Άδεια Γομωτή και Πυροδότη 1ης Κατηγορίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf69f160e-0b32-4376-acdf-de77543aaa37 130414 Powderman and Blaster's licence of Class 1

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

7 + (
1
)

Κόστος

200 €

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Πρόκειται για τη διαδικασία μέσω της οποίας χορηγείται άδεια γομωτή - πυροδότη 1ης Κατηγορίας. Ο γομωτής-πυροδότης 1ης κατηγορίας είναι το φυσικό πρόσωπο που κατέχει και χρησιμοποιεί εκρηκτικές ύλες για τη γόμωση των διατρημάτων και την πυροδότηση αυτών αποκλειστικά και μόνο σε έργα 1ης κατηγορίας, δηλαδή σε έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται εντός των Μεταλλευτικών και Λατομικών Χώρων, με τη χρήση εκρηκτικών υλών.

Η διαδικασία εκκινεί με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης εξέτασης για την απόκτηση άδειας Γομωτή Πυροδότη 1ης Κατηγορίας, στην αρμόδια Περιφέρεια, με συνημμένα τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, διαβιβάζεται ο φάκελος, από τις κατά τόπους Περιφέρειες, στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Μετά τη διενέργεια των εξετάσεων και την επιτυχή συμμετοχή του αιτούντα, ενημερώνεται η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, για την έκβαση και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, με σκοπό την χορήγηση της αιτηθείσας άδειας με τη μορφή βιβλιαρίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης, ενώ δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα επανεξέτασης.

Η πρώτη επανεξέταση μπορεί να γίνει μετά ένα δίμηνο, η δεύτερη μετά 2 δίμηνα, η τρίτη μετά 4 δίμηνα η τέταρτη μετά 8 δίμηνα και η πέμπτη μετά 12 δίμηνα, από το δίμηνο της αρχικής εξέτασης και από κει και πέρα μετά ένα δίμηνο από την προηγούμενη επανεξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 7, του άρθρου 110, της με αριθμό Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 (ΦΕΚ Β΄1227) Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο "Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών" (συντομογραφία: ΚΜΛΕ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας

Σημειώσεις

Η απόκτηση άδειας για τις εργασίες του άρθρου 108, του ΚΜΛΕ, γίνεται μετά από ειδική εξέταση που διενεργείται από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων.

Όσοι ενδιαφέρονται σχετικά, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εξέτασης στην αρμόδια Περιφέρεια - σύμφωνα με την ΚΥΑ Οικ. 2254/230/Φ6.9 (Β΄73/1995), με τίτλο «Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες», όπως ισχύει - που ανήκει το έργο που τους απασχολεί ή, εφόσον δεν εργάζονται, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους. Κατά τα λοιπά, για την απόκτηση της αδείας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ως άνω αναφερόμενης ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Μαζί με την αίτηση, πρέπει να συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται λεπτομερώς στην αντίστοιχη ενότητα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Γομωτή και Πυροδότη για έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται εντός των Μεταλλευτικών και Λατομικών Χώρων

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Γομωτή και Πυροδότη 1ης Κατηγορίας

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Όλοι οι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας γομωτή - πυροδότη, πρέπει να έχουν ηλικία μεταξύ 18-65 ετών.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Για τους διπλωματούχους μηχανικούς, ήτοι διπλωματούχους μηχανικούς μεταλλείων – μεταλλουργούς μηχανικούς ή διπλωματούχους μηχανικούς ορυκτών πόρων ή διπλωματούχους μηχανικούς άλλης ισότιμης και αντίστοιχης με τις παραπάνω ειδικότητας, όπως ορίζεται κάθε φορά από το ΤΕΕ και την κείμενη νομοθεσία - δεν απαιτείται η απόκτηση των ειδικών αδειών του άρθρου 108, της Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄73/1995), για την εκτέλεση των αντίστοιχων, με την ειδικότητά τους εργασιών, που όμως πρέπει να γίνονται αποκλειστικά για δοκιμαστικούς ή πειραματικούς λόγους ή σε περίπτωση σοβαρών επικινδύνων καταστάσεων ή κινδύνων.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Οι υποψήφιοι για την απόκτηση αδείας γομωτή-πυροδότη πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία βοηθού στην αντίστοιχη θέση και είδος εργασίας: - 400 ημερομισθίων - σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής εκπαίδευσης ή πτυχίου κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, προϋπηρεσία όπως παραπάνω 200 ημερομισθίων, - σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πτυχίου μέσης τεχνικής σχολής, σχετικής ειδικότητας, προϋπηρεσία 100 ημερομισθίων. - οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις μειώνονται στο ήμισυ προκειμένου για υποψήφιους προς απόκτηση αδείας γομωτή-πυροδότη, οι οποίοι κατέχουν ήδη άδεια, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 108 παρ. 4, της Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 73/1995).

