Άδεια Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb7b778a5-b8f7-4c73-ba3c-2a3b483d3228 802778 Licence for Wholesale Trade in Veterinary Medicinal Products

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Η, υπό προϋποθέσεις, εμπορία και διάθεση των κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω των καταστημάτων χονδρικής πώλησης και των φαρμακαποθηκών αποβλέπει στην ορθή κυκλοφορία αυτών με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Σε κάθε κατάστημα χονδρικής πώλησης χορηγείται μία και μόνο άδεια, με συγκεκριμένη γεωγραφική έδρα ανά την επικράτεια. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

Η άδεια δεν χρειάζεται ανανέωση. Ισχύει για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται από τον δικαιούχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή.

    NACE

    • 75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Δεν επιτρέπεται στον ίδιο χώρο η συστέγαση καταστημάτων χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με καταστήματα λιανικής πώλησης.

       Όχι Όχι

      • 4 Υπηκοότητας Το φυσικό πρόσωπο (δικαιούχος) πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο δικαιούχος της άδειας να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Ο δικαιούχος της άδειας να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Να διαθέτει υπεύθυνο επιστήμονα που να απασχολείται συνεχώς και αυτοπροσώπως στο κατάστημα και να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. να έχει την Ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β. να είναι κάτοχος Πτυχίου Φαρμακευτικής ή Κτηνιατρικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γ. να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή να έχει νομίμως απαλλαγεί από αυτές, δ. να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του φαρμακευτικού ή κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144) και καθ΄ υποτροπή του άρθρου 11 του ιδίου νόμου ή να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ή καθ΄ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. ε. να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Να διαθέτουν κατάλληλους και επαρκείς χώρους και εξοπλισμό, ως εξής: α. ισόγειο κατάστημα εμβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων, β. ιδιαίτερη αίθουσα αποθήκευσης σε άμεση επικοινωνία με το ισόγειο κατάστημα, κατάλληλη για την αποθήκευση επαρκών ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, γ. να διαθέτει κατάλληλο φυσικό ή τεχνητό φωτισμό, θερμοκρασία, αερισμό και ύψος σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, δ. να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού Κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κλπ. ε. να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης στ. να διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων (π.χ. εμβόλια, κλπ.), ζ. να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με το σήμα “V” σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα και να υπάρχει επίσης η ένδειξη «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ», η. εφόσον στο κατάστημα διακινούνται και φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, οι προβλεπόμενοι χώροι πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του, όπως: κωδικοποιημένο καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, με πιστοποιητικό μεταβολών της αρμόδιας αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) καθώς και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του, όπως: κωδικοποιημένο καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, με πιστοποιητικό μεταβολών της αρμόδιας αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) καθώς και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο τα νομικά πρόσωπα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού (σε κλίμακα 1:100 και υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό). Κάτοψη

       Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού (σε κλίμακα 1:100 και υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 4 Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 5 Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8050

      • 6 Φωτοαντίγραφο του πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, του υπεύθυνου επιστήμονα. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο του πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, του υπεύθυνου επιστήμονα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδεύεται από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντίγραφου πιστοποιητικού ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (Α΄ 75), του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα αντίστοιχα, ότι: α) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, β) δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (Α΄ 75), του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα αντίστοιχα, ότι: α) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, β) δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 15 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 8 του Ν. 2538/1997 Ισχύς, τροποποίηση, ανάκληση και μεταβίβαση της άδειας λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

      • Νόμος 14 4691 2020 108 Α

       Περιγραφή Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα: Τροποποίηση άρθρου 10 (Κυρώσεις) και 11 (Έλεγχοι εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων πώλησης, διάθεσης και χρήσης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων) του Ν. 2538/1997.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

      • Νόμος 5-12 2538 1997 242 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100242

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 375/133799 2014 2921 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 307752/18−10−2010 (ΦΕΚ 1865 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202921

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 307752 2010 1865 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201865

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 282371 2006 731 Β

       Περιγραφή Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200731

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 310584 1998 456 Β

       Περιγραφή Κυκλοφορία , έλεγχος, όροι παρασκευής και αναλυτικά φαρμακοτοξολογικά και κλινικά πρότυπα και πρωτόκολλα στον τομέα του ελέγχου των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, των ανοσολογικών κτηνιατρικών σε συμμόρφωση προς της οδηγίες 81/851/ΕΟΚ, 81/852/ ΕΟΚ, 90/167/ΕΟΚ, 90/676/ΕΟΚ,90/677 ΕΟΚ, 92/18/ΕΟΚ, 93/40/ΕΟΚ & 93/41/ΕΟΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980200456

      • Υπουργική Απόφαση 225783 2003 561 Β

       Περιγραφή Οροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, που προορίζονται αποκλειστικά για ιχθείς ενυδρείων, ωδικά πτηνά κ.λπ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200561

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, η αίτηση με τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται η αίτηση και χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών και επιτόπιος έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση και τα δικαιολογητικά εξετάζονται από τριμελή επιτροπή της οικείας Περιφέρειας η οποία στη συνέχεια διενεργεί τον απαιτούμενο επιτόπιο έλεγχο του καταστήματος προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή εισηγείται προς την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής τη χορήγηση ή μη της άδειας.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση ενδιαφερομενου για μη χορήγηση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μη χορήγηση της άδειας.

       Ναι Ναι


      • 8 Προώθηση σχεδίου απόφασης προς υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής εισήγησης η Διεύθυνση Κτηνιατρικής προωθεί προς υπογραφή το σχέδιο απόφασης χορήγησης της άδειας στον Περιφερειάρχη ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για χορήγηση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής αποστέλλει την απόφαση χορήγησης άδειας στον ενδιαφερόμενο

       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση επικαιροποιημένου καταλόγου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ αναρτάται ενημερωμένος κατάλογος με τα αδειοδοτημένα καταστήματα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.