Άδεια Σύνδεσης ή Ανανέωσης Συστημάτων Συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1d846c16-a961-4af8-b3e0-57e1da9c899e 184616

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10 έως 12

Κόστος

502,04 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας σύνδεσης ή ανανέωσης Συστημάτων Συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες. Ειδικότερα κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί/εδρεύει στην Ελλάδα, μπορεί να αιτηθεί να συνδεθεί το σύστημα συναγερμού της κατοικίας/επιχείρησής του με αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική Υπηρεσία. Η άδεια αυτή ισχύει για ένα (1) έτος και ανανεώνεται.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η άδεια ισχύει για ένα (1) έτος.

Για τη συνέχιση σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός του προτελευταίου από τη λήξη της σύνδεσης μήνα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αίτηση, β. Φωτοαντίγραφο της Απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υφιστάμενη σύνδεση ή η συνέχιση αυτής, γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση σύνδεσης.

δ. Αποδεικτικό καταβολής τέλους e-παραβόλο 1843 αξίας 40 Ευρώ με την αίτηση και αφού εγκριθεί e-παράβολο 1844 αξίας 460 Ευρώ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος. Προκειμένου περί εταιρείας αναφέρεται η επωνυμία της, τα στοιχεία του εκπροσώπου της, το είδος της ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας, η διεύθυνση και ο ακριβής προσδιορισμός του χώρου εγκατάστασης του συστήματος συναγερμού, καθώς και ο σκοπός χρήσης και το είδος της ασκούμενης στον υπό σύνδεση χώρο δραστηριότητας (κάθε αίτηση εξετάζεται αυτοτελώς).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με gov.gr Wallet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Σύνδεσης ή Ανανέωσης Συστημάτων Συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρήσης Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Ο σκοπός χρήσης και το είδος των ασκούμενων δραστηριοτήτων στον υπό σύνδεση χώρο, σε συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας του. 2. Η δυνατότητα φρούρησης του χώρου με ιδιωτικό προσωπικό ασφάλειας. 3. Τυχόν εκδήλωση προηγουμένων εγκληματικών ενεργειών, στρεφομένων κατά του υπό σύνδεση χώρου. 4. Η δημιουργία προβλημάτων κατά το διάστημα τυχόν προηγούμενης σύνδεσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Πολεοδομικές Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες, λαμβάνεται υπόψη, η θέση του υπό σύνδεση χώρου, καθώς και η απόστασή του από την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες, λαμβάνονται υπόψη, οι δυνατότητες των Αστυνομικών Υπηρεσιών, υποδοχής των συνδέσεων σε συνδυασμό με τις λοιπές ανάγκες τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια σύνδεσης συστήματος συναγερμού. 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1843

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Άδεια σύνδεσης συστήματος συναγερμού. Έγκριση για ένα (1) έτος. 460 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1844

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.aade.gr/polites/e-parabolo

       Όχι

      • 3 Άδεια ή ανανέωση άδειας (έκδοση από ΕΛΑΣ). 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6193

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.aade.gr/polites/e-parabolo

       Όχι

      • 1 Έγκριση καταλληλότητας (έγκριση τύπου) του συστήματος συναγερμού από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βεβαίωση

       Έγκριση καταλληλότητας (έγκριση τύπου) του συστήματος συναγερμού από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή το Υπουργείο Ανάπτυξης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Περιγραφή διπλωματούχου μηχανικού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του. Εγχειρίδιο χρήσης

       Περιγραφή διπλωματούχου μηχανικού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2315

      • 3 Βεβαίωση του Ο.Τ.Ε. για την έγκριση σύνδεσης του συστήματος συναγερμού μέσω ευθείας γραμμής του. Προκειμένου περί ασυρμάτων συστημάτων συναγερμού, η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Ο.Τ.Ε. για την έγκριση σύνδεσης του συστήματος συναγερμού μέσω ευθείας γραμμής του. Προκειμένου περί ασυρμάτων συστημάτων συναγερμού, η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Σχεδιάγραμμα διπλωματούχου μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο χώρος προστασίας και ο τρόπος πρόσβασης σ΄αυτόν. Τοπογραφικά Διαγράμματα

       Σχεδιάγραμμα διπλωματούχου μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο χώρος προστασίας και ο τρόπος πρόσβασης σ΄αυτόν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για τον ορισμό υπεύθυνου χειριστή-συντηρητή του συστήματος, καθώς και του αναπληρωτή του, με τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου τους Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για τον ορισμό υπεύθυνου χειριστή-συντηρητή του συστήματος, καθώς και του αναπληρωτή του, με τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου τους

