Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση693f3295-7044-4300-9d06-3901530fdacd 842499 Authorisation for the establishment and operation of a water aerodrome

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13

Κόστος

4.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29)


Παρατηρήσεις

1) Ο αναφερόμενος μέσος εκτιμώμενος χρόνος αφορά στις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται. Δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ολοκληρώσει την κατασκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του υδατοδρομίου καθώς και τις όποιες παρεμβάσεις ενδεχομένως απαιτηθούν μετά το πόρισμα της Επιτροπής Υδατοδρομίων.

2) Ως τεχνικός φάκελος του άρθρου 7 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ο οποίος συνοδεύει την αίτηση για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου, είναι το σύνολο των δικαιολογητικών όπως αυτά απαριθμούνται στο πεδίο της διαδικασίας.

3) Εφόσον βάσει του Πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων προκύψει ότι το υδατοδρόμιο χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων και απαιτείται νέα επιθεώρηση, καταβάλλεται επιπλέον από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερομένου

Σημειώσεις

Κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε δημόσιο φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας ενός κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

       Ναι Ναι

      • 3 Φορολογικές Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομείου χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός της Ελλάδας, άλλα εντός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΔΤ (για το φυσικό πρόσωπο), ή αριθμός ΓΕΜΗ ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (για το νομικό πρόσωπο) ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας / έδρα και τηλέφωνο επικοινωνίας.

       Ναι Ναι

      • 4 Υπηκοότητας Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε ΝΠΙΔ που έχουν την καταστατική τους έδρα είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κράτους μέλους που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό 50% η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

       Ναι Ναι

      • 5 Ηλικιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απόρρητου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, και των λοιπών αξιόποινων πράξεων του παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην έχουν εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην κρατούνται προσωρινά ή να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης β΄, της παρ. 3, του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει ή να μην έχουν καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης β.΄, της παρ. 3 , του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

       Όχι Όχι

      • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β΄, της παρ. 3, του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 12 Εργασιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην είναι κατασκευαστές ή έμποροι όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.

       Όχι Όχι

      • 1 Εξέταση αιτήματος έκδοσης άδειας. Το ύψος του παραβόλου δύναται να τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. 4000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3003

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής περί πλήρωσης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία του και τη νομική του μορφή (δημόσιος φορέας βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ΝΠΙΔ, ενώσεις προσώπων ή ατομική επιχείρηση)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (περίπτωση μη δημόσιου φορέα) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (περίπτωση μη δημόσιου φορέα)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι δημόσιος φορέας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν.4663/2020, όπως ισχύει για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει τόσο ο εκπρόσωπος κατά τον νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), όσο και τα μέλη ή εταίροι, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: α) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους, β) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, γ) να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών δ) δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει ε) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο. Επιπρόσθετα από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών αναζητούνται αυτεπάγγελτα: α) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του και β) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υδατοδρομίου με τον τεχνικό φάκελο αυτού, βάσει της περ. (ε), της παρ. Α.2 του άρθρου 9 του ν.4663/2020 και της με αρ. πρωτ. Δ29Γ/23445/636/13-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18) διευκρινιστικής εγκυκλίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υδατοδρομίου με τον τεχνικό φάκελο αυτού, βάσει της περ. (ε), της παρ. Α.2 του άρθρου 9 του ν.4663/2020 και της με αρ. πρωτ. Δ29Γ/23445/636/13-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18) διευκρινιστικής εγκυκλίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α.2 του ν.4663/2020 και όχι κατά το στάδιο υποβολής της αρχικής αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ.18271/25-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ) διευκρινιστική εγκύκλιο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται Δήλωση

       Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την κατοικία ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός Ελλάδος αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Δ.Τ. (για το φυσικό πρόσωπο) ή αριθμός ΓΕΜΗ ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 6 Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 7 Βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αντί του αντιγράφου της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9703

      • 8 Ναυτικός χάρτης της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ.Π.Ν.) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή Ναυτικός χάρτης

       Ναυτικός χάρτης της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ.Π.Ν.) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο ναυτικό χάρτη πρέπει να αποτυπώνονται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια, την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4519