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋπηρεσίας Προκειμένου η άδεια Γομωτή - Πυροδότη να ισχύει για απλές ή ηλεκτρικές πυροδοτήσεις η κατά περίπτωση απαιτούμενη προϋπηρεσία πρέπει να έχει διανυθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ σε εργασίες που έγινε χρήση ηλεκτρικών αντίστοιχων πυροκροτητών.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋπηρεσίας Η υπηρεσία που βεβαιώνεται κατά το διάστημα στρατιωτικής θητείας στη ΜΟΜΑ σε εργασίες με χρήση εκρηκτικών, προσμετράται εξ ολοκλήρου ως προϋπηρεσία, ενώ η υπηρεσία σε χρήση εκρηκτικών υλών εν γένει, προσμετράται ως προϋπηρεσία κατά το ήμισυ και μέχρι 300 ημερομίσθια κατ΄ ανώτατο όριο.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋπηρεσίας Η προϋπηρεσία για την απόκτηση άδειας γομωτή - πυροδότη λαμβάνεται υπόψη όταν έχει πραγματοποιηθεί μετά το 17ο έτος της ηλικίας.

       Όχι Όχι

      • 7 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Η άδεια γομωτή - πυροδότη έργων 1ης κατηγορίας χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα απαιτούμενα προσόντα, που αναφέρονται στον ισχύοντα Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 9, της απόφασης (Β΄ 73/1995).

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋπηρεσίας Στους πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας Τεχνολόγων Ορυχείων, χορηγείται άδεια γομωτή - πυροδότη 1ης κατηγορίας, αφού πιστοποιήσουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε έργα της κατηγορίας αυτής.

       Όχι Όχι

      • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993 και δεν τυγχάνουν φυγόδικοι ή φυγόποινοι. Παράλληλα προβλέπεται η αναζήτηση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την χορήγηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών γομωτών-πυροδοτών Κατανομή: 50% ΑΛΕ 1450189001 (πρώην ΚΑΕ 3741) και 50% ΑΛΕ 1450108001 (πρώην ΚΑΕ 3753) 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2279

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Όχι

      • 1 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες Φωτογραφία

       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτετε στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/93 και ότι δεν τυγχάνετε φυγόδικος ή φυγόποινος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτετε στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/93 και ότι δεν τυγχάνετε φυγόδικος ή φυγόποινος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου - ψυχιάτρου ή παθολόγου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας σας. Γνωμάτευση

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου - ψυχιάτρου ή παθολόγου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας σας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό αυτό σας παραδίδεται από τον ιατρό εντός σφραγισμένου φακέλου, τον οποίο υποβάλλετε στην αρμόδια Περιφέρεια μαζί με την αίτησή σας. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Υπηρεσία ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν παραλαμβάνει το πιστοποιητικό που ο φάκελός του παραβιάστηκε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 5 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 575 του ΚΠΔ Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 575 του ΚΠΔ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ζητά η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία, μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων Ασφάλειας ή Αστυνομικών Διευθύνσεων. Η Αστυνομική Αρχή, κατόπιν λήψης αντιγράφου της αίτησης του υποψηφίου, ζητά από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία, με διατυπωμένες τις απόψεις, βάσει των περιεχομένων στο Μητρώο και των τηρούμενων στην Υπηρεσία της στοιχείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 6 Διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τα κατά το νόμο χαρτόσημα για την χαρτοσήμανση της άδειας Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τα κατά το νόμο χαρτόσημα για την χαρτοσήμανση της άδειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 7 Τίτλοι Σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι Σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 8 Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας ή άλλα κατά περίπτωση Βεβαιωτικά Προϋπηρεσίας Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας ή άλλα κατά περίπτωση Βεβαιωτικά Προϋπηρεσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται: - τα στοιχεία του εργοδότη - τα στοιχεία του εργαζόμενου - η θέση των έργων στα οποία εργάστηκε ο υποψήφιος - το είδος των εργασιών στο οποίο απασχολήθηκε ο υποψήφιος - ο ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια, σε κάθε ειδικότητα, με αναγραφή των αντίστοιχων ημερομηνιών. 2. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής και την ακρίβεια του περιεχόμενου, από τον επόπτη εργασίας ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από την επιτόπια Αστυνομική Αρχή. Σε περίπτωση αδυναμίας θεώρησης των ως άνω πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, η αποδοχή τους ή μη αποφασίζεται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 110 παρ. 3, του ΚΜΛΕ. Σημειωτέον ότι, σε περίπτωση αδυναμίας θεώρησης των ως άνω πιστοποιητικών, δύναται να ζητηθεί οποιοδήποτε πρόσθετο αποδεικτικό προϋπηρεσίας, η αποδοχή του οποίου αποφασίζεται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. 3. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά υπηρεσίας επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ενώπιον Δημόσιας Αρχής, και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 4. i. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση αδείας γομωτή-πυροδότη πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία βοηθού στην αντίστοιχη θέση και είδος εργασίας τετρακοσίων (400) ημερομισθίων 4. ii. Σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής εκπαίδευσης ή πτυχίου κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, προϋπηρεσία όπως παραπάνω διακοσίων (200) ημερομισθίων, 4. iii. Σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πτυχίου μέσης τεχνικής σχολής, σχετικής ειδικότητας, προϋπηρεσία εκατό (100) ημερομισθίων. 4. iv. Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις μειώνονται στο ήμισυ προκειμένου για υποψήφιους προς απόκτηση αδείας γομωτή-πυροδότη, οι οποίοι κατέχουν ήδη άδεια, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 108 παρ. 4, του ΚΜΛΕ. 4. v. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι διπλωματούχος των Ανωτάτων Σχολών και οι κάτοχοι πτυχίου Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, υποβάλλουν τα ίδια δικαιολογητικά πλην των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας που αντικαθίστανται με τα εξής βεβαιωτικά προϋπηρεσίας: α) αποδεικτικά στοιχεία (Συμβάσεις - Δηλώσεις ανάθεσης, ανάληψης, βεβαιώσεις Εφορείας κλπ) από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος τους και ο χρόνος εργασίας σε συγκεκριμένα έργα. β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου, όπου θα αναφέρονται τα συγκεκριμένα έργα στα οποία έγινε χρήση εκρηκτικών υλών και όπου αποκτήθηκαν οι απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη γόμωση και πυροδότηση διατρημάτων, επίσης θα αναφέρονται τα στοιχεία του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ. 2254/230/Φ.6.9 1995 73 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις , διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200073

