Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3707b578-530a-4efb-8e35-fac4da5ba6ac 099166

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  22 έως 23

  Κόστος

  230

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων ή την τροποποίηση δεδομένων αυτής. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

  Παρατηρήσεις

  Η έγκριση χορηγείται εντός τριάντα (30) ημερών για την ίδρυση και σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες για τη λειτουργία. Σε περίπτωση επανυποβολής δικαιολογητικών: εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επανυποβολή.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Απαιτούνται δύο αιτήσεις : 1. Για την άδεια ίδρυσης 2. Για την άδεια λειτουργίας.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Άδεια ίδρυσης: Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). Άδεια λειτουργίας: Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι μπορεί νομίμως να λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). Τροποποίηση της άδειας: Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί (σιωπηρή έγκριση) και ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

     NACE

     • 46.71 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση / Έκδοση / Τροποποίηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Ενέργειας

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση ή Τροποποίηση Άδειας Ίδρυσης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Ενέργειας

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Υπηκοότητας Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό πρόσωπο) ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου (και τα μέλη αυτού) θα πρέπει να είναι είτε Έλληνας υπήκοος, είτε πολίτης κράτους – μέλους της Ε.Ε, είτε του Ε.Ο.Χ. (Για την άδεια ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει έδρα στην Ελλάδα (Για την άδεια ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό πρόσωπο) ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου (και τα μέλη αυτού) θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2006 (Για την άδεια ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 6 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό πρόσωπο) ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου (και τα μέλη αυτού) θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία (Για την άδεια ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό πρόσωπο) ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου (και τα μέλη αυτού) θα πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στον ν. 4439/2016 (Για την άδεια ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 8 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό πρόσωπο) ή το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει δικαίωμα χρήσης του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση του πρατηρίου (Για την άδεια ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 9 Γεωγραφικές Η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο να βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις (Για την άδεια ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 10 Διοικητικές Να πληρούνται οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου Π.Δ. 1224/1981 και Β.Δ. 465/1970 (Για την άδεια ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 11 Τεχνικές Για την μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό του πρατηρίου να έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων (Για την άδεια ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 12 Διοικητικές Να έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού αίτηση για έγκριση της απότμησης (Για την άδεια ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 13 Τεχνικές Να δημιουργήσουν τους χώρους και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο (Για την άδεια ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 14 Περιβαλλοντικές Να έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (Για την άδεια ίδρυσης).

        Όχι Όχι

       • 15 Διοικητικές Να έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης και επίσης πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου (Π.Δ. 1224/1981, Β.Δ. 465/1970, Ν. 4439/2016) (Για την άδεια λειτουργίας).

        Όχι Όχι

       • 16 Τεχνικές Περιγραφή των σχετικών μεταβολών (Για την τροποποίηση της άδειας).

        Όχι Όχι

       • 1 Έκδοση άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων (επιπλέον 30€ για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης ανεξαρτήτως των επιστομίων). 30 €

        Κωδικός e-παραβόλου 8228

        Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Όχι

       • 2 Ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΚΑΕ 3421 για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10.2.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 218), όπως ισχύει. 200 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • 1 Ταυτότητα ή αντίγραφο διαβατηρίου, για φυσικά πρόσωπα Νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, εκπροσώπηση), για νομικά πρόσωπα. Αντίγραφο εγγράφου

