Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρατηρίων Διανομής Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση30534b42-4401-43f9-8bd6-a1e2fbf8085e 353442 Licence for the Establishment and Operation of Compressed Natural Gas (CNG) Distribution Stations

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

20 έως 24

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την έκδοση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αμιγώς ή μικτού πρατηρίου διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου και ενέργειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Προθεσμίες που ισχύουν: εντός τριάντα (30) ημερών για την άδεια ίδρυσης και επιπλέον τριάντα (30) ημερών για την άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση επανυποβολής δικαιολογητικών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επανυποβολή. Σε περιπτώσεις τροποποίησης της άδειας εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σημειώσεις

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Άδεια ίδρυσης: Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    Άδεια λειτουργίας: Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι μπορεί νομίμως να λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

    Τροποποίηση της άδειας: Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

    NACE

    • 47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση ή Τροποποίηση Άδειας Ίδρυσης Αμιγώς ή Μικτού Πρατηρίου Διανομής Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Ενέργειας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Για την άδεια ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου τα μέλη και ο εκπρόσωπος αυτού) πρέπει να είναι είτε Έλληνας υπήκοος είτε πολίτης κράτους – μέλους της Ε.Ε. είτε του Ε.Ο.Χ.

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Για την άδεια ίδρυσης: Αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο πρέπει να έχει την έδρα του στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 5 Ηλικιακές Για την άδεια ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου τα μέλη και ο εκπρόσωπος αυτού) πρέπει να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Για την άδεια ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου τα μέλη και ο εκπρόσωπος αυτού) πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στο αρ. 53 του ν. 3421/2005.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Για την άδεια ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου τα μέλη και ο εκπρόσωπος αυτού) πρέπει να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα την τελευταία οκταετία για αδικήματα νοθείας ή λαθρεμπορίας καυσίμων (ν. 4439/2016).

       Όχι Όχι

      • 8 Ιδιοκτησιακές Για την άδεια ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου τα μέλη και ο εκπρόσωπος αυτού) πρέπει να έχει δικαίωμα χρήσης του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση του πρατηρίου.

       Όχι Όχι

      • 9 Πολεοδομικές Για την άδεια ίδρυσης: Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες χρήσης γης η ίδρυση πρατηρίου CNG.

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Για την άδεια ίδρυσης: Να πληρούνται οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου της ΥΑ 93067/1083/2018.

       Όχι Όχι

      • 11 Τεχνικές Για την άδεια ίδρυσης: Οι χώροι και ο εξοπλισμός της εγκατάστασης να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • 12 Περιβαλλοντικές Για την άδεια ίδρυσης: Η επιχείρηση να υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Για την άδεια λειτουργίας: Η αίτηση για την άδεια λειτουργίας προϋποθέτει την έγκριση της άδειας ίδρυσης και να έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης.

       Όχι Όχι

      • 14 Διοικητικές Για την τροποποίηση άδειας: Περιγραφή των σχετικών μεταβολών.

       Όχι Όχι

      • 15 Διοικητικές Για την τροποποίηση άδειας: Εκ νέου έγκριση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, βάσει του θεσμικού πλαισίου (άρθρο 26 παρ. 4 του π.δ. 595/1984).

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση άδειας 30€. Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €. 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8240

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 2 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων) 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8455 ή 8456

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 3 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων) 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8460 ή 8461

