Άδεια Κυκλοφορίας Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) με Αρχική Χορήγηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0d56f9ff-09a4-406a-a5b6-7f27899eb99c 460214

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 15 + (
1
)

Κόστος

100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης σε μεταφορική επιχείρηση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Η διαδικασία αφορά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημόσιας χρήσης σε μεταφορική επιχείρηση για τη διενέργεια μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, με την διαδικασία της αρχικής χορήγησης ΦΔΧ του ν. 3887/2010. Αυτή η διαδικασία αφορά σε μεταφορικές επιχειρήσεις που είναι φυσικά πρόσωπα ή εμπορικές εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής με νομική προσωπικότητα (άρθρο 2 παρ. 7 περ. α και β ν. 3887/2010). Νέα άδεια φορτηγού δημοσίας χρήσης δεν χορηγείται σε μεταφορικές επιχειρήσεις άλλης μορφής (άρθρο 2 παρ. 7 περ. γ ν. 3887/2010) που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (30/9/2010), όπως οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (ΙΜΕ) του ν.383/1976. 2. Τα φορτηγά αυτοκίνητα για τα οποία χορηγείται άδεια κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης με αυτήν την διαδικασία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα φορτηγά αυτοκίνητα, οποιουδήποτε μικτού βάρους. Επιτρέπεται η διάσπαση συρμού ή αρθρωτού οχήματος και η προσάρτηση απεριόριστου αριθμού ανεξάρτητων ρυμουλκουμένων, χωρίς καταβολή επιπλέον εισφοράς. Η άδεια κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης που χορηγείται με αυτήν τη διαδικασία δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται. 3. Δεν περιλαμβάνονται οι διαδικασίες που αφορούν την εξακρίβωση της ταυτότητας του φορτηγού αυτοκινήτου με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό ούτε οι διαδικασίες που αφορούν τον έλεγχο τεχνικής καταλληλότητας του φορτηγού αυτοκινήτου, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για αρχική χορήγηση άδειας φορτηγού δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ)

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της μεταφορικής επιχείρησης. Η αίτηση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο-ιδιοκτήτη της μεταφορικής επιχείρησης. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αρχική χορήγηση φορτηγού δημοσίας χρήσης, Νέα άδεια κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) με Αρχική Χορήγηση

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)
      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ικανότητας Η μεταφορική επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο ή εμπορική εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει νομική προσωπικότητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές 1. Η μεταφορική επιχείρηση διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σε ισχύ. 2. Η οικονομική επιφάνεια της μεταφορικής επιχείρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009 καλύπτει όλα τα οχήματα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας είναι εννέα χιλιάδες ευρώ για το πρώτο όχημα και πέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε επόμενο όχημα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας έχει την κυριότητα του φορτηγού αυτοκινήτου ή το κατέχει βάσει σύμβασης αγοράς με παρακράτηση κυριότητας ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή σύμβασης μίσθωσης ανάριθμου οχήματος του άρθρου 32 ν. 4663/2020.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Το φορτηγό πληροί τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων EURO V και μεταγενέστερων προτύπων. Από την 1η.1.2024 και μετά, το φορτηγό πρέπει να πληροί ανάλογα τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων EURO VI-D για βαρέα οχήματα ή τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων ελαφρών οχημάτων που εφαρμόζονται από 1ης.9.2019 και μετά για την πρώτη ταξινόμηση καινούριων φορτηγών, και μεταγενέστερων προτύπων.

       Όχι Όχι

      • 5 Ασφαλιστικές 1. Ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας 2. Για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης απαιτείται η εξόφληση ή η κεφαλαιοποίηση και καταβολή σε δόσεις όλων των απαιτητών υποχρεώσεων προς τον e-ΕΦΚΑ από πάσης φύσεως οφειλές, όπως προβλέπεται στην ασφαλιστική νομοθεσία. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Σύνδεσμος https://www.efka.gov.gr/el

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές 1. Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται κατά περίπτωση σχετικά με την εξακρίβωση της ταυτότητάς του με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. 2. Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με την διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, όταν υπάρχει αυτή η υποχρέωση πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Όχι Όχι

      • 7 Φορολογικές Έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξόφληση ή νόμιμη απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης στις περιπτώσεις που προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες για τον έλεγχο ασφαλούς, υγιεινής ή κατάλληλης μεταφοράς ορισμένων εμπορευμάτων, όπως προβλέπεται κατά περίπτωση στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δημόσιου φορέα που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις μεταφοράς του συγκεκριμένου είδους.

