Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων Τύπου Α ή Β

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7096428b-7a3b-4a53-8494-52ca6b18ae3a 288682

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 έως 5

  Κόστος

  586.94
  -
  3521.64

  Εκτιμώμενος χρόνος

  90
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη εμπορίας λιπασμάτων Τύπου Α και Β και την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων.

  Απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που εμπορεύονται λιπάσματα: (A) στον τελικό χρήστη (Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων τύπου Α΄), ή (B) χονδρικώς και λιανικώς (Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων τύπου Β΄). Εξαιρέσεις: Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν έναρξη αναγγελίας για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α΄ (άρθρο 6 Υπουργικής Απόφασης 9748/2012) τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που ασκούν εμπορία λιπασμάτων, αποκλειστικά και μόνο σε ερασιτέχνες καλλιεργητές και σε μικροσυσκευασίες κατά κατηγορία λιπάσματος, όπως ορίζεται ακολούθως: (α) Λιπάσματα στερεά, ανόργανα και οργανικά, απλά ή σύνθετα ή μικτά των τριών (3) κύριων και δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων, εμπλουτισμένα ή μη με ιχνοστοιχεία, καθώς και μίγματα αυτών, μέχρι δύο (2) κιλά. (β) Υδατοδιαλυτά - κρυσταλλικά και υγρά λιπάσματα των κύριων και δευτερευόντων στοιχείων, μέχρι 0,5 κιλά ή λίτρα. (γ) Ιχνοστοιχεία απλά ή μίγματα αυτών οποιασδήποτε μορφής μέχρι 250 γραμμάρια ή κυβικά εκατοστά, και (δ) Λιπάσματα των ανωτέρω περιπτώσεων (α), (β) και (γ) στα οποία προστίθενται ασβέστιο (Ca), φυτορμόνες, ένζυμα, ρυθμιστές, βιταμίνες και άλλες παρόμοιες ουσίες, μέχρι 250 γραμμάρια ή κυβικά εκατοστά.

  Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Αφορά στους ΚΑΔ: Ζ.47.76.78 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων Ζ.46.75.11 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

  Σημειώσεις

  Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται Αίτηση Ελέγχου Προϋποθέσεων εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011). Ο ενδιαφερόμενος στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης αρχή (παρ. 4 άρθρο 10 ν. 3230/2004).

     NACE

     • 47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα
     • 46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Εμπορίας Λιπασμάτων Τύπου Α ή Β

       Επίσημος τίτλος

       Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Εμπορίας Λιπασμάτων Τύπου Α ή Β (Φυσικό/Νομικό πρόσωπο), Τύπου Α: Πώληση αποκλειστικά στον τελικό χρήστη Τύπου Β: Πώληση σε επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Α και Β και στον τελικό χρήστη

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Εργασιακές Σε κάθε σημείο εμπορίας λιπασμάτων να απασχολείται όλες τις ώρες και ημέρες λειτουργίας αυτού, υπεύθυνος επιστήμονας για εκτίμηση αναγκών και για παροχή οδηγιών. Όταν ο αναγγέλλων, φυσικό πρόσωπο, πληροί τις προϋποθέσεις του υπεύθυνου επιστήμονα, δύναται να ορίζεται ο ίδιος υπεύθυνος επιστήμονας ενός σημείου εμπορίας και δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί τη δημιουργία περισσότερων του ενός καταστημάτων εμπορίας λιπασμάτων, υποχρεούται να απασχολεί ως υπεύθυνους επιστήμονες σε αυτά, προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα. Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δύνανται να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, υπεύθυνο για την πώληση λιπασμάτων.

