Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταφυγίων Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9f2ad2dd-643c-4337-8672-8c9876380c64 987316

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΑΟΚ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5

  Κόστος

  15.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα οποία παρέχεται προσωρινά άσυλο σε αυτά, καθώς και προληπτική και θεραπευτική αγωγή μέχρι να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολίτες για την υιοθέτησή τους. Απευθύνεται σε Δήμους, νομικά πρόσωπα δήμων ή συνδέσμους αυτών, σε διαδημοτικές συνεργασίες, σε αναπτυξιακούς οργανισμούς δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), σε φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό Υπομητρώο του ΕΜΖΣ και σε φυσικά πρόσωπα, εφόσον οι παραπάνω πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Η έναρξη λειτουργίας ή η μεταφορά καταφυγίου ζώων δηλώνονται εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών προς την αρμόδια κτηνιατρική αρχή και το οικείο αστυνομικό τμήμα (άρθρο 4 παρ. 5 της υπ αρ. 1616/2023 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 135).

  Ισχύς αδειών:

  1. Καταφύγια που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας, από τις 30.9.2023 και εφεξής, σφραγίζονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.

  2. Καταφύγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης μέχρι την 18η.9.2021 αλλά δεν λειτουργούν μέχρι την 17η.1.2023, λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την υπ αρ. 1616/2023 κοινή υπουργική απόφαση (Β 135).

  3. Καταφύγια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας μέχρι την 18η.9.2021 και λειτουργούν την 17η.1.2023, υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της υπ αρ. 1616/2023 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 135) έως τις 30.09.2023. Για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της οικείας Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας έχει εγκατασταθεί το καταφύγιο, μετά από αυτοψία της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 604/1977 (Α’ 163). Για τα καταφύγια αυτά δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας ή η τροποποίηση των αδειών που τους έχουν ήδη χορηγηθεί.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση. Απαιτούνται δύο αιτήσεις: Για την έγκριση ίδρυσης και για την άδεια λειτουργίας


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική Προσφυγή / ΈνστασηΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

     NACE

     • 75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταφυγίων Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Ζώων Συντροφιάς

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Βιντεοκλήση

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        N1

        ,,,,,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Πολεοδομικές Για την έγκριση ίδρυσης: Απαιτείται ειδικό ανεξάρτητο κτίριο, εκτός σχεδίου πόλεως, σε απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων από την πλησιέστερη κατοικία ή άλλες εγκαταστάσεις και χώρους (παιδικούς σταθμούς, σχολεία, παιδικές χαρές, γήπεδα, κήπους, εκκλησίες, νοσοκομεία ή κλινικές άνω των 20 κλινών, χώρους κοινωνικών ή εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων).


        Όχι Όχι

       • 4 Τεχνικές Το κτίριο πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένους χώρους για τις απαιτούμενες λειτουργικότητες της εγκατάστασης, με προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ. 463/1978 και ιδίως στο άρθρο 3 αυτού, και των σχετικών τροποποιήσεων του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3170/2003, καθώς επίσης να πληροί τους υγειονομικούς όρους του άρθρου 4 του ίδιου π.δ.


        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Για την έγκριση λειτουργίας: Πρέπει να έχει προηγουμένως εκδοθεί η άδεια ίδρυσης.


        Όχι Όχι

       • 6 Εργασιακές Για την έγκριση λειτουργίας: Προσδιορισμός και Νομιμότητα του δηλωθέντος υπεύθυνου Kτηνιάτρου, ο οποίος θα αναλάβει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του καταφυγίου. Ο Κτηνίατρος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 του π.δ. 463/1978.


        Όχι Όχι

       • 7 Τεχνικές Για την έγκριση λειτουργίας: Ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και με το άρθρο 3 του π.δ. 463/1978, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3170/2003.