      • 9 Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) Χάρτης γεωγραφικής υπηρεσίας Στρατού

       Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι χάρτες Γ.Υ.Σ. πρέπει να είναι κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 και πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.84. Αντίστοιχος χάρτης υποβάλλεται για υδατοδρόμιο επί λίμνης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1597

      • 10 Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα Απόφαση

       Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254). Στην περίπτωση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. 177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ. 9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1013), στην περίπτωση τουριστικών λιμένων για την παραχώρηση χρήσης χώρου υδατοδρομίου, βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), όπως ισχύει στην περίπτωση κυριότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή του ΤΑΙΠΕΔ με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που τα διέπει και στην περίπτωση αλιευτικού καταφυγίου ή εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτό με απόφαση του αρμόδιου Φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και, εάν δεν υπάρχει, του Δήμου εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται το αλιευτικό καταφύγιο. Οι αποφάσεις των ιδιωτικών φορέων της παρούσας κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.). Η σχετική απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 11 Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως ισχύει. Απόφαση

       Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η απόφαση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αντί της απόφασης του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 1127

      • 12 Ορθοφωτοχάρτης εκδοθείς από το Ελληνικό Κτηματολόγιο Πιστοποιητικό κτηματολογικό

       Ορθοφωτοχάρτης εκδοθείς από το Ελληνικό Κτηματολόγιο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ktimanet.gr/TameioCertificates/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο ορθοφωτοχάρτη αποτυπώνονται: α) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, τα όρια της έκτασης κυριότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή του ΤΑΙΠΕΔ και των θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, που βρίσκονται εντός αυτής ή είναι παρακείμενες προς αυτή που προορίζονται για τον ελλιμενισμό σκαφών επαγγελματικής αλιείας (αλιευτικών καταφυγίων), καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης, β) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις καθώς και τυχόν νέα προτεινόμενα έργα, γ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου, δ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών, ε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2535

      • 13 Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.). Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.) στο οποίο φαίνεται η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής. Εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα κατηγορίας Β΄ υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), οπότε και υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής του υδατοδρομίου σε Π.Π.Δ. Στους τουριστικούς λιμένες για τους οποίους υπάρχει ήδη κατά το στάδιο της χωροθέτησης έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε., δεν απαιτείται η υποβολή του σχετικού αποδεικτικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 14 Αντίγραφο ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Η.Π.Μ. Απόφαση

       Αντίγραφο ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Η.Π.Μ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αντίγραφο ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Η.Π.Μ. κατατίθεται, εφόσον το υδατοδρόμιο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο Α.3 (α) του άρθρου 9 του ν.4663/2020, όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 13

       Ναι 1127

      • 15 Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου Εγχειρίδιο χρήσης

       Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ιβ του ν.4663/2020, όπως ισχύει

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2315

      • 16 Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου Πρόγραμμα

       Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του ν.4663/2020, όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 17 Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.4663/2020, όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • Νόμος 38-49 4903 2022 46 Α

       Περιγραφή Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100046

      • Νόμος 70 4850 2021 208 Α

       Περιγραφή Προσωρινή αδειοδότηση πρώτου δικτύου υδατοδρομίων (Τροποποίηση του ν.4663/2020)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100208

      • Νόμος Μέρος Γ΄ άρθρο 75 / Παράρτημα Β΄ 4757 2020 240 Α

       Περιγραφή Παράρτημα Β΄ Με τον αναφερόμενο νόμο επέρχονται τροποποιήσεις στην περ. 3, της παρ. Α΄ ,του άρθρου 8 του ν.4663/2020, και συγκεκριμένα: οι λέξεις - της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)- αντικαθίσταται από τις λέξεις -της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ)- και στις περ. 3, 4 και 5, της παρ. Β΄ ,του άρθρου 8 του ν.4663/2020 οι λέξεις -Διοικητή της ΥΠΑ - αντικαθίσταται από τις λέξεις - Διοικητή της ΑΠΑ- και παρατίθεται το άρθρο 8 όπως διαμορφώνεται στο σύνολό του στην παρ. α του παραρτήματος Β΄ του ν.4757/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100240

      • Νόμος 8 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο τμήμα εναέριων μεταφορών. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, πλην της περίπτωσης ιγ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 366725 2021 6071 Β