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 1 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε ένα (1) αντίγραφο, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου του υπό ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG οι συντεταγμένες στο οποίο θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ87). Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε ένα (1) αντίγραφο, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου του υπό ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG οι συντεταγμένες στο οποίο θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ87).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο ή γήπεδο του υπό ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, οι διαστάσεις των πλευρών του, η θέση του με τα πλάτη των οδών, οι θέσεις του κτιρίου, των δεξαμενών ή κυλίνδρων και των αντλιών και διανομέων, του σημείου πλήρωσης δεξαμενής ή κυλίνδρου, καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων. Ιδιαιτέρως σημειώνονται οι θέσεις των χαρακτηριστικών στοιχείων του υπό ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής CNG καθώς και όλες οι αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 5 της υπ αρ.οικ. 93067/1083/17-12-2018 (Β΄ 5661). Στην περίπτωση που το αμιγές ή μικτό πρατήριο γειτνιάζει με περιοχές που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον και την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά (αρχαιολογικοί χώροι / μνημεία, περιοχές Natura κλπ) απαιτείται η γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα. (Το δικαιολογητικό ζητείται για την άδεια ίδρυσης, για την απόδειξη ότι επιτρέπεται η ίδρυση του πρατηρίου CNG από τις εκάστοτε ισχύουσες χρήσεις γης)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ειδικότερα: αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) Κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄183). ii) Έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG. ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) Κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/ 2013 (Α΄183). ii) Το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης μηχανικού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης μηχανικού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: «i) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το αμιγές ή μικτό πρατήριο CNG, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις περί χρήσεων γης. ii) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής υπουργικής απόφασης για την περίπτωση αμιγούς πρατηρίου CNG και στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, ότι πληρούνται επιπλέον και οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ. 1224/1981 ή του β.δ. 465/1970, ή/και του π.δ. 595/1984, όπως ισχύουν, κατά περίπτωση καυσίμου. iii) Για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση αμιγές ή μικτό πρατήριο CNG λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών. iv) Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση και λειτουργία της οδού ή των οδών έμπροσθεν του αμιγούς ή του μικτού πρατηρίου CNG, η υπ’ αριθ. "αριθμός" αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για χορήγηση έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου ή έγκρισης εισόδου - εξόδου ή έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης, κατά περίπτωση».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Σχεδιάγραμμα δομικών κατασκευών σε ένα (1) αντίγραφο, σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των λοιπών βοηθητικών κτισμάτων, τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής CNG, του βοηθητικού εξοπλισμού, των τυχόν φορητών μέσων αποθήκευσης CNG στην περίπτωση «Θυγατρικού πρατηρίου CNG», των δεξαμενών ή κυλίνδρων CNG, της «ενιαίας μονάδας», του χώρου στάθμευσης βυτιοφόρου CNG, της διάταξης μέτρησης της παροχής της εταιρίας διανομής, τη διαμόρφωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με την ή τις οδούς, καθώς και τη σήμανση των παραπάνω. Αρχιτεκτονικό σχέδιο

       Σχεδιάγραμμα δομικών κατασκευών σε ένα (1) αντίγραφο, σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των λοιπών βοηθητικών κτισμάτων, τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής CNG, του βοηθητικού εξοπλισμού, των τυχόν φορητών μέσων αποθήκευσης CNG στην περίπτωση «Θυγατρικού πρατηρίου CNG», των δεξαμενών ή κυλίνδρων CNG, της «ενιαίας μονάδας», του χώρου στάθμευσης βυτιοφόρου CNG, της διάταξης μέτρησης της παροχής της εταιρίας διανομής, τη διαμόρφωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με την ή τις οδούς, καθώς και τη σήμανση των παραπάνω.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (Το δικαιολογητικό ζητείται για την άδεια ίδρυσης, για την πλήρωση της προϋπόθεσης αναφορικά με τη δημιουργία χώρων και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3879

      • 5 Σχέδια λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές σε ένα (1) αντίγραφο σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σχέδια λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές σε ένα (1) αντίγραφο σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: αα) Κάτοψη - τομή, που δείχνει όλα τα κτίσματα του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου, τις ακριβείς διαστάσεις τους, καθώς και το είδος κατασκευής των τοίχων, δαπέδων οροφής και των τυχόν υπαρχόντων διαχωρισμάτων, που απαιτούνται στην άδεια δόμησης. ββ) Σχέδια φορητών μέσων αποθήκευσης CNG στην περίπτωση «Θυγατρικού πρατηρίου CNG» ή/και σχέδια δεξαμενών υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) (για περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων), ή/και δεξαμενών υγραερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) (για περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγραερίου). γγ) Σχέδια λεπτομερειών και προδιαγραφές για τις λοιπές εγκαταστάσεις CNG για την περίπτωση αμιγούς πρατηρίου CNG, ή/και υγρών καυσίμων και υγραερίου (αεροσυμπιεστής, ανυψωτικά μηχανήματα, αυτόματα μηχανήματα πλύσης, βορβοροσυλλέκτης κ.λπ.), για την περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή στο β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), ή/και στο π.δ. 595/1984, όπως ισχύουν. (Για την άδεια ίδρυσης)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 6 Σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ένα (1) αντίγραφο σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, συνοδευόμενο από φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν στις, εκτός των κτιρίων του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, εγκαταστάσεις. Ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο

       Σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ένα (1) αντίγραφο σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, συνοδευόμενο από φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν στις, εκτός των κτιρίων του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, εγκαταστάσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο σχέδιο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξή τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, τυχόν σωληνώσεων υγρών καυσίμων (για περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων), σωληνώσεων παροχής υγραερίου (για περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγραερίου), σωληνώσεων CNG, σωληνώσεων πλήρωσης μέσων αποθήκευσης, δεξαμενές υγρών καυσίμων, υγραερίου και CNG (για περίπτωση μικτού πρατηρίου), δίκτυα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός και γείωση), καθώς και σχέδιο κατανομής αντιεκρηκτικών ζωνών του πρατηρίου. (Το δικαιολογητικό ζητείται για την άδεια ίδρυσης, για την πλήρωση της προϋπόθεσης αναφορικά με τη δημιουργία χώρων και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5280

      • 7 Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε ένα (1) αντίγραφο, στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επιμέρους εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που εγκαθίστανται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμοί βάσει των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν και τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας. Έκθεση

       Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε ένα (1) αντίγραφο, στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επιμέρους εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που εγκαθίστανται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμοί βάσει των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν και τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (Το δικαιολογητικό ζητείται για την άδεια ίδρυσης: Για την πλήρωση της προϋπόθεσης αναφορικά με τη δημιουργία χώρων και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 8 Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 46537/2013 (Β΄2036). Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 46537/2013 (Β΄2036).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (Το δικαιολογητικό ζητετίται για την άδεια ίδρυσης, για την υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 9 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου ή έγκριση απότμησης- υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου υπηρεσία, συνοδευόμενη και από τη βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος - έξοδος ή απότμηση - υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου, για την είσοδο - έξοδο των οχημάτων από/ προς την οδό και προς/από το υπόψη αμιγές ή μικτό πρατήριο CNG, εκτελέσθηκε καλώς. Έγκριση

       Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου ή έγκριση απότμησης- υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου υπηρεσία, συνοδευόμενη και από τη βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος - έξοδος ή απότμηση - υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου, για την είσοδο - έξοδο των οχημάτων από/ προς την οδό και προς/από το υπόψη αμιγές ή μικτό πρατήριο CNG, εκτελέσθηκε καλώς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 10 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Χορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία. (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 11 Άδεια δόμησης Άδεια δόμησης

       Άδεια δόμησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 12 Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων (για την περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις παροχής υγρών καυσίμων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1617/2010 (Β΄ 1980), για τα καύσιμα που αναφέρονται σε αυτήν, που να αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου κάθε δεξαμενής. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων (για την περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις παροχής υγρών καυσίμων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1617/2010 (Β΄ 1980), για τα καύσιμα που αναφέρονται σε αυτήν, που να αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου κάθε δεξαμενής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 13 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης, από κατάλληλα Διαπιστευμένο Φορέα, των δεξαμενών, των σωληνογραμμών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά συμμόρφωσης, από κατάλληλα Διαπιστευμένο Φορέα, των δεξαμενών, των σωληνογραμμών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 14 Βεβαίωση εταιρείας ύδρευσης - αποχέτευσης, στην περίπτωση που το πρατήριο CNG είναι εντός του δικτύου της εταιρίας ύδρευσης - αποχέτευσης και στο χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εταιρείας ύδρευσης - αποχέτευσης, στην περίπτωση που το πρατήριο CNG είναι εντός του δικτύου της εταιρίας ύδρευσης - αποχέτευσης και στο χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 15 Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα δηλώνονται τα εξής: «i) Στην περίπτωση αμιγούς πρατηρίου CNG: Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, καθώς και ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG: τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης, καθώς και κατά περίπτωση κατηγορίας καυσίμου, του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει και τα τεχνικά στοιχεία και οι προδιαγραφές του π.δ. 1224/1981 ή του β.δ. 465/1970, όπως ισχύουν. ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του Διαπιστευμένου Φορέα, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στο φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται. iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς. iv) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από τα ισχύοντα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος. (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 16 Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών του πρατηρίου CNG, καθώς και του μηχανικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά περίπτωση καυσίμων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών του πρατηρίου CNG, καθώς και του μηχανικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά περίπτωση καυσίμων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργασίμων ημερών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, διαφορετικά η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται. (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 17 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG που διαθέτει βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος. Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης καθηκόντων του υπεύθυνου λειτουργίας του πρατηρίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG που διαθέτει βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος. Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης καθηκόντων του υπεύθυνου λειτουργίας του πρατηρίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 18 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και αντίστοιχων δοκιμών που εκδίδονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΕΝ 10204/2004. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και αντίστοιχων δοκιμών που εκδίδονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΕΝ 10204/2004.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 19 Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ3/14858 (ΦΕΚ 477/Β΄/1993) και την υπουργική απόφαση 14165/Φ.17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β΄/1993) για την περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG που περιέχει και εγκαταστάσεις υγραερίου (LPG). (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 20 Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 21 Πιστοποιητικό διαπιστευμένου Φορέα (third party inspection), αναφορικά με τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό διαπιστευμένου Φορέα (third party inspection), αναφορικά με τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 22 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 23 Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών σε περίπτωση μεταβολής ή επέκτασης (τροποποίηση άδειας) Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών σε περίπτωση μεταβολής ή επέκτασης (τροποποίηση άδειας)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. (Για την τροποποίηση άδειας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 4332

      • 24 Λοιπά δικαιολογητικά για την έγκριση εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Λοιπά δικαιολογητικά για την έγκριση εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9102

      • Υπουργική Απόφαση 7135/81 2019 714 Β

       Περιγραφή Λειτουργία ψηφιακού μητρώου (ως τροποποιήθηκε και ισχύει).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200714

      • Υπουργική Απόφαση 3151 2020 218 Β

       Περιγραφή Ανταποδοτικό τέλος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200218

      • Προεδρικό Διάταγμα 595 1984 218 Α

       Περιγραφή Λειτουργία πρατηρίων: - Άρθρο 23, Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας - Άρθρο 24, Αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης αδειών - Άρθρο 25, Δικαιολογητικά – Διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης - Άρθρο 26, Δικαιολογητικά – Διαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης – Διαδικασία Τροποποίησης αδειών Τροποποίηση: - Ν.4439/2016, (ΦΕΚ 222/Α), αρ. 17 και 18, τροπ. αρ. 25 και 26 ΠΔ 595/1984, (διαδικασίες)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100218

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 93067/1083 2018 5661 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως: 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205661

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12597 2022 259 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 93067/1083/20.11.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200259

      • 1 Παραλαβή, πρωτοκόλληση και διαβίβαση αίτησης για την άδεια ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ίδρυσης/τροποποίηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου CNG συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα.

       Σημειώσεις Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ-ΕΚΕ και αυτά διαβιβάζουν την αίτηση με το σχετικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Αν εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας/τροποποίησης άδειας ίδρυσης, συντάσσεται σχέδιο απόφασης και προωθείται προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος

       Σημειώσεις Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ο αρμόδιος υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή με αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή εντύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Το έντυπο της άδειας ίδρυσης/τροποποίησης άδειας ίδρυσης υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή άδειας ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Η άδεια ίδρυσης/τροποποίηση άδειας ίδρυσης υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 6 Τελική υπογραφή άδειας ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Η άδεια ίδρυσης/τροποποίηση άδειας ίδρυσης υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου - Κοινοποίηση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος αποστέλλει την άδεια ίδρυσης/τροποποίηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου στον ενδιαφερόμενο συνοδευόμενη από όλα τα εγκεκριμένα σχέδια και την κοινοποιεί στην οικεία υπηρεσία δόμησης καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία συντήρησης της οδού που βρίσκεται μπροστά από το ιδρυόμενο πρατήριο. Επίσης η άδεια ίδρυσης χωρίς τα σχέδια κοινοποιείται στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση αίτησης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση - υπεύθυνη δήλωση/τροποποίηση άδειας ίδρυσης λειτουργίας πρατηρίου CNG συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα.

       Σημειώσεις Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ-ΕΚΕ και αυτά διαβιβάζουν την αίτηση με τον σχετικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας/τροποποίησης της άδειας, συντάσσεται σχέδιο απόφασης και προωθείται για υπογραφή.

       Σημειώσεις Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας/τροποποίησης άδειας ίδρυσης ο αρμόδιος υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή με αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή άδειας λειτουργίας από τον Προϊστάμενο Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Η άδεια/τροποποιημένη άδεια λειτουργίας λειτουργίας υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή άδειας λειτουργίας από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Η άδεια/τροποποιημένη άδεια λειτουργίας λειτουργίας υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 13 Τελική υπογραφή άδειας λειτουργίας από τον Περιφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Η άδεια λειτουργίας/τροποποιημένη άδεια λειτουργίας υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 14 Κοινοποίηση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Πραγματοποιείται αποστολή της άδειας/τροποποιημένης άδειας λειτουργίας στον ενδιαφερόμενο και κοινοποίησή της στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, στην τοπική Δ.Ο.Υ και στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το σύστημα εισροών – εκροών της ΓΓΠΣΔΔ.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.