        Όχι Όχι

       • 4 Εκπαιδευτικές Ο υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει: αα) να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ή Δασολόγου του πανεπιστημιακού τομέα ή ββ) να κατέχει πτυχίο άλλων κλάδων του πανεπιστημιακού τομέα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στους τομείς της εδαφολογίας - θρέψης φυτών ή γγ) να κατέχει πτυχίο των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων του τεχνολογικού τομέα, της ημεδαπής ή να κατέχει πτυχίο αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ, ή δδ) να είναι ισότιμα εκπαιδευμένος στην εμπορία λιπασμάτων, όπως αυτό ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα 145/2014 που εκδόθηκε σύμφωνα με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Ε.10 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

        Όχι Όχι

       • 5 Περιβαλλοντικές Να διασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των λιπασμάτων και να τηρούνται οι όροι ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

        Όχι Όχι

       • 6 Διοικητικές Η επιχείρηση να κατέχει άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στις περιπτώσεις που απαιτείται, ήτοι αν η επιχείρηση παράγει, συσκευάζει, αναμιγνύει ή τυποποιεί λιπάσματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

        Όχι Όχι

       • 7 Άλλο Κάθε επιχείρηση εμπορίας λιπασμάτων αναρτά στην είσοδο και σε εμφανές σημείο μέσα στο κατάστημα, πινακίδα πλαστική ή μεταλλική, διαστάσεων τουλάχιστον 20 εκατοστόμετρα η μία και 30 εκατοστόμετρα η άλλη, όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επιστήμονα και οι ημέρες απασχόλησής του στην επιχείρηση.

        Όχι Όχι

       • 1 Α΄ Εμπορίας λιπασμάτων 586.94 €

        Κωδικός e-παραβόλου 1490

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Όχι

       • 2 Β΄ Εμπορίας λιπασμάτων 3521.64 €

        Κωδικός e-παραβόλου 1492

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Ναι

       • 1 Για την απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα σε κάθε σημείο εμπορίας λιπασμάτων: (α) Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη ή Αντίγραφο πρόσφατης αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) απασχόλησης του υπεύθυνου επι-στήμονα, με το αντίγραφο αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής στο ΙΚΑ. (β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου επιστήμονα περί απασχόλησής του. Σε περίπτωση που ο αιτών (ενδιαφερόμενος) είναι και ο υπεύθυνος επιστήμονας, τότε υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδίου περί απασχόλησης στην επιχείρησή του, (γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι διαθέτει το προβλεπόμενο επιστημονικό προσωπικό. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν ορίζεται σε καταστατικό (ΑΕ, ΕΑΣ & Πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί), προσκομίζεται ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (η θητεία του οποίου πρέπει να είναι σε ισχύ) που ορίζει το νόμιμο εκπρόσωπο ή το ΦΕΚ. όπου έχει δημοσιευθεί το πρακτικό. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

        Για την απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα σε κάθε σημείο εμπορίας λιπασμάτων: (α) Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη ή Αντίγραφο πρόσφατης αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) απασχόλησης του υπεύθυνου επι-στήμονα, με το αντίγραφο αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής στο ΙΚΑ. (β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου επιστήμονα περί απασχόλησής του. Σε περίπτωση που ο αιτών (ενδιαφερόμενος) είναι και ο υπεύθυνος επιστήμονας, τότε υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδίου περί απασχόλησης στην επιχείρησή του, (γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι διαθέτει το προβλεπόμενο επιστημονικό προσωπικό. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν ορίζεται σε καταστατικό (ΑΕ, ΕΑΣ & Πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί), προσκομίζεται ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (η θητεία του οποίου πρέπει να είναι σε ισχύ) που ορίζει το νόμιμο εκπρόσωπο ή το ΦΕΚ. όπου έχει δημοσιευθεί το πρακτικό.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αντίγραφο βεβαίωσης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ για τους γεωπόνους και δασολόγους ή αντίγραφο πτυχίου για το επιστημονικό προσωπικό άλλων κλάδων. Βεβαίωση

        Αντίγραφο βεβαίωσης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ για τους γεωπόνους και δασολόγους ή αντίγραφο πτυχίου για το επιστημονικό προσωπικό άλλων κλάδων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής (χώρα εκτός Ε.Ε.) συνυποβάλλεται αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου ή βεβαίωση Πανεπιστημιακής αρχής.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης των λιπασμάτων και τήρησης των όρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης των λιπασμάτων και τήρησης των όρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ, από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Άδεια

        Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ, από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον απαιτείται στις περιπτώσεις που η επιχείρηση παράγει, συσκευάζει, αναμιγνύει ή τυποποιεί λιπάσματα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι η επιχείρηση δεν παράγει, δεν συσκευάζει, δεν αναμιγνύει ούτε τυποποιεί λιπάσματα και ασχολείται μόνο με την εμπορία αυτών. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι η επιχείρηση δεν παράγει, δεν συσκευάζει, δεν αναμιγνύει ούτε τυποποιεί λιπάσματα και ασχολείται μόνο με την εμπορία αυτών.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

        Ναι

       • 6 Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (για τις επιχειρήσεις εταιρικής μορφής) με όλες τις τροποποιήσεις του ή του (-ων) ΦΕΚ όπου αυτό (-α) έχει (-ουν) δημοσιευθεί. Πιστοποιητικό από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος στη βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων εμπορίας λιπασμάτων. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (για τις επιχειρήσεις εταιρικής μορφής) με όλες τις τροποποιήσεις του ή του (-ων) ΦΕΚ όπου αυτό (-α) έχει (-ουν) δημοσιευθεί. Πιστοποιητικό από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος στη βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων εμπορίας λιπασμάτων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • Νόμος 1565 1985 164 Α
       • Νόμος 17 2040 1992 70 Α
       • Νόμος 2 2326 1995 153 Α

        Περιγραφή Αντικατάσταση άρθρου 4 του ν. 1565/1985 (Άδειες εμπορίας, κυκλοφορίας και εισαγωγής λιπασμάτων).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEqaJsMsZeph3dtvSoClrL8LNomXabbWrx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXWWKdPpujbQ4Y0rIy35AtqwrCVpDYgVEHZKbZVzK8SJ

       • Νόμος 6 2732 1999 154 Α
       • Νόμος 32 3147 2003 154 Α
       • Νόμος 49 4235 2014 32 Α

        Περιγραφή Αντικατάσταση άρθρου 4 του ν. 1565/1985 (Εμπορία και εισαγωγή λιπασμάτων). Λοιπές Τροποποιήσεις του ν. 1565/1985.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8EhFB1EBb5qvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijH9bbCzaGWB9IOlKM4xD4k8loPaEky2GSnwWM5KpR5Sg

       • Νόμος 33 4351 2015 164 Α

        Περιγραφή Κατάργηση παρ. 7 άρθρου 4 του ν. 1565/1985 (Εμπορία και εισαγωγή λιπασμάτων).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8xhbsbmd7Xg15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV268sNWNkQbqLe9igMjkpQEIDwfBmy qUvzOeFtEevJ

       • Νόμος 44 4384 2016 78 Α
       • Νόμος 113 4446 2016 240 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 1565/1985 (Εμπορία και εισαγωγή λιπασμάτων).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL847AG mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIublPCLjp8IStNGDDwwkJAF2HWyJQMvTPJG2z2W7GpOVg

       • Νόμος 3 4691 2020 108 Α
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 307752 2010 1865 Β

        Περιγραφή Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8vq ztTtDscliYHTRwL0-OJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtZBpyttMNIMFQ38UiiVusNaVHwsWE8seFg1rndZDd7O

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 375/133799 2014 2921 Β
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1555/241482 2020 3904 Β
       • Υπουργική Απόφαση 9748/100747 2012 2692 Β

        Περιγραφή Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8z54vFKpqYS nMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtaIKFS88hRwKYUNcKes68hoGVZC0LjDcoAB4XdY2YKw6

       • Υπουργική Απόφαση 1 4166/51687 2014 1031 Β

        Περιγραφή Αντικατάσταση άρθρου 2 της ΥΑ 9748/100747/2012 (Προϋποθέσεις έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β). Προσθήκη άρθρου 2Α της ΥΑ 9748/100747/2012 (Εκπαιδευμένο προσωπικό για την εμπορία λιπασμάτων). Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 3 της ΥΑ 9748/100747/2012 (Εκ νέου υποβολή αναγγελίας σε περίπτωση αλλαγής ΑΦΜ).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL85SHhfC--biItiDow6HlTE-JInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtUgmrba PIajI0o K4ZQw-t-7wIp 4O8LPicmHv2gQ-J