        Όχι Όχι

       • 1 Παράβολο υπέρ του Δημοσίου 15 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 1 Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυση μονάδας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την έγκριση ίδρυσης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5768

       • 2 Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Άδεια

        Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την έγκριση λειτουργίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • 3 Για τον προσδιορισμό και την απόδειξη της νομιμότητας του δηλωθέντος υπεύθυνου κτηνιάτρου: (α) Υπεύθυνη Δήλωση του κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και την εποπτεία του καταφυγίου, (β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δηλωθέντος κτηνιάτρου από ΓΕΩΤΕΕ Άδεια εργασίας

        Για τον προσδιορισμό και την απόδειξη της νομιμότητας του δηλωθέντος υπεύθυνου κτηνιάτρου: (α) Υπεύθυνη Δήλωση του κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και την εποπτεία του καταφυγίου, (β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δηλωθέντος κτηνιάτρου από ΓΕΩΤΕΕ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την έγκριση λειτουργίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9197

       • 4 Για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης: (α) Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50, (β) Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης: (α) Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:50, (β) Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την έγκριση λειτουργίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5768

       • 5 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των ακολούθων πέντε (5) αριθμημένων βιβλίων: (α) Βιβλίο επιθεωρήσεων, (β) Βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων, (γ) Βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών, (δ) Βιβλίο μεταδοτικών νοσημάτων, (ε) Βιβλίο εισερχόμενων νοσηλευόμενων ζώων. Βιβλία

        Για την έκδοση άδειας λειτουργίας, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των ακολούθων πέντε (5) αριθμημένων βιβλίων: (α) Βιβλίο επιθεωρήσεων, (β) Βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων, (γ) Βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών, (δ) Βιβλίο μεταδοτικών νοσημάτων, (ε) Βιβλίο εισερχόμενων νοσηλευόμενων ζώων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την έγκριση λειτουργίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9676

       • Νόμος 604 1977 163 Α

        Περιγραφή Προϋποθέσεις - άδεια ιδρύσεως, άδεια λειτουργίας, διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας για κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και ενδιαιτήματα ζώων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100163

       • Νόμος 14 3170 2003 191 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως) Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Άδεια λειτουργίας) Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 του ν. 604/1977 (Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας) Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 του ν. 604/1977 (Υποχρεώσεις κτηνιάτρου)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100191

       • Νόμος 20 παρ. 14 3399 2005 255 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100255

       • Νόμος 8 έως 14 3955 2011 89 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Άδεια ιδρύσεως)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100089

       • Νόμος 2 4338 2015 131 Α

        Περιγραφή Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 604/1977

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100131

       • Νόμος 93 4442 2016 145 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 604/1977 (Έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών - Άδεια λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων) (όπως προστέθηκε με τον ν. 4711/2020). Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 604/1977 (Κωλύματα χορήγησης έγκρισης). Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 604/1977 (Μεταβίβαση σε τρίτους και μεταφορά ενδιαιτήματος ζώων, κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής). Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 604/1997 (Διοικητική και επιστημονική ευθύνη λειτουργίας). Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 604/1977 (Έλεγχος λειτουργίας- Κυρώσεις).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 326332 1978 524 Β

        Περιγραφή Περί του τύπου και του τρόπου έκδοσης άδειας ίδρυσης Κτηνιατρικών Κλινικών και Ενδιαιτημάτων Ζώων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780200524

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 323918 1978 491 Β

        Περιγραφή Απαιτούμενο παράβολο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Κτηνιατρικών Κλινικών και Ενδιαιτημάτων Ζώων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780200491

       • Προεδρικό Διάταγμα 463 1978 96 Α

        Περιγραφή Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων. Το Π.Δ. έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: • ν. 4338/2015 (ΦΕΚ Α 131) άρθρο 2 – Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής από τον ΟΔΙΕ κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του Π.Δ. 463/1978 • ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191), άρθρο 14 -Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 463/1978 (προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως ενδιαιτημάτων ζώων)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100096

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 280262 2003 1874 Β

        Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201874

       • Υπουργική Απόφαση 286398 2004 1355 Β

        Περιγραφή Καθορισμός προθεσμίας συμμόρφωσης των ήδη λειτουργούντων κυνοκομείων - Τροποποίηση της ΚΥΑ 280262/2003

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201355

       • Νόμος 14 3170 2003 191 Α

        Περιγραφή Σχετικές προϋποθέσεις

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100191

       • Νόμος 4039 2012 15 Α

        Περιγραφή Δυνατότητα ίδρυσης καταφυγίων από Δήμους, φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις στο άρθρο 9, τροποποίηση ν. 3170/2003