        Ταυτότητα ή αντίγραφο διαβατηρίου, για φυσικά πρόσωπα Νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, εκπροσώπηση), για νομικά πρόσωπα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου περί μη καταδίκης και περί δικαιώματος χρήσης του χώρου. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου περί μη καταδίκης και περί δικαιώματος χρήσης του χώρου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Τοπογραφικό διάγραμμα σε 4 αντίγραφα υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Τοπογραφικό διάγραμμα σε 4 αντίγραφα υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό κατατίθεται με την αίτηση για άδεια ίδρυσης για την πλήρωση της προϋπόθεσης αναφορικά με τη θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο (να μην βρίσκεται σε περιοχή όπου απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού: - Περί πλήρωσης προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου Π.Δ. 1224/1981 και ΒΔ 465/1970 - Αναφορικά με την μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό του πρατηρίου λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων - Για τη συντήρηση της οδού αίτηση για έγκριση της απότμησης. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού: - Περί πλήρωσης προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου Π.Δ. 1224/1981 και ΒΔ 465/1970 - Αναφορικά με την μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό του πρατηρίου λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων - Για τη συντήρηση της οδού αίτηση για έγκριση της απότμησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης πεζοδρομίου σε 4 αντίγραφα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης πεζοδρομίου σε 4 αντίγραφα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 4 αντίγραφα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 4 αντίγραφα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Σχέδια λεπτομερειών συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού σε 4 αντίγραφα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Σχέδια λεπτομερειών συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού σε 4 αντίγραφα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, σε 4 αντίγραφα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, σε 4 αντίγραφα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Δήλωση

        Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 10 Έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου. Έγκριση

        Έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 11 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 12 Άδεια δόμησης. Άδεια Δόμησης

        Άδεια δόμησης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 13 Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

        Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 14 Αριθμοί μητρώου των δεξαμενών. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

        Αριθμοί μητρώου των δεξαμενών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 15 Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών και εκροών μαζί με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών και εκροών μαζί με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 16 Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών και του λοιπού εξοπλισμού. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών και του λοιπού εξοπλισμού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 17 Πιστοποιητικό των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 18 Βεβαίωση εταιρείας ύδρευσης αποχέτευσης (όπου απαιτείται). Βεβαίωση

        Βεβαίωση εταιρείας ύδρευσης αποχέτευσης (όπου απαιτείται).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 19 Πιστοποιητικό της γεωμεμβράνης (εφόσον απαιτείται). Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό της γεωμεμβράνης (εφόσον απαιτείται).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 20 Υπεύθυνη δήλωση μηχανικών σχετικά με την υλοποίηση των εργασιών. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση μηχανικών σχετικά με την υλοποίηση των εργασιών.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 21 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων υπεύθυνου λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (ο οποίος διαθέτει βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου λειτουργίας). Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων υπεύθυνου λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (ο οποίος διαθέτει βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου λειτουργίας).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 22 Τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 23 Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

        Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την τροποποίηση άδειας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι

       • Βασιλικό Διάταγμα 15-18 465 1970 150 Α

        Περιγραφή Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών. - Άρθρο 15 (Προϋποθέσεις) - Άρθρο 16 (Αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση αδειών) - Άρθρο 17 (Δικαιολογητικά – Διαδικασία αδειών ίδρυσης) - Άρθρο 18 (Δικαιολογητικά – Διαδικασία αδειών λειτουργίας– Διαδικασία Τροποποίησης αδειών) Τροποποιήσεις: - ν. 4439/2016, (Α΄ 122), «Απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης πρατηρίων», άρθρο 14, τροπ. άρθρων 17, 18 Π.Δ. 1224/1981 και άρθρων 17, 18 Β.Δ. 465/1970, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά - π.δ. 1224/1981, (Α΄ 303), - π.δ. 118/2006, (Α΄ 119), - π.δ. 475/1976 (Α΄ 169).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEwTVy0m236IndtvSoClrL8qr3l9hdh7F55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQ037efV2mxbeXpZlOOCi9jzSmUmpMgSawgv7nAJKHjB

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 81540/1445/Φ.4.2 2015 2984 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών: 1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων 2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου 3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.ΚΕ.). Τροποποιήσεις: - ΚΥΑ 33180/351/2019 (Β΄ 1454), προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων για την διάθεση των καυσίμων σε σκάφη - ΥΑ οικ. 24541/409/Φ.4.2/2018 (Β΄ 1424), αντικατάσταση εντύπου αίτησης

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8z3KynwC3ixF zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtTUAAjxsyTlpjqjZoRJM6NfqXMOPq5NSy6Nz34lWWt6m

       • Υπουργική Απόφαση 7135/81 2019 714 Β

        Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8Ms4Z7QOjl9p5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufLeWlc CXANipvRjvOe9Dqw4m1ObRzPawqMNdMOHDKv

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Στάδιο ίδρυσης: Υποβολή αίτησης


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την ίδρυση πρατηρίου/τροποποίηση άδειας ίδρυσης υγρών καυσίμων συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Ναι Όχι


       • 3 Στάδιο ίδρυσης: Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Στάδιο ίδρυσης: Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο Τεχνικό Τμήμα.