       Όχι Όχι

      • 1 Εισφορά/όχημα για κάθε νέο ΦΔΧ (Αρχική Χορήγηση). 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1902

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Τέλος αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν. 2873/2000 ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε όχημα δημοσίας χρήσης με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας. 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ικανότητας

       Όχι 2244

      • 2 Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) όπου έγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) όπου έγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από το βιβλιάριο μεταβολών προκύπτει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φορτηγού αυτοκινήτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • 5 Απόδειξη οικονομικής επιφάνειας της μεταφορικής επιχείρησης για όλα τα οχήματα που διαθέτει Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Απόδειξη οικονομικής επιφάνειας της μεταφορικής επιχείρησης για όλα τα οχήματα που διαθέτει

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο έλεγχος της οικονομικής επιφάνειας μεταφορικής επιχείρησης για όλα τα οχήματα που διαθέτει είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας είναι 9000 ευρώ για το πρώτο όχημα, 5000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα άνω των 3,5 τόνων και 900 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα μεταξύ 2,5 και 3,5 τόνων. Εάν η μεταφορική επιχείρηση διαθέτει μόνο οχήματα μεταξύ 2,5 και 3,5 τόνων, η οικονομική επιφάνεια είναι 1800 ευρώ για το πρώτο όχημα και 900 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα. Η κατάλληλη οικονομική επιφάνεια αποδεικνύεται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στην σχετική διοικητική διαδικασία "Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 6 Δικαιολογητικό που αποδεικνύει το πρότυπο εκπομπών ρύπων που πληροί το όχημα, κατά περίπτωση Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικό που αποδεικνύει το πρότυπο εκπομπών ρύπων που πληροί το όχημα, κατά περίπτωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται κατά περίπτωση δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι το φορτηγό πληροί τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων EURO V και μεταγενέστερων προτύπων. Από την 1η.1.2024 και μετά, το φορτηγό πρέπει να πληροί ανάλογα τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων EURO VI-D για βαρέα οχήματα ή τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων ελαφρών οχημάτων που εφαρμόζονται από 1ης.9.2019 και μετά για την πρώτη ταξινόμηση καινούριων φορτηγών, και μεταγενέστερων προτύπων. Το πρότυπο εκπομπών ρύπων μπορεί να προκύπτει από δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση, όπως την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που εκδόθηκε σε άλλη χώρα, την έγκριση τύπου του οχήματος στην Ελλάδα κλπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 7 Αποδεικτικό καταβολής εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πληρωμή μέσω e-παραβόλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 8 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 9 Βεβαίωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ασφαλιστέα ιδιότητα (οδικός μεταφορέας) Βεβαίωση

       Βεβαίωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ασφαλιστέα ιδιότητα (οδικός μεταφορέας)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται για τη μεταφορική επιχείρηση στην οποία μεταβιβάζεται το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με την άδειά του. Αυτό το δικαιολογητικό αναζητείται για τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ όπως ορίζεται από την ασφαλιστική νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Αποδεικτικό καταβολής ισχύοντος τέλους αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν.2873/2000. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής ισχύοντος τέλους αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν.2873/2000.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 11 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αναζητείται όταν η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της μεταφορικής επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ικανότητας

       Όχι 3070

      • 12 Αδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί για το όχημα σε άλλο Κράτος Μέλος Ευρωπαϊκής Ενωσης ή Ενιαίου Οικονομικού Χώρου Άδεια κυκλοφορίας

       Αδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί για το όχημα σε άλλο Κράτος Μέλος Ευρωπαϊκής Ενωσης ή Ενιαίου Οικονομικού Χώρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για να εκδοθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά νέα άδεια κυκλοφορίας οχήματος για το οποίο είχε εκδοθεί προηγουμένως άδεια κυκλοφορίας σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, πλην Ελβετίας, παραδίδεται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών το μέρος Ι της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας και το μέρος ΙΙ, εφόσον είχε εκδοθεί. Όταν η άδεια κυκλοφορίας αποτελείται από τα μέρη I και II αλλά το μέρος II λείπει, η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών στην οποία ζητήθηκε η νέα έκδοση άδειας μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εκδώσει εκ νέου άδεια για το όχημα, μόνον όμως αφού θα έχει λάβει, εγγράφως ή δια της ηλεκτρονικής οδού, επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους Μέλους, στο οποίο είχε προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για το όχημα, σύμφωνα με την οποία ο αιτών έχει δικαίωμα να λάβει νέα άδεια κυκλοφορίας για το όχημα σε άλλο κράτος μέλος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9039