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100015

       • Νόμος 17 4056 2012 52 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 4039/2012

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100052

       • Νόμος 46 4235 2014 32 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 4039/2012 (Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς). Λοιπές τροποποιήσεις και προσθήκη άρθρου 17Α στον ν. 4039/2012.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

       • Νόμος 44 4384 2016 78 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 9 του ν. 4039/2012 (Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς). Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 4039/2012.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100078

       • Νόμος 29 4509 2017 201 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 4039/2012

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100201

       • Νόμος 54 4483 2017 107 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 4039/2012

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100107

       • Νόμος 55 4745 2020 214 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση ν. 4039/2012

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100214

       • Νόμος 20 3399 2005
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201308

       • Νόμος 2 4711 2020 145 Α

        Περιγραφή Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΣΤ’ στον ν.4442/2016 (Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

       • Προεδρικό Διάταγμα 1 40 2021 100 Α

        Περιγραφή Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100100

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1616 2023 135 Β

        Περιγραφή Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασής τους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200135

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Έγκριση ίδρυσης: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή αιτήματος και συνοδευτικών δικαιολογητικών για την έκδοση έγκρισης ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Έγκριση ίδρυσης: Έλεγχος πληρότητας και απόδοση Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρχή που παραλαμβάνει το αίτημα διενεργεί έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και αποδίδει στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος. Στην περίπτωση που ο φάκελος της αίτησης υποβάλλεται στο ΚΕΠ-ΕΚΕ, αυτός προωθείται στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

        Σημειώσεις Εντός ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησης.

        Όχι Όχι


       • 5 Έγκριση ίδρυσης: Διαβίβαση φακέλου σε Τριμελή Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ μεριμνά για τη διαβίβαση του φακέλου στην Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 5 του Ν. 604/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4711/2020.

        Σημειώσεις Εντός ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησης.

        Όχι Όχι


       • 6 Έγκριση ίδρυσης: Διενέργεια αυτοψίας ακινήτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή διενεργεί αυτοψία επί του ακινήτου και εξετάζει εάν αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 463/1978 και ιδίως του άρθρου 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 14 του Ν. 3170/2003.

        Σημειώσεις Εντός ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησης.

        Όχι Όχι


       • 7 Έγκριση ίδρυσης: Γνωμοδότηση επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η επιτροπή γνωμοδοτεί, θετικά ή αρνητικά, και προωθεί το πρακτικό της στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

        Όχι Όχι


       • 8 Έγκριση ίδρυσης: Προώθηση θετικής γνωμοδότησης σε Αντιπεριφερειάρχη ή ενημέρωση ενδιαφερομένου περί αρνητικής γνωμοδότησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ, στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της επιτροπής, εισηγείται προς τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για την έκδοση της άδειας ίδρυσης. Στην περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Όχι


       • 9 Έγκριση ίδρυσης: Έκδοση άδειας από τον Αντιπεριφερειάρχη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης εκδίδει την άδεια ίδρυσης και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια ΔΑΟΚ.

        Σημειώσεις Χρόνος υλοποίησης: Κατά περίπτωση.

        Όχι Όχι


       • 10 Έγκριση ίδρυσης: Αποστολή έγκρισης ίδρυσης σε ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο την απόφαση ίδρυσης.

        Σημειώσεις Χρόνος υλοποίησης: Κατά περίπτωση.

        Όχι Όχι


       • 11 Ολοκλήρωση των εργασιών για τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης από τον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος, ολοκληρώνει τις εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού της εγκατάστασης.

        Σημειώσεις Χρόνος υλοποίησης: Κατά περίπτωση.

        Όχι Όχι


       • 12 Έγκριση λειτουργίας: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει προς την αρμόδια ΔΑΟΚ αίτημα χορήγησης άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 13 Έγκριση λειτουργίας: Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας και κοινοποίηση της άδειας στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Η έγκριση χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής.

        Όχι Όχι


       • 14 Έγκριση λειτουργίας: Κοινοποίηση έγκρισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Η έναρξη λειτουργίας δηλώνεται, εντός δέκα ημερών, εγγράφως, από την αρμόδια ΔΑΟΚ στην αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.