του μορφή (δημόσιος φορέας βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ΝΠΙΔ, ενώσεις προσώπων ή ατομική επιχείρηση).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι δημόσιος φορέας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν.4663/2020, όπως ισχύει) για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει τόσο ο εκπρόσωπος κατά τον νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), όσο και τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: α) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους, β) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, γ) να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών. δ) δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει. ε) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο. Επιπρόσθετα, από το τμήμα εναέριων μεταφορών αναζητούνται αυτεπάγγελτα: α) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του και β) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υδατοδρομίου με τον τεχνικό φάκελο αυτού, βάσει της περ. (ε), της παρ. Α.2 του άρθρου 9 του ν.4663/2020 και της με αρ. πρωτ. Δ29Γ/23445/636/13-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18) διευκρινιστικής εγκυκλίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υδατοδρομίου με τον τεχνικό φάκελο αυτού, βάσει της περ. (ε), της παρ. Α.2 του άρθρου 9 του ν.4663/2020 και της με αρ. πρωτ. Δ29Γ/23445/636/13-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18) διευκρινιστικής εγκυκλίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά το στάδιο αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής του τεχνικού φακέλου αδειοδότησης και όχι κατά το στάδιο υποβολής της αρχικής αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη με αρ. πρωτ.18271/25-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ) διευκρινιστική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται. Δήλωση

       Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την κατοικία ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός Ελλάδος αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Δ.Τ. (για το φυσικό πρόσωπο) ή αριθμός ΓΕΜΗ ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9429

      • 6 Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο την ίδρυση υδατοδρομίου. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο την ίδρυση υδατοδρομίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 7 Βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με την ίδρυση υδατοδρομίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με την ίδρυση υδατοδρομίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αντί του αντιγράφου της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9703

      • 8 Ναυτικός χάρτης της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ.Π.Ν.) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή. Ναυτικός χάρτης

       Ναυτικός χάρτης της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ.Π.Ν.) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στον ναυτικό χάρτη πρέπει να αποτυπώνονται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4519

      • 9 Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) Χάρτης γεωγραφικής υπηρεσίας Στρατού

       Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι χάρτες Γ.Υ.Σ. πρέπει να είναι κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 και πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.84. Αντίστοιχος χάρτης υποβάλλεται για υδατοδρόμιο επί λίμνης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1597

      • 10 Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα Απόφαση

       Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254). Στην περίπτωση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. 177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ. 9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1013) και, στην περίπτωση τουριστικών λιμένων, με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), όπως ισχύει. Οι αποφάσεις των ιδιωτικών φορέων της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.). Η σχετική απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 11 Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως ισχύει. Απόφαση

       Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η απόφαση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αντί της απόφασης του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 1127

      • 12 Ορθοφωτοχάρτης εκδοθείς από το Ελληνικό Κτηματολόγιο Πιστοποιητικό κτηματολογικό

       Ορθοφωτοχάρτης εκδοθείς από το Ελληνικό Κτηματολόγιο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ktimanet.gr/TameioCertificates/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο ορθοφωτοχάρτη αποτυπώνονται: α) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, τα όρια της έκτασης κυριότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή του ΤΑΙΠΕΔ και των θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, που βρίσκονται εντός αυτής ή είναι παρακείμενες προς αυτή που προορίζονται για τον ελλιμενισμό σκαφών επαγγελματικής αλιείας (αλιευτικών καταφυγίων), καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης, β) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις καθώς και τυχόν νέα προτεινόμενα έργα, γ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου, δ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών, ε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2535

      • 13 Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.). Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.) φαίνεται η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής. Εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα κατηγορίας Β΄ υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), οπότε και υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής του υδατοδρομίου σε Π.Π.Δ. Στους τουριστικούς λιμένες για τους οποίους υπάρχει ήδη κατά το στάδιο της χωροθέτησης έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε., δεν απαιτείται η υποβολή του σχετικού αποδεικτικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 14 Αντίγραφο ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Η.Π.Μ.. Απόφαση

       Αντίγραφο ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Η.Π.Μ..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αντίγραφο ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Η.Π.Μ. κατατίθεται εφόσον το υδατοδρόμιο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο Α.3 του άρθρου 9 του ν.4663/2020, όπως ισχύει. Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αντί του Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 13

       Ναι 1127

      • 15 Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου Εγχειρίδιο χρήσης

       Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ια του ν.4663/2020, όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2315

      • Νόμος Άρθρα 38-49 4903 2022 46 Α

       Περιγραφή Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100046

      • Νόμος 70 4850 2021 208 Α

       Περιγραφή Προσωρινή αδειοδότηση πρώτου δικτύου υδατοδρομίων (Τροποποίηση του ν.4663/2020)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100208