       Περιγραφή Καθορισμός παραβάσεων και προστίμων σε φορείς λειτουργίας υδατοδρομίων, κατόπιν διενέργειας επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων, για μη παροχή πληροφοριών και παρεμπόδιση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και υποδομές υδατοδρομίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206071

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 181170/2021 2021 3134 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203134

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72406/4705/2021 2021 3497 Β

       Περιγραφή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υδατοδρομίων κατηγορίας Β

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203497

      • Υπουργική Απόφαση 218004 2022 3780 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ.20271/546/23-03-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών "Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της" (Β΄ 1494), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αρ. 283352/12-10-2021 (Β΄ 4873) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5 cc--m0e17SbYZy34W5SqO6GCXsjRbK8rzSZFxgk-eBForQf1Hh1kAYi3ORfmap4RhWGU9vuuy82AoeJqMVA75h8iB-tM3 vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0bfa5M9uzw4plC1cnvGp Rk6lNkz9CJaOlbKkECQ0BCHA..

       ΑΔΑ Ψ8ΖΛ465ΧΘΞ-ΦΓ1

      • Υπουργική Απόφαση 283352 2021 4873 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.20271/546/23-3-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της» (Β’1494)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204873

       ΑΔΑ 6ΛΥΖ465ΧΘΞ-Ν9Ρ

      • Υπουργική Απόφαση οικ.20271/546 2020 1494 Β

       Περιγραφή Σύσταση και Συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201494

      • Εγκύκλιος 142803 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος 3/2022 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) - Προσδιορισμός υπηρεσιών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%A3%CE%A5%CE%9E465%CE%A7%CE%98%CE%9E-39%CE%A8%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΣΥΞ465ΧΘΞ-39Ψ

      • Εγκύκλιος 136680 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος 2/2022 Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων που επήλθαν στο νόμο 4663/2020 (Α΄ 30) με τις διατάξεις του ν. 4850/2021 (Α΄ 208) και του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) και την αντίστοιχη εφαρμογή τους σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης άδειας υδατοδρομίου

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2291%CE%97%CE%96465%CE%A7%CE%98%CE%9E-6%CE%95%CE%9A%22&page=0

       ΑΔΑ 91ΗΖ465ΧΘΞ-6ΕΚ

      • Εγκύκλιος 93347 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2022 Αρμόδιες Υπηρεσίες της περίπτωσης δ) της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9A%CE%98%CE%9B465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%92%CE%9D%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΚΘΛ465ΧΘΞ-ΛΒΝ

      • Εγκύκλιος 269262 2021

       Περιγραφή Εγκύκλιος 2/2021 (Ορθή επανάληψη αρ. πρωτ. 270825/05-10-2021) Διευκρινίσεις επί των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4663/2020

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%94%CE%911465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A6%CE%A3%CE%9E%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΔΑ1465ΧΘΞ-ΦΣΞ

      • Εγκύκλιος 18271 2021

       Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2021 Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ.1.(α) του άρθρου 7 (δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου) και της παρ. Α.1 του άρθρου 9 (διαβίβαση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίων στις αρμόδιες υπηρεσίες) του ν.4663/2020 (Α΄ 30) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4757/2020 (Α΄ 240)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A9%CE%A8%CE%A3465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%A7%CE%A7%22&page=0&sort=relative

       ΑΔΑ 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ

      • Εγκύκλιος 93092/Σ.6218 2020

       Περιγραφή Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 1(ζ) του άρθρου 7 του ν.4663/2020 περί παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%A6%CE%964465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%9A7%22&page=0&sort=relative

       ΑΔΑ ΨΦΖ4465ΧΘΞ-ΓΚ7

      • Εγκύκλιος Δ29Γ/οικ.38602/1139 2020

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Δ29Γ/23445/636/13-04-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18) του μέρους Α΄ Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών του ν.4663/2020

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%9A%CE%95%CE%9C465%CE%A7%CE%98%CE%9E-0%CE%9F%CE%9D%22&page=0&sort=relative

       ΑΔΑ ΩΚΕΜ465ΧΘΞ-0ΟΝ

      • Εγκύκλιος Δ29Γ/23445/636 2020

       Περιγραφή Εγκύκλιος του μέρους Α΄ Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών του ν.4663/2020

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A4%CE%A52465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9A18%22&page=0&sort=relative

       ΑΔΑ 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και εξέταση πληρότητας τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με συνημμένο τεχνικό φάκελο στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, με την οποία αιτείται τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου και το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου, ως προς την πληρότητά του.