      • 13 Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/sdg/vehicles/taking-motor-vehicle-temporarily-or-permanently/vehicle-registration/information-about-procedures-relating-to-registration-of-new-or-second-hand-vehicle

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων όπως ορίζεται στην τελωνειακή νομοθεσία. Η διακίνηση του δικαιολογητικού (ψηφιακή αυτεπάγγελτη ή δια ζώσης κατά περίπτωση) προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7140

      • 14 Δικαιολογητικά για εξακρίβωση ταυτότητας οχήματος και τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά για εξακρίβωση ταυτότητας οχήματος και τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Aπαιτούνται δικαιολογητικά που αφορούν την εξακρίβωση της ταυτότητας του οχήματος με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τα οποία διαφοροποιούνται ανά περίπτωση, για παράδειγμα προκειμένου για καινούριο ή μεταχειρισμένο όχημα (όπως επιθεώρηση οχήματος, δελτίο ΚΤΕΟ κλπ), και δικαιολογητικά για τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. Αυτά τα δικαιολογητικά δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 15 Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ Δελτίο

       Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται όταν υπάρχει υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου του φορτηγού αυτοκινήτου πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3201

      • 16 Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφαλή, υγιεινή ή κατάλληλη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφαλή, υγιεινή ή κατάλληλη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων μπορεί να απαιτούνται δικαιολογητικά για το φορτηγό αυτοκίνητο, τα οποία προβλέπονται στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δημόσιου φορέα που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις μεταφοράς του συγκεκριμένου είδους, για παράδειγμα, άδεια μεταφοράς ζώντων ζώων κ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 4332

      • Κανονισμός 1071 2009

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης L 300/51 της 14.11.2009.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1071

      • Νόμος 84 5039 2023 83 Α

       Περιγραφή Πρότυπα εκπομπών ρύπων φορτηγών Δ.Χ. - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 3887/2010

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100083

      • Νόμος 32 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Μίσθωση ανάριθμων οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Νόμος 28 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Νόμος 4, 5 3887 2010 174 Α

       Περιγραφή Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100174

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Β1/οικ.17662/1345 2014 721 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3887/2010 (Α΄ 174)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200721

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 Α/33824/2683 2004 1514 Β

       Περιγραφή Εγγραφα κυκλοφορίας οχήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201514

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.1071 2023 3394 Β

       Περιγραφή Ψηφιοποίηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης, καθορισμός του τύπου και του περιεχόμενου του πιστοποιητικού και ρύθμιση λοιπών θεμάτων σχετικά με την έκδοση, τη διακίνηση, τη διαχείριση και την καταχώριση στοιχείων του πιστοποιητικού ταξινόμησης, κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 130 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203394

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1146 1972 64 Α

       Περιγραφή Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19720100064

      • Υπουργική Απόφαση ΣΤ/3365 1973 166 Β

       Περιγραφή Περί καθορισμού τύπου βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών, των επιβαλλομένων εις αυτό καταχωρίσεων, ως και του τρόπου εξευρέσεως στοιχείων των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών, δια την καταβολήν υπέρ του Δημοσίου των υπό του αρθρ. 4 του Ν.Δ. 1146/1972 οριζομένων τελών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730200166

      • Υπουργική Απόφαση ΣΤ/1831 1978 72 Β

       Περιγραφή Περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπαυτών ρυμουλκουμένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780200072

      • Εγκύκλιος B1/2261/53 2018

       Περιγραφή Απόδειξη της κατάλληλης οικονοµικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:%226%CE%933%CE%91465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9C06%22&page=0

       ΑΔΑ 6Γ3Α465ΧΘΞ-Μ06

      • Προεδρικό Διάταγμα 258 2005 316 Α

       Περιγραφή Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100316

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση για αρχική χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης με αρχική χορήγηση και τα δικαιολογητικά που καταθέτει η μεταφορική επιχείρηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρείτην αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Ελεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος για τη μεταφορική επιχείρηση στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων(ΕΜΜΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει ότι η μεταφορική επιχείρηση έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) και ότι διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σε ισχύ.

       Όχι Όχι


      • 6 Καταχώρηση της άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εισάγει στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων τα στοιχεία του φορτηγού αυτοκινήτου, αποδίδει νέο αριθμό κυκλοφορίας και εκτυπώνει το υπηρεσιακό αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας για τον φάκελο του οχήματος.

       Όχι Όχι


      • 7 Εκτύπωση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Όχι Όχι


      • 8 Χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραδίδει στην μεταφορική επιχείρηση την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.