      • Νόμος Μέρος Γ΄ άρθρο 75 / Παράρτημα Β' 4757 2020 240 Α

       Περιγραφή Παράρτημα Β΄ Με το αναφερόμενο νόμο επέρχονται τροποποιήσεις στην περ. 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 8, συγκεκριμένα: οι λέξεις - της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)- αντικαθίσταται από τις λέξεις -της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ)-, στις περ. 3, 4 και 5 της παρ. Β΄ οι λέξεις -Διοικητή της ΥΠΑ - αντικαθίσταται από τις λέξεις - Διοικητή της ΑΠΑ- και παρατίθεται το άρθρο 8 όπως διαμορφώνεται στο σύνολό του στην παρ. α του παραρτήματος Β΄

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100240

      • Νόμος 8 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο τμήμα εναέριων μεταφορών της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών, η οποία συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, πλην των περ. ια, ιβ, ιγ. Το εγχειρίδιο υδατοδρομίου της περ.ι της παρ. 1 του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ια και προεγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου απαιτείται Α.Ε.Π.Ο σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α και υπαγωγή σε Π.Π.Δ. για υδατοδρόμια που ανήκουν σε έργα της κατηγορίας Β σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Α3 του άρθρου 9 του αναφερόμενου νόμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 366725 2021 6071 Β

       Περιγραφή Καθορισμός παραβάσεων και προστίμων σε φορείς λειτουργίας υδατοδρομίων, κατόπιν διενέργειας επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων, για μη παροχή πληροφοριών και παρεμπόδιση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και υποδομές υδατοδρομίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206071

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 181170 2021 3134 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203134

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72406/4705 2021 3497 Β

       Περιγραφή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υδατοδρομίων κατηγορίας Β

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203497

      • Υπουργική Απόφαση 218004 2022 3780 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ.20271/546/23-03-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών "Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της" (Β΄ 1494), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αρ. 283352/12-10-2021 (Β΄ 4873) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5 cc--m0e17SbYZy34W5SqO6GCXsjRbK8rzSZFxgk-eBForQf1Hh1kAYi3ORfmap4RhWGU9vuuy82AoeJqMVA75h8iB-tM3 vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0bfa5M9uzw4plC1cnvGp Rk6lNkz9CJaOlbKkECQ0BCHA..

       ΑΔΑ Ψ8ΖΛ465ΧΘΞ-ΦΓ1

      • Υπουργική Απόφαση 283352 2021 4873 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.20271/546/23-3-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της» (Β’1494)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204873

       ΑΔΑ 6ΛΥΖ465ΧΘΞ-Ν9Ρ

      • Υπουργική Απόφαση οικ.20271/546 2020 1494 Β

       Περιγραφή Σύσταση και Συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201494

      • Εγκύκλιος 142803 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος 3/2022 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) - Προσδιορισμός υπηρεσιών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%A3%CE%A5%CE%9E465%CE%A7%CE%98%CE%9E-39%CE%A8%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΣΥΞ465ΧΘΞ-39Ψ

      • Εγκύκλιος 136680 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος 2/2022 Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων που επήλθαν στο νόμο 4663/2020 (Α΄ 30) με τις διατάξεις του ν. 4850/2021 (Α΄ 208) και του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) και την αντίστοιχη εφαρμογή τους σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης άδειας υδατοδρομίου

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2291%CE%97%CE%96465%CE%A7%CE%98%CE%9E-6%CE%95%CE%9A%22&page=0

       ΑΔΑ 91ΗΖ465ΧΘΞ-6ΕΚ

      • Εγκύκλιος 93347 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2022 Αρμόδιες Υπηρεσίες της περίπτωσης δ) της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9A%CE%98%CE%9B465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%92%CE%9D%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΚΘΛ465ΧΘΞ-ΛΒΝ

      • Εγκύκλιος 269262 2021

       Περιγραφή Εγκύκλιος 2/2021 (Ορθή επανάληψη αρ. πρωτ. 270825/05-10-2021) Διευκρινίσεις επί των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4663/2020

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%94%CE%911465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A6%CE%A3%CE%9E%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΔΑ1465ΧΘΞ-ΦΣΞ

      • Εγκύκλιος 18271 2021

       Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2021 Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ.1.(α) του άρθρου 7 (δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου) και της παρ. Α.1 του άρθρου 9 (διαβίβαση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίων στις αρμόδιες υπηρεσίες) του ν.4663/2020 (Α΄ 30) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4757/2020 (Α΄ 240)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A9%CE%A8%CE%A3465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%A7%CE%A7

      • Εγκύκλιος 93092/Σ.6218 2020

       Περιγραφή Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 1(ζ) του άρθρου 7 του ν.4663/2020 περί παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A6%CE%964465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%9A7

      • Εγκύκλιος Δ29Γ/23445/636 2020

       Περιγραφή Εγκύκλιος του μέρους Α΄ Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών του ν.4663/2020

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A4%CE%A52465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9A18

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και εξέταση πληρότητας του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με συνημμένο τεχνικό φάκελο στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών, με την οποία αιτείται τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου και το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο του υδατοδρομίου ως προς την πληρότητά του.

