Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή Μεταβίβασης Άδειας ή Μετεγκατάστασης Σχολής (ΝΠΙΔ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση419bf39c-0454-4212-8a19-4a8ab93e3fdc 992934 Establishment and Οperation of Amateur Dance Schools by a Legal Person under Private Law

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αθλητισμού - Πολιτισμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

16 έως 19

Κόστος

Από 146,73 έως 440,2 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έναρξη ασκήσεως οικονομικής δραστηριότητας από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μέσω αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να λάβει βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού, τη μεταβίβαση ή τη μετεγκατάσταση της Σχολής. Απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αθλητισμού - Πολιτισμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την παρέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία), σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για α) ίδρυση και λειτουργία, β) μεταβίβαση άδειας ή γ) μετεγκατάσταση ερασιτεχνικής σχολής χορού


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (Α 44).

    NACE

    • 85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ίδρυση και Λειτουργία Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Εταιρικού δικαίου Στους σκοπούς του ΝΠΙΔ να περιλαμβάνονται μορφωτικοί και πολιτιστικοί σκοποί.

       Όχι Όχι

      • 4 Εταιρικού δικαίου Ορισμός εκπροσώπου και Διευθυντή Σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 5 Πολεοδομικές Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι κτιριολογικές εγκαταστάσεις Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού.

       Όχι Όχι

      • 6 Ηλικιακές Ο εκπρόσωπος να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος να μην είναι δημόσιος υπάλληλος και να μην έχει καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση.

       Όχι Όχι

      • 8 Στρατολογικές Ο εκπρόσωπος, εφόσον είναι άντρας, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νομίμως απαλλαγεί. Να μην είναι ανυπότακτος ή να μην έχει καταδικασθεί τελεσιδίκως για λιποταξία.

       Όχι Όχι

      • 9 Δικαστικές Ο εκπρόσωπος να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και να μην έχει κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση.

       Όχι Όχι

      • 10 Εκπαιδευτικές Ο Διευθυντής Σπουδών πρέπει να έχει δίπλωμα ή πτυχίο καθηγητή αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Χορού της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο Διευθυντής Σπουδών να μην είναι δημόσιος υπάλληλος και να μην έχει καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση.

       Όχι Όχι

      • 12 Προϋπηρεσίας Ο Διευθυντής Σπουδών να διαθέτει 5ετή διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένη Σχολή Χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 13 Στρατολογικές Ο Διευθυντής σπουδών να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νομίμως απαλλαγεί. Να μην είναι ανυπότακτος ή να μην έχει καταδικασθεί τελεσιδίκως για λιποταξία.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ Δημοσίου 440,20 € σε περίπτωση ίδρυσης ή μεταβίβασης της σχολής 440.20 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Παράβολο υπέρ Δημοσίου 146,73 € σε περίπτωση μεταστέγασης της σχολής 146.73 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Αντίγραφο του καταστατικού Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του καταστατικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Αντίγραφο της συνεδρίασης του οργάνου Διοίκησης του ΝΠΙΔ με το οποίο προτείνεται: α. ο εκπρόσωπος του ΝΠΙΔ και β. ο Διευθυντής της Σχολής. Πρακτικό

       Αντίγραφο της συνεδρίασης του οργάνου Διοίκησης του ΝΠΙΔ με το οποίο προτείνεται: α. ο εκπρόσωπος του ΝΠΙΔ και β. ο Διευθυντής της Σχολής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 3 Κάτοψη των χώρων της σχολής με υπογραφή Μηχανικού. Κάτοψη

       Κάτοψη των χώρων της σχολής με υπογραφή Μηχανικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 4 Τομή στην οποία περιλαμβάνεται το καθαρό ύψος των αιθουσών, με υπογραφή Μηχανικού. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τομή στην οποία περιλαμβάνεται το καθαρό ύψος των αιθουσών, με υπογραφή Μηχανικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια και την αντοχή του κτιρίου, όπου θα αναγράφεται και το βάρος των φορτίων (επιτρεπτό βάρος 350kg/m2 τουλάχιστον). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια και την αντοχή του κτιρίου, όπου θα αναγράφεται και το βάρος των φορτίων (επιτρεπτό βάρος 350kg/m2 τουλάχιστον).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Αντίγραφο άδειας οικοδομής Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο άδειας οικοδομής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 7 Άδεια αλλαγής χρήσης σε σχολή με θεωρημένα από την Πολεοδομική Υπηρεσία, αρχιτεκτονικά σχέδια (εκτός εάν προβλέπεται στην αρχική άδεια οικοδομής). Άδεια χρήσης