       Όχι Όχι


      • 2 Πληρότητα του τεχνικού φακέλου - Ενημέρωση ενδιαφερομένου για την υποβολή αντιτύπων - αντιγράφων των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο τεχνικός φάκελος που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είναι πλήρης, τότε το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών τον ενημερώνει για την υποβολή των αντιτύπων / αντιγράφων των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου προκειμένου να διαβιβαστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει.

       Ναι Όχι


      • 3 Ελλείψεις δικαιολογητικών - Ενημέρωση ενδιαφερομένου για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν.

       Ναι Όχι


      • 4 Επανεξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου και ενημέρωση του ενδιαφερομένου για την υποβολή των αντιτύπων - αντιγράφων των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών τα δικαιολογητικά που υπεδείχθησαν, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών επανεξετάζει τον τεχνικό φάκελο, ως προς την πληρότητά του και εφόσον ο τεχνικός φάκελος είναι πλήρης, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την υποβολή και των σχετικών αντιτύπων / αντιγράφων των δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαβίβαση τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου για γνώμη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών διαβιβάζει τον τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου, εφόσον είναι πλήρης, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. Α.1 του άρθρου 9, με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο, για τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης ή την υπόδειξη τροποποιήσεων.

       Σημειώσεις Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι: 1. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας / Δ/νση Γ2 (Υποδομής) 2. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.) / Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 3. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 4. Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας -Δ/νση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων -Δ/νση Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες και Προστασίας Περιβάλλοντος 5.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας 6.Υπουργείο Τουρισμού / Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών 7. Αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης όχθης, παλαιάς όχθης, παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών σε λίμνες 8. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γενική Δ/νση Αλιείας 9. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος / Διεύθυνση Πυρόσβεσης - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 10. Υπουργείο Οικονομικών / Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιούσιας & Κοινωφελών Περιουσιών / Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας / Τμήμα Β΄ (Αιγιαλού - Παραλίας) 11. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) / Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

       Όχι Όχι


      • 6 Δεν υποδεικνύονται τροποποιήσεις επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά την περίπτωση όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου, δεν υποδεικνύουν τροποποιήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών του.

       Ναι Όχι


      • 7 Υπόδειξη τροποποιήσεων επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Στην περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου, υποδείξουν τροποποιήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών του, τότε ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στις αντίστοιχες τροποποιήσεις και υποβάλλει τα διορθωμένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου σε όλες τις Υπηρεσίες με κοινοποίηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών. Επιπρόσθετα, επανυποβάλλει τα επικαιροποιημένα στοιχεία για περιβαλλοντική αδειοδότηση στην αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 8 Επανεξέταση τεχνικού φακέλου με τα διορθωμένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση υπόδειξης τροποποιήσεων και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα διορθωμένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου σε όλες τις Υπηρεσίες με κοινοποίηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να επανεξετάσουν τον τεχνικό φάκελο, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του και να ενημερώσουν τον ενδιαφερόμενο με κοινοποίηση στο τμήμα εναέριων μεταφορών και στις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες.

       Ναι Όχι


      • 9 Διατύπωση γνώμης των αρμόδιων υπηρεσιών επί του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η διαδικασία εξέτασης του τεχνικού φακέλου ολοκληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου όπου αυτή απαιτείται.

       Όχι Όχι


      • 10 Διατύπωση γνώμης αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου, διατυπώνουν γνώμη αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου, όπου απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 11 Διατύπωση γνώμης απόρριψης των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, διατυπώνουν γνώμη απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου.

       Ναι Όχι


      • 12 Απόρριψη της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου και σχετική ενημέρωση του ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες διατυπώσουν γνώμη απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών απορρίπτει την αίτηση, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

       Ναι Ναι


      • 13 Παραλαβή Υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τον τεχνικό φάκελο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με ευθύνη του ενδιαφερομένου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου, υποβάλεται στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών Υπεύθυνη δήλωση περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υδατοδρομίου με τον τεχνικό φάκελο αυτού, όπως αυτός (ο τεχνικός φάκελος) έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α.2 του άρθρου 9 του ν.4663/2020, όπως ισχύει.

       Ναι Όχι


      • 14 Έκδοση βεβαίωσης αποδοχής του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εφόσον διατυπώσουν γνώμη αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, έγκρισης των τευχών οδηγιών του υδατοδρομίου και πλήρωσης των διατάξεων της παρ. Β.6 ή Γ.4 του άρθρου 8 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών χορηγεί βεβαίωση αποδοχής αυτού.

       Ναι Όχι


      • 15 Ενημέρωση της Επιτροπής Υδατοδρομίων για διενέργεια Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της βεβαίωση αποδοχής φακέλου για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και έχει προστεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός του υδατοδρομίου, ώστε αυτό να πληρεί τις προϋποθέσεις του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών και αυτό ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11 του ν. 4663/2020 για την διενέργεια επιθεώρησης.

       Ναι Όχι


      • 16 Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και έχει προστεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός του υδατοδρομίου ώστε αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών και αυτό ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

       Ναι Όχι


      • 17 Έκδοση πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η Επιτροπή Υδατοδρομίων εκδίδει πόρισμα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της επιθεώρησης, το οποίο αποστέλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 18 Μη απαίτηση διορθωτικών παρεμβάσεων στο υδατοδρόμιο βάσει του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά στην περίπτωση όπου, βάσει του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων, προκύπτει ότι το υδατοδρόμιο δεν χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων και αυτό είναι έτοιμο προς λειτουργία.

       Ναι Όχι


      • 19 Απαίτηση διορθωτικών παρεμβάσεων στο υδατοδρόμιο βάσει του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων - Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση όπου, βάσει του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων, προκύπτει ότι το υδατοδρόμιο χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων και απαιτείται νέα επιθεώρηση, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων.

       Ναι Όχι


      • 20 Ενημέρωση της Επιτροπής Υδατοδρομίων για τη διενέργεια νέας Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, μετά από την ολοκλήρωση των διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων του πορίσματος από την Επιτροπή Υδατοδρομίων από τον ενδιαφερόμενο και μετά από σχετικό αίτημά του, ενημερώνει την Επιτροπή Υδατοδρομίων για τη διενέργεια νέας επιθεώρησης. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε νέα επιθεώρηση εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών και αποστέλλει το πόρισμά της στο τμήμα εναέριων μεταφορών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την διενέργεια της νέας επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ολοκληρώσει τις διορθωτικές παρεμβάσεις επί των ευρημάτων του Πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων υποβάλλει αίτημα στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών για διενέργεια νέας επιθεώρησης. Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής καταβάλλεται παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την υποβολή του αιτήματος υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου.

       Ναι Όχι


      • 21 Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί νέα επιθεώρηση στο υδατοδρόμιο και εκδίδει πόρισμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε νέα επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών και εκδίδει πόρισμα, το οποίο αποστέλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την διενέργεια της επιθεώρησης.

       Ναι Όχι


      • 22 Το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο προς λειτουργία βάσει του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο προς λειτουργία, βάσει του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων.

       Όχι Όχι


      • 23 Εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών για την έκδοση απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών εισηγείται την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, εφόσον από το πόρισμα της Επιτροπής Υδατοδρομίων προκύπτει ότι το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο προς λειτουργία, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του πορίσματος από την Επιτροπή Υδατοδρομίων.

       Όχι Όχι


      • 24 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για υδατοδρόμια σε λιμένες χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για υδατοδρόμια σε λίμνη χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για υδατοδρόμια σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τουριστικούς λιμένες χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού. Για υδατοδρόμια σε αλιευτικό καταφύγιο ή εντός παρακείμενων εκτάσεων, που δεν βρίσκονται εντός Ζώνης Λιμένα, χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Σημειώσεις Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.