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 7 Σε περίπτωση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, βεβαίωση έναρξης αυτής από την οικεία Δ.Ο.Υ. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Σε περίπτωση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, βεβαίωση έναρξης αυτής από την οικεία Δ.Ο.Υ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 8 Έγκριση καταλληλότητας (έγκριση τύπου) του συστήματος συναγερμού Βεβαίωση

       Έγκριση καταλληλότητας (έγκριση τύπου) του συστήματος συναγερμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ως έγκριση καταλληλότητας (έγκριση τύπου), η οποία προβλέπεται ως δικαιολογητικό από τις διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της 8518/9/1-ιβ’ από 14.4.1999 (Β’ 417) απόφασής μας, δύναται να γίνεται δεκτή, για τα ήδη συνδεδεμένα συστήματα συναγερμού κατά την έναρξη ισχύος αυτής, η χορηγηθείσα γι’ αυτά έγκριση καταλληλότητας του Ο.Τ.Ε. ή η έγκριση σύνδεσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών, εφόσον η λειτουργία των παλαιών αυτών συστημάτων είναι σωστή, δεν παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα και η τεχνολογία τους είναι συμβατή για την ένταξή τους στους τερματικούς πίνακες των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 9 Νομιμοποιητικά έγγραφα όταν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα και εταιρίες Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα όταν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα και εταιρίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού εφόσον πρόκειται για εταιρία καθώς και το ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας ή εγγραφή στο ΓΕΜΗ όπου θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της εταιρίας, η επωνυμία και η έδρα της εταιρίας, το είδος της ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 10 Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 40€ Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 40€

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία - Κατηγορία Παραβόλου: Άδειες σύνδεσης συστήματος συναγερμού- Τύπος Παραβόλου: κωδικός "1843" Αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 11 Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 460€ Έγκριση για ένα (1) έτος Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 460€ Έγκριση για ένα (1) έτος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία - Κατηγορία Παραβόλου: Άδειες σύνδεσης συστήματος συναγερμού- Τύπος Παραβόλου: κωδικός "1844" Έγκριση για ένα έτος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 12 Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 2,04 Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό πληρωμής/Παράβολο 2,04

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία - Κατηγορία Παραβόλου: Άδειες (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ).- Τύπος Παραβόλου: κωδικός "6193" Άδεια ή ανανέωση άδειας (Έκδοση από ΕΛ.ΑΣ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • Νόμος 13 2622 1998 138 Α

       Περιγραφή Σύνδεση συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες. Όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 άρθρο 20 του Ν.4058/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

      • Υπουργική Απόφαση 8518/9/1-ιβ΄ 1999 417 Β

       Περιγραφή Κριτήρια δικαιολογητικά και διαδικασία έγκρισης σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990200417

      • Υπουργική Απόφαση 8518/9/1-λ΄ 2000 1225 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.8518/9/1-ιβ΄από 14-4-99 Απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000201225

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/941/03 2003 54 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200054

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο αρμόδιος Υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά, μετά τον έλεγχο αυτής ως προς την πληρότητα και την ορθότητα τους τα υποβάλλει στην οικεία Δ/νση Άμεσης Δράσης των Γενικών Αστυνομικών Δ/νσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης ή στη Δ/νση Αστυνομίας του Νομού.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση της αίτησης από Επιτροπή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων σύνδεσης ή συνέχισης αυτής γίνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Διευθυντή Νομού και αποτελείται στη μεν Δ/νση Άμεσης Δράσης από έναν εκ των Υποδιευθυντών αυτών ως Πρόεδρο και έναν ανώτερο Αξιωματικό των οικείων Δ/νσεων Ασφαλείας και Αστυνομίας ως μέλη, στις δε Δ/νσεις Αστυνομίας Νομών από έναν εκ των Υποδιευθυντών αυτών ως Πρόεδρο, τον Διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος ή Τμήματος Ασφαλείας και έναν κατώτερo Αξιωματικό της Δ.Α. ως μέλη.

       Όχι Όχι


      • 3 Αρνητική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Αρνητική εισήγηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

       Ναι Ναι


      • 4 Έκδοση της άδειας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά από θετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, η άδεια εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου Διευθυντή.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποστολή της άδειας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η άδεια αποστέλλεται στην Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Επίδοση της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία επιδίδει την άδεια στον ενδιαφερόμενο με σχετικό αποδεικτικό, αφού δεσμεύσει e-παράβολο ένσημο ΕΛ.ΑΣ. (2.04€) και e-παράβολο (460€) .

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.