       Άδεια αλλαγής χρήσης σε σχολή με θεωρημένα από την Πολεοδομική Υπηρεσία, αρχιτεκτονικά σχέδια (εκτός εάν προβλέπεται στην αρχική άδεια οικοδομής).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9848

      • 8 Βεβαίωση από Πολεοδομία ότι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο η στέγαση και λειτουργία Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού Πιστοποιητικό πολεοδομίας

       Βεβαίωση από Πολεοδομία ότι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο η στέγαση και λειτουργία Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4558

      • 9 Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από σχετική μελέτη που συντάσσεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από σχετική μελέτη που συντάσσεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Για τον νόμιμο εκπρόσωπο: Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για τον νόμιμο εκπρόσωπο: Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 11 Αντίγραφο διαβατηρίου για τον Νόμιμο εκπρόσωπο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο διαβατηρίου για τον Νόμιμο εκπρόσωπο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 2244

      • 12 Για τον νόμιμο εκπρόσωπο: Υπεύθυνη Δήλωση από τον Νόμιμο εκπρόσωπο ότι "Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους". Υπεύθυνη Δήλωση

       Για τον νόμιμο εκπρόσωπο: Υπεύθυνη Δήλωση από τον Νόμιμο εκπρόσωπο ότι "Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους".

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 13 Για τον νόμιμο εκπρόσωπο: Βιογραφικό σημείωμα του Νόμιμου εκπροσώπου με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες προϋπηρεσίας. Βιογραφικό σημείωμα

       Για τον νόμιμο εκπρόσωπο: Βιογραφικό σημείωμα του Νόμιμου εκπροσώπου με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες προϋπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 14 Για τον νόμιμο εκπρόσωπο, εφόσον είναι άνδρας: Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου εκπροσώπου ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Για τον νόμιμο εκπρόσωπο, εφόσον είναι άνδρας: Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου εκπροσώπου ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 7320

      • 15 Για τον νόμιμο εκπρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου εκπροσώπου ότι: i. δεν έχει στερηθεί τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ii. δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση και iii. δεν έχει πτωχεύσει Υπεύθυνη Δήλωση

       Για τον νόμιμο εκπρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου εκπροσώπου ότι: i. δεν έχει στερηθεί τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ii. δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση και iii. δεν έχει πτωχεύσει

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 16 Για τον Διευθυντή Σπουδών: Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής Σχολής Χορού του Διευθυντή Σπουδών. Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται: - αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφρασή του - αναγνώριση του τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Για τον Διευθυντή Σπουδών: Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής Σχολής Χορού του Διευθυντή Σπουδών. Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται: - αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφρασή του - αναγνώριση του τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 17 Για τον Διευθυντή Σπουδών: Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για τον Διευθυντή Σπουδών: Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 18 Αντίγραφο διαβατηρίου του Διευθυντή Σπουδών. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο διαβατηρίου του Διευθυντή Σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 17

       Ναι 2244

      • 19 Για τον Διευθυντή Σπουδών: Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθυντή Σπουδών ότι ‘’Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους‘’. Υπεύθυνη Δήλωση

       Για τον Διευθυντή Σπουδών: Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθυντή Σπουδών ότι ‘’Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους‘’.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 20 Για τον Διευθυντή Σπουδών: Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο - προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ - υποστηρίζει τα αναφερόμενα στο βιογραφικό: για πενταετή διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένη σχολή χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Βιογραφικό σημείωμα

       Για τον Διευθυντή Σπουδών: Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο - προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ - υποστηρίζει τα αναφερόμενα στο βιογραφικό: για πενταετή διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένη σχολή χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 21 Για τον Διευθυντή Σπουδών, εφόσον είναι άνδρας: Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Για τον Διευθυντή Σπουδών, εφόσον είναι άνδρας: Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 7320