       Όχι Όχι


      • 2 Πληρότητα του τεχνικού φακέλου - Ενημέρωση ενδιαφερομένου για την υποβολή αντιτύπων - αντιγράφων των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο τεχνικός φάκελος που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είναι πλήρης, τότε το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών τον ενημερώνει για την υποβολή των αντιτύπων και αντιγράφων των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου προκειμένου να διαβιβαστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει.

       Ναι Όχι


      • 3 Ελλείψεις δικαιολογητικών - Ενημέρωση ενδιαφερομένου για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν.

       Ναι Όχι


      • 4 Επανεξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για την υποβολή των αντιτύπων - αντιγράφων των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών τα δικαιολογητικά που υπεδείχθησαν, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών επανεξετάζει τον τεχνικό φάκελο για την πληρότητά του και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την υποβολή και των σχετικών αντιτύπων - αντιγράφων των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαβίβαση τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου για γνώμη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών διαβιβάζει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, τον τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο, για τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης ή την υπόδειξη τροποποιήσεων.

       Σημειώσεις Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι: 1. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας / Δ/νση Γ2 (Υποδομής) 2. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.) / Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 3. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 4. Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας -Δ/νση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων -Δ/νση Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες και Προστασίας Περιβάλλοντος 5.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας 6.Υπουργείο Τουρισμού / Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών 7. Αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης όχθης, παλαιάς όχθης, παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών σε λίμνες 8. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γενική Δ/νση Αλιείας 9. Υπουργείο Οικονομικών / Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιούσιας & Κοινωφελών Περιουσιών / Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας / Τμήμα Β΄ (Αιγιαλού - Παραλίας) 10. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) / Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

       Όχι Όχι


      • 6 Δεν υποδεικνύονται τροποποιήσεις επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αφορά την περίπτωση όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου, δεν υποδείξουν τροποποιήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών του.

       Ναι Όχι


      • 7 Υπόδειξη τροποποιήσεων επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Στην περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου, υποδείξουν τροποποιήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών του, τότε ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στις αντίστοιχες τροποποιήσεις και υποβάλλει τα διορθωμένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου σε όλες τις Υπηρεσίες με κοινοποίηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών. Επιπρόσθετα, επανυποβάλλει τα επικαιροποιημένα στοιχεία για περιβαλλοντική αδειοδότηση στην αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 8 Επανεξέταση τεχνικού φακέλου με τα διορθωμένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση υπόδειξης τροποποιήσεων και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα διορθωμένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου σε όλες τις Υπηρεσίες με κοινοποίηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να επανεξετάσουν τον τεχνικό φάκελο, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του και να ενημερώσουν τον ενδιαφερόμενο με κοινοποίηση στο τμήμα εναέριων μεταφορών και στις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες.

       Ναι Όχι


      • 9 Διατύπωση γνώμης των αρμόδιων υπηρεσιών επί του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η διαδικασία εξέτασης του τεχνικού φακέλου ολοκληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου όπου αυτή απαιτείται.

       Όχι Όχι


      • 10 Διατύπωση γνώμης αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, και υπό την προϋπόθεση διατύπωσης γνώμης αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, προέγκρισης του εγχειριδίου υδατοδρομίου και πλήρωσης των διατάξεων περί ΑΕΠΟ σε ισχύ, για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α και υπαγωγή σε ΠΠΔ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Β, εισηγείται την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου.

       Ναι Όχι


      • 11 Παραλαβή Υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τον τεχνικό φάκελο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου, υποβάλεται στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών Υπεύθυνη δήλωση περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υδατοδρομίου με τον τεχνικό φάκελο αυτού, όπως αυτός (ο τεχνικός φάκελος) έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α.2 του άρθρου 9 του ν.4663/2020.

       Ναι Όχι


      • 12 Εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών για την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών εισηγείται, μετά τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου.

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για υδατοδρόμια σε λιμένα χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για υδατοδρόμια σε λίμνη χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για υδατοδρόμια σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τουριστικούς λιμένες, την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνυπογράφει και ο Υπουργούς Τουρισμού.

       Σημειώσεις Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και στο Διαύγεια.

       Ναι Ναι


      • 14 Διατύπωση γνώμης απόρριψης των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, διατυπώνουν γνώμη απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου.

       Ναι Όχι


      • 15 Απόρριψη της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου και σχετική ενημέρωση του ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες διατυπώσουν γνώμη απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών απορρίπτει την αίτηση, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.