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.6.9/13370/1560 1995 677 Β

       Περιγραφή Συμπλήρωση και τροποποίηση της οικ. 2254/230/Φ.6.9/21.12.1994 (ΦΕΚ Β΄73/95) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200677

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.6.9/25068/1183 1996 1035 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της οικ. 2254/230/Φ.6.9/21.12.1994 (ΦΕΚ Β΄73/95) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960201035

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ7/19488 2011 1986 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213/4-8-2004 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας - Οικονομικών και Ανάπτυξης Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από τη Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία (ΦΕΚ 1228/Β/11-8-2004)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201986

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 2018 5018 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Υπουργική Απόφαση 108 - 111 Δ7/Α/οικ.12050/2223 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Νόμος 186 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Παραλαβή αίτησης για απόκτηση άδειας Γομωτή - Πυροδότη από τον ενδιαφερόμενο πολίτη (ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει στην αρμόδια Περιφέρεια - που ανήκει το έργο που τον απασχολεί ή, εφόσον δεν εργάζεται, που ανήκει ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του - την αίτησή του για απόκτηση άδειας Γομωτή - Πυροδότη και πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου (ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται από την αρμόδια Περιφέρεια προκαταρκτικός έλεγχος της υποβληθείσας αίτησης και του συνοδού φακέλου, με σκοπό την εξακρίβωση της πληρότητας ως προς τις συντρέχουσες προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε αυτό το στάδιο επιβεβαιώνεται ότι η απαιτούμενη ιατρική γνωμάτευση έχει υποβληθεί σε κλειστό απαραβίαστο φάκελο και πραγματοποιείται αυτεπάγγελτη αναζήτηση του απαιτούμενου Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση πληρότητας και διαβίβαση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον κατά την προκαταρκτική εξέταση διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις για την αίτηση απόκτησης άδειας Γομωτή- Πυροδότη και ότι η αίτηση και ο συνοδευτικός φάκελος αυτής είναι πλήρη, η υπόθεσή του διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Ναι Όχι


      • 4 Διαπίστωση ελλείψεων κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, που δεν επιδέχονται θεραπεία, και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου (ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, διαπιστωθούν ελλείψεις, οι οποίες δεν επιδέχονται θεραπεία μέσω τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων, τότε ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά και η υπόθεση αρχειοθετείται.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Ναι Ναι


      • 5 Διαπίστωση ελλείψεων κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, που επιδέχονται θεραπεία (ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον κατά την προκαταρκτική εξέταση διαπιστωθεί ότι η αίτηση ή ο συνοδευτικός φάκελος έχουν ελλείψεις, που επιδέχονται θεραπεία μέσω συμπληρώσεων ή διορθώσεων, τότε αποστέλλεται έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των ελλείψεων του φακέλου δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή συμπληρωματικών στοιχείων (ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Παραλαμβάνονται τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος και η διαδικασία ακολουθείται από την αρχή με επανάληψη του βήματος 2.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή της αίτησης και του συνοδού φακέλου (ΥΠΕΝ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται υπηρεσιακά η αίτηση και ο συνοδός φάκελος των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο φορέα, ήτοι το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Όχι Όχι