      • Νόμος 347 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των κάτωθι νομοθετημάτων, αντιστοίχως: Π.Δ. 457/1983 (ΦΕΚ 174/Α/28-11-1983) - Άρθρο 2, παρ.1, περίπτωση α, υποπερίπτωση 6 (κατάργηση προϋπόθεσης για τον ενδιαφερόμενο, περί κατοχής διπλώματος ή πτυχίου αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανωτάτης Σχολής Χορού της αλλοδαπής ή περί 15ετούς ευδόκιμης διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένη από το Κράτος Σχολή Χορού ή περί 15ετούς ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας ως χορευτές ή χορογράφοι κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου) - Άρθρο 3, περίπτωση δ’ (κατάργηση κωλύματος περί περιορισμού λόγω ήδη χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για άλλες δύο ερασιτεχνικές σχολές χορού). ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ/107296/2011 (ΦΕΚ 2665/B/9-11-2011): Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής δικαιολογητικών του Παραρτήματος της ΚΥΑ για τα Ν.Π.Ι.Δ. Δικαιολογητικό υπ’ αριθμόν 4: κατάργηση υποβολής θεωρημένου αντιγράφου τίτλου σπουδών τμήματος Καθηγητών Χορού αναγνωρισμένη Σχολής Χορού της Ελλάδας από τον ιδιοκτήτη της σχολής οριζόμενο εκπρόσωπο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 61 4481 2017 100 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 5, παρ.1, δεύτερο εδάφιο του Π.Δ. 457/83 (προϋπόθεση επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας του Διευθυντή Σπουδών σε ερασιτεχνική σχολή χορού).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100100

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 107296 2011 2665 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ – ΕΚΕ, έντυπο αίτησης και τροποποίηση δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202665

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388 1994 123 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ για παράβολα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200123

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 και 6 457 1983 174 Α

       Περιγραφή Σχετικά άρθρα: - Άρθρο 2: Προϋποθέσεις και Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας - Άρθρο 6: Ειδικές κτιριολογικές προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις των ερασιτεχνικών σχολών χορού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100174

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 187 1991 73 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του Ν.1158/1981 (Χορήγηση άδειας και σε υπηκόους Κρατών – Μελών της Ε.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100073

      • Νόμος 15 1348 1983 47 Α

       Περιγραφή Παράγραφος 1 - Τροποποίηση του Ν.1158/1981 (Επέκταση ισχύος των άρθρων 6,7,8,10, 17 έως 22 του Ν.1158/1981 στις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100047

      • Νόμος 6 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας: Άρθρο 6 - Γενικές κτιριολογικές προϋποθέσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος (ΝΠΙΔ) υποβάλλει συμπληρωμένη την τυποποιημένη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει ο χώρος εγκατάστασης της σχολής ή στα ΚΕΠ - ΕΠΕ, αποκλειστικά από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου κάθε έτους.

       Σημειώσεις Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στα ΚΕΠ, ο υπάλληλος του ΚΕΠ τη διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υποδοχής της αίτησης ελέγχει καταρχάς την πληρότητα των δικαιολογητικών κι εφόσον είναι πλήρη την πρωτοκολλεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση δικαιολογητικών στην Επιτροπή Κτιριολογικού Ελέγχου της Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Περιφέρειας διαβιβάζει τα δικαιολογητικά για το κτίριο στην Επιτροπή Κτιριολογικού Ελέγχου της Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια αυτοψίας και σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Κτιριολογικού Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Κτιριολογικού Ελέγχου της Περιφέρειας διενεργεί αυτοψία και συντάσσει το Πρακτικό αυτοψίας. Εφόσον απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία, η Επιτροπή το αναφέρει στο Πρακτικό της και ο Διευθυντής της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας συντάσσει και αποστέλλει σχετικό έγγραφο στον αιτούντα.

       Σημειώσεις Η διακίνηση των εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» του ΥΠΕΣ.

       Όχι Όχι


      • 7 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον η Επιτροπή Κτιριολογικού Ελέγχου βεβαιώσει την καταλληλότητα του χώρου, το αρμόδιο Τμήμα της Περιφέρειας αναζητά αυτεπάγγελτα το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

       Σημειώσεις Η διακίνηση των εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» του ΥΠΕΣ.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Περιφέρειας συντάσσει τη Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας την οποία ο προϊστάμενος του Τμήματος διαβιβάζει στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης για υπογραφή.

       Σημειώσεις Η διακίνηση των εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» του ΥΠΕΣ.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή της Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας από τον Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας υπογράφει τη Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας και τη διαβιβάζει στον Γενικό Διευθυντή για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας από τον Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας υπογράφει τη Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας και τη διαβιβάζει στον Περιφερειάρχη ή στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχη ή ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει τη Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 12 Καταχώριση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Περιφέρειας καταχωρίζει την απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.