       • Υπουργική Απόφαση 1 1825/52222 2017 1688 Β

        Περιγραφή Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 3 της ΥΑ 9748/100747/2012 (Ισχύς Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Of-xI5h2RujuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtdm5Nu7BoJDIjGh-MVvrXTMB0Ur5n4Dpk3315oU3K5UL

       • Υπουργική Απόφαση 331750 1999 215 Β
       • Εγκύκλιος 5026/62606 2014

        Περιγραφή Λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουµένων φυτικών ειδών και λιπασµάτων.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%99%CE%A62%CE%92-%CE%A8%CE%A8%CE%9D

        ΑΔΑ ΒΙΦ2Β-ΨΨΝ

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου (ΤΑΑΕ) της οικείας Π.Ε. ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β. Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στο οικείο ΤΑΑΕ.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το αρμόδιο ΤΑΑΕ διενεργεί διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 5 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από το αρμόδιο ΤΑΑΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το αρμόδιο ΤΑΑΕ διενεργεί επιτόπιο έλεγχο.

        Όχι Όχι


       • 6 Σύνταξη Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ή Απόφασης Απαγόρευσης έναρξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για εμπορία λιπασμάτων τύπου Α: Το ΤΑΑΕ συντάσσει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος) ή την Απόφαση Απαγόρευσης έναρξης (στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος) και προωθεί το έγγραφο προς υπογραφή. Για εμπορία λιπασμάτων τύπου Β: Το ΤΑΑΕ συντάσσει Εισήγηση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος) ή Μη Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος) και τη διαβιβάζει στην Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής.

        Όχι Όχι


       • 7 Για εμπορία λιπασμάτων τύπου Α: Υπογραφή Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (ή Απόφασης Απαγόρευσης έναρξης)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Για εμπορία λιπασμάτων τύπου Α: Ο Προϊστάμενος του ΤΑΑΕ υπογράφει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (ή την Απόφαση Απαγόρευσης έναρξης) και την προωθεί στην αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

        Ναι Όχι


       • 8 Για εμπορία λιπασμάτων τύπου Β: Εξέταση εισήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για εμπορία λιπασμάτων τύπου Β: Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής εξετάζει την Εισήγηση και προωθεί το έγγραφο της απόφασης (Βεβαίωση / Απαγόρευση) για την αρμόδια υπογραφή.

        Ναι Όχι


       • 9 Υπογραφή απόφασης από τον Προϊστάμενο αρμόδιας Διεύθυνσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Για εμπορία λιπασμάτων τύπου Α: Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπογράφει το σχετικό έγγραφο της απόφασης (Βεβαίωση / Απαγόρευση) και το αποστέλλει πίσω στο ΤΑΑΕ. Για εμπορία λιπασμάτων τύπου Β: Το σχετικό έγγραφο της απόφασης (Βεβαίωση / Απαγόρευση) υπογράφει ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής.

        Όχι Όχι


       • 10 Ενημέρωση μητρώου και αποστολή απόφασης στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για εμπορία λιπασμάτων τύπου Α: Το ΤΑΑΕ ενημερώνει το Μητρώο με τη νέα εγγραφή (στην περίπτωση Βεβαίωσης) και τον ενδιαφερόμενο με το αποτέλεσμα της εξέτασης αποστέλλοντάς του το σχετικό έγγραφο της απόφασης. Για εμπορία λιπασμάτων τύπου Β: Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει το Μητρώο με τη νέα εγγραφή (στην περίπτωση Βεβαίωσης) και τον ενδιαφερόμενο με το αποτέλεσμα της εξέτασης αποστέλλοντάς του το σχετικό έγγραφο της απόφασης.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.