Άδεια Λιανικής ή Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση69f521cb-1688-4093-a09b-f1e886a10ab3 198952 Licence for Retail Sale of Veterinary Medicinal Products

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άδεια για την λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Η υπό προϋποθέσεις εμπορία και διάθεση των κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω των καταστημάτων λιανικής πώλησης αποβλέπει στην ορθή κυκλοφορία αυτών με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.Απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αφορά σε: Φυσικά / Νομικά Πρόσωπα. Σε κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης χορηγείται μία και μόνο άδεια, με συγκεκριμένη γεωγραφική έδρα ανά την επικράτεια. Η άδεια δεν χρειάζεται ανανέωση. Ισχύει για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    NACE

    • 75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

       Όχι Όχι

      • 4 Υπηκοότητας Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

       Όχι Όχι

      • 5 Στρατολογικές Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχουν άλλη απασχόληση σχετική με το αντικείμενο του επαγγέλματός τους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί για λόγους υγείας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή να μην έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο για την παροχή σύνταξης ή να μην έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, έστω και αν παραιτήθηκαν ή παραιτηθούν από το δικαίωμα λήψης της σύνταξης (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

       Όχι Όχι

      • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν τιμωρηθεί για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας και να μην έχει ανακληθεί οριστικά η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εκδόθηκε στο όνομα τους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Να διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα που να απασχολείται συνεχώς και αυτοπροσώπως στο κατάστημα και να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
       • α. να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ,
       • β. να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές,
       • γ. να είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του π.δ. 463/1987 (Α΄216) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του π.δ. 109/1989 (Α΄47 ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
       • δ. να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων,
       • ε. να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχει άλλη απασχόληση σχετική με το αντικείμενο του επαγγέλματος του,
       • στ. να μην έχει συνταξιοδοτηθεί για λόγους υγείας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο για την παροχή σύνταξης ή έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, έστω και αν παραιτήθηκε ή παραιτηθεί από το δικαίωμα λήψης της σύνταξης,
       • ζ. να μην έχει τιμωρηθεί, για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας ή του έχει ανακληθεί οριστικά η άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εκδόθηκε στο όνομά του.
       Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ορίζονται οι ίδιοι ως υπεύθυνοι επιστήμονες εφόσον πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι

      • 11 Τεχνικές Να διαθέτουν κατάστημα που να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις :
       • α. να αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητο χώρο εμβαδού τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τετραγωνικών μέτρων και να βρίσκεται στο ισόγειο,
       • β. να διαθέτει ως αποθήκη ιδιαίτερη αίθουσα στο ισόγειο, ανώγειο ή υπόγειο που να αποτελεί ένα κτίσμα μετά του ισογείου του καταστήματος. Η αποθήκη πρέπει να είναι κατάλληλη για την αποθήκευση ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ανάλογων την κίνηση του κυρίως καταστήματος,
       • γ. να έχει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό και ύψος σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό,
       • δ. να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του υγειονομικού κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κλπ.,
       • ε. να εξασφαλίζει το ανενόχλητο των περιοίκων και το ακίνδυνο της παραμονής των εργαζομένων και συναλλασσομένων,
       • στ. να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης,
       • ζ. να έχει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων (εμβόλια, κλπ.),
       • η. να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με το σήμα “V” σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα και να υπάρχει επίσης η ένδειξη «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ».

       Όχι Όχι

      • 12 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Δεν επιτρέπεται η συστέγαση καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με κατάστημα χονδρικής πώλησης αυτών. Δεν επιτρέπεται επίσης, η συστέγαση στον ίδιο χώρο καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με οποιοδήποτε άλλο εμπορικό κατάστημα, κτηνιατρική κλινική, κτηνιατρείο, ενδιαίτημα ζώων και κατάστημα πώλησης ζώων.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα εφόσον πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα εφόσον πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Κωδικοποιημένο καταστατικό συν πιστοποιητικό μεταβολών και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κωδικοποιημένο καταστατικό συν πιστοποιητικό μεταβολών και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του, όπως κωδικοποιημένο καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, με πιστοποιητικό μεταβολών της αρμόδιας αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για ΑΕ ή ΕΠΕ καθώς και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού (σε κλίμακα 1:100 και υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό). Κάτοψη

       Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού (σε κλίμακα 1:100 και υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 4 Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 5 Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδεύεται από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντίγραφου πιστοποιητικού ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα αντίστοιχα, ότι: α) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, β) δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, γ) δεν έχει συνταξιοδοτηθεί, και δ) δεν έχει τιμωρηθεί για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας και δεν έχει ανακληθεί οριστικά η άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εκδόθηκε στο όνομα του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 375/133799 2014 2921 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης. Κατάργηση εντύπου Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης για την άδεια λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων της ΚΥΑ 307752/2010 και επισύναψη νέου εντύπου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202921

      • Υπουργική Απόφαση 314738 2009 1835 Β

       Περιγραφή Τρόπος έκδοσης κτηνιατρικής συνταγής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201835

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 282371 2006 731 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για την άσκηση της διαδικασίας και εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 2001/82. Η ΚΥΑ τροποποίηθηκε από την ΚΥΑ 240399/2010 (ΦΕΚ Β 74).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200731

      • Υπουργική Απόφαση 225783 2003 561 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται αποκλειστικά για ισχθείς ενυδρείων, ωδικά πτηνά κλπ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200561

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 310584 1998 456 Β

       Περιγραφή Κυκλοφορία έλεγχος όροι παρασκευής και κλινικά πρότυπα κτηνιατρικών φαρμάκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980200456

      • Νόμος 15 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 8 του Ν. 2538/1997: Ισχύς, τροποποίηση, ανάκληση και μεταβίβαση της άδειας λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

      • Νόμος 14 4691 2020 108 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση Ν. 2538/1997

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

      • Νόμος 10 3955 2011 89 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 6 του Ν. 2538/1997: Δικαιούχοι άδειας πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100089

      • Νόμος 18-24 3698 2008 198 Α

       Περιγραφή Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στις προϋποθέσεις της διαδικασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100198

      • Νόμος 22 2945 2001 223 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 5 του Ν. 2538/1997: Προϋποθέσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100223

      • Νόμος 5-12 2538 1997 242 Α

       Περιγραφή Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περιλαμβάνει διατάξεις για τις προϋποθέσεις άσκησης της διαδικασίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100242

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην Κτηνιατρική Αρχή (Τμήμα ή Διεύθυνση Κτηνιατρικής) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ την Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, η αίτηση με τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται η αίτηση και χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 5 Ελέγχος δικαιολογητικών και επιτόπιος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση και τα δικαιολογητικά εξετάζονται από τριμελή επιτροπή της οικείας Π.Ε. η οποία στη συνέχεια διενεργεί τον απαιτούμενο επιτόπιο έλεγχο του καταστήματος προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή εισηγείται προς την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή τη χορήγηση ή μη της άδειας.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση ενσιαφερόμενου για μη χορήγηση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης η Κτηνιατρική Αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μη χορήγηση της άδειας.

       Ναι Ναι


      • 8 Προώθηση σχεδίου απόφασης προς υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής εισήγησης η Κτηνιατρική Αρχή προωθεί προς υπογραφή το σχέδιο απόφασης χορήγησης της άδειας στον Αντιπεριφερειάρχη ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή άδειας στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Κτηνιατρική Αρχή αποστέλλει την Απόφαση χορήγησης άδειας στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση καταλόγου στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναρτάται ενημερωμένος κατάλογος με τα αδειοδοτημένα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.