      • 8 Διενέργεια ελέγχου (ΥΠΕΝ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έλεγχος της υποβληθείσας αίτησης και του συνοδού φακέλου, με σκοπό την εξακρίβωση της πληρότητας ως προς τις συντρέχουσες προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Όχι Όχι


      • 9 Διαπίστωση πληρότητας του φακέλου και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τη συμμετοχή του στις εξετάσεις (ΥΠΕΝ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 109, του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Β΄1227/2011), τυπικά προσόντα καλούνται για εξέταση, σε καθορισμένη ημερομηνία, από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται έγγραφα, το λιγότερο, 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Ναι Όχι


      • 10 Διαπίστωση ελλείψεων του φακέλου και επιστροφή του στην αρμόδια Περιφέρεια (ΥΠΕΝ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι η αίτηση ή ο συνοδευτικός φάκελος έχουν ελλείψεις, ανεξάρτητα από τα αν αυτές επιδέχονται θεραπεία, τα παραληφθέντα έγγραφα επιστρέφονται πίσω στην αρμόδια Περιφέρεια.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Ναι Όχι


      • 11 Παραλαβή του επιστραφέντος φακέλου και επανάληψη του βήματος 2 (ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος της υπόθεσης παραλαμβάνεται από την αρμόδια Περιφέρεια και επαναλαμβάνεται το Βήμα 2 με τίτλο Προκαταρκτικός Έλεγχος.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Ναι Ναι


      • 12 Διενέργεια εξετάσεων (ΥΠΕΝ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε κάθε Επιθεώρηση Μεταλλείων, με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, τριμελής επιτροπή χορήγησης αδειών γομωτών – πυροδοτών, αποτελούμενη από δύο τουλάχιστον μηχανικούς μεταλλείων. Η επιτροπή συνεδριάζει κάθε τρίμηνο, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις για εξέταση ή και συχνότερα, εφόσον έχουν υποβληθεί πάνω από 10 νέες αιτήσεις. Βρίσκεται σε απαρτία με πλήρη σύνθεση και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ανάλογα με την κρίση της επιτροπής και με βάση το είδος της άδειας που ζητάει, στην αίτησή του, ο υποψήφιος. Τα θέματα της εξέτασης, αναφέρονται στο αντικείμενο της εργασίας για την οποία ζητείται η άδεια και στις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Β΄1227/2011), που σχετίζονται με το πιο πάνω αντικείμενο, αλλά και με τα γενικότερα μέτρα ασφάλειας και υγείας.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Όχι Όχι


      • 13 Εξαγωγή αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας       Όχι Όχι


      • 14 Διαπίστωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις και ενημέρωση της αρμόδιας Περιφέρειας (ΥΠΕΝ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή, εφόσον ο υποψήφιος αντεπεξέλθει με επιτυχία στις εξετάσεις, εγκρίνει τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας με σχετικό πρακτικό, αντίγραφο του οποίου διαβιβάζεται στην αρμόδια Περιφέρεια.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Ναι Όχι


      • 15 Διαπίστωση ανεπιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για δυνατότητες/προγραμματισμό επανεξέτασης (ΥΠΕΝ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν ο υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, έχει δικαίωμα επανεξέτασης, εφόσον υποβάλει ξανά νέα αίτηση με τα τυχόν συμπληρωματικά σχετικά δικαιολογητικά και το παράβολο Δημοσίου Ταμείου. Η πρώτη επανεξέταση μπορεί να γίνει μετά ένα δίμηνο, η δεύτερη μετά 2 δίμηνα, η τρίτη μετά 4 δίμηνα η τέταρτη μετά 8 δίμηνα και η πέμπτη μετά 12 δίμηνα, από το δίμηνο της αρχικής εξέτασης και από κει και πέρα μετά ένα δίμηνο από την προηγούμενη επανεξέταση. Σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής σε κάποια από τις επανεξετάσεις, ακολουθείται η διαδικασία του βήματος 8.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς για τους χρόνους επανεξέτασης.

       Ναι Όχι


      • 16 Χορήγηση άδειας (ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η χορήγηση της άδειας, εφόσον ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός, γίνεται με ειδικό βιβλιάριο που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια, όπου αναγράφεται με σαφήνεια το είδος της εργασίας, για την οποία χορηγήθηκε η άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 108 παρ.4. του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Β΄1227/2011) και το άρθρο 5 της ΚΥΑ Οικ. 2254/230/Φ6.9/95 (Β΄73/1995). Η άδεια αυτή, έχει ισχύ για ολόκληρη την επικράτεια.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια τόπου μόνιμης κατοικίας ενδιαφερόμενου ή εγκατάστασης του έργου που τον απασχολεί. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον συναρμόδιο φορέα και δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πέραν αυτών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης στην Περιφέρεια.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.