        Όχι Όχι


       • 5 Στάδιο ίδρυσης: Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

        Όχι Όχι


       • 6 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης, συντάσσεται σχέδιο απόφασης για την χορήγηση έγκρισης/τροποποίησης της έγκρισης και προωθείται προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης ο αρμόδιος υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή με αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης.

        Όχι Όχι


       • 7 Στάδιο ίδρυσης: Υπογραφή απόφασης από Προϊστάμενο Τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Το έντυπο της άδειας ίδρυσης/ τροποποιημένης έγκρισης ίδρυσης υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 8 Στάδιο ίδρυσης: Υπογραφή απόφασης από Προϊστάμενο Διεύθυνσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Η έγκριση ίδρυσης/τροποποιημένη έγκριση ίδρυσης υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

        Όχι Όχι


       • 9 Στάδιο ίδρυσης: Υπογραφή απόφασης από Περιφερειάρχη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Η έγκριση ίδρυσης/τροποποιημένης έγκριση ίδρυσης υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφεριάρχη.

        Όχι Όχι


       • 10 Στάδιο ίδρυσης: Αποστολή - Κοινοποίηση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στάδιο ίδρυσης: Ο υπάλληλος του αρμόδιου Τμήματος / Διεύθυνσης αποστέλλει τηναπόφαση έγκρισης ίδρυσης/τροποποιημένης έγκρισης ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια στον ενδιαφερόμενο και την κοινοποιεί στην οικεία υπηρεσία δόμησης καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία συντήρησης της οδού που βρίσκεται μπροστά από το ιδρυόμενο πρατήριο.

        Όχι Όχι


       • 11 Στάδιο λειτουργίας: Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση - υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας/τροποποίησης έγκρισης λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 12 Στάδιο λειτουργίας: Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο Τεχνικό Τμήμα.

        Όχι Όχι


       • 13 Στάδιο λειτουργίας: Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

        Όχι Όχι


       • 14 Στάδιο λειτουργίας: Σύνταξη σχεδίου απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, συντάσσεται σχέδιο απόφασης χορήγησης της άδειας/τροποποίησης της άδειας και προωθείται για υπογραφή.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή με αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης.

        Όχι Όχι


       • 15 Στάδιο λειτουργίας: Υπογραφή έγκρισης από τον Προϊστάμενο Τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Η έγκριση λειτουργίας/τροποποίησης της έγκρισης υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 16 Στάδιο λειτουργίας: Υπογραφή έγκρισης από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Η έγκριση λειτουργίας/τροποποίησης της έγκρισης υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

        Όχι Όχι


       • 17 Στάδιο λειτουργίας: Υπογραφή έγκρισης από τον Περιφερειάρχη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Η έγκριση λειτουργίας/τροποποίησης της έγκριση υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

        Όχι Όχι


       • 18 Στάδιο λειτουργίας: Αποστολή - Κοινοποίηση έγκρισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Πραγματοποιείται αποστολή της άδειας/τροποποίησης της άδειας στον ενδιαφερόμενο και κοινοποίηση της στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, στην τοπική Δ.Ο.Υ και στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το σύστημα εισροών – εκροών της ΓΓΠΣ.

        Όχι Όχι


       • 19 Στάδιο λειτουργίας: Καταχώρηση στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Στάδιο λειτουργίας: Καταχωρούνται όλα τα στοιχεία του πρατηρίου στο προσωρινό μητρώο του υπουργείου Μεταφορών στην ηλεκτρονική δ/νση: web.yme.gov.gr/private